Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli mleka i produktów mlecznych w zakresie weryfikacji deklarowanego składu z rzeczywistym

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 13 kontroli u 10 przedsiębiorców w zakresie kontroli mleka i przetworów mlecznych w zakresie weryfikacji deklarowanego składu z rzeczywistym zgodnie z wytycznymi Prezesa UOKiK.

Przedsiębiorców do kontroli wytypowano z własnego rozeznania, a w 1 przypadku na zgłoszenie konsumentów.
Kontrole przeprowadzono u niżej wymienionych przedsiębiorców:

Hurtownie:

 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w hurtowni w Szczecinie [KONTROLA URZEDOWA];
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w hurtowni w Szczecinie [KONTROLA URZEDOWA];
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w hurtowni w Szczecinie [KONTROLA URZEDOWA X 2];
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w hurtowni w Ustroniu Morskim [KONTROLA URZEDOWA X 2];
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w hurtowni w Koszalinie [KONTROLA URZEDOWA];

Sklepy sieci handlowych:

 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Goleniowie [KONTROLA URZEDOWA X 2];
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Koszalinie [KONTROLA URZEDOWA];

Pozostałe sklepy:

 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Szczecinie [KONTROLA URZEDOWA];
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Szczecinie [KONTROLA URZEDOWA];
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Sianowie [KONTROLA URZEDOWA].

Kontrolą objęto mleko i przetwory mleczne:

 • Masło - 5 partii o wartości 9679,00 zł, nie kwestionując żadnej partii;
 • Sery dojrzewające - 18 partii o wartości 2512,00 zł - zakwestionowano 3 partie o wartości 423,00 złotych;
 • Śmietana i śmietanka - 6 partii o wartości 2562,00 zł, nie kwestionując żadnej partii;
 • Mleko - 3 partie o wartości 798,00 zł, nie kwestionując żadnej partii;
 • Napoje mleczne fermentowane - 4 partie o wartości 932,00 zł, nie kwestionując żadnej partii;
 • Sery twarogowe - 12 partii o wartości 435,00 zł - zakwestionowano 3 partie o wartości 169,00 złotych;
 • Sery topione - 1 partia o wartości 48,00 zł, nie kwestionując zbadanej partii;
 • Inne (ser tostowy: produkt z tłuszczem roślinnym, serek homogenizowany, ser sałatkowo-kanapkowy, mleko w proszku, mleko zagęszczone) 5 partii o wartości 1081,00 zł -zakwestionowano 1 partię o wartości 30,00 złotych;

Ogółem kontrolą objęto 54 partie mleka i przetworów mlecznych o wartości 18047,00 złotych, z czego zakwestionowano 7 partii wyrobów o wartości 622,00 złotych, co stanowi 12,96% zbadanych partii.

I. OCENA JAKOŚCI MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH

Badania próbek produktów przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Olsztynie, gdzie dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych i fizykochemicznych w odniesieniu do deklaracji producentów oraz obowiązujących przepisów.

Ogółem zbadano 16 partii (54 op.) ww. mleka i przetworów mlecznych o wartości 1274,00 złotych, a zakwestionowano 4 partie o wartości 557,00zł, w hurtowniach i placówkach sieci handlowych:

Przedsiębiorca, u którego przeprowadzono kontrolę w Szczecinie - zbadano i zakwestionowano produkt „ser wędzony” 334,0g; oznaczenie partii produkcyjnej: 24.02.2018; najlepiej spożyć przed: 24.06.2018r. W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że produkt nie odpowiada deklaracji na opakowaniu z uwagi na zaniżoną masę netto, tj.: wynik badania: 331,0g oraz 331,4g w stosunku do deklaracji producenta na opakowaniu tj.: 334,0g (Sprawozdanie z badań nr 338/2018 z dnia 25.05.2018r.). W związku z powyższym ww. produkt nie odpowiada wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2212 ze zm.).

