Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz całoroczny program kontroli na 2018r. wraz z pismami Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w podanym wyżej zakresie w 2018 roku ogółem 43 kontrole u 35 przedsiębiorców (w tym 8 kontroli ponownych z uwagi na negatywne wyniki badań laboratoryjnych). Spośród skontrolowanych przedsiębiorców 34 prowadziło sprzedaż detaliczną, natomiast 1 przedsiębiorca był producentem.

Ogółem kontroli poddano 323 partie produktów włókienniczych, w tym:

- 81 partii produktów konfekcyjnych z tkanin i dzianin dla niemowląt i małych dzieci,

- 94 partie ręczników i strojów kąpielowych,

- 64 partie odzieży sportowej,

- 84 partie konfekcji z tkanin i dzianin dla dorosłych.

Spośród ww. skontrolowanych 323 partii:

- 73 partie zostały wyprodukowane w Polsce,

- 34 partie pochodziły z obrotu wewnątrzunijnego (z wyłączeniem Polski),

- 216 partii pochodziło z importu.

W zakresie jakości sprawdzono 165 próbek produktów włókienniczych, a w zakresie oznakowania 323 próbki. Zakwestionowano 229 partii, w tym w zakresie jakości 9 partii, w zakresie oznakowania 229 partii, tj. 70,9 % wszystkich skontrolowanych partii produktów,
w tym:

- 45 partii produktów konfekcyjnych z tkanin i dzianin dla niemowląt i małych dzieci,

- 85 partii partie ręczników i strojów kąpielowych,

- 34 partie odzieży sportowej,

- 65 partii konfekcji z tkanin i dzianin dla dorosłych.

Spośród zakwestionowanych 229 partii towarów:

- 25 partii wyprodukowano w Polsce,

- 21 partii pochodziło z obrotu wewnątrzunijnego (z wyłączeniem Polski),

- 183 partie pochodziły z importu.

Wszystkie kontrole zostały zakończone.

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają
się następująco:

1. Jakość produktów włókienniczych

Jakość produktów włókienniczych sprawdzono poprzez przeprowadzenie badań laboratoryjnych i organoleptycznych.

Kontroli w zakresie jakości poddano 165 próbek produktów włókienniczych, z czego zbadano:

 • laboratoryjnie 17 próbek,
 • organoleptycznie 148 próbek.

W wyniku badań:

 • laboratoryjnych – zakwestionowano 9 próbek produktów włókienniczych, tj. 52,9 % wszystkich próbek przebadanych laboratoryjnie,
 • organoleptycznych - nie zakwestionowano żadnej próbki.

1.1. Badania laboratoryjne

Do badań laboratoryjnych w Specjalistycznym Laboratorium Produktów Włókienniczych
i Analizy Instrumentalnej w Łodzi pobrano próbki z 17 partii różnych produktów włókienniczych oferowanych do sprzedaży u kontrolowanych przedsiębiorców (u jednego
z przedsiębiorców pobrano próbki z 2 partii produktów włókienniczych) .

Podczas badań laboratoryjnych sprawdzono:

- skład surowcowy - 17 próbek,

- wielkość (w odniesieniu do deklarowanych) - 2 próbki.

Ponieważ przedsiębiorcy, u których pobrano wyroby do badań nie przedłożyli deklaracji dotyczących wskaźników użytkowych, bowiem nie uzyskali stosownych dokumentów (deklaracje zgodności z Polską Normą lub dokumentacji techniczno-technologicznej) od swoich dostawców, laboratorium nie badało ww. próbek w zakresie wskaźników użytkowych.

W wyniku badań laboratoryjnych zakwestionowano 9 próbek z uwagi na fakt, iż rzeczywisty ustalony laboratoryjnie procentowy skład surowcowy był niezgodny z deklarowanym, a były to:

- 2 partie produktów konfekcyjnych z tkanin i dzianin dla niemowląt i małych dzieci (dwie sukienki produkcji krajowej),

- 3 partie ręczników i strojów kąpielowych (strój kąpielowy jednoczęściowy damski z importu oraz ręczniki z importu i produkcji krajowej),

- 1 partię odzieży sportowej (koszulka sportowa damska z obrotu wewnątrzunijnego),

- 3 partie konfekcji z tkanin i dzianin dla dorosłych (sukienka i swetry męskie z importu)

w tym 2 próbki z uwagi na wielkości niezgodne z deklarowanymi (ręczniki z importu).

