Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

INFORMACJA o wynikach kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi w roku 2018.

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynikające z programu kontroli DIH-702-32(1)/17/AgŁ z dnia 22.12.2017 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie skontrolował w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. prawidłowość obrotu wyrobami alkoholowymi i/lub tytoniowymi na terenie województwa zachodniopomorskiego łącznie
20 przedsiębiorców w 21 kontrolach w tym 1 przedsiębiorcę z programu DIH-702-17 (1)/18/JK.

Kontrolą objęto:

 • 7 przedsiębiorców prowadzących działalność w placówkach detalicznych,
 • 5 przedsiębiorców prowadzących działalność w placówkach gastronomicznych w tym 1 przedsiębiorca z programu DIH-702-17(1)/18/JK,
 • 8 przedsiębiorców prowadzących działalność w 9 placówkach prowadzących hurtowy obrót napojami alkoholowymi, w tym 5 przedsiębiorców w 6 placówkach prowadzących również detaliczny obrót napojami alkoholowymi.

Typując przedsiębiorców do kontroli uwzględniono własne rozeznania, zgłoszenie od konsumenta
za pośrednictwem Krajowej Administracji Skarbowej oraz realizowano je łącznie z innym programem kontroli.

Ogółem stwierdzono nieprawidłowości u 3 przedsiębiorców w tym: u 1 przedsiębiorcy prowadzącego działalność w placówce detalicznej, u 1 przedsiębiorcy prowadzącego usługi gastronomiczne
oraz u 1 przedsiębiorcy prowadzącego hurtowy obrót napojami alkoholowymi tj.:

- Hurtownia napojów alkoholowych,

- Restauracja w Niechorzu,

- Sklep spożywczo-przemysłowy w Koszalinie.

Poszczególne zagadnienia kontroli przedstawiały się następująco:

A. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r., poz. 2137 z późn. zm.)

Przestrzeganie postanowień ww. ustawy sprawdzono u 19 przedsiębiorców w 20 kontrolach, przy czym kontrole przeprowadzono w oparciu o zagadnienia z programów kontroli DIH-702-32(1)/17/AgŁ oraz DIH-702-17(1)/18/JK.

Kontrolą objęto:

 • 6 przedsiębiorców prowadzących działalność w placówkach detalicznych;
 • 5 przedsiębiorców prowadzących działalność w placówkach gastronomicznych w tym 1 przedsiębiorca z programu DIH-702-17(1)/18/JK;
 • 8 przedsiębiorców w 9 placówkach prowadzących hurtowy obrót napojami alkoholowymi, w tym 5 przedsiębiorców w 6 placówkach prowadzących również detaliczny obrót napojami alkoholowymi.

W wyniku przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości stwierdzono u 3 ww. przedsiębiorców tj.:

- w restauracji w Niechorzu,

- w hurtowni napojów alkoholowych,

- w sklepie spożywczo-przemysłowym w Koszalinie.

A. 1. Wyniki kontroli przedsiębiorców prowadzących sklepy detaliczne i punkty gastronomiczne

Podczas prowadzonych kontroli szczególnie zwracano uwagę na przestrzeganie przepisów w zakresie:

a) posiadania ważnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz czy w ofercie znajdują
się wyłącznie napoje alkoholowe wymienione w zezwoleniach.

Zagadnienie to zbadano u 16 przedsiębiorców w 17 kontrolach (6 w sklepach detalicznych,
5 w punktach gastronomicznych w tym 1 przedsiębiorca z programu DIH-702-17(1)/18/JK
w 6 hurtowniach u 5 przedsiębiorców prowadzących detaliczny obrót napojami alkoholowymi, gdzie stwierdzono nieprawidłowość u 1 przedsiębiorcy w punkcie gastronomicznym tj.:

- w restauracji w Niechorzu (ww.), gdzie stwierdzono oferowanie do sprzedaży 40L (KEGA) piwa na kwotę 320 zł bez wymaganego zezwolenia na sprzedaż ww. napoju alkoholowego.

