Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli produktów posiadających oznaczenia (ChNP, ChOG i GTS)

Realizując program kontroli w zakresie kontroli produktów posiadających oznaczenia (ChNP, ChOG i GTS), Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego łącznie 6 kontroli u 6 przedsiębiorców. Kontrole działalności gospodarczej podjęto na podstawie art. 3 ust. 1,2,3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2164 z późn. zm. ), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1930 z późn. zm.).

Kontrole przeprowadzono na podstawie własnego rozeznania (6 placówek).

Kontrole przeprowadzono w 6 placówkach i w 1 stwierdzono nieprawidłowości.

W trakcie przeprowadzonych kontroli zbadano ogółem 31 partii środków spożywczych o wartości 2064,00 zł, kwestionując 3 partie o wartości 106,00 zł.

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

1. Ocena jakości poszczególnych rodzajów środków spożywczych

W powyższym zakresie kontrolą objęto 6 partii środków spożywczych o wartości 739 zł (wartość próbek stanowiła kwotę 256 zł). Badania próbek produktów przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu, gdzie dokonano sprawdzenia cech fizykochemicznych w odniesieniu do deklaracji producenta. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

2. Sprawdzenie ilości rzeczywistej produktu

Uwzględniając przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2335) pobrane do badań laboratoryjnych produkty sprawdzono w zakresie zgodności zawartości netto z ilością rzeczywistą. Oceny ilości rzeczywistej produktu dokonano w odniesieniu do deklaracji producentów. Badaniem objęto 6 próbek (24 op.) produktów na łączną wartość 256 złotych. Nie stwierdzono przypadków zaniżenia ilości rzeczywistej w stosunku do deklarowanej.

3. Sprawdzenie oznakowania produktu

Sprawdzono prawidłowość oznakowania produktów posiadających chronioną nazwę pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenie geograficzne (ChOG) i oznaczenie gwarantowana tradycyjna specjalność (GTS) w opakowaniach jednostkowych w odniesieniu do przepisów:

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.Urz. UE L Nr 343 z 14.12.2012 str. 1 z późn. zm.) - art. 13 i art. 24;

- rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 664/2014 z dnia 18 grudnia 2013r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w odniesieniu do ustanowienia symboli unijnych dotyczących chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz w odniesieniu do niektórych zasad dotyczących pochodzenia paszy i surowców, niektórych przepisów proceduralnych i niektórych dodatkowych przepisów przejściowych (Dz. Urz. UE L Nr 179 z 19.6.2014 str. 17);

- rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 668/2014 z dnia 13 czerwca 2014r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L Nr 179 z 19.6.2014 str. 36 z późn. zm.);

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia
28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L Nr 31 z 1.2.2002 str. 1 z późn. zm.);

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 304 z 22.11.2011 str. 18 z późn. zm.);

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L Nr 354 z 31.12.2008 str. 16 z późn. zm.);

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 20.12.2013 str.671 z późn. zm.);

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L Nr 139 z 30.04.2004 str. 55 z późn. zm.);

- ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018r., poz. 1541 z późn. zm.);

- ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2164 z późn. zm.);

- rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 83, poz. 772).

- ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. 2017 r. poz. 1168 z późn. zm.).

- rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 29 z późn. zm.).

Ogółem kontrolą objęto 31 partii produktów posiadających oznaczenia ChNP, ChOG, GTS o wartości 2064 złotych, kwestionując 3 partie produktów posiadających oznaczenia ChNP (1 partia), ChOG (2 partie) o łącznej wartości 106 złotych, co stanowi 9,68 % zbadanych partii.

W oznakowaniu badanych produktów nie deklarowano oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych.

