Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

INFORMACJA o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania niebezpiecznych substancji i mieszanin niebezpiecznych, w tym zimowych płynów i koncentratów do spryskiwaczy szyb samochodowych oraz płynów do chłodnic samochodowych

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w podanym wyżej zakresie 4 kontrole.

Kontrolą objęto przedsiębiorców, spośród których:

 • 2 prowadziło sprzedaż hurtową (jeden w Stargardzie, drugi w Koszalinie),
 • 1 prowadził sprzedaż detaliczną w hipermarkecie w Gryfinie,
 • 1 prowadził sprzedaż detaliczną w specjalistycznym sklepie z artykułami motoryzacyjnymi w Szczecinie.

Kontrolą objęto 13 partii mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenie, tj.:

 • 8 partii płynów do chłodnic samochodowych,
 • 5 partii zimowych płynów do spryskiwaczy samochodowych.

Ponadto 5 partii ww. zimowych płynów do spryskiwaczy samochodowych zakwalifikowano także jako detergenty, gdyż w składzie swoim zawierały substancje powierzchniowo czynne przeznaczone do procesów mycia i czyszczenia.

Nieprawidłowości stwierdzono u 2 przedsiębiorców, u których zakwestionowano oznakowanie 2 partii zimowych płynów do spryskiwaczy samochodowych - mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenie będących również detergentami. Ponadto sprawdzając przestrzegania okresów trwałości (przydatności do użycia) stwierdzono niezgodności w oznakowaniu dwóch partii mieszanin.

W czasie kontroli pobrano do badań laboratoryjnych 2 próbki zimowych płynów do spryskiwaczy: jedną partię w zakresie zawartości metanolu, drugą partię w zakresie sprawdzenia temperatury krystalizacji cieczy.

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają
się następująco:

1. Prawidłowość wprowadzania do obrotu i oznakowania wyrobów.

1.1 Obowiązek dokonania wymaganej rejestracji substancji oraz obowiązek dostarczania odbiorcy substancji lub mieszaniny wymaganej karty charakterystyki.

U 4 kontrolowanych przedsiębiorców w powyższym zakresie sprawdzono 13 partii mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenie.

Stwierdzono, że wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy posiadali karty charakterystyki dla sprawdzanych mieszanin chemicznych i były w nich podane numery rejestracyjne substancji stwarzających zagrożenie.

1.2. Prawidłowość oznakowania substancji i mieszanin oraz ich opakowań.

W czasie kontroli dokonano oceny zgodności oznakowania 13 partii produktów: w tym 8 płynów do chłodnic samochodowych i 5 zimowych płynów do spryskiwaczy samochodowych z obowiązującymi przepisami.

Ponieważ 13 partii ww. produktów było mieszaninami zaklasyfikowanymi jako stwarzające zagrożenie, oznakowanie ich sprawdzono zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 str. 1 z 31.12.2008 r. ze zm.) – zwanego dalej rozporządzeniem CLP.

Ponadto oznakowanie 5 partii zimowych płynów do spryskiwaczy zakwalifikowanych jako detergenty sprawdzono na zgodność z przepisami rozporządzenia (WE) Nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów (Dz. Urz. UE L104
z 08.04.2004 r., str. 1 ze zm.) zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie detergentów.

W wyniku powyższego sprawdzenia stwierdzono, że opakowania przedmiotowych mieszanin opatrzone były etykietami zawierającymi następujące elementy:

 • nazwę, adres i numer telefonu dostawcy,
 • nominalną ilość mieszaniny,
 • identyfikator produktu,
 • piktogramy określające rodzaj zagrożenia,
 • hasło ostrzegawcze,
 • zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia.

Etykiety przedmiotowych mieszanin wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zostały sporządzone w języku polskim zgodnie z wymaganiami art. 17 ust. 2 ww. rozporządzenia CLP i zawierały:

 • szczegółowe informacje umożliwiające identyfikację mieszaniny („identyfikator produktu”) zgodnie z wymaganiami art. 18 ust. 1 ww. rozporządzenia,
 • odpowiednie piktogramy określające rodzaj zagrożenia, zgodnie z wymaganiami art. 19 ust. 1 ww. rozporządzenia,
 • odpowiednie hasło ostrzegawcze zgodnie z klasyfikacją danej mieszaniny stwarzającej zagrożenie, zgodnie z wymaganiami art. 20 ust. 1 ww. rozporządzenia,
 • odpowiednie zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia zgodnie z klasyfikacją danej mieszaniny stwarzającej zagrożenie zgodnie z wymaganiami art. 21 ust. 1 ww. rozporządzenia.

