Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z kontroli wyrobów pirotechnicznych kl. F3 przeprowadzonych w IV kw. 2018 r.

WIIH w Szczecinie przeprowadził w IV kw. 2018 r. łącznie 5 kontroli zgodnie z programem w tym:

  • 3 hurtownie (kontrole planowe) m.in. w Szczecinie i Koszalinie,
  • 2 placówki sprzedaży detalicznej (kontrole interwencyjne) w Policach i Osinowie Dolnym.

Kontrolą objęto łącznie 27 partii wyrobów pirotechnicznych, z czego przy 13 partiach stwierdzono nieprawidłowości.

I. Ustalenia w zakresie niezgodności formalnych

  • Oznakowanie CE i deklaracja zgodności.

W trakcie oględzin wyrobów pirotechnicznych objętych kontrolą stwierdzono, że 8 partii wyrobów (poz. 16-18, 20, 22-24, 27 załącznika) będących w ofercie handlowej przedsiębiorcy z Osinowa Dolnego nie oznaczono znakiem CE. Ponadto kontrolowany nie okazał na powyższe wyroby pokrycia dowodowego w związku, z czym nie ustalono łańcucha dystrybucji. Nadto przy ww. partiach stwierdzono brak numeru jednostki notyfikowanej.

Na pozostałych badanych wyrobach pirotechnicznych umieszczono w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny oznakowanie CE oraz umieszczono numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej (1395 - Słowacja, 1008 – Węgry, 0163 – Hiszpania, 0589 – Niemcy, 1646 – Belgia).

Od producentów/importerów/pierwszych dystrybutorów otrzymano deklaracje zgodności odnoszące się do 15 partii wyrobów (poz. 1-15 załącznika). W odniesieniu do 2 deklaracji (dot. poz. 2 i 3 załącznika) stwierdzono niewłaściwą kolejność zapisów. Ponadto w 1 deklaracji (poz. 3) nie wskazano nazwy jednostki notyfikowanej. Pozostałe, otrzymane deklaracje sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ustalenia kontroli będą podstawą do skierowania do producenta oraz pierwszego dystrybutora pism w sprawie podjęcia działań naprawczych.

Do dnia sporządzenia informacji nie otrzymano odpowiedzi na żądanie skierowane do jednego przedsiębiorcy, dotyczące m.in. okazania deklaracji zgodności, odnoszące się do 1 partii (poz. 26 załącznika).

W związku z nieustaleniem łańcucha dystrybucji (kontrolowany nie okazał dowodów zakupu) nie uzyskano deklaracji zgodności odnoszących się do 11 partii wyrobów pirotechnicznych (poz. 16-25, 27 załącznika). W tej sprawie przesłane zostanie pismo do Urzędu Skarbowego.

  • Wymagania dla etykiet umieszczonych na wyrobach pirotechnicznych

Informacje umieszczone na etykietach sprawdzono zgodnie z załącznikiem nr 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 818) stwierdzając niezgodności formalne przy 12 partiach wyrobów.

W trakcie oględzin wyrobów pirotechnicznych objętych kontrolą stwierdzono, że:

- 1 partia wyrobów (poz. 22 załącznika) nie posiadała etykiety oraz instrukcji z wymaganymi informacjami;

- na etykiecie petard (poz. 2 złącznika) wskazano adres producenta nie będący jego siedzibą;

- przy 4 partiach (poz. 18, 20, 21, 23 załącznika) nie wskazano nazwy i adresu siedziby producenta;

- przy 2 partiach (poz. 17, 24) nie podano adresu siedziby producenta

- w przypadku 2 partii (poz. 19, 25) wskazano niepełny adres siedziby

- na etykietach 3 partii (poz. 18, 21, 23 złącznika) nie wskazano klasy wyrobu pirotechnicznego

- na etykietach 7 partii (poz. 16, 18, 20, 21, 23, 24, 27 załącznika) nie wskazano numeru rejestracyjnego identyfikującego wyrób pirotechniczny;

- informacje/instrukcje zawarte na etykietach 10 partii (poz. 1621, 23-25, 27 załącznika) nie zostały sporządzone w języku polskim;

W ofercie handlowej kontrolowanego przedsiębiorcy stwierdzono 7 partii wyrobów pirotechnicznych oznaczonych klasą 4 (poz. 17, 19, 20, 24-27 załącznika). Należy wskazać, że ww. przedsiębiorca dokonywał sprzedaży bez wymaganej koncesji. Powyższe niezgodne jest z przepisem art. 6 ustawy z dnia 22.06.2001r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicja oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

  • Numer rejestracyjny wyrobu pirotechnicznego

Na etykietach 7 partii wyrobów pirotechnicznych (poz. 16, 18, 20, 21, 23, 24, 27) nie wskazano numeru rejestracyjnego wyrobu. W odniesieniu do pozostałych partii nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.

