Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z realizacji przez przedsiębiorców obowiązków, o których mowa w art. 6 c i 6 d ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (kontrole paliw stałych)

Realizując wytyczne zawarte w pismach Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził u przedsiębiorców prowadzących obrót paliwami stałymi 10 kontroli w zakresie sprawdzenia przestrzegania obowiązku wystawiania dokumentu potwierdzającego spełnienie przez paliwo stałe wymagań jakościowych, przekazywania jego kopii każdemu podmiotowi, który nabywa paliwo stałe oraz przechowywania wystawionych świadectw jakości.
 
Kontrolą w powyższym zakresie objęto wyłącznie przedsiębiorców, którzy wprowadzili do obrotu paliwa stałe dla gospodarstwach domowych lub do instalacji spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW.

Spośród 10 skontrolowanych przedsiębiorców:

 • 9 prowadziło sprzedaż detaliczną w składach opału węgla kamiennego,
 • 1 przedsiębiorca prowadził sprzedaż detaliczną w sklepie wielkopowierzchniowym (sprzedaż węgla kamiennego w workach fabrycznie konfekcjonowanych).

Sprawdzono, czy zgodnie z wymaganiami art. 6c. ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2018 r., poz. 427 ze zm.) przedsiębiorcy w momencie wprowadzania do obrotu paliwa stałego wystawiają dokument, potwierdzający spełnienie przez paliwo stałe wymagań jakościowych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ww. ustawy, zwany dalej „świadectwem jakości” oraz czy kopia świadectwa jakości poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę wprowadzającego do obrotu paliwo stałe, jest przekazywana każdemu podmiotowi, który nabywa paliwo stałe, a także czy świadectwa jakości są przechowywane przez przedsiębiorcę.

Aby sprawdzić, czy przedsiębiorcy przekazują nabywcy paliwa stałego kopię świadectwa jakości, podczas każdej kontroli inspektorzy występując w charakterze konsumentów dokonywali zakupu kontrolnego paliwa stałego. Tylko w jednym przypadku inspektorom nie przekazano świadectw na zakupione paliwa stałe. W jednym przypadku inspektorzy otrzymali świadectwo jakości na zakupione paliwo stałe po przywiezieniu ich z biura przedsiębiorcy mieszczącego się w innym miejscu niż jego skład opału. W pozostałych kontrolach świadectwa jakości były przekazywane inspektorom w momencie zakupu.
W czasie przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości stwierdzono u 8 skontrolowanych przedsiębiorców, tj.:

 • jeden przedsiębiorca nie wykonał obowiązków, o których mowa w art. 6c ust. 1 i 3 ww. ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Podczas zakupu kontrolnego stwierdzono, że przedsiębiorca wprowadzając do obrotu paliwa stałe (węgiel kamienny), rejestrował sprzedaż na kasie fiskalnej wydając paragon fiskalny i przekazywał nabywcy dokumenty potwierdzające spełnienie przez paliwo stałe wymagań jakościowych, wystawione przez innego przedsiębiorcę (dostawcę danej partii paliwa). Ustalono, że kontrolowany przedsiębiorca prowadzący obrót paliwami  stałymi, w momencie wprowadzenia ich do obrotu, nie wystawiał dokumentu potwierdzającego spełnienie przez paliwo stałe wymagań jakościowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1892), zwanego „świadectwem jakości”. Powyższe niezgodne jest z przepisem art. 6c. ust. 1 ww. ustawy o systemie monitorowania  i kontrolowania jakości paliw. Przedsiebiorca ponieważ nie wystawiał świadectw jakości dla paliw stałych, to także nie wykonał obowiązku wynikającego z art. 6c ust. 3 ww. ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (obowiązek przechowywania świadectw).
 • siedmiu przedsiębiorców wystawiało i przekazywało świadectwa jakości, które nie spełniały wymagań określonych w rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1892) oraz wymagań zawartych w art. 6d ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. W przedstawionych przez przedsiębiorców świadectwach jakości brakowało:
  • informacji o wymaganiach jakościowych dla paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości (wartości dopuszczalnych),
  • poświadczenia za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę wprowadzającego do obrotu paliwo stałe,
  • wskazania adresu punktu sprzedaży,
  • daty lub daty i miejsca wystawienia świadectwa,
  • wskazania parametru „zawartości części lotnych” a wskazywano parametr „zawartość siarki całkowitej” (wzór świadectwa nie obejmuje tego parametru),
  • określenia specyfikacji przekazanego dokumentu jako „Świadectwo jakości paliw stałych nr …”,
  • numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) wystawiającego świadectwo jakości,
  • wskazania systemu certyfikacji lub innego dokumentu stanowiącego podstawę do uznania, że określony rodzaj paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości, spełnia wymagania jakościowe określone w obowiązujących przepisach,
  • wskazania wartości parametrów paliwa stałego oraz informacja o wymaganiach jakościowych dla paliwa stałego określona zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw w zakresie zawartość części lotnych,
  • oświadczenia, że paliwo stałe dla którego jest wystawiane to świadectwo, spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2  ww. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.
  • podpisu przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo albo osoby upoważnionej do jego reprezentowania.

Wszystkich przedsiębiorców, u których stwierdzono nieprawidłowości pouczono, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami mają obowiązek wystawiania świadectw jakości według obowiązującego wzoru, a także przekazywania prawidłowo wystawionych świadectw jakości nabywcom paliw.
Do ośmiu przedsiębiorców, u których stwierdzono nieprawidłowości zostały skierowane wystąpienia pokontrolne z wnioskami o usunięcie stwierdzonych uchybień.
Wobec jednego przedsiębiorcy, w związku z niewykonaniem obowiązku wynikającego z art. 6c ust. 1 ww. ustawy, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne celem nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej.

Podczas prowadzonych kontroli ustalono także ilości poszczególnych rodzajów paliw stałych oferowanych przez kontrolowanych przedsiębiorców do sprzedaży.


Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
                            Tel. 91 422 52 39 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Gogacz 10-05-2019 10:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Beata Gogacz 10-05-2019 11:02