Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości handlowej wyrobów cukierniczych i czekoladowych

Realizując program kontroli UOKiK. w zakresie kontroli jakości handlowej wyrobów cukierniczych i czekoladowych Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego łącznie 6 kontroli u 5 przedsiębiorców w 7 placówkach.

Urzędowe kontrole działalności gospodarczej podjęto na podstawie art. 3 ust. 1,2,3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017r. poz. 2212
z późn. zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2018r. poz. 1930).

Przedsiębiorców do kontroli wytypowano na podstawie zgłoszenia od konsumentów oraz z własnego rozeznania.

Kontrole przeprowadzono u następujących przedsiębiorców:

Sklepy sieci handlowych:

 • Spółka Akcyjna prowadząca działalność gospodarczą m. in.: w sklepie w Szczecinie; [KONTROLA URZĘDOWA] oraz w sklepie w Koszalinie [KONTROLA NA ZAWIADOMIENIE];
 • Spółka Akcyjna, prowadząca działalność gospodarczą w sklepie w Gardnie; [KONTROLA NA ZAWIADOMIENIE];
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadząca działalność gospodarczą w sklepie w Szczecinie; [KONTROLA URZĘDOWA];

Pozostałe placówki:

 • ­ Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Szczecinie oraz w sklepie w Szczecinie [KONTROLA NA ZAWIADOMIENIE w 2 placówkach];
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie spożywczo – przemysłowym w Koszalinie [KONTROLA URZĘDOWA].

Kontrole w zakresie jakości handlowej wyrobów cukierniczych i czekoladowych przeprowadzono u 5 przedsiębiorców a u 2 z nich stwierdzono nieprawidłowości.

Ogółem skontrolowano 33 partie produktów spożywczych o wartości 1421,00zł,
w tym zakwestionowano 2 partie produktów w opakowaniach o wartości 18,00zł.

Kontrolą objęto wyroby czekoladowe, w czekoladzie i cukiernicze z niżej wymienionych rodzajów:

produkty w opakowaniach - 31 partii wyrobów o wartości 1324,00 zł, z których zakwestionowano 2 partie o wartości 18,00 zł w tym:

 • 14 partii wyrobów czekoladowych o wartości 725,00zł,
 • 5 partii wyrobów w czekoladzie (oblane czekoladą) o wartości 134,00zł, w tym zakwestionowano 1 partię o wartości 3,00zł, w związku z nieaktualną datą minimalnej trwałości,
 • 12 partii wyrobów cukierniczych o wartości 465,00zł, w tym zakwestionowano 1 partię o wartości 15,00zł, w związku z nieaktualną datą minimalnej trwałości.

produkty oferowane luzem – 2 partie wyrobów o wartości 97,00zł, nie kwestionując zbadanych partii.

W sklepach sieci handlowych - zbadano ogółem 21 partii ww. produktów o wartości 1071zł, nie kwestionując żadnej partii.

W pozostałych placówkach - zbadano ogółem 12 partii ww. produktów o wartości 350zł, gdzie zakwestionowano 1 partię wyrobu w czekoladzie o wartości 3,00zł oraz 1 partię wyrobu cukierniczego o wartości 15,00zł w związku z nieaktualną data minimalnej trwalości.

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

Ocena jakości wyrobów cukierniczych (w tym głównie ciastek i cukierków), wyrobów czekoladowych i wyrobów w czekoladzie (oblanych czekoladą).

Badania jakościowe artykułów rolno-spożywczych przeprowadzono w UOKiK Laboratorium w Poznaniu pod kątem zgodności cech fizyko-chemicznych i organoleptycznych z obowiązującymi przepisami oraz deklaracjami producentów na opakowaniu.

Ogółem zbadano 12 partii o łącznej wartości 590zł wyrobów czekoladowych, w czekoladzie i ciastkarskich tj.:

 • w sklepach sieci handlowej - zbadano 7 partii wyrobów czekoladowych o łącznej wartości 421zł, oraz 1 partię wyrobu cukierniczego o wartości 42zł; żadnej partii nie kwestionowano;
 • w pozostałych placówkach - zbadano 2 partie wyrobów w czekoladzie o łącznej wartości 78zł, oraz 2 partie wyrobów cukierniczych o wartości 49zł; żadnej partii nie kwestionowano.

W trakcie przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono zagrożeń związanych z niewłaściwą jakością zdrowotną produktów. W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych nie sprawdzono dozwolonych substancji dodatkowych.

Sprawdzenie ilości rzeczywistej produktu

Uwzględniając przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015r., poz. 1161 z późn. zm.) pobrane do badań laboratoryjnych wyroby czekoladowe, wyroby w czekoladzie oraz wyroby cukiernicze sprawdzono w zakresie zgodności zawartości netto z ilością rzeczywistą. Oceny ilości rzeczywistej produktu dokonano w odniesieniu do deklaracji producentów.

