Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli produktów biobójczych oferowanych w placówkach hurtowych i detalicznych.

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w podanym wyżej zakresie w placówkach detalicznych trzy kontrole u trzech przedsiębiorców.

Kontrolą objęto przedsiębiorców prowadzących:

 • sklepy ogrodnicze w Kamieniu Pomorskim i w Koszalinie (2 przedsiębiorców),
 • hipermarket w Szczecinie (1 przedsiebiorca) .

Kontrolą objęto 9 partii (178 op.) oferowanych do sprzedaży, przeznaczonych dla konsumentów produktów biobójczych, w tym 6 partii (44 op.) sklasyfikowanych jako mieszaniny niebezpieczne.

Nieprawidłowości stwierdzono przy 4 partiach (25 op.) ww. produktów.

W odniesieniu do poszczególnych punktów programu, ustalenia kontroli przedstawiają się następująco:

Prawidłowość wprowadzania do obrotu i oznakowania wyrobów.

W powyższym zakresie sprawdzeniem objęto 9 partii produktów biobójczych. Sprawdzenia dokonano w oparciu o przepisy:

 • ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 122 ze zm.),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. U. UE L z 2012 r., nr 167, s. 1, ze zm.),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L z 31.12.2008 r., nr 353, str. 1, ze zm.).

Zakwestionowano oznakowania 4 partii (25 op.) produktów biobójczych wprowadzonych do obrotu przez podmioty odpowiedzialne ponieważ nie spełniały wymagań zawartych w:

 • art. 33 ust. 5 ww. ustawy o produktach biobójczych i art. 69 ust. 2 pkt k) ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 – 3 partie,
 • art. 33 ust. 3 pkt 4 i 5 ww. ustawy o produktach biobójczych oraz art. 17 ust. 1 litera a) ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 – 1 partia,
 • art. 33 ust. 3 pkt 9 ww. ustawy o produktach biobójczych i art. 69 ust. 2i ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 – 1 partia.

Były to niżej wymienione produkty:

 • preparat na pająki i inne owady kroczące. Zwalcza i tworzy barierę, 750 ml, EAN 904871014836, nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym 5382/13, nr serii i data ważności: 303 17 13 57 L.23 2959519 10.2017 (okres ważności 2 lata od daty produkcji) Informacje o numerze serii i dacie ważności produktu biobójczego nie były umieszczone na etykiecie, lecz na opakowaniu produktu, co jest niezgodnie z art. 33 ust. 5 ww. ustawy o produktach biobójczych i art. 69 ust. 2 punkt k) ww. rozporządzenia nr 528/2012. Na opakowaniu zamieszczono informację o treści: „Okres ważności: 2 lata od daty produkcji. Data produkcji i numer partii:” – bez podania daty produkcji i numeru partii w przeznaczonym miejscu. Informację „303 17 13 57 L.23 2959519 10.2017” umieszczono natomiast bezpośrednio na butelce. Ponadto na opakowaniu nie umieszczono numeru telefonu podmiotu odpowiedzialnego oraz numeru telefonu dostawcy, co jest niezgodne z art. 33 ust. 3 pkt 4 i 5 ww. ustawy o produktach biobójczych oraz z art. 17 ust. 1 litera a) ww. rozporządzenia nr 1272/2008.
 • preparat gotowy do użycia w postaci granulowanej przynęty (luzem) do zwalczania szczurów i myszy wewnątrz i wokół budynków 1 kg EAN 907486600401, nr pozwolenia na obrót PL/2014/0118/MR, nr serii i data ważności: 19.01.2018/19.01.2020, KB-18A-2 Informacje o numerze serii i dacie ważności produktu biobójczego nie były umieszczone na etykiecie, lecz na opakowaniu, co jest niezgodne z art. 33 ust. 5 ww. ustawy o produktach biobójczych i art. 69 ust. 2 punkt k) ww. rozporządzenia nr 528/2012. Na opakowaniu zamieszczono informację o treści: „Data produkcji/Data ważności/Numer serii – na opakowaniu” – bez zamieszczenia ww. informacji na etykiecie. Informację „19.01.2018/19.01.2020, KB-18A-2” umieszczono natomiast bezpośrednio na pokrywie preparatu.
 • Żel na krety, długi okres działania, Płyn 500 ml, EAN 591875005686, nr pozwolenia na obrót 5763/14, nr serii i data ważności: 06/03/2017 Informacje o numerze serii i dacie ważności produktu biobójczego nie były umieszczone na etykiecie, lecz na opakowaniu, co jest niezgodne z art. 33 ust. 5 ww. ustawy o produktach biobójczych i art. 69 ust. 2 punkt k) ww. rozporządzenia nr 528/2012. Na opakowaniu zamieszczono informację o treści: „Data ważności: 3 lata od daty produkcji. Data produkcji na opakowaniu stanowi numer partii.” – bez zamieszczenia daty produkcji i numeru partii w przeznaczonym miejscu na etykiecie. Informację „06/03/2017” umieszczono bezpośrednio na butelce.
 • Produkt do zwalczania komarów i kleszczy oraz innych owadów w domu i ogrodzie, 30 ml, nr partii A3BF705, kod EAN: 5901875008298, Na etykiecie butelki (z dołączoną ulotką informacyjną umieszczoną w tekturowym opakowaniu jednostkowym) zamieszczono napis: „Pełny tekst etykiety środka dołączony jest do opakowania”. Treść tego napisu była niezgodna z wymogiem określonym w przepisie art. 33 ust. 3 pkt 9 ww. ustawy o produktach biobójczych, który określa, że w przypadku dołączenia do produktu biobójczego ulotki informacyjnej, treść oznakowania opakowania jednostkowego produktu biobójczego winna zawierać napis „przed użyciem przeczytaj załączoną ulotkę informacyjną”. Ponadto jest to naruszenie art. 69 ust. 2i ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 528/201.