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • skierowano wystąpienie pokontrolne do producenta kwestionowanego produktu z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

Kontrolowany przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi w terminie, ponieważ nie odebrał wystąpienia pokontrolnego wysłanego na adres zgodnie z CEIDG. Natomiast Producent stwierdził, iż wyniki badań masy netto produktu mieszczą się w granicach błędu granicznego dopuszczalnego dla wagi automatycznej, która jest w użytkowaniu producenta. Tutejszy Inspektorat dokonał analizy i nie uznał stanowiska producenta.

Ponadto materiały z kontroli dadzą podstawę do:

 • przeprowadzenia postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej,
 • wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych,
 • skierowania informacji do WIJHARS, właściwego ze względu na siedzibę producenta ww. produktu.

Przedsiębiorca, u którego przeprowadzono kontrolę w Goleniowie, gdzie zbadano i zakwestionowano:

 • serek homogenizowany waniliowy z pokruszoną laską wanilii, 175g, należy spożyć do: 28.06.2018; nr partii L 31, dla którego w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono obecność fruktozy i glukozy, co może wskazywać na dodatek syropu glukozowo-fruktozowego (Sprawozdanie z badań nr 394/2018 z dnia 20.05.2018r.).
 • serek homogenizowany waniliowy z pokruszoną laską wanilii, (4x150g) tj. 600g, należy spożyć do: 27.06.2018; nr partii L 30, dla którego stwierdzono obecność fruktozy i glukozy, co może wskazywać na dodatek syropu glukozowo-fruktozowego (Sprawozdanie z badań nr 395/2018 z dnia 20.05.2018r.).

Na opakowaniach ww. środków spożywczych nie deklarowano zawartości syropu glukozowo-fruktozowego, co wprowadza w błąd, w szczególności co do składu produktu i narusza art. 7 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 304 z 22.11.2011 str.18 z późn. zm.).

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • skierowano wystąpienie pokontrolne do producenta kwestionowanych produktów z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,

W odpowiedzi kontrolowany przedsiębiorca oświadczył, że zgodnie z oceną dostawcy podczas procesu produkcji serka homogenizowanego waniliowego z pokruszoną laską wanilii naturalnym zjawiskiem po dostarczeniu wsadu waniliowego jest hydroliza sacharozy do glukozy i fruktozy, która zachodzi pod wpływem działania kwasu cytrynowego i temperatury. Od producenta nie otrzymano odpowiedzi.

Tut. Inspektorat nie uznał stanowiska kontrolowanego przedsiębiorcy, o czym poinformował w stosownym piśmie.

Ponadto materiały z kontroli dadzą podstawę do:

 • przeprowadzenia postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej,
 • wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych
 • skierowania informacji do WIJHARS, właściwego ze względu na siedzibę producenta ww. produktów.

Przedsiębiorca, u którego przeprowadzono kontrolę w Ustroniu Morskim - w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że Serek waniliowy, produkt termizowany, masa netto 500 g, nie odpowiada deklaracji na opakowaniu z uwagi na wyższą zawartość cukrów – sacharoza i laktoza ogółem (wynik badania: 12,4 g; niepewność wyniku: 0,6 g; wartość zgodnie z wymaganiami: 9,4 g), pomimo uwzględnienia tolerancji zgodnie z wytycznymi (..) w sprawie kontroli zgodności z prawodawstwem UE (…) w zakresie określenia limitów tolerancji dla składników odżywczych (Sprawozdanie z badań nr 403/2018 z dnia 22.06.2018r.).

W związku z powyższym ww. produkt nie odpowiada wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2212 ze zm.).

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • skierowano wystąpienie pokontrolne do producenta z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • skierowano informację do WIJHARS.

Do chwili zakończenia tej informacji nie uzyskano odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne od kontrolowanego przedsiębiorcy ani od producenta.