Kontrolę przeprowadzono w związku z otrzymanym zgłoszeniem od konsumenta za pośrednictwem Krajowej Administracji Skarbowej. W toku przeprowadzonej kontroli wykazano, że ww. przedsiębiorca sprzedał napój alkoholowy tj.: piwo, nie posiadając zezwoleń na sprzedaż detaliczną ww. napoju alkoholowego. Z uwagi na powyższe stwierdzono naruszenie art. 18 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ww., w związku z art. 18 ust. 7 pkt. 1 tej ustawy.

W toku kontroli okazano fakturę zakupu przedmiotowego alkoholu z hurtowni napojów alkoholowych.

Skierowano zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do Prokuratury Rejonowej w Gryficach.
W dniu 03.01.2019 r. Prokuratura Rejonowa w Gryficach poinformowała tut. Inspektorat
o skierowaniu aktu oskarżenia wraz z wnioskiem prokuratora złożonym na podstawie art. 335 § 2 kpk przeciwko przedsiębiorcy. Skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. Przedsiębiorca udzielił odpowiedzi, że usunął wszelkie nieprawidłowości wykazane w toku kontroli.

b) wniesienia w ustawowych terminach opłaty za korzystanie z zezwoleń.

Zagadnienie to zbadano u 15 przedsiębiorców w 16 kontrolach (6 w sklepach detalicznych, 4 w punktach gastronomicznych oraz w 6 hurtowniach u 5 przedsiębiorców prowadzących również detaliczny obrót napojami alkoholowymi). W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

c) ustalenia, czy znajdujące się w sprzedaży napoje alkoholowe zostały zakupione u przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych.

Zagadnienie to zbadano u 13 przedsiębiorców w 14 kontrolach (4 w sklepach detalicznych,
4 w punktach gastronomicznych oraz w 6 hurtowniach u 5 przedsiębiorców prowadzących również detaliczny obrót napojami alkoholowymi). W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

d) ustalenia, czy działalność w zakresie objętym zezwoleniem wykonywana jest tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i tylko w miejscu wymienionym w zezwoleniu.

Zagadnienie to zbadano u 15 przedsiębiorców w 16 kontrolach (6 w sklepach detalicznych, 4 w punktach gastronomicznych oraz w 6 hurtowniach u 5 przedsiębiorców prowadzących również detaliczny obrót napojami alkoholowymi). W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

e) czy przedsiębiorcy zgłosili organowi zezwalającemu zmiany stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniach, w terminie 14 dni od ich powstania.

Zagadnienie to zbadano u 15 przedsiębiorców w 16 kontrolach (6 w sklepach detalicznych, 4 w punktach gastronomicznych oraz w 6 hurtowniach u 5 przedsiębiorców prowadzących również detaliczny obrót napojami alkoholowymi). W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

f) sprzedaży napojów alkoholowych wyłącznie w godzinach określonych w zezwoleniu.

Zagadnienie to zbadano u 15 przedsiębiorców w 16 kontrolach (6 w sklepach detalicznych, 4 w punktach gastronomicznych oraz w 6 hurtowniach u 5 przedsiębiorców w hurtowniach prowadzących również detaliczny obrót napojami alkoholowymi). W okazanych przez przedsiębiorców zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych nie było określonych godzin ich sprzedaży. Obrót napojami alkoholowymi odbywał się w godzinach otwarcia kontrolowanych placówek.

g) czy znajdujące się w sprzedaży napoje alkoholowe są odpowiednio oznaczone znakami skarbowymi akcyzy.

Zagadnienie to zbadano u 15 przedsiębiorców w 16 kontrolach (6 w sklepach detalicznych, 4 w punkcie gastronomicznym oraz w 6 hurtowniach u 5 przedsiębiorców prowadzących również detaliczny obrót napojami alkoholowymi). W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

h) uwidocznienia w miejscu sprzedaży wywieszki informującej o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych.

