Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania świeżych owoców i warzyw oferowanych w sieciach handlowych w 2018 r.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego 10 kontroli u 10 przedsiębiorców w zakresie jakości i prawidłowości oznakowania świeżych owoców i warzyw, zgodnie z wytycznymi Prezesa UOKiK.

Kontrole przeprowadzono na podstawie skarg konsumentów, własnego rozeznania oraz doboru losowego z bazy danych o handlowcach Głównego Inspektoratu JHARS.

Kontrole przeprowadzono u następujących przedsiębiorców:

 • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w markecie w Szczecinie [kontrola urzędowa],
 • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w punkcie handlowym na targowisku w Szczecinie [kontrola urzędowa],
 • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w pawilonie handlowym na targowisku w Szczecinie [kontrola urzędowa],
 • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w punkcie handlowym w Szczecinie [kontrola urzędowa],
 • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Szczecinie [kontrola urzędowa],
 • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w punkcie handlowym w Szczecinie [kontrola urzędowa],
 • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie spożywczo przemysłowym w Kołobrzegu [kontrola urzędowa],
 • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie spożywczo-przemysłowym w Koszalinie [kontrola urzędowa],
 • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie spożywczo-przemysłowym w Koszalinie [kontrola urzędowa],
 • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie spożywczo-przemysłowym w Koszalinie [kontrola urzędowa].

Ogółem skontrolowano 52 partie świeżych owoców i warzyw, z czego zakwestionowano 19 partii.

Kontrolą objęto:

- 18 partii warzyw i owoców objętych ogólną normą handlową ONH oferowanych do sprzedaży luzem bez opakowań, kwestionując 6 partii;

- 34 partie warzyw i owoców objętych szczegółowymi normami handlowymi SNH w tym:

 • 32 partie owoców i warzyw oferowanych do sprzedaży luzem bez opakowań kwestionując 13 partii;
 • 2 partie oferowane do sprzedaży w opakowaniach jednostkowych, nie kwestionując żadnej partii.

I . Ustalenie rzeczywistego kraju pochodzenia owoców i warzyw deklarowanych jako polskie.

Na podstawie art. 5 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2011, s. 1 z późn. zm.), oraz art. 18 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L nr 31 z 01.02.2002 str. 1 z późn. zm.) sprawdzono identyfikowalność 32 partii produktów deklarowanych jako polskie od sklepu do producenta. W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Informacje dotyczące identyfikacji dostawców uzyskano na podstawie dokumentacji dostaw uzyskanych od kontrolowanych przedsiębiorców oraz od poprzednich właścicieli (sprzedawców).

II. Ocena dokumentacji towarzyszącej oraz zgodności oznakowania z tą dokumentacją.

Oceny dokumentacji towarzyszącej oraz zgodność oznakowania z tą dokumentacją sprawdzono do wszystkich 52 partii świeżych owoców i warzyw. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

III. Ocena prawidłowości oznakowania opakowań świeżych owoców i warzyw oraz w miejscu sprzedaży konsumentowi finalnemu.

Prawidłowość oznakowania świeżych owoców i warzyw sprawdzono w odniesieniu
do przepisów:

 • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 jw.
 • ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1131 z późn. zm.).

Kontrolą objęto 18 partii świeżych owoców i warzyw objętych ogólną normą handlową ONH, kwestionując 6 partii i 34 partie świeżych owoców i warzyw objętych szczegółowymi normami handlowymi SNH, kwestionując 13 partii:

 - u przedsiębiorcy w Szczecinie, gdzie stwierdzono 6 partii świeżych owoców i warzyw oferowanych do sprzedaży luzem bez opakowań przy których nie uwidoczniono dla konsumenta informacji dotyczących tj.

 • przy pomidorach malinowych kaliskich SNH- brak kraju pochodzenia i klasy produktu;
 • przy truskawkach z Kaszub SNH- brak kraju pochodzenia i klasy produktu;
 • przy ogórkach szklarniowych ONH- brak kraju pochodzenia;
 • przy ogórkach gruntowych ONH- brak kraju pochodzenia;
 • przy rzodkiewce ONH- brak kraju pochodzenia;
 • przy kapuście młodej ONH- brak kraju pochodzenia.

Powyższe narusza art. 6 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 jw. i stanowi wykroczenie z art. 40 ust. 4a ww. ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu.

W związku z powyższym wobec osoby odpowiedzialnej skierowano wniosek do Sądu.

Sąd Rejonowy w Szczecinie IV Wydział Karny wymierzył przedsiębiorcy karę grzywny
w wysokości 200,00 zł. W trakcie kontroli uwidoczniono w miejscu dostępnym dla konsumenta brakujące informacje, które znajdowały się w dokumentacji towarzyszącej kontrolowanych owoców i warzyw.

 - u przedsiębiorcy w Szczecinie, gdzie stwierdzono 5 partii świeżych owoców i warzyw oferowanych do sprzedaży luzem bez opakowań, przy których nie uwidoczniono dla konsumenta informacji:

 • przy grapefruicie czerwonym ONH- brak kraju pochodzenia;
 • przy pomidorach gałązka SNH- brak kraju pochodzenia i klasy produktu;
 • przy jabłkach Ligol SNH- brak kraju pochodzenia i klasy produktu;
 • przy jabłkach Gala SNH- brak kraju pochodzenia i klasy produktu;
 • przy papryce czerwonej SNH- brak kraju pochodzenia i klasy produktu.

