Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

DECYZJA Nr WKŻ.8361.205.2014

Szczecin, dnia 26.06.2015r.

 

ZACHODNIOPOMORSKI
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

INSPEKCJI HANDLOWEJ

Emilia Czajkowska
Firma przedsiębiorcy: F.H.U. „U JAŚKA”
Emilia Czajkowska
ul. Olchowa 5
71-876 Szczecin

 

 

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 ze zm.) w związku z art. 67a § 1 pkt 3 i art. 67b § 1 pkt 1 w związku z art. 2 § 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) w związku z art. 40a ust. 8 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678), po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na wniosek przedsiębiorcy Emilii Czajkowskiej Firma przedsiębiorcy: F.H.U. „U JAŚKA” Emilia Czajkowska ul. Olchowa 5, 71-876 Szczecin, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej umarza w całości postępowanie w sprawie umorzenia w części kary pieniężnej wymierzonej decyzją tut. organu z dnia 19.03.2015r. znak WKŻ.8361.205.2014 w wysokości 500,00 zł, jako bezprzedmiotowe w całości.

Uzasadnienie

W dniu 12 czerwca 2015r. do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wpłynął wniosek przedsiębiorcy Emilii Czajkowskiej Firma przedsiębiorcy: F.H.U. „U JAŚKA” Emilia Czajkowska ul. Olchowa 5, 71-876 Szczecin, zwanego dalej również „stroną”, o umorzenie w części nałożonej kary pieniężnej w wysokości 500,00 zł, wymierzonej decyzją Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej nr WKŻ.8361.205.2014 z dnia 19 marca 2015r.

Przedsiębiorca motywując rzeczony wniosek wskazał, iż jest mikroprzedsiębiorcą nie posiadającym wysokich dochodów z działalności gospodarczej, jednocześnie w okresie letnim obroty jeszcze bardziej spadają z uwagi na rodzaj sprzedawanych towarów. Ponadto przedsiębiorca wskazał, iż po kontroli zaczął zwracać szczególną uwagę na składy i etykiety wędlin i aby te informacje znajdowały się w odpowiednim miejscu.

W dacie doręczenia organowi wniosku, tj w dniu 12 czerwca 2015r., Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wszczął na wniosek strony postępowanie administracyjne zmierzające do wyjaśnienia okoliczności sprawy wynikłej z wniosku, o czym zawiadomił stronę pismem z dnia 16 czerwca 2015r.

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia skorzystała i w dniu 23.06.2015r. przybyła do tut. inspektoratu celem zapoznania się z materiałami sprawy w zakresie postępowania wyjaśniającego w sprawie umorzenia w części administracyjnej kary pieniężnej wymierzonej decyzją tut. organu z dnia 19 marca 2015r. w wysokości 500 zł, nie wnosząc innych dowodów do sprawy. Jednocześnie strona poinformowała, iż w dniu 23.06.2015r. dokonała zapłaty wymierzonej kary pieniężnej w wysokości 500 zł.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Decyzją nr WKŻ.8361.205.2014 z dnia 19 marca 2015r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierzył przedsiębiorcy Emilii Czajkowskiej Firma przedsiębiorcy: F.H.U. „U JAŚKA” Emilia Czajkowska ul. Olchowa 5, 71-876 Szczecin, na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678), karę pieniężną w wysokości 500,00 zł z tytułu wprowadzenia do obrotu 4 partii wędlin bez opakowań o wartości 144,30 zł nieodpowiadających wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 19 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 29) ze względu na to, że w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentom nie uwidoczniono informacji w zakresie nazwy albo imienia i nazwiska producenta oraz wykazu składników.

Od przedmiotowej decyzji strona w dniu 13 kwietnia 2015r. wniosła odwołanie. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzją z dnia 19 maja 2015r. o sygn. DIH-1/36/2015 utrzymał w mocy decyzję Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z dnia 19 marca 2015r., w związku z czym decyzja ta stała się ostateczna.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678) stanowi w art. 40a ust. 7 i 8, że kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa i są wpłacane na rachunek bankowy wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej oraz, że do kar pieniężnych w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613).

Zgodnie z art. 2 § 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613), jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, przepisy dzialu III stosuje się również do opłat i niepodatkowych należności budżetu państwa, do których ustalenia lub określenia uprawnione są inne niż wymienione w § 1 pkt 1 organy i organom, o których mowa w § 2, przysługują uprawnienia organów podatkowych. Pod pojęciem podatków, w myśl art. 3 pkt 3 lit. c Ordynacji podatkowej, rozumie się także niepodatkowe należności budżetowe, tzn. niebędące podatkami i opłatami należności stanowiące dochód budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające ze stosunków publicznoprawnych (art. 3 pkt 8). Tym samym kara pieniężna, o której mowa w art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, stanowi niepodatkową należność budżetu państwa.