W trakcie kontroli wobec osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie do obrotu mieszaniny chemicznej na pająki i inne owady kroczące. Zwalcza i tworzy barierę, 750 ml,
bez podanego numeru telefonu - co stanowi wykroczenie określone w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2018 r. poz. 143)
- zastosowano pouczenie na zasadzie art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r., poz. 618 ze zm.). Pod uwagę wzięto fakt, że producent w oznakowaniu ww. mieszaniny podał numery telefonów ośrodków toksykologicznych w Polsce oraz adres strony internetowej, na której podano niezbędne informacje o adresie dostawcy oraz udostępniono kartę charakterystyki.

Skierowano także do kontrolowanego przedsiębiorcy oferującego do sprzedaży produkt oraz podmiotów odpowiedzialnych (producentów) pozostałych zakwestionowanych produktów wystąpienia pokontrolne.

Produkt do zwalczania komarów i kleszczy oraz innych owadów w domu i ogrodzie, został przez kontrolowanego przedsiębiorcę wycofany z obrotu w celu zwrotu do dostawcy.

Do producenta ww. produktu skierowano wystąpienie pokontrolne (z kopią do konfekcjonera), a o stwierdzonej nieprawidłowości poinformowano Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach.

Wyroby poddane działaniu produktów biobójczych.

W toku kontroli u przedsiębiorców nie stwierdzono w ofercie handlowej wyrobów poddanych działaniu produktów biobójczych.

Przestrzeganie obowiązku informowania konsumentów o odpadach opakowaniowych produktów.

Sprawdzając powyższe zagadnienie ustalono, że jeden przedsiębiorca będąc sprzedawcą produktów w opakowaniach nie przekazywał użytkownikom tych produktów informacji
o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie:

 • dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych,
 • właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi,
 • znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach,

co najmniej przez wywieszenie odpowiedniej informacji w miejscu sprzedaży, co było niezgodne z art. 42 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 150 ze zm.).

W związku z powyższym w stosunku do tego przedsiębiorcy będzie wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji o nałożeniu kary pieniężnej.

Podczas prowadzonych kontroli przedsiębiorców pouczono o nałożonych na nich obowiązkach wynikających z art. 40a ww. ustawy oraz wskazano, że za nieprzestrzeganie powyższych obowiązków może być nałożona kara pieniężna w wysokości od 500 zł do 20000 zł.

Przestrzeganie okresów trwałości – przydatności do użycia.

Ustalono, że wszystkie wytypowane do kontroli produkty oznaczone były ważnym okresem trwałości, w tym 3 partie sprawdzanych produktów powyższą informację miały umieszczoną bezpośrednio na opakowaniu poza etykietą.

Wykorzystanie ustaleń.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dadzą podstawę do:

 • wszczęcia postepowania administracyjnego celem nałożenia kary pieniężnej,
 • skierowania wystąpienia pokontrolnego do kontrolowanego przedsiębiorcy,
 • skierowania 4 wystąpień pokontrolnych do producentów,
 • przesłania informacji o ustaleniach kontroli do Wojewódzkiego Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 13-12-2018 10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-12-2018
Ostatnia aktualizacja: - 13-12-2018 10:16