Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania i wprowadzania do obrotu produktów rolnictwa ekologicznego zarówno pochodzenia zagranicznego jak i krajowego

Realizując program kontroli UOKiK w zakresie kontroli prawidłowości oznakowania i wprowadzania do obrotu produktów rolnictwa ekologicznego zarówno pochodzenia zagranicznego jak i krajowego, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego łącznie 10 kontroli u 10 przedsiębiorców.

Przedsiębiorców do kontroli wytypowano z własnego rozeznania (9) oraz w związku
z informacją konsumenta (1).

Kontrolą objęto niżej wymienionych przedsiębiorców:

Sklepy sieci handlowych

 • Sklep w Pyrzycach [kontrola urzędowa];
 • Sklep w Szczecinie [kontrola urzędowa];
 • Sklep w Pyrzycach [kontrola urzędowa];
 • Sklep w Kołobrzegu [kontrola urzędowa].

Sklepy Specjalistyczne

 • Sklep w Szczecinie [kontrola na zawiadomienie];
 • Sklep w Szczecinie [kontrola urzędowa z rozszerzeniem na wykroczenie];
 • Sklep na targowisku w Szczecinie [kontrola urzędowa];
 • Sklep w Koszalinie [kontrola urzędowa];
 • Sklep w Kołobrzegu [kontrola urzędowa];
 • Sklep w Koszalinie [kontrola urzędowa].

Kontrolą objęto:

 • Makarony- 2 partie o wartości 30 zł,
 • Kasze- 11 partii o wartości 285 zł,
 • Owoce i warzywa- 2 partie o wartości 61 zł,
 • Przetwory owocowo-warzywne- 8 partii o wartości 334 zł,
 • Mleko i przetwory- 5 partii o wartości 116 zł,
 • Soki- 6 partii o wartości 502 zł,
 • Pieczywo (luz)- 1 partię o wartości 67 zł,
 • Ziarna nasiona (nieprzetworzone)- 3 partie o wartości 187 zł,
 • Miody- 1 partię o wartości 51 zł,
 • Wyroby ciastkarskie- 1 partię o wartości 9 zł,
 • Pozostałe produkty (z grup: otręby, len, napoje bezalkoholowe, 3 przyprawy, 2 czekolady, 2 płatki owsiane, ryż brązowy, paprykarz wegetariański)- 12 partiio wartości 347 zł.

Ogółem zbadano 52 partie produktów rolnictwa ekologicznego o łącznej wartości 1989 zł
(w tym 12 partii o wartości 560 zł pochodzenia zagranicznego), nie kwestionując zbadanych partii.

Badaniem objęto ogółem 51 partii produktów rolnictwa ekologicznego w opakowaniach jednostkowych o łącznej wartości 1922 zł, oraz 1 partię produktu rolnictwa ekologicznego
(pieczywo) oferowaną do sprzedaży tzw. „luzem” o łącznej wartości 67 zł, nie kwestionując zbadanych partii.

W sklepach sieci handlowych zbadano ogółem 25 partii produktów rolnictwa ekologicznego
o wartości 1160 zł, w sklepach specjalistycznych zbadano ogółem 27 partii ww. produktów o wartości 829 zł.

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

1. Prawidłowość oznakowania produktów rolnictwa ekologicznego pochodzenia krajowego i zagranicznego

Sprawdzono prawidłowość oznakowania produktów rolnictwa ekologicznego w oparciu o przepisy przywołane w programie kontroli. Badaniem objęto 52 partie produktów rolnictwa ekologicznego o łącznej wartości 1989 zł
(w tym 12 partii o wartości 560 zł pochodzenia zagranicznego), nie kwestionując zbadanych partii.

Badaniem objęto ogółem 51 partii produktów rolnictwa ekologicznego w opakowaniach jednostkowych o łącznej wartości 1922 zł, oraz 1 partię produktu rolnictwa ekologicznego
(pieczywo) oferowaną do sprzedaży tzw. „luzem” o łącznej wartości 67 zł, nie kwestionując zbadanych partii. W oznakowaniu badanych produktów nie deklarowano oświadczeń zdrowotnych
i żywieniowych.

2. Ocena jakości produktów ekologicznych pochodzenia krajowego i zagranicznego

Badania próbek produktów przeprowadzono w Laboratorium Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu, gdzie dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych i fizykochemicznych w odniesieniu do deklaracji producentów oraz obowiązujących przepisów.

Ogółem zbadano 10 partii (26 op.) produktów rolnictwa ekologicznego na łączną wartość 744,00 zł, nie kwestionując zbadanych partii.

- w sklepach sieci handlowej zbadano - 8 partii ww. produktów (5 p./454 zł soków,
2p./ 114 zł przetwory owocowo-warzywne, 1p./96 w grupie pozostałe - syrop ) o łącznej wartości 664,00 zł,

- w sklepach specjalistycznych zbadano - 2 partie ww. produktów (1p./52 zł przetwory owocowo-warzywne, 1p./28 zł w grupie pozostałe - paprykarz wegetariański) o łącznej wartości 80,00 zł.

W trakcie przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono zagrożeń związanych z niewłaściwą jakością zdrowotną produktów.