  • Certyfikat badania typu UE

W związku z nieustaleniem łańcucha dystrybucji (kontrolowany nie okazał dowodów dostaw) nie uzyskano certyfikatów badania typu UE odnoszących się do 11 partii wyrobów pirotechnicznych (poz. 16-25, 27 załącznika).

Nadal oczekujemy na odpowiedź na żądanie skierowane do jednego przedsiębiorcy, dotyczące m.in. okazania certyfikatu badania typu UE dotyczącego 1 partii wyrobu (poz. 26 załącznika). Na pozostałe partie poddane kontroli okazano wymagane Certyfikaty.

II. Wymagania bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych

Dokonując oględzin wyrobów pirotechnicznych pod kątem załącznika nr 1 rozdział I pkt 1 ppkt 4 i rozdział II, pkt 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju jw. posiłkując się wymaganiami normy PN-EN 15947-5:2016-02 Wyroby pirotechniczne - Wyroby pirotechniczne widowiskowe, klasy F1, F2 i F3 - Część 5: Wymagania dotyczące konstrukcji i działania stwierdzono przy 4 partii wyrobów (poz. 22-24, 27 złącznika) brak zabezpieczenia systemu inicjującego. Pozostałe wyroby były zabezpieczone przed przypadkowym zapłonem.

Obudowy wyrobów nie wykazywały wad mechanicznych takich jak pęknięcia, przerwania, wgniecenia oraz wybrzuszenia. Produkty po ustawieniu na płaskim podłożu nie traciły stabilności. Materiał pirotechniczny nie wysypywał się.

III. Ustalenia z kontroli

Poczynione ustalenia kontroli będą podstawą do:

- skierowania dobrowolnych działań do producenta oraz pierwszego dystrybutora,

- przesłania informacji do Urzędu Skarbowego (brak dowodów zakupu u kontrolowanego),

- skierowania zawiadomienia do Prokuratury z art. 36 ustawy z dnia 22.06.2001r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicja oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w związku ze sprzedażą wyrobów pirotechnicznych czwartej kategorii bez wymaganej koncesji,

- przekazania akt z kontroli do UOKiK w związku ze sprzedażą 4 partii wyrobów pirotechnicznych, które nie posiadały zabezpieczenia systemu inicjującego,

- przesłania informacji do Inspekcji Pracy w związku z prowadzeniem sprzedaży wyrobów pirotechnicznych w formie samoobsługowej, co niezgodne jest z przepisem § 42 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.07.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych,

- kontrolowany przedsiębiorca podjął działania zmierzające do utylizacji kwestionowanych wyrobów – umieścił je w pojemniku z wypełnionym wodą, w celu neutralizacji właściwości pirotechnicznych. Następnie zostaną one przekazane do firmy utylizacyjnej. Ww. przedsiębiorca zobowiązał się powiadomić pisemnie tut. Inspektorat o przeprowadzeniu utylizacji.

Analiza rynku wskazuje na dużą wiedzę przedsiębiorców na temat wymagań dotyczących obrotu, oznakowania oraz dokumentacji dotyczącej wyrobów pirotechnicznych.

Niemniej jednak wśród przedsiębiorców pojawiają się tacy, których świadomość jest znikoma jak w przypadku kontrolowanej spółki w Osinowie Dolnym, prowadzącej działalność wielobranżową. Przeprowadzona kontrola u ww. wykazała nieprawidłowości, które mogą w istotny sposób wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowników wyrobów pirotechnicznych. Kontrolowany wycofał ze sprzedaży zakwestionowane wyroby pirotechniczne, a także wprowadził sprzedaż na wydzielonym stanowisku (stwierdzono w trakcie kontroli sprzedaż samoobsługową).

Stwierdzone nieprawidłowości u innych przedsiębiorców nie miały wpływu na bezpieczeństwo użytkowników.

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie

Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 26-02-2019 08:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-02-2019
Ostatnia aktualizacja: - 26-02-2019 08:46