Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania detergentów III kw. 2018 r.

INFORMACJA

z kontroli prawidłowości oznakowania detergentów

Realizując wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ujęte w programie Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w powyższym zakresie w III kwartale 2018 r. przeprowadził 5 kontroli.

Kontrolą objęto 5 niżej wymienionych przedsiębiorców, spośród których:

1 prowadził sprzedaż hurtową (sprzedaż dominująca) i detaliczną w Pobierowie,

1 prowadził sprzedaż detaliczną w hipermarkecie w Chojnie,

1 był producentem i prowadził sprzedaż hurtową w Szczecinie,

1 prowadził sprzedaż hurtową w Koszalinie,

1 prowadził sprzedaż detaliczną z artykułami chemicznymi w Koszalinie (sklep specjalistyczny).

Kontrolą objęto łącznie 10 niżej wymienionych partii detergentów oferowanych do sprzedaży przez kontrolowanych przedsiębiorców, tj.:

1 partię płynu uniwersalnego,

1 partię płynu do mycia kabin prysznicowych w sprayu,

1 partię płynu do mycia powierzchni kuchennych w rozpylaczu,

1 partię płynu do mycia i konserwacji paneli podłogowych,

2 partie płynów (żeli) do mycia naczyń,

2 partie proszków do prania,

1 partię mleczka i płynu czyszczącego,

1 partię płynu i środki czyszczące do WC.

Nieprawidłowości stwierdzono u 2 przedsiębiorców przy 4 partiach towarów, a dotyczyły
one nieprawidłowego oznakowania detergentów.

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

Prawidłowość dostarczania konsumentowi informacji o wyrobach.

Kontrolą w powyższym zakresie objęto 10 partii detergentów. Sprawdzenia oznakowania dokonano w oparciu o przepisy:

rozporządzenia WE nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów (Dz. U. UE L z 8 kwietnia 2004 r., nr 104, str. 1
ze zm.) oraz rozporządzenia Komisji (WE) Nr 907/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania jego załączników III i VII,

ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 931), w związku z art. 11 ust. 5 rozporządzenia w sprawie detergentów,

ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1161),

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowania towarów paczkowanych
(Dz. U. nr 122, poz. 1010),

rozporządzenia nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2006 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 str. 1 z 31.12.2008 r.
ze zm.),

ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2018 r., poz. 143 ze zm.).

Nieprawidłowości stwierdzono u 2 przedsiębiorców. Jeden przedsiębiorca prowadził sprzedaż detaliczną w hipermarkecie, zaś drugi prowadził sprzedaż hurtową.

W wyniku sprawdzenia prawidłowości oznakowani zakwestionowano 4 partie detergentów,
tj.:

1 partię płynu uniwersalnego,

1 partię płynu do mycia powierzchni kuchennych w rozpylaczu,

2 partie proszków do prania

w tym jedna partię detergentu sklasyfikowanego przez producenta również jako mieszanina stwarzająca zagrożenie.

Zakwestionowano niżej wymienione produkty:

płyn uniwersalny oraz proszek do prania - w oznakowaniu ww. detergentów nie zawarto informacji zgodnych z art. 11 ust. 2 litera c) ww. rozporządzenia
WE nr 648/2004, tj. nie podano informacji o adresie e-mailowym, pomimo,
że adres e-mailowy dostępny był na stronach internetowych producentów,
na których dostępne były arkusze danych.

Ponadto wykaz składników ww. proszku do prania nie został opublikowany
na stronie internetowej podanej w oznakowaniu opakowania, co niezgodne było
z przepisem części D załącznika VII przedmiotowego rozporządzenia, w związku
z wymaganiami określonymi w części A załącznika VII ww. rozporządzenia
nr 648/2004;

płyn do mycia powierzchni kuchennych w rozpylaczu - nie podano informacji
o numerze telefonu, pod którymi dostępne są arkusze danych odnoszące się
do art. 9 ust. 3 ww. rozporządzenia;

proszek do prania - zawierał wielojęzyczne informacje, w tym etykietę
w języku polskim odnoszącą się do elementów oznakowania mieszaniny (o których mowa w art. 17 ust. 1 ww. rozporządzenia nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2008 r.), nie spójną m.in. z etykietą sporządzoną w języku niemieckim, która to nie zawierała:

identyfikatora produktu, o którym mowa w art. 17 ust. 1c
ww. rozporządzenia oraz nie zawierała wymaganych przepisami art. 18 ust. 3b danych identyfikujących wszystkie substancje w mieszaninie, które decydują o zakwalifikowaniu jej w kategorii dotyczącej działania żrącego na skórę lub poważnych uszkodzeń oczu tj. mieszaniny alkylbenzolsulfonsaure acid (oznakowanie etykiety w języku niemieckim zamieszczone na opakowaniach zawierało prawidłowe oznakowanie „BEINHALTET: ALKYLBENZOLSULFONSÄURE ACID”).