Ponadto materiały z kontroli będą stanowić podstawę do:

 • przeprowadzenia postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej,
 • wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

II. SPRAWDZENIE ILOŚCI RZECZYWISTEJ PRODUKTÓW PACZKOWANYCH

Uwzględniając przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015r., poz. 1161 z późn zm.) pobrane do badań laboratoryjnych produkty sprawdzono w zakresie zgodności zawartości netto z ilością rzeczywistą. Oceny ilości rzeczywistej produktu dokonano w odniesieniu do deklaracji producentów. Badaniem objęto 15 partii (52 op.) produktów na łączną wartość 1274,00 złotych. Nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

Ponadto zbadano 1 partię (2 opakowania), stwierdzając zaniżoną masę netto, tj. deklaracja 334g, wynik 331g, niepewność 1,7 oraz wynik 331,4g, niepewność 1,7, (bez uwzględnienia ustawy o towarach paczkowanych).

III. PRAWIDŁOWOŚĆ OZNAKOWANIA PRODUKTÓW

Sprawdzono prawidłowość oznakowania mleka i przetworów mlecznych w odniesieniu do przepisów:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31 z 1.2.2002 s. 1 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011s. 18 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541);
 • ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2212 ze zm.);
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 83, poz. 772);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008. s. 16 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012 s. 1 ze zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L Nr 354 z 31.12.2008 str. 16 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. 2015 r., poz. 29 z późn. zm.);

W zakresie oznakowania kontrolą objęto 51 partii wyrobów o wartości 17982,00 złotych, nie kwestionując zbadanych partii, w tym:

 • Masło 5 partii o wartości 9679,00 zł,
 • Sery dojrzewające 16 partii o wartości 2477,00 zł,
 • Śmietana i śmietanka 6 partii o wartości 2562,00 zł,
 • Mleko 3 partie o wartości 798,00 zł;
 • Napoje mleczne fermentowane 4 partie o wartości 932,00 zł,
 • Sery twarogowe 12 partii o wartości 435,00 zł,
 • Sery topione 1 partia o wartości 48,00 zł,
 • Inne (ser tostowy: produkt z tłuszczem roślinnym, serek homogenizowany, ser sałatkowo-kanapkowy, mleko w proszku, mleko zagęszczone) 4 partie o wartości 1051,00 zł,

W oznakowaniu badanych produktów nie deklarowano oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych.

Stan opakowań był prawidłowy.

Weryfikacja numeru weterynaryjnego

Zagadnienie to sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców, obejmując badaniem 51 partii mleka i przetworów mlecznych o wartości 17982,00 zł, sprawdzając, czy numery weterynaryjne podane w oznakowaniu produktów figurują w rejestrze zakładów zatwierdzonych w kraju lub innym państwie członkowskim. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

IV. PRZESTRZEGANIE AKTUALNOŚCI DAT MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI I TERMINÓW PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA ORAZ WARUNKÓW I SPOSOBU PRZECHOWYWANIA

Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia produktów sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. Kontrolą objęto 54 partie produktów o wartości 18054,00 złotych, zakwestionowano 3 partie o wartości 65,00 złotych.

Nieprawidłowości stwierdzono


u przedsiebiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie spożywczo – przemysłowym w Sianowie, gdzie stwierdzono oferowanie do sprzedaży 2 partii o wartości 55,00 zł po upływie daty minimalnej trwałości:

 • 0,875 kg sera dojrzewającego tłustego o wartości 25,00 zł, po upływie 7 dni od daty minimalnej trwałości.
 • 1,745 kg sera tostowego – produkt spożywczy z tłuszczem roślinnym o wartości 30,00 zł, po upływie 4 dni od daty minimalnej trwałości.

Materiały z przeprowadzonej kontroli dały podstawę do:

 • nałożenia na przedsiębiorcą mandatu karnego kredytowanego w wysokości 200 zł.
 • skierowania 1 informacji do właściwego terytorialnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Decyzją przedsiębiorcy towary „przeterminowane” zostały wycofane z obrotu handlowego i zagospodarowane w sposób nie związany ze sprzedażą dla ludności.


u przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą w Szczecinie, gdzie stwierdzono oferowanie do sprzedaży 1 partii sera–wiórki 100g o wartości 10,00 zł, 1 dzień po upływie daty minimalnej trwałości.

