Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości paliw

Zgodnie z „Programem kontroli jakości paliw w 2018 r. przekazujemy informację dotyczącą przeprowadzonych kontroli w zakresie jakości paliw w roku 2018.
Ogółem przeprowadzono 132 kontrole w tym: 117 kontroli na ogólnodostępnych stacjach paliw (w tym 17 kontroli gazu skroplonego LPG), 2 kontrole w hurtowniach paliw, 4 kontrole w stacji zakładowej i 9 kontroli tzw. „papierowych” (bez pobierania próbek paliw).Zbadano łącznie 127 próbek paliw (120 próbek podstawowych i 7 próbek kontrolnych) w tym:

  • 62 próbki oleju napędowego,
  • 36 próbek benzyny bezołowiowej 95,
  • 11 próbek benzyny bezołowiowej 98,  
  • 11 próbek gazu skroplonego LPG.

Sprzedaż paliwa niewłaściwej jakości stwierdzono podczas 7 kontroli u 6 przedsiębiorców (u jednego przedsiębiorcy dwukrotnie) na ogólnodostępnych stacjach paliw i w stacji zakładowej.
Badania laboratoryjne wykazały, że 11 pobranych próbek podstawowych paliw ciekłych (w tym 4 po tzw. „dolewce”) nie spełniało wymagań jakościowych określonych w obowiązujących przepisach. Wszystkie zakwestionowane próbki dotyczyły oleju napędowego. Kwestionowanym parametrem w tych próbkach była zaniżona stabilność oksydacyjną.

I.    Informacje na temat działań podjętych przez wojewódzkich inspektorów IH
w przypadku stwierdzenia paliwa złej jakości:

1.    Kontrola w dniu 21.03.2018 r. w zakresie jakości paliw. W czasie kontroli do badań laboratoryjnych pobrano olej napędowy. Badania laboratoryjne wykazały, że pobrana próbka oleju napędowego nie spełniała wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 20015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680) – (zwanego dalej rozporządzeniem Ministra Gospodarki) ze względu na zaniżoną stabilność oksydacyjną - wynik badania 16,2 h przy wymaganiach jakościowych min. 20 h i tolerancja błędu ≥ 20,0-2,5.
W dniu 13.04.2018 r., uznając przekroczenie za nieznaczne, do przedsiębiorcy skierowano wystąpienie pokontrolne informujące o niewłaściwej jakości oleju napędowego oraz o możliwości zbadania próbki kontrolnej oleju napędowego. W dniu 25.04.2018 r. do Delegatury Inspekcji Handlowej w Koszalinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy o zbadanie próbki kontrolnej paliwa. Badania próbki kontrolnej wykazały niewłaściwą jakość oleju napędowego z uwagi na zaniżoną stabilność oksydacyjną, tj. 15,4 h przy wymaganiach jakościowych min. 20 h (tolerancja ≥ 20,0-2,5).
Z dokumentów przedłożonych przez kontrolowanego ustalono dostawcę kwestionowanego paliwa, u którego w dniu 08.052018 r. pobrano do badań próbki oleju napędowego.

2.    W dniu 08.05.2018 r. przeprowadzono kontrolę w zakresie jakości paliw u dostawcy zakwestionowanego paliwa. W czasie kontroli pobrano do badań laboratoryjnych próbkę i próbkę kontrolną oleju napędowego. Badanie laboratoryjne pobranej próbki oleju napędowego wykazało, że paliwo nie spełnia wymagań jakościowych określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Gospodarki z uwagi na zaniżoną stabilność oksydacyjną, która wyniosła poniżej 11,6h przy wymaganiach min. 20h i tolerancji jw.
W dniu 30.05.2018 r przedsiębiorca złożył wniosek o zbadanie próbki kontrolnej. Badania laboratoryjne próbki kontrolnej wykazały, że przedmiotowe paliwo nie spełnia wymagań jakościowych określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Gospodarki z uwagi na zaniżoną stabilność oksydacyjną, która wyniosła 9,8 h przy wymaganiach min. 20 h i tolerancji jw.
W dniu 23.05.2018 r. ustalono, że w okresie od 08.05.2018 r. do 23.05.2018 r.
do zbiornika, z którego pobrano do badań laboratoryjnych próbkę oleju napędowego, dolano nowe partie oleju napędowego w ilościach 52266 litrów. Mając na uwadze dokonanie tzw. „dolewki”, do badań laboratoryjnych pobrano ponownie próbkę i próbkę kontrolną oleju napędowego z przedmiotowego zbiornika oraz w związku z uzasadnionym podejrzeniem, że jakość pobranego do badań paliwa może nie odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w ww. rozporządzeniu, dokonano zabezpieczenia znajdującego się w tym zbiorniku paliwa ciekłego. Badania laboratoryjne pobranej próbki oleju napędowego po tzw. „dolewce” wykazały, że przedmiotowe paliwo spełnia wymagania jakościowe określone w ww. rozporządzeniu Ministra Gospodarki. W związku z powyższym wydano postanowienie o uchyleniu zabezpieczenia przedmiotowej partii paliwa.