Po otrzymaniu wyników badań wszczęto ponownie kontrole ustalając że u 5 przedsiębiorców nie było w sprzedaży produktów, z których pobrano próbki do badań laboratoryjnych, natomiast 3 przedsiębiorców posiadało w ofercie produkty, z których pobrano próbkę do badań laboratoryjnych.

Po przedstawieniu wyników badań dla 3 ww. przedsiębiorców:

- jeden przedsiębiorca, będący jednocześnie producentem produktu poprawił jego oznakowanie zgodnie z wynikami badań laboratoryjnych,

- drugi przedsiębiorca wycofał ze sprzedaży kwestionowany produkt,

- trzeci przedsiębiorca wycofał ze sprzedaży 2 szt. koszulek sportowych damskich
i złożył wniosek o przeprowadzenie badania próbki kontrolnej. Badania laboratoryjne próbki kontrolnej wykonane w Laboratorium Włókienniczym „KLab” w Łowiczu wykazały, że rzeczywisty skład surowcowy jest niezgodny z deklaracją producenta umieszczoną w oznakowaniu ww. koszulki. Do kontrolowanego przesłano więc sprawozdanie z badań wraz z informacją o tym, że wycofane z obrotu przedmiotowe koszulki damskie, mogą być przedmiotem obrotu handlowego po uprzednim usunięciu nieprawidłowości w ich oznakowaniu - podanie składu surowcowego zgodnie z rzeczywistym ustalonym laboratoryjnie.

W związku z negatywnymi wynikami badań laboratoryjnych skierowano wystąpienia pokontrolne do jednego z kontrolowanych przedsiębiorców oraz do 2 producentów z wnioskami o usunięcie stwierdzonych uchybień.

Ponadto przesłano pisma do 3 dostawców informujące o stwierdzonych nieprawidłowościach, a kopie ww. pism przesłano do właściwego z uwagi na siedzibę tych dostawców WIIH w Warszawie.

Wydano także 7 decyzji zobowiązujących kontrolowanych przedsiębiorców do zwrotu kosztów badań laboratoryjnych, a wobec jednego przedsiębiorcy postępowanie administracyjne
w sprawie kosztów badań laboratoryjnych zostanie wszczęte w terminie późniejszym.

1.2. Badania organoleptyczne

Ocenie poddano 148 próbek produktów włókienniczych. Oceniając organoleptycznie produkty posiłkowano się Polskimi Normami PN-93/P-06709 „Tkaniny. Opis błędów. Terminologia” i PN-93/P-84003 „Dzianiny. Opis błędów. Terminologia”. Nie stwierdzono błędów tkanin i dzianin, tj.: dziur, zaciągnięć, spuszczonych oczek, zgrubień, cer, niewyrobionych nitek, naderwanych oczek a także nierównych ściegów, niejednakowych szerokości i długości rękawów, niesymetrycznego wykroju. W trakcie kontroli dokonano przemierzenia 2 partii ręczników pochodzących z importu. Stwierdzono, że rzeczywiste wymiary były zgodne z deklarowanymi na oznakowaniu produktów.

2. Oznakowanie produktów włókienniczych

Ogółem sprawdzono oznaczenia 323 partii produktów włókienniczych w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1007/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE (Dz. U. UE L 272/1 ze zm.).

Zakwestionowano 229 partii (70,9 % ogółem sprawdzonych produktów), tj.

 • 45 partii produktów konfekcyjnych z tkanin i dzianin dla niemowląt i małych dzieci,
 • 85 partii ręczników i strojów kąpielowych,
 • 34 partie odzieży sportowej,
 • 65 partii konfekcji z tkanin i dzianin dla dorosłych.