Zagadnienie to zbadano u 15 przedsiębiorców w 16 kontrolach (6 w sklepach detalicznych, 4 w punktach gastronomicznych oraz w 6 hurtowniach u 5 przedsiębiorców prowadzących również detaliczny obrót napojami alkoholowymi), gdzie stwierdzono nieprawidłowość u 1 przedsiębiorcy prowadzącego działalność w placówce detalicznej tj.:

 • w sklepie spożywczo-przemysłowym w Koszalinie.

W toku przeprowadzonej kontroli u przedsiębiorcy stwierdzono, że w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych nie uwidoczniono informacji o szkodliwości spożywania alkoholu, co stanowiło naruszenie przepisów art. 13 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ww. i skutkuje odpowiedzialnością z art. 45 pkt 2 przytoczonej ustawy.

Wobec osoby odpowiedzialnej zastosowano postępowanie mandatowe. W związku z powyższym w trakcie kontroli na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1930 z późn. zm.) wydano ustne żądanie dotyczące niezwłocznego usunięcia stwierdzonego uchybienia. Żądanie wykonano, przedsiębiorca uwidocznił w miejscu sprzedaży informację o szkodliwości spożywania alkoholu.

i) wydzielenia stoiska ze sprzedażą napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni powyżej 200 m2. Nie badano zagadnienia w powyższym zakresie.

j) sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, nieletnim, na kredyt lub pod zastaw.

Zagadnienie to zbadano u 15 przedsiębiorców w 16 kontrolach (6 w sklepach detalicznych, 4 w punktach gastronomicznych oraz w 6 hurtowniach u 5 przedsiębiorców prowadzących również detaliczny obrót napojami alkoholowymi). W trakcie przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, nieletnim, na kredyt lub pod zastaw.

k) przestrzegania zakazu konsumpcji napojów alkoholowych w punktach sprzedaży

Zagadnienie to zbadano u 11 przedsiębiorców w 12 kontrolach (6 w sklepach detalicznych,
w 6 hurtowniach u 5 przedsiębiorców prowadzących również detaliczny obrót napojami alkoholowymi). W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono

l) przestrzegania zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach wymienionych w ww. ustawie, w szczególności na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, domów studenckich, w obiektach komunikacji publicznej. Nie badano zagadnienia w powyższym zakresie.

m) przestrzegania sprzedaży napojów alkoholowych w miejscach określonych przez gminy, gdzie istnieje stały lub czasowy zakaz ich sprzedaży.

Kontrolowane placówki usytuowane były w miejscach, dla których gminy nie określiły zakazu sprzedaży napojów alkoholowych.

n) braku w miejscach sprzedaży niedozwolonej reklamy lub promocji napojów alkoholowych.

Zagadnienie to zbadano u 15 przedsiębiorców w 16 kontrolach (6 w sklepach detalicznych, 4 w punktach gastronomicznych oraz w 6 hurtowniach u 5 przedsiębiorców prowadzących również detaliczny obrót napojami alkoholowymi).W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono

o) przestrzegania zakazu sprzedaży napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną przez Internet.

Zagadnienie to zbadano u 15 przedsiębiorców w 16 kontrolach (6 w sklepach detalicznych, 4 w punktach gastronomicznych oraz w 6 hurtowniach u 5 przedsiębiorców prowadzących również detaliczny obrót napojami alkoholowymi). Kontrolowani przedsiębiorcy nie prowadzili sprzedaży internetowej.

Wykorzystanie ustaleń:

 1. Skierowano 1 zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do Prokuratury Rejonowej w Gryficach.
 2. Skierowano 1 wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.
 3. Nałożono mandat karny kredytowany na przedsiębiorcę w wysokości 150 zł za popełnione wykroczenie określone w art. 45 pkt 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ww.
 4. Wydano 1 żądanie organizacyjno-porządkowe na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy o Inspekcji Handlowej ww., dotyczące niezwłocznego usunięcia stwierdzonego uchybienia. Żądanie wykonano w toku kontroli.

Szczegóły wyników kontroli przestrzegania postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedstawiono w zestawieniu liczbowym stanowiącym Tabelę 1.