Zgodnie z art. 40a ust. 6 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, termin zapłaty kary pieniężnej wynosi 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna, a więc w przypadku kary pieniężnej wymierzonej decyzją nr WKŻ.8361.205.2014 i utrzymanej w mocy decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 19 maja 2015r. o sygn. DIH-1/36/2015, termin jej zapłaty upływa w dniu 18 czerwca 2015r.

Kara niezapłacona w terminie płatności, w myśl art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613), staje się zaległością podatkową, od której naliczane są odsetki za zwłokę, zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

Przepisy regulujące ulgi w sprawie zobowiązań podatkowych zawarte są w rozdziale 7a działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613).

Stosownie do art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

1)   odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2)   odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (…);

3)   umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Organ podatkowy, zgodnie z art. 67b § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie zobowiazań podatkowych określonych w art. 67a, które nie stanowią pomocy publicznej.

Z powyższego wynika, że przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań publicznoprawnych - w tym przypadku kary pieniężnej - może nastąpić, jeżeli przemawia za tym ważny interes strony lub interes publiczny, a decyzja dotycząca ulgi ma charakter uznaniowy. Jednocześnie organ jest związany wnioskiem strony postępowania w tym sensie, że nie może zastosować ulgi innej niż ta, o którą wnosi strona postępowania - w niniejszej sprawie strona wskazała, że żąda częściowego umorzenia nałożonej na nią kary pieniężnej, choć w złożonym wniosku nie sprecyzowała w jakiej części.

Po przeanalizowaniu okoliczności sprawy stwierdzić należy, że w dniu złożenia przez stronę wniosku o częściowe umorzenie nałożonej kary pieniężnej, tj. w dniu 12 czerwca 2015r. nie istniała jeszcze zaległość podatkowa, gdyż zaległością podatkową będzie dopiero kara niezapłacona w terminie płatności, który jak wskazano wyżej, upływa w dniu 18 czerwca 2015r., tj. w 30 dniu od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna poprzez wydanie w dniu 19 maja 2015r przez organ odwoławczy tj, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, decyzji utrzymującej w mocy decyzję organu I instancji.

Z tego też względu strona nie może w aktualnym stanie rzeczy wnioskować o częściowe umorzenie kary pieniężnej niezależnie od istnienia merytorycznych przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi żądanej przez stronę, a organ nie ma podstaw prawnych do prowadzenia postępowania wszczętego na wniosek strony w przedmiocie częściowego umorzenia kary pieniężnej.

Regulacje w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, w tym przypadku kary pieniężnej, nie przewidują możliwości umorzenia podatku (kary pieniężnej), przewidują natomiast możliwość umorzenia zaległości podatkowych (kary pieniężnej niezapłaconej w terminie płatności). Inaczej unormowana jest instytucja ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci rozłożenia na raty, gdzie przewidziano zarówno możliwość rozłożenia na raty podatku (kary pieniężnej) - strona jednak nie wnosiła o zastosowanie takiej ulgi, jak i zaległości podatkowej.

Jak trafnie wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 stycznia 2009r., (sygn. akt: II FSK 1413/07), żądanie umorzenia zaległości podatkowej podatnik może zgłosić wtedy, gdy zaległość ta istnieje. Oznacza to, że w dacie złożenia wniosku o umorzenie zaległości zobowiązanie podatkowe musi się już przekształcić w zaległość podatkową wskutek niezapłacenia podatku w terminie i zarazem w dacie tej nie może jeszcze dojść do wygaśnięcia zobowiązania wskutek zaistnienia któregokolwiek ze zdarzeń określonych w art. 59 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (…). Jeżeli zaległość podatkowa nie istniała w chwili złożenia wniosku o jej umorzenie, organ podatkowy powinien postępowanie umorzyć jako bezprzedmiotowe.

Mając powyższe na uwadze, jak również okoliczność, że strona dokonała zapłaty kary pieniężnej postępowanie wszczęte na skutek otrzymania wniosku strony w przedmiocie częściowego umorzenia kary pieniężnej, w sytuacji gdy zaległość podatkowa jeszcze nie powstała, należy uznać za przedwczesne, a więc bezprzedmiotowe w całości i postępowanie w tym zakresie należy umorzyć.

W przypadku, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013, poz. 267 ze zm.) wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części, stąd orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013, poz. 267 ze zm.) stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
Ewa Kryjom

..................................................
(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

  1. Emilia Czajkowska Firma przedsiębiorcy: F.H.U. „U JAŚKA” Emilia Czajkowska ul. Olchowa 5, 71-876 Szczecin,

  2. a/a.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 04-08-2015 10:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Pacała 04-08-2015 10:54