3.    Kontrola w dniu 07.08.2018 r. na ogólnodostępnej stacji paliw w woj. zachodniopomorskim. W czasie kontroli pobrano do badań laboratoryjnych na ww. stacji paliw próbkę i próbkę kontrolną oleju napędowego.
Badanie laboratoryjne pobranej próbki wykazało, że paliwo to nie spełnia wymagań jakościowych określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z uwagi na zaniżoną stabilność oksydacyjną, która wyniosła 7,7 h przy wymaganiach min. 20 h i jw. tolerancji.
Kontrolowany przedsiębiorca złożył w dniu 28.08.2018 r. wniosek o zbadanie próbki kontrolnej. Badanie laboratoryjne wykazało, że przedmiotowy olej napędowy nie spełnia wymagań jakościowych określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Gospodarki z uwagi na zaniżoną stabilność oksydacyjną, która wyniosła 7,9 h przy wymaganiach min. 20 h i tolerancji jw.
Ponieważ ustalono, że w okresie od 07.08.2018 r. do 28.08.2018 r. do zbiornika,
z którego pobrano do badań laboratoryjnych próbkę oleju napędowego, dolano nowe partie oleju, pobrano ponownie próbkę oleju napędowego i zabezpieczono znajdujący się w zbiorniku olej napędowy w ilości 4545 litrów.
Wynik badania laboratoryjnego próbki oleju napędowego pobranego po tzw. „dolewce” wykazał, że przedmiotowe paliwo nie spełnia wymagań jakościowych określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Gospodarki w zakresie parametru „stabilność oksydacyjna”, który wynosił 7,5 h przy wymaganiach jakościowych min. 20 h i tolerancji jw.
Kontrolowany przedsiebiorca nie skorzystał z przysługującego mu prawa i złożył oświadczenie o rezygnacji z badania próbki kontrolnej.
W związku z powyższym w dniu 07.09.2018 r. wydano postanowienie o uchyleniu zabezpieczenia przedmiotowego oleju napędowego a mając uwadze bezpieczeństwo, ochronę środowiska i interes konsumenta wydano decyzję o wycofaniu z obrotu 4545 litrów oleju napędowego.
Na podstawie okazanych dowodów dostaw i świadectw jakości ustalono dostawcę zakwestionowanego oleju napędowego i miejsce jego pochodzenia.

4.    Kontrola dostawcy ww. zakwestionowanego paliwa w dniu 08.08.2018 r. W czasie kontroli pobrano do badań laboratoryjnych próbkę i próbkę kontrolną oleju napędowego.
Badanie laboratoryjne pobranej próbki oleju napędowego wykazało, że paliwo nie spełnia wymagań jakościowych określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Gospodarki, z uwagi na zaniżoną stabilność oksydacyjną, która wyniosła 7,9 h przy wymaganiach min. 20 h i tolerancji jw.
Ponieważ w okresie od dnia 08.08.2018 r. do dnia 27.08.2018 r. (ponowna kontrola) do zbiornika dolano nowe partie oleju napędowego, pobrano ponownie próbkę oleju napędowego i dokonano zabezpieczenia znajdującego się w zbiorniku paliwa ciekłego w ilości 4238 litrów. Badania laboratoryjne przedmiotowego oleju napędowego wykazały, że nie spełnia on wymagań określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Gospodarki w zakresie parametru „stabilność oksydacyjna”, który to parametr wynosił 11,2 h przy wymaganiach jakościowych min. 20 h i tolerancji jw.
Przedsiębiorca nie złożył wniosku o zbadanie próbek kontrolnych pobranych w dniu 08.08.2018 r. oraz w dniu 27.08.2018 r.
W związku z powyższym w dniu 10.09.2018 r. wydano postanowienie o uchyleniu zabezpieczenia przedmiotowego oleju napędowego a mając na uwadze bezpieczeństwo, ochronę środowiska i interes użytkownika wydano decyzję wycofującą o z obrotu olej napędowy w ilości 4238 litrów znajdujący się w zbiorniku na stacji paliw.