hasła ostrzegawczego „NIEBEZPIECZEŃSTWO” niezgodnie
z wymaganiami art. 17 ust. 1e i art. 20 ww. rozporządzenia (oznakowanie etykiety w języku niemieckim zawierało prawidłowe oznakowanie,
tj. hasło ostrzegawcze „GEFAHR”.

Powyższe niezgodne było z wymaganiami art. 17 ust. 2 ww. rozporządzenia
nr 1272/2008.

Wprowadzenie do obrotu mieszaniny chemicznej stwarzającej zagrożenie,
niezgodnie z wymaganiami art. 4 ust. 4 rozporządzenia nr 1272/2008, bez oznakowania sporządzonego zgodnie z tytułem III tego rozporządzenia, stanowi wykroczenie określone
w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2018 r. poz. 143 ze zm.).

Mając na uwadze okoliczności popełnienia wykroczenia wobec osoby odpowiedzialnej zastosowano pouczenie na zasadzie art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r., poz. 618 ze zm.).

O ustaleniach kontroli poinformowano właściwą miejscowo Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

Do producenta proszku i kontrolowanego przedsiębiorcy skierowano wystąpienia pokontrolne z wnioskiem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. W odpowiedzi zostaliśmy poinformowani, że stwierdzone nieprawidłowości zostały usunięte.

O ustaleniach kontroli zostaną poinformowane właściwe miejscowo Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej w Białymstoku i we Wrocławiu (po otrzymaniu badań laboratoryjnych – badania w zakresie masy netto i jej zgodności z deklaracją producenta oraz obecności rozjaśniaczy optycznych).

Także do producenta płynu uniwersalnego oraz płynu do mycia powierzchni kuchennych
i kontrolowanego przedsiębiorcy skierowano wystąpienia pokontrolne z wnioskami o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. W odpowiedzi zostaliśmy również poinformowani,
że stwierdzone nieprawidłowości zostały usunięte.

Ponadto ustalono, że pozostałe detergenty na opakowaniach jednostkowych w sposób trwały, za pomocą czytelnych, widocznych liter zawierały informacje zgodne z art. 11 ust. 2 rozporządzeniu (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie detergentów.

Oznakowanie opakowań detergentów wskazywało zawartości składników, w tym procent wagowy, ostrzeżenia i sposoby użycia. Ponadto producenci wskazali w składzie m.in. kompozycje zapachowe, zgodnie z wymaganiami ww. rozporządzenia. W zawartości rodzajów składników producent jednego detergentu dodał środki konserwujące, które były wymienione w wykazie. Nazewnictwo ich zgodne było z nazwami substancji przyjętych
w Międzynarodowym Nazewnictwie Składników Kosmetycznych (INCI). Nieprawidłowości
w badanym zakresie nie stwierdzono.

Opakowania detergentów (zawartość składników, instrukcje użycia, specjalne środki ostrożności) w zakresie informacji określonych w art. 11 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia
w sprawie detergentów było sporządzone w języku polskim - co zgodne jest z wymaganiami art. 7a ust. 1 ww. ustawy o języku polskim, w związku z art. 11 ust. 5 ww. rozporządzenia
WE nr 648/2004 w sprawie detergentów.

Opakowania 2 partii detergentów przeznaczonych do prania zgodnie z częścią B załącznika
VII do ww. rozporządzenia były opatrzone informacją o dozowaniu oraz liczbą standardowych wsadów do pralki.

Informacje na opakowaniach wszystkich skontrolowanych produktów podane były w języku polskim, zgodnie z art. 11 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie detergentów oraz art. 7 i art. 7a ustawy z dnia
07 października 1999 roku o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931 ze zm.).