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych sprawdzono zawartość dozwolonych substancji dodatkowych: (substancji konserwujących, słodzących - 6 partii o wartości 420 zł). Nieprawidłowości nie stwierdzono.

3. Sprawdzenie ilości rzeczywistej produktu

Uwzględniając przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2018r., poz. 2335) pobrane do badań laboratoryjnych produkty sprawdzono w zakresie zgodności zawartości masy netto z ilością rzeczywistą. Oceny ilości rzeczywistej produktu dokonano w odniesieniu do deklaracji producentów.

Badaniem objęto 10 próbek (26 op.) produktów na łączną wartość 210 zł.

Nie stwierdzono przypadków zaniżenia ilości rzeczywistej w stosunku do deklarowanej.

4. Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia oraz przestrzeganie warunków i sposobu przechowywania produktów rolnictwa ekologicznego

Badaniem objęto ogółem 52 partie ww. produktów o wartości 1989 zł, nieprawidłowości nie stwierdzono.

Sprawdzono warunki i sposób przechowywania 52 partii ww. produktów, uwzględniając deklaracje zawarte w oznakowaniu oraz wymagania przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L Nr 39 z 04. str.1 z późn. zm.). W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

5. Sprawdzenie, czy kontrolowane placówki powinny być objęte systemem kontroli w rolnictwie ekologicznym

W toku kontroli tylko jeden przedsiębiorca objęty był ww. systemem kontroli, gdyż prowadził sprzedaż produktów ekologicznych bez opakowań. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

6. Identyfikowalność towarów

Zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r.ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L Nr 31 z 01.02.2002 str. 1 ze zm.) oraz art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 931/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 242 z 20.09.2012r. str. 2) sprawdzono w trakcie prowadzonych postępowań kontrolnych, czy kontrolowani przedsiębiorcy mogą zidentyfikować każdą osobę, która dostarczyła im środek spożywczy. Wszyscy przedsiębiorcy przedstawili dokumenty, celem identyfikacji dostawców ocenianych produktów.

7. Identyfikacja przedsiębiorcy

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018r. poz. 646 z późn. zm.). Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o wpisy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz w oparciu o wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

8. Orzeczenia lekarskie

Sprawdzono przestrzeganie postanowienia art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018r. poz. 1541 z późn. zm.) dotyczącego przechowywania i udostępniania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością. Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy przechowywali aktualne orzeczenia lekarskie osób bezpośrednio stykających się z żywnością. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

INNE ZAGADNIENIA

rzetelność obsługi klientów

U wszystkich przedsiębiorców dokonano zakupu kontrolnego przedmiotowych produktów celem sprawdzenia rzetelności obsługi. W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

prawidłowość uwidaczniania cen towarów oferowanych do sprzedaży w świetle wymagań ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019r. poz. 178) oraz wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U. z 2015r. poz. 2121).

Zagadnie powyższe badano u 1 przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą
w Sklepie specjalistycznym w Szczecinie, u którego przeprowadzono kontrolę za zawiadomienie. Sprawdzeniu poddano m.in.: 50 partii produktów rolnictwa ekologicznego w opakowaniach jednostkowych stwierdzając, że wszystkie towary oferowane do sprzedaży opatrzone były wywieszką, na której uwidoczniono cenę towaru natomiast nie uwidoczniono w żaden sposób cen jednostkowych.

Brak uwidocznienia cen jednostkowych stanowi naruszenie obowiązków określonych w art. 4 ust. 1 ww. ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług w związku z § 3 ust. 2 i § 4 ww. rozporządzenia w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług. W związku z powyższym do kontrolowanego skierowano wystąpienie pokontrolne
z wnioskiem usunięcia uchybień. W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca poinformował, iż wykonał zalecenia i usunął uchybienia. Wobec kontrolowanego przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji nakładającej karę pieniężną.

przestrzeganie przepisów ustawy „Prawo o miarach”

Zagadnienie powyższe zbadano u 2 przedsiębiorców. Nieprawidłowości wykazano
u jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie specjalistycznym w Szczecinie, gdzie stwierdzono narzędzie pomiarowe – wagę elektroniczną z nieaktualną cechą legalizacji będące w użytkowaniu sklepu.

Wobec przedsiębiorcy zastosowano postępowanie mandatowe Decyzją przedsiębiorcy przedmiotową wagę wycofano z użytkowania. O powyższym poinformowano właściwy Urząd Miar. W związku z powyższym do kontrolowanego skierowano wystąpienie pokontrolne z wnioskiem usunięcia uchybień. W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca poinformował, iż usunął uchybienia.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

- wysłania 2 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców z wnioskiem
o usunięcie uchybień,

- ukarania 1 osoby mandatem karnym kredytowanym na kwotę 150 zł,

- przesłania 1 informacji do Urzędu Miar.

Ponadto:

zostało wszczęte 1 postępowanie administracyjne wobec 1 przedsiębiorcy zmierzające do wydania decyzji nakładającej karę pieniężną (brak cen jednostkowych).

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie

Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 03-04-2019 08:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2019
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 03-04-2019 09:01