Powyższe narusza art. 6 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 jw. i skutkuje odpowiedzialnością z art. 40 a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu jw.

Wobec powyższego zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw jw. zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

W trakcie kontroli uwidoczniono w miejscu dostępnym dla konsumenta brakujące informacje.

- u przedsiębiorcy w Szczecinie, gdzie stwierdzono 3 partie świeżych owoców i warzyw oferowanych do sprzedaży luzem bez opakowań, przy których nie uwidoczniono dla konsumenta informacji dotyczących klasy jakości tj.: przy winogronach białych SNH, pomidorach SNH i pomarańczach czerwonych SNH.

Powyższe narusza art. 6 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 jw. i skutkuje odpowiedzialnością z art. 40 a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu.

Wobec powyższego zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw jw. zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

W trakcie kontroli uwidoczniono w miejscu dostępnym dla konsumenta brakujące informacje, które znajdowały się w dokumentacji towarzyszącej kontrolowanych owoców i warzyw.

- u przedsiębiorcy w Koszalinie, gdzie stwierdzono 3 partie świeżych owoców i warzyw oferowanych do sprzedaży luzem bez opakowań, przy których nie uwidoczniono dla konsumenta informacji dotyczących kraju pochodzenia tj.: przy pomidorach SNH, mandarynkach SNH, i winogronach SNH.

Powyższe narusza art. 6 ust. 1 ww. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011
i stanowi wykroczenie z art. 40 ust. 4a ww. ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu.

W związku z powyższym wobec osoby odpowiedzialnej skierowano wniosek do Sądu. Sąd Rejonowy w Koszalinie X Wydział Karny wymierzył obwinionemu karę grzywny w wysokosci 100,00 zł.

W trakcie kontroli uwidoczniono w miejscu dostępnym dla konsumenta brakujące informacje.

u przedsiębiorcy w Koszalinie, gdzie stwierdzono 2 partie świeżych owoców oferowanych
do sprzedaży luzem bez opakowań, przy których nie uwidoczniono dla konsumenta informacji:

 • przy śliwkach ONH- brak kraju pochodzenia;
 • przy pomarańczach SNH- brak kraju pochodzenia, odmiany i klasy produktu.

Powyższe narusza art. 6 ust. 1 ww. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 i stanowi wykroczenie z art. 40 ust. 4a ww. ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu.

W związku z powyższym wobec osoby odpowiedzialnej zastosowano pouczenie z art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r., poz. 618 ze zm.).

W trakcie kontroli uwidoczniono w miejscu dostępnym dla konsumenta brakujące informacje. W pozostałym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

IV. Ocena fizyczna świeżych owoców i warzyw na zgodność z właściwą normą handlową.

W toku prowadzonych postępowań kontrolnych zbadano pod względem cech organoleptycznych na zgodność z właściwymi normami handlowymi SNH i ONH 52 partie świeżych owoców i warzyw, do których nie wniesiono zastrzeżeń co do jakości. Kontrolą objęto 18 partii świeżych owoców i warzyw objętych ogólną normą handlową i 34 partie świeżych owoców i warzyw objętych szczegółowymi normami handlowymi.

W badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. Badania przeprowadzono na miejscu w jednostce kontrolowanego przedsiębiorcy. Ponadto przeprowadzono kalibrację 2 partii jabłek kalibrownicą do owoców, nie stwierdzając nieprawidłowości. Badane jabłka mieściły się w deklarowanych wielkościach.

V. Warunki przechowywania.

Wszystkie partie świeżych owoców i warzyw objętych kontrolą uwzględniały zalecenia producentów oraz przepisy rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 str. 1 z późn. zm.).

VI. Zgłoszenie informacji o działalności w zakresie obrotu owocami i warzywami.

W oparciu o bazę danych o handlowcach Głównego Inspektora JHARS u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców sprawdzono czy kontrolowany zgłosił wojewódzkiemu inspektorowi JHARS odpowiednie informacje o działalności w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej. W badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. 5 przedsiębiorców było zwolnionych z obowiązku przekazywania informacji jw. ponieważ
w poprzednim roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu świeże owoce i warzywa w ilości mniejszej niż 100 tys. kilogramów.

VII. Identyfikacja przedsiębiorcy.

Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o odpisy aktualne z rejestru przedsiębiorców Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego i w oparciu o wpisy do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

- zastosowania 1 pouczenia z art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks Wykroczeń jw.,

- skierowania 2 wniosków do sądów, gdzie nałożono grzywny na łączną wartość 300,00 zł.

Ponadto w związku z ustaleniami kontroli:

- materiały z 2 kontroli skierowane zostaną do Komisji WIIH z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego z ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie

Tel. 0-91 4225239 wew. 36


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 08-03-2019 09:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-03-2019
Ostatnia aktualizacja: - 08-03-2019 09:35