Nieprawidłowości w oznakowaniu produktów włókienniczych stwierdzono w odniesieniu do:

- 10 partii produktów krajowych, 18 partii z obrotu wewnątrzunijnego i 175 partii produktów z importu - opatrzonych etykietą lub oznakowaniem z użytymi w opisie składu surowcowego nazwami włókien tekstylnych sporządzonymi w języku innym niż język polski, co było niezgodne z wymaganiami art. 16 ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 cytowanego rozporządzenia (załącznikiem nr 1),

- 11 partii produktów krajowych, 3 partii produktów z obrotu wewnątrzunijnego oraz 6 partii produktów z importu - z uwagi na niezgodność nazw włókien z nazwami włókien tekstylnych określonymi w załączniku 1 do ww. rozporządzenia, co nie spełniało wymagań rozdziału 2, art. 5 ust. 1 cytowanego rozporządzenia,

- 1 partii produktu krajowego oraz 2 partii produktów z importu - brak informacji o składzie surowcowym, co naruszało art. 14 ust. 1 ww. rozporządzenia,

- 1 partii produktu krajowego - podano dwa różne opisy składu surowcowego, co nie określa w sposób jasny i jednoznaczny składu surowcowego tego produktu, tj. niezgodnie z art. 16 ust. 1 w związku z art. 14 ust. cytowanego rozporządzenia,

- 1 partii produktu krajowego oraz 1 partii produktu z obrotu wewnątrzunijnego - zawartość procentowa włókien tekstylnych w masie całkowitej wszystkich włókien składowych nie była podana w porządku malejącym, co było niezgodne z art. 9 ust. 1 ww. rozporządzenia.

W związku z powyższymi nieprawidłowościami skierowano 15 wystąpień pokontrolnych (2 do kontrolowanych przedsiębiorców, 13 do producentów zakwestionowanych produktów) z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. Przesłano także pisma do 36 dostawców produktów niewłaściwie oznakowanych z informacją o stwierdzonych uchybieniach.

O dostawcach produktów włókienniczych niewłaściwie oznakowanych poinformowano właściwe z uwagi na siedzibę tych dostawców inspektoraty Inspekcji Handlowej w Warszawie, Łodzi i Poznaniu.

3. Inne zagadnienia

3.1. Legalność prowadzonej działalności gospodarczej

Spośród 35 skontrolowanych przedsiębiorców, 13 zgłosiło prowadzoną działalność do Krajowego Rejestru Sądowego, natomiast 22 przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Działalność gospodarcza prowadzona była zgodnie z zarejestrowanym zakresem.

4. Wykorzystanie ustaleń

Ustalenia kontroli były podstawą do:

 • przesłania 8 pism do kontrolowanych przedsiębiorców wraz ze sprawozdaniem z badań laboratoryjnych oraz informacją o zwolnieniu próbki kontrolnej,
 • przesłania 1 pisma do 1 kontrolowanego przedsiębiorcy wraz ze sprawozdaniem zbadań laboratoryjnych próbki kontrolnej,
 • skierowania 3 wystąpień pokontrolnych na podstawie art. 33 ustawy o Inspekcji Handlowej do 3 kontrolowanych przedsiębiorców z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • skierowania 15 wystąpień pokontrolnych na zasadzie art. 34 ustawy o Inspekcji Handlowej do 15 producentów zakwestionowanych wyrobów z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • przesłania pism do 3 dostawców produktów niewłaściwej jakości informujących o wynikach badań laboratoryjnych,
 • przesłania 36 pism do 36 dostawców wyrobów niewłaściwie oznakowanych informujących o stwierdzonych uchybieniach,
 • przesłania 6 pism do inspektoratów Inspekcji Handlowej w Warszawie, Poznaniu i Łodzi dot. niewłaściwej jakości i oznakowania produktów włókienniczych,
 • wszczęcia 7 postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji zobowiązujących kontrolowanych przedsiębiorców do zwrotu kosztów badań laboratoryjnych.

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie

Tel. 91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 18-03-2019 11:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 18-03-2019 11:46