Materiały z przeprowadzonej kontroli dały podstawę do:

 • nałożenia na przedsiębiorcą mandatu karnego kredytowanego w wysokości 150 zł.
 • skierowania 1 informacji do właściwego terytorialnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Decyzją przedsiębiorcy towary „przeterminowane” zostały wycofane z obrotu handlowego i zagospodarowane w sposób nie związany ze sprzedażą dla ludności.

Sprawdzono warunki i sposób przechowywania 51 partii ww. produktów o wartości 17982,00 złotych, uwzględniając deklaracje zawarte w oznakowaniu oraz wymagania przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U.UE.L.04.39.1ze zm.).
W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono. Warunki i sposób przechowywania badanych produktów u wszystkich przedsiębiorców objętych kontrolą były prawidłowe i uwzględniały zalecenia producentów oraz przepisy ww. rozporządzenia.

V. IDENTYFIKOWALNOŚĆ PRODUKTÓW

U wszystkich przedsiębiorców sprawdzono przestrzeganie przepisu art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28.01.2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31 z 1.2.2002 s. 1 z późn. zm.), art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 931/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L nr 242 z 20.09.2011, str. 2).

Badaniem objęto 51 partii produktów poprzez sprawdzenie dokumentów dostaw umożliwiających łatwą identyfikację dostawców, w przepadku 1 przedsiębiorcy nie okazano dokumentów w zakresie identyfikacji dostawców na 5 partii mleka i przetworów mlecznych :

 • u przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie w Szczecinie. Na powyższe produkty okazano jedynie Faktury VAT. Wydano żądanie w celu okazania dokumentów. Sprawa jest w toku.

W pozostałych przypadkach nieprawidłowości nie stwierdzono.

VI. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORCY

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017r. poz. 2168 ze zm.) oraz ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018r. poz. 646). Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz u 4 przedsiębiorców w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEDIG). Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

INNE ZAGADNIENIA

W trakcie kontroli u 6 przedsiębiorców sprawdzono rzetelność obsługi klientów, dokonując zakupu kontrolnego przed rozpoczęciem kontroli. Nieprawidłowości w badanym zakresie
nie stwierdzono.

Ponadto sprawdzono przestrzeganie postanowień art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541) u wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy przechowywali i udostępnili na żądanie kontrolujących orzeczenia lekarskie wydawane osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością do celów sanitarno–epidemiologicznych. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz.U. z 2018 r. poz. 376 z późn. zm.) sprawdzono u jednego przedsiębiorcy czy przyrządy pomiarowe są zalegalizowane lub posiadają aktualne cechy legalizacji.

U przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie w Szczecinie stwierdzono wagę elektroniczną z nieaktualną cechą legalizacji.

Waga została wycofana z użytkowania.

Przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym w kwocie 150 zł.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

 • nieprzestrzeganie sprawdzania dat minimalnej trwałości towarów oferowanych do sprzedaży
 • brak nadzoru lub niedopatrzenie pracowników produkcyjnych w zakresie odpowiedniego dbania o jakość produktów.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały/ dadzą podstawę do:

 • wysłania 3 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców, z wnioskiem o usunięcie uchybienia,
 • wysłania 3 wystąpień pokontrolnych do producentów z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości,
 • przesłania 2 informacji do właściwego terytorialnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
 • ukarania 2 osób mandatem karnym kredytowanym na kwotę 350 zł, oraz 1 osoby mandatem karnym w kwocie 150 zł z ustawy Prawo o miarach.
 • przesłania 3 informacji do właściwego terytorialnie WIJHARS.

Ponadto w związku z ustaleniami kontroli:

 • zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania 3 decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych zakwestionowanych produktów,
 • materiały z 3 kontroli, w której stwierdzono niewłaściwą jakość mleka i przetworów mlecznych, zostaną skierowane do Komisji WIIH w Szczecinie w zakresie postępowania administracyjnego odnośnie wymierzenia kary pieniężnej z ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych jw.

 

Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 12-09-2018 13:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-09-2018
Ostatnia aktualizacja: - 12-09-2018 13:44