5.    Kontrola w dniu 28.08.2018 r. W czasie kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki (podstawową i kontrolną) oleju napędowego. Badania laboratoryjne wykazały, że paliwo to nie spełnia wymagań jakościowych określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Gospodarki ze względu na zaniżoną stabilność oksydacyjną, tj. 7,9 h przy wartości min. 20 h i tolerancji jw.
Przedsiębiorca w dniu 12.09.2018 r. złożył wniosek o zbadanie próbki kontrolnej ww. paliwa ciekłego. Badanie laboratoryjne potwierdziło niewłaściwą jakość oleju napędowego z uwagi na zaniżoną stabilność oksydacyjną, tj. 7,2 h przy dopuszczalnej wartości min. 20 h i tolerancji jw.
Ponieważ ustalono, że do oleju napędowego niespełniającego wymagań jakościowych dodano nową partię paliwa, pobrano ponownie próbki przedmiotowego paliwa
i zabezpieczono zbiornik. Wyniki badań wykazały, że paliwo to nie spełnia wymagań jakościowych określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Gospodarki ze względu na zaniżoną stabilność oksydacyjną, tj. 11,2 h przy dopuszczalnej wartości min. 20 h i tolerancji jw.
Ponieważ przedsiębiorca złożył oświadczenie o rezygnacji z badania próbki kontrolnej, w związku z powyższym w dniu 24.09.2018 r. wydano decyzję zarządzającą wycofanie z obrotu oleju napędowego w ilości 11790 litrów.

6.    w dniu 28.08.2018 r. przeprowadzono kontrolę na stacji paliw w Koszalinie, podczas której do badań laboratoryjnych pobrano próbkę i próbkę kontrolną oleju napędowego. Badania laboratoryjne wykazały, że paliwo to nie spełniało wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki ze względu na zaniżoną stabilność oksydacyjną, tj. 9,1 h przy dopuszczalnej wartości min. 20 h i tolerancji jw.
Przedsiębiorca w dniu 13.09.2018 r. złożył wniosek o zbadanie próbki kontrolnej Wynik badania tej próbki potwierdził niewłaściwą jakość oleju napędowego z uwagi na zaniżoną stabilność oksydacyjną, tj. 10,0 h przy dopuszczalnej wartości min. 20h
i tolerancji jw. Ponieważ ustalono, że do zbiornika, z którego pobrano próbki, dodano nową partię paliwa pobrano ponownie próbkę oleju napędowego po tzw. „dolewce”
i zabezpieczono zbiornik. Wyniki badań wykazały, że pobrany olej napędowy nie spełnia wymagań jakościowych określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Gospodarki ze względu na zaniżoną stabilność oksydacyjną, tj. 9,7 h przy dopuszczalnej wartości min. 20 h. Ponieważ przedsiebiorca złożył oświadczenie o rezygnacji badania próbki kontrolnej w dniu 24.09.2018 r. wydano decyzję zarządzającą wycofanie z obrotu oleju napędowego w ilości 6306,58 litrów. Z dokumentów przedłożonych przez kontrolowanego ustalono dostawcę kwestionowanego oleju napędowego.

7.    Kontrola w dniu 12.09.2018 r. na stacji paliw w Szczecinku. W czasie kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki (podstawową i kontrolną) oleju napędowego. W badaniach laboratoryjnych stwierdzono, że olej napędowy nie spełnia wymagań określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Gospodarki ze względu na zaniżoną stabilność oksydacyjną, tj. 13,9 h przy dopuszczalnej wartości min. 20 h.i tolerancji jw.
Przedsiębiorca w dniu 01.10.2018 r. złożył wniosek o zbadanie próbki kontrolnej. Badanie laboratoryjne potwierdziło niewłaściwą jakość oleju napędowego z uwagi na zaniżoną stabilność oksydacyjną, tj. 15,8 h przy dopuszczalnej wartości min. 20 h. Ponieważ ustalono, że do oleju napędowego niespełniającego wymagań jakościowych dodano nową partię paliwa, pobrano ponownie próbki oleju napędowego i zabezpieczono zbiornik. Ponieważ wynik badań wykazał, że paliwo to spełnia wymagania jakościowe określone w ww.rozporządzeniu Ministra Gospodarki, uchylono nałożone zabezpieczenie.

O każdym przypadku stwierdzenia paliwa niewłaściwej jakości informowano właściwą miejscowo Prokuraturę Rejonową, Prokuraturę Okręgową w Szczecinie, Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie oraz za pośrednictwem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Ponadto w każdym przypadku, w którym wydano decyzję wycofującą kwestionowane paliwo z obrotu, informacje o tym fakcie przesłano do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie.

II.    Informacje na temat sposobów rozstrzygania przez prokuratury i sądy spraw przekazanych w związku ze sprzedażą paliw niewłaściwej jakości.

W każdym przypadku stwierdzenia niezgodności paliwa z wymaganiami jakościowymi określonymi w obowiązujących przepisach kierowano do właściwych prokuratur zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia czynu określonego w art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Zawiadomienia przesłano do Prokuratur Rejonowych w Szczecinie (trzykrotnie),w Białogardzie, w Szczecinku i w Koszalinie (dwukrotnie).


Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
                            Tel. 91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 19-04-2019 10:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-04-2019
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 19-04-2019 10:23