Oznakowanie produktów zakwestionowano w przypadku 1 przedsiębiorcy stwierdzono :

a) 2 partie produktów pn. Mortadela Bologna IGP 120g (Chronione Oznaczenie Geograficzne) - oznaczone numerem partii L0583230 i numerem partii L05833209, bez oznaczeń w języku polskim w zakresie:

  • nazwy żywności,
  • daty minimalnej trwałości/terminu przydatności do spożycia,
  • wszelkich specjalnych warunków przechowywania,
  • wykazu składników,
  • wartości odżywczej,

co narusza wymagania określone w przepisach art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych jw. oraz art. 15 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 jw.

b) 1 partię „Sera owczego dojrzewającego - grecki ser owczy Beesyr 100 g”, oznakowany m. in. znakiem ChNP (Chroniona Nazwa Pochodzenia), który nie widnieje wśród produktów zarejestrowanych na stronie internetowej Komisji Europejskiej w bazie „DOOR” w związku z czym stwierdzono, że „Ser owczy dojrzewający - grecki ser owczy BEESYR Grecja 100g” nie odpowiada wymaganiom art. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych jw., w związku z naruszeniem art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 jw. oraz art. 44 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych jw. gdyż podanie nierzetelnej informacji na temat żywności wprowadza w błąd.

W związku z ustaleniami wysłano:

-- do kontrolowanego przedsiębiorcy wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. Przedsiębiorca w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne poinformował o zmianie etykiet na kwestionowanych produktach, które były niewłaściwe w wyniku błędu produkcji, oraz o wycofaniu z oferty sprzedażowej produktu „Ser owczy dojrzewający – grecki ser owczy Beesyr 100g”;

- do producenta wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. W odpowiedzi firma poinformowała, że ser jest kupowany od producenta prowadzącego działalność na terenie Grecji, a na terenie Polski ser jest sprzedawany pod nazwą Beesyr, oraz że produkt jest w 100% z greckiego sera owczego,
a nazwa sera Beesyr w Grecji funkcjonuje jako Grecki Ser Owczy lub jako Feta;

- informację do właściwego WIJHARS.

Ponadto materiały z kontroli zostaną przekazane do komisji celem wszczęcia postępowania administracyjnego.

Produkty górskie Nie stwierdzono w sprzedaży produktów opisanych jako „produkty górskie” .

4. Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia

Badaniem objęto ogółem 31 partii o wartości 2064 zł u 6 przedsiębiorców, nieprawidłowości nie stwierdzono.

5. Identyfikowalność towarów

Zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 jw. oraz art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 931/2011 z dnia 19 września 2011r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 242 z 20.09.2012 s. 2) sprawdzono
w trakcie prowadzonych postępowań kontrolnych, czy kontrolowani przedsiębiorcy mogą zidentyfikować każdą osobę, która dostarczyła im środek spożywczy. Przedsiębiorcy przedstawili dowody celem identyfikacji dostawców ocenianych produktów. W jednym przypadku przedsiębiorca nie okazał dowodu zakupu – faktur ani innych dokumentów pozwalających na identyfikację 1 partii produktu Mortadella Bologna IGP 120g, przy czym przedsiębiorca zobowiązał się do przesłania brakujących dokumentów.

6. Identyfikacja przedsiębiorcy

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z późn. zm.). Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o wpisy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

7. Orzeczenia lekarskie

Sprawdzono przestrzeganie postanowienia art. 59 ust. 4 ustawy ww. z dnia 25 sierpnia 2006r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia jw. dotyczącego przechowywania i udostępniania
na żądanie organów urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością. Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy przechowywali aktualne orzeczenia lekarskie osób bezpośrednio stykających się z żywnością.

Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

INNE ZAGADNIENIA

U wszystkich przedsiębiorców dokonano zakupu kontrolnego przedmiotowych produktów celem sprawdzenia rzetelności obsługi. W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Materiały z przeprowadzonych kontroli stanowią podstawę do:

  • wysłania 1 wystąpienia pokontrolnego do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
  • wysłania 1 wystąpienia pokontrolnego do producenta z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
  • skierowania 1 informacji do właściwego WIJHARS,
  • skierowania materiałów z 1 kontroli do komisji celem wszczęcia postepowania administracyjnego.

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie

Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 13-03-2019 08:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-03-2019
Ostatnia aktualizacja: - 13-03-2019 08:07