A.2. Wyniki kontroli przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót napojami alkoholowymi

Podczas kontroli prowadzonych u 8 przedsiębiorców w 9 placówkach szczególnie zwracano uwagę
na przestrzeganie przepisów w zakresie:

a) posiadania ważnych zezwoleń na prowadzenie na terenie kraju hurtowego obrotu napojami alkoholowymi a w przypadku sprzedaży detalicznej tych napojów sprawdzono jej legalność.

Skontrolowano 8 przedsiębiorców w 9 placówkach prowadzących hurtowy obrót napojami alkoholowymi. W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

b) sprzedaży napojów alkoholowych wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na obrót hurtowy lub detaliczny napojami alkoholowymi.

Skontrolowano 8 przedsiębiorców w 9 placówkach prowadzących hurtowy obrót napojami alkoholowymi. W powyższym zakresie nieprawidłowości stwierdzono u 1 przedsiębiorcy tj.:

- w hurtowni napojów alkoholowych ww., gdzie stwierdzono sprzedaż hurtową piwa przedsiębiorcy nie posiadającemu zezwolenia na detaliczny obrót napojami alkoholowymi tj.: Restauracja w Niechorzu.

Powyższe narusza art. 94 pkt 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ww.

Kontrolę przeprowadzono w związku z ustaleniami stwierdzonymi podczas kontroli w restauracji. W konsekwencji podjętych działań tut. Inspektorat otrzymał Decyzję, gdzie Marszałek Województwa Wielkopolskiego wobec przedsiębiorcy umorzył postępowanie administracyjne wszczęte z urzędu na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi. Przedsiębiorca udzielił odpowiedział na wystąpienie pokontrolne, że usunął wszelkie nieprawidłowości wykazane w toku kontroli.

c) ustalenia, czy znajdujące się w sprzedaży napoje alkoholowe są odpowiednio oznaczone znakami skarbowymi akcyzy.

Skontrolowano 8 przedsiębiorców w 9 placówkach prowadzących hurtowy obrót napojami alkoholowymi. W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

d) ustalenia, czy przedsiębiorcy posiadają w sprzedaży napoje alkoholowe pochodzące od producentów oraz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na hurtowy obrót takimi napojami.

Skontrolowano 8 przedsiębiorców w 9 placówkach prowadzących hurtowy obrót napojami alkoholowymi. Przeprowadzone kontrole w tym zakresie wykazały nabywanie napojów alkoholowych wyłącznie od producentów lub przedsiębiorców posiadających zezwolenia na hurtowy obrót takimi napojami.

e) wykonywania działalności określonej w zezwoleniu osobiście lub przez zatrudnionych przez siebie pracowników.

Skontrolowano 8 przedsiębiorców w 9 placówkach prowadzących hurtowy obrót napojami alkoholowymi. W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

f) ustalenia, czy przedsiębiorcy użytkują magazyn(y) będące ich własnością lub przez nich wynajmowane lub dzierżawione.

Skontrolowano 8 przedsiębiorców w 9 placówkach prowadzących hurtowy obrót napojami alkoholowymi. Magazyny użytkowane przez kontrolowanych przedsiębiorców stanowiły ich własność lub były przez nich dzierżawione.

g) ustalenia, czy przedsiębiorcy zgłosili organowi zezwalającemu inne zmiany stanu faktycznego
i prawnego w ciągu 14 dni od ich powstania.

Skontrolowano 8 przedsiębiorców w 9 placówkach prowadzących hurtowy obrót napojami alkoholowymi.W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Wykorzystanie ustaleń:

 - Skierowano 1 zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim. Postanowieniem z dnia 30.11.2018r. Prokuratura Rejonowa w Kamieniu Pomorskim odmówiła wszczęcia dochodzenia, uznając iż stwierdzony w toku kontroli IH czyn nie stanowi przestępstwa, a jedynie wykroczenie (Prokuratura zakwalifikowała czyn jako mniejszej wagi). W związku z powyższym Prokuratura sprawę przekazała do Policji celem skierowania wniosku o ukaranie. W dniu 18.01.2019r. Komisariat Policji w Kamieniu Pomorskim akta sprawy zwrócił tut. Organowi celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i skierowania wniosku o ukaranie do Sądu.