Sprawdzono detergenty również pod kątem przestrzegania przepisów ww. ustawy z dnia
7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1161) oraz
ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowania towarów paczkowanych (Dz. U. nr 122, poz. 1010). Detergenty wytypowane do kontroli były oznaczone znakiem „e” zgodnie z wymaganiami art. 16 ust. 2 i 4 ww. ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych.

W wyniku sprawdzenia stwierdzono, że wysokość cyfr i liter w oznakowaniu ilości nominalnej towarów paczkowanych (detergentów) wymienionych w załączniku nr 2 do protokołu kontroli była zgodna z § 2 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. nr 122, poz. 1010), w związku z art. 7 ust. 2 ww. ustawy o towarach paczkowanych.

Zgodnie z art. 35 rozporządzenia nr 1272/2008 opakowania nie miały kształtu, ani nie były zaprojektowane w sposób, który stwarza prawdopodobieństwo przyciągnięcia uwagi dzieci, wzbudzenia ich ciekawości lub wprowadzenia w błąd konsumentów, jak również nie wyglądały ani były zaprojektowane w sposób podobny do opakowań środków spożywczych, pasz dla zwierząt lub produktów leczniczych lub kosmetycznych, co mogłoby wprowadzić
w błąd konsumentów.

Spośród 10 partii detergentów jeden detergent był mieszaniną chemiczną stwarzającą zagrożenie i wyposażony był w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

Kapsułki do prania i zmywarek

Kontrolą nie objęto kapsułek do prania i zmywarek.

Badania laboratoryjne

W czasie prowadzonych kontroli zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2018 r., poz.1930) i trybem określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2012 r., poz. 496), do badań laboratoryjnych w zakresie zawartości masy netto i jej zgodności z deklaracją producenta oraz obecności rozjaśniaczy optycznych pobrano:

żel (płyn) do mycia naczyń w opakowaniu 500 ml.

płyn uniwersalny w opakowaniu 1 litr,

płyn do mycia i konserwacji paneli podłogowych,

płyn do naczyń,

proszek do prania 375 g,

żel do mycia toalet 750 ml.

zapasowe opakowanie do rozpylacza 750 ml;

Do dnia sporządzenia niniejszej informacji nie otrzymano wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez Laboratorium UOKiK w Łodzi.

Przestrzeganie obowiązku informowania konsumentów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych produktów

Powyższe zagadnienie sprawdzono u wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców.
W wyniku powyższego stwierdzono, że w miejscu sprzedaży produktów w opakowaniach była wywieszona informacja o zakresie dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku
w tym recyklingu, właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi oraz znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach – zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 13.06.2013 r.
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 150 ze zm.).

Ponadto sprawdzono, czy zgodnie z wymaganiami art. 41 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 150 ze zm.) produkty w opakowaniach wprowadzonych do obrotu przez wprowadzającego te produkty zostali wpisani do rejestru. W tym celu na stronie https://bdo.mos.gov.pl (baza danych
o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami) dokonano sprawdzenia czy wprowadzający produkty do obrotu dokonali stosownego wpisu do rejestru. W wyniku powyższego nieprawidłowości nie stwierdzono.

Sprzedaż toreb foliowych prowadzona była przez 4 przedsiębiorców. W cenie sprzedaży torby była wliczona opłata recyklingowa.

Przedsiębiorców pouczono o nałożonych obowiązkach wynikających z art. 40a ww. ustawy oraz wskazano, że nieprzestrzeganie powyższych obowiązków jest sankcyjne administracyjnie karami pieniężnymi w wysokości od 500 zł do 20000 zł.

Przestrzeganie okresów trwałości – przydatności do użycia.

Kontrolą przestrzegania terminów trwałości – przydatności do użycia objęto wszystkie 10 partii detergentów.

Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

Wykorzystanie ustaleń

Materiały z przeprowadzonych kontroli były podstawą do:

skierowania 2 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców,

skierowania 4 wystąpień pokontrolnych do producentów,

zastosowania pouczenia wobec jednej osoby na zasadzie art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń za wykroczenie określone w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,

przesłania informacji do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wysokiem Mazowieckiem.

Ponadto po otrzymaniu wyników pobranych do badań laboratoryjnych detergentów zostaną przekazane informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie oznakowania
do WIIH w Białymstoku i Katowicach.

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie

Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 30-01-2019 10:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2019
Ostatnia aktualizacja: - 30-01-2019 10:26