W oznakowaniu przedmiotowych mieszanin wskazano zwroty wskazujące środki ostrożności, które miały brzmienie zgodne z częścią 2 załącznika IV tabela 6.1.

Ponadto stwierdzono, że etykiety ww. mieszanin niebezpiecznych były trwale przytwierdzone do powierzchni bezpośrednich opakowań zawierających mieszaninę i umożliwiały odczytanie jej treści w poziomie, gdy produkt był ustawiony w typowy sposób. Kolor i układ etykiet był tak dobrany, że piktogramy określające rodzaj zagrożenia były wyraźnie widoczne, zgodnie z art. 31 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia.

Opakowania objętych kontrolą mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenie spełniały wymogi określone w art. 35 ust. 1 i 2 rozporządzenia CLP.

Oznakowanie pięciu partii zimowych płynów do spryskiwaczy, które były również detergentami sprawdzono pod kątem wymagań ww. rozporządzenia w sprawie detergentów. Zakwestionowano dwie partie ww. mieszanin z uwagi na to, że na opakowaniu:

1 partii detergentu nie zawarto informacji wymaganych art. 11 ust. 2 litera c),
tj. w oznakowaniu detergentu nie podano informacji o adresie e-mail (podano adres
i nr telefonu), pod którym dostępne są arkusze danych odnoszące się do art. 9 ust. 3
tego rozporządzenia. Ustalono, że adres e-mail umieszczono w karcie charakterystyki sporządzonej dla ww. mieszaniny oraz na fakturze sprzedaży producenta,

1 partii detergentu nie podano adresu strony internetowej, na której można zapoznać się
z wykazem składników, o którym mowa w części D załącznika VII ww. rozporządzenia
Nr 648/2004.

Kontrolowani przedsiębiorcy podjęli dobrowolne działania i wycofali zakwestionowane produkty z obrotu handlowego.

Do producentów ww. mieszanin skierowano wystąpienia pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, a o ustaleniach kontroli został poinformowany właściwy miejscowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie.

Ustalono, że w oznakowaniu sprawdzonych detergentów wskazano zawartości składników, w tym procent wagowy i ostrzeżenia oraz zastosowane kompozycje zapachowe, zgodnie z wymaganiami ww. rozporządzenia w sprawie detergentów.

Ustalono także, że opakowania 13 partii mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenie wyposażone były zgodnie z wymaganiami przepisów sekcji 3.2.1 ww. rozporządzenia CLP w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

1.3 Zimowe płyny do spryskiwaczy samochodowych – badania laboratoryjne w zakresie zawartości metanolu.

W czasie kontroli pobrano do badań laboratoryjnych próbkę zimowego płynu do spryskiwaczy na zawartość metanolu. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że próbka jest niezgodna pod względem stężenia metanolu z wymaganiami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny (Dz. U. z 2013 r., poz. 180 ze zm.), ponieważ stężenie metanolu w zbadanej próbce wynosiło 20,0±4,4%, przy wymaganym stężeniu nie większym niż 3%.

Po otrzymaniu wyników badań ustalono, że u kontrolowanego przedsiębiorcy nie było w ofercie sprzedaży zimowego płynu do spryskiwaczy z tej partii z której pobrano próbkę do badań, natomiast w sprzedaży była partia zimowych płynów do spryskiwaczy z nowej dostawy tego samego dostawcy. Po zapoznaniu się z ww. wynikami badań, kontrolowany przedsiębiorca zwrócił do dostawcy wszystkie dostarczone przez niego zimowe płyny do spryskiwaczy.

W związku z wynikami badań laboratoryjnych skierowano zawiadomienie do właściwej Prokuratury Rejonowej oraz przekazano informację o ustaleniach kontroli do właściwej terenowo Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

1.4. Płyny do chłodnic samochodowych oraz płyny/koncentraty do spryskiwaczy szyb samochodowych – badania laboratoryjne w zakresie stopnia krystalizacji.

W czasie kontroli pobrano do badań laboratoryjnych w zakresie sprawdzenia temperatury krystalizacji cieczy 1 próbkę zimowego płyn do spryskiwaczy samochodowych.

Przeprowadzone badania laboratoryjne w Specjalistycznym Laboratorium Badania Paliw i Produktów Chemii Gospodarczej UOKiK w Bydgoszczy wykazały, że badana próbka jest zgodna z wymaganiami w zakresie przeprowadzonych badań, tj. zgodna z deklaracjami producenta na opakowaniu mieszaniny.

2. Przestrzeganie obowiązku informowania konsumentów o odpadach opakowaniowych produktów.

Zagadnienie to sprawdzono u wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców. Stwierdzono,
że w miejscu sprzedaży produktów w opakowaniach była wywieszona informacja o zakresie dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku w tym recyklingu, właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi oraz znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach – zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 150 ze zm.).