 - Skierowano 1 informację do Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

 - Skierowano 1 wystąpienie pokontrolne do kontrowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.

Szczegóły wyników kontroli przestrzegania postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedstawiono w zestawieniu liczbowym stanowiącym Tabelę 1.

B. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2018r. poz. 1446 z późn. zm.)

W powyższym zakresie przesłano informację nr WKŻ.833.1.2019 wraz z tabelą nr 2 przedstawiającą wyniki kontroli przestrzegania postanowień ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia przedstawiono w zestawieniu liczbowym w dniu 04.01.2019 r.

C. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 06 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018r., poz. 1114 ze zm.) oraz rozporządzenia ministra finansów z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. 2018 r., poz. 428 ze zm.)

Zagadnienie to badano w trakcie 18 kontroli u 17 przedsiębiorców (w 7 placówkach detalicznych, 4 placówkach gastronomicznych oraz w 7 hurtowniach u 5 przedsiębiorców prowadzących również detaliczny obrót. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

W toku tych kontroli sprawdzono ogółem 138 partii o wartości 5229zł, w tym 110 partii napojów alkoholowych o wartości 4842zł oraz 28 partii wyrobów tytoniowych (papierosów) o wartości 387zł.

Kontrolą objęto:

 - 7 przedsiębiorców prowadzących placówki detaliczne, obejmując badaniem:

 • 43 partie napojów alkoholowych wartości 1531zł,
 • 26 partii wyrobów tytoniowych wartości 357zł,

 - 4 przedsiębiorców prowadzący zakłady gastronomiczne, obejmując badaniem:

 • 19 partii napojów alkoholowych wartości 2203,00 zł,

 - 6 przedsiębiorców prowadzących hurtownie w tym 1 przedsiębiorca prowadzący 2 hurtownie, obejmując badaniem:

 • 48 partii napojów alkoholowych wartości 1108,00 zł,
 • 2 partie wyrobów tytoniowych wartości 30,00 zł.

Podczas prowadzonych kontroli szczególnie zwracano uwagę na przestrzeganie przepisów w zakresie:

 1. naklejania w sposób prawidłowy i trwały, uniemożliwiający otwarcie opakowań jednostkowych bez ich uszkodzenia; W powyższym zakresie nieprawidłowości nie odnotowano.
 2. ustalenia, czy banderole nie są zniszczone ani uszkodzone; Wyroby alkoholowe i tytoniowe objęte sprawdzeniem posiadały niezniszczone i nieuszkodzone banderole.
 3. ustalenia, czy znajdujące się w sprzedaży wyroby alkoholowe i tytoniowe są oznaczone banderolami nie wykazującymi cech zafałszowania.Skontrolowane partie wyrobów alkoholowych i wyrobów tytoniowych oferowanych do sprzedaży były oznaczone banderolami nie wykazującymi cech zafałszowania.
 4. ustalenia, czy przedsiębiorcy, którzy sprzedają papierosy lub tytoń do palenia po cenach wyższych od cen detalicznych wydrukowanych na opakowaniach jednostkowych (w tym w połączeniu z innym towarem lub usługą lub w połączeniu z przyznaniem nabywcy nieodpłatnej premii w postaci innych towarów lub usług) odprowadzili należny podatek akcyzowy (art. 8 ust. 5 i art. 99 ust. 9 ww. ustawy); Nie badano zagadnienia w powyższym zakresie.
 5. ustalenia, czy banderole są właściwe dla poszczególnych wyrobów i posiadają odpowiednie nominały, zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia. W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Szczegóły wyników kontroli dotyczących przestrzegania postanowień przepisów ustawy o podatku akcyzowym ww. przedstawiono w zestawieniu liczbowym - Tabeli nr 3.

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie

Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 26-02-2019 09:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-02-2019
Ostatnia aktualizacja: - 26-02-2019 09:37