Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

wniosek o wszczęcie procedury pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego"

Przebieg postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego następuje na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy. Podmiotem prowadzącym postępowanie jest Inspekcja Handlowa właściwa ze względu
na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Wszczęcie postępowania następuje z dniem doręczenia wniosku Inspekcji Handlowej. Strony sporu niezwłocznie otrzymują potwierdzenie złożenia wniosku. Wszczęcie postępowania przerywa bieg przedawnienia roszczenia będącego przedmiotem sporu. Przedawnienie nie będzie biec na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.

W ramach procedury pozasądowego rozwiązania sporu dostępne są dwa tryby prowadzące do osiągnięcia ugody:

 • tryb polegający na umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron – celem postępowania jest doprowadzenie, poprzez pertraktacje, do ustalenia sposobu rozwiązania konfliktu w sposób akceptowalny przez obie strony. Osoba prowadząca postępowanie zachowuje neutralność i bezstronność jej zadaniem jest m. in. ułatwienie komunikacji stronom;
 • koncyliacja, tryb polegający na przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu – osoba prowadząca postępowanie, po zapoznaniu się ze sprawą oraz na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, przedstawia stronom propozycję zakończenia sporu, która nie musi być tożsama z żądaniem strony. Postępowanie kończy się ugodą tylko w sytuacji, gdy obie strony (konsument i przedsiębiorca) zaakceptują przedstawioną propozycję.

Wniosek o pozasądowe rozwiązanie sporu powinien zawierać:

 • oznaczenie wojewódzkiego inspektora,
 • dane stron sporu,
 • określenie przedmiotu sporu oraz jego wartości
 • dokładnie określone żądanie wnioskodawcy
 • wybrany przez wnioskodawcę rodzaj postępowania tj. w trybie zbliżenia stanowisk lub koncyliacji,
 • podpis wnioskodawcy,

do wniosku należy dołączyć: opis okoliczności sprawy, informacje na temat dotychczasowego przebiegu sporu oraz kopie dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku (paragonu, faktury, umowy, zgłoszenia reklamacyjnego, opinii sprzedawcy) albo informację o braku takich dokumentów. Ponadto należy podać informację czy i w jakim terminie wnioskodawca przedstawił drugiej stronie swoje żądania oraz czy ta sama sprawa jest w toku lub była już rozpatrzona przez Inspekcję sąd polubowny inny sąd lub podmiot ADR. Złożenie poprawnie wypełnionego wniosku ułatwi gotowy wzór opublikowany w zakładce „wniosek o pozasądowe rozwiązanie sporu”.

Inspekcja Handlowa wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, jeżeli wniosek nie będzie spełniał wymogów formalnych.

Prawa stron w postępowaniu

W toku postępowania stronom zapewnia się możliwość udziału w postępowaniu w tym przedstawienia stanowisk, dokumentów, dowodów, a także umożliwia się dostęp
do stanowisk, dokumentów i dowodów przedstawionych przez drugą stronę, a także do opinii wydanych przez ekspertów wraz z możliwością ustosunkowania się do nich.

Na każdym etapie postępowania strony mogą skorzystać z pomocy osób trzecich,
w tym osób świadczących profesjonalną pomoc prawną. Korzystanie z pomocy przedstawicieli, jak wyżej, odbywa się bez możliwości uzyskania zwrotu kosztów tej pomocy.

W przypadku postępowania polegającego na przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu (koncyliacja) strony mają prawo do wycofania się na dowolnym jego etapie. Ponadto strony mogą nie wyrazić zgody na przedstawioną propozycję lub nie zastosować się do niej. Przedstawiona propozycja może różnić się od rozstrzygnięcia, jakie mogłoby zapaść w postępowaniu sądowym.

Udział w postępowaniu, bez względu na wybrany tryb, nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym (w sytuacji, gdy nie doszło do ugody lub nie została ona zrealizowana). Strony mają prawo do wycofania się z postępowania na dowolnym etapie.

Czas trwania postępowania

Inspekcja Handlowa powinna zakończyć procedurę pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego w terminie 90 dni od dnia otrzymania wniosku. Termin ten może zostać przedłużony w przypadku sporu szczególnie skomplikowanego. W tym przypadku Inspekcja Handlowa zawiadomi strony o każdym przedłużeniu, jednocześnie wskazując przewidywany termin zakończenia postępowania. Datą zakończenia postępowania jest dzień sporządzenia protokołu przez osobę prowadząca postępowanie; protokół jest doręczany stronom.

Postępowanie jest dla konsumentów nieodpłatne. Niemniej w przypadku czynności podjętych w jego toku na wniosek stron, istnieje możliwość obciążenia ich kosztami.

Na mocy przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823) Inspekcja Handlowa uzyskała status podmiotu ADR (Alternative Dispute Resolution) - wpis pod numerem 6 w rejestrze podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonym przez Prezesa UOKiK.

Postępowania prowadzone są w języku polskim, wnioski oraz dokumenty towarzyszące powinny być sporządzone również w języku polskim.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, nr 6 w Rejestrze, ul. Jana Matejki 6b, 71–615 Szczecin, tel. 91 422 52 39, 91 434 07 54
e-mail: sekretariat@wiih.pomorzezachodnie.pl, konsumenci@wiih.pomorzezachodnie.pl

Przesłanki, na podstawie których Inspekcja Handlowa może odmówić rozpatrzenia sporu:

 1. Inspekcja Handlowa odmawia rozpatrzenia sporu w przypadku, gdy jego przedmiot wykracza poza kategorie sporów objętych właściwością Inspekcji
 2. wnioskodawca nie podjął przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu (nie zgłosił reklamacji);
 3. spór jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania spowoduje uciążliwości dla drugiej strony;
 4. sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez Inspekcję, stały sąd polubowny, inny właściwy podmiot albo sąd;
 5. wnioskodawca złożył wniosek o wszczęcie postępowania po upływie roku od dnia, w którym podjął próbę kontaktu z drugą stroną (zgłosił reklamację) i bezpośredniego rozwiązania sporu;
 6. rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie działania Inspekcji.

W przypadku odmowy rozpatrzenia sporu Inspekcja Handlowa informuje strony, w terminie trzech tygodni od doręczenia wniosku, o jej przyczynie.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 24-01-2017 14:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 16-10-2023 14:28