Ponadto sprawdzono, czy zgodnie z wymaganiami art. 41 ww. ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wprowadzający produkty w opakowaniach zostali wpisani do rejestru https://bdo.mos.gov.pl (baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami).

Stwierdzono, że jeden producent zimowego płynu do spryskiwaczy samochodowych, jako wprowadzający nie był wpisany do ww. rejestru, co naruszało art. 41 ww. ustawy o gospodarce opakowaniami.

Kontrolowanego przedsiębiorcę, u którego stwierdzono ww. produkt w opakowaniu zapoznano z ustaleniami kontroli i pobrano wyjaśnienia do protokołu przesłuchania strony.

Po przeanalizowaniu sprawy oraz mając na uwadze zgromadzone w sprawie materiały dowodowe Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że kontrolowany przedsiębiorca dochował należytej staranności - wycofał z obrotu zakwestionowany produkt,
niezwłocznie poinformował producenta (wprowadzającego do obrotu), który natychmiast w czasie kontroli dokonał wpisu do rejestru – odstąpił więc od wszczęcia postępowania administracyjnego
w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, jednocześnie pisemnie wskazując kontrolowanemu przedsiębiorcy na obowiązek właściwego przestrzegania przepisów prawa w tym zakresie.

Trzech kontrolowanych przedsiębiorców prowadziło między innymi sprzedaż toreb foliowych. Ustalono, że w cenie sprzedaży torby była wliczona opłata recyklingowa.

W czasie kontroli każdego z przedsiębiorców pouczono o nałożonych obowiązkach wynikających
z art. 40a ww. ustawy o gospodarce opakowaniami oraz wskazano, że nieprzestrzeganie powyższych obowiązków jest sankcjonowane administracyjnie karami pieniężnymi w wysokości od 500 zł do 20000 zł.

3. Przestrzeganie okresów trwałości – przydatności do użycia.

W powyższym zakresie kontrolą objęto 13 partii mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenie.
Stwierdzono, że na etykiecie:

1 partii mieszaniny będącej również detergentem podano: „Najlepiej zużyć przed końcem: data podana na opakowaniu”, przy czym na opakowaniu nie podano przedmiotowej daty ważności, zamieszczono natomiast informację: „Data nalania 06.12.2017”, co mogło wprowadzić konsumenta w błąd. Kontrolowany przedsiębiorca zwrócił się w czasie kontroli do producenta o wyjaśnienie tak podanej informacji w oznaczeniu ww. mieszaniny. Producent oświadczył, iż na etykiecie ww. płynu do spryskiwaczy wystąpił błąd w druku
i zamiast daty produkcji/nalania umieszczono określenie „Najlepiej zużyć przed końcem: data podana na opakowaniu”. Po otrzymaniu informacji przedsiębiorca wycofał
z obrotu kwestionowany produkt i biorąc pod uwagę niewielką jego ilość, przeznaczył go
na potrzeby własne.

1 partii produktu, umieszczono datę nie określając czego dotyczy, tj. daty ważności czy daty produkcji. W czasie kontroli od producenta przedmiotowej mieszaniny otrzymano informację, że obok uwidocznionej daty naniesione zostanie dodatkowe oznakowanie
o treści „data produkcji”.

4. Prekursory materiałów wybuchowych

U wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców sprawdzono przestrzeganie przepisów art. 4 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 98/2013 z dnia 15.01.2013 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych (Dz. Urz. UE L 39 str. 1 z dnia 09.02.2013 r.) oraz ustawy z dnia 13 kwietnia 2016r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 410 ze zm.).

W powyższym zakresie kontrolą objęto 13 partii mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenie. Na podstawie informacji o substancjach wchodzących w skład mieszanin chemicznych, zamieszczonych na ich opakowaniach, jak i w kartach charakterystyki stwierdzono, że przedmiotowe mieszaniny chemiczne nie zawierały substancji wymienionych w załączniku nr I do ww. rozporządzenia, w stężeniu wyższym niż stężenie graniczne podane w tym załączniku.

Wykorzystanie ustaleń

Materiały z przeprowadzonej kontroli dały podstawę do:

 • skierowania zawiadomienia do właściwej Prokuratury Rejonowej,
 • przesłania informacji do właściwej terenowo PSSE,
 • skierowania wystąpień pokontrolnych do 2 producentów z wnioskami o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • przesłania informacji o ustaleniach kontroli do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Olsztynie,
 • skierowania pisma do kontrolowanego przedsiębiorcy w sprawie odstąpienia od wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej.

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie

Tel. 91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 03-04-2019 10:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2019
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 03-04-2019 11:03