Badaniem objęto 12 partii o wartości 590zł wyrobów czekoladowych, w czekoladzie i ciastkarskich a badane próbki stanowiły 103 opakowania.

Nie stwierdzono przypadków zaniżenia ilości rzeczywistej w stosunku do deklarowanej.

Prawidłowość oznakowania wyrobów czekoladowych, w czekoladzie i ciastkarskich.

Sprawdzono prawidłowość oznakowania wyrobów czekoladowych, w czekoladzie i cukierniczych w odniesieniu do przepisów:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr n608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011 s. 18 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31 z 1.2.2002 s. 1 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2212 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 29 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83, poz. 772);
 • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych ni czekoladowych (Dz. U. Nr 214, poz. 1813 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008 s. 16 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków spożywczych aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz nzmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nnr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (Dz. Urz. UE L 354 nz 31.12.2008 s. 34 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 07.05.2009r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015r., poz. 1161 nz późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009r w sprawie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowania towarów paczkowanych (Dz. U. nz 2015r., Nr 122 poz. 1010 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 828/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. nw sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat nieobecności lub zmniejszonej zawartości glutenu w żywności (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE.L Nr 228, z 31.07.2014 str. 5).

Ogółem kontrolą objęto 31 partii wyrobów czekoladowych, w czekoladzie i cukierniczych o łącznej wartości wartości 1403zł, nie stwierdzając nieprawidłowości w powyższym temacie.

W oznakowaniu badanych produktów nie deklarowano oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych.

Stan opakowań badanych produktów był prawidłowy.

Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości lub terminów przydatności do spożycia

Sprawdzenie aktualności dat minimalnej trwałości wyrobów czekoladowych, w czekoladzie i cukierniczych przeprowadzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. W powyższym zakresie kontrolą objęto ogółem 33 partie o wartości 1421zł. W toku kontroli stwierdzono 2 partie wyrobów tj.: czekoladowy i w czekoladzie o łącznej wartości 18zł po upływie daty minimalnej trwałości.

Nieprawidłowości stwierdzono u przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą w Szczecinie. Towary przeterminowane wycofano z obrotu.

W związku z powyższym:

 • 1 osobę ukarano mandatem karnym kredytowanym w kwocie 200zł, za wykroczenie z art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25.08.2006r. bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018r. poz. 1541 z późn. zm.);
 • przesłano 1 informację do Inspekcji Sanitarnej.

Przestrzeganie postanowień art. 18 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 stanowiące, iż podmioty działające na rynku spożywczym powinny móc zidentyfikować każdą osobę, która dostarczyła im środek spożywczy lub substancję przeznaczoną
do dodania do żywności, bądź którą można do niej dodać.

Powyższe skontrolowano u wszystkich przedsiębiorców, obejmując sprawdzeniem 31 partii produktów o łącznej wartości 1403zł. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Identyfikacja kontrolowanych przedsiębiorców

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy w oparciu o odpisy aktualne z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono

Inne zagadnienia:

Zakup kontrolny

Rzetelność obsługi sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców poprzez dokonanie zakupu kontrolnego.

W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono

Przestrzeganie przepisów ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Sprawdzono przestrzeganie postanowienia art. 59 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 z późn. zm.) w zakresie dotyczącym przechowywania i udostępniania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością. Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy przechowywali aktualne orzeczenia lekarskie osób bezpośrednio stykających się z żywnością.

W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Warunki i sposób przechowywania

Sprawdzono warunki i sposób przechowywania 31 partii wyrobów czekoladowych, w czekoladzie i cukierniczych o wartości 1403zł, uwzględniając deklaracje zawarte w oznakowaniu oraz wymagania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L Nr 139 z 30.04.2004. str.1 z późn. zm.).

W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Użytkowanie narzędzi pomiarowych z aktualną cechą legalizacji

U przedsiębiorcy, dokonując zakupu kontrolnego wyrobów cukierniczych luzem, ustalono, że w kontrolowanej placówce stosowano w obrocie wagę elektroniczną z nieważnym dowodem kontroli metrologicznej, w związku z czym u ww. przedsiębiorcy przeprowadzono kontrolę z rozszerzonym zakresem.

Powyższe stanowiło naruszenie przepisu art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 11.05.2001 r. Prawo o miarach (Dz.U. z 2018 poz. 376 ze zm.). W trakcie kontroli na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2018, poz. 1930) wydano ustne żądanie dla przedsiębiorcy dotyczące niezwłocznego usunięcia stwierdzonego uchybienia porządkowego i organizacyjnego poprzez stosowanie legalizowanych narzędzi pomiarowych. Żądanie w trakcie kontroli wykonano.

W związku z powyższym:

 • przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym kredytowanym w wysokości 150zł za wykroczenie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.05.2001 r. Prawo o miarach (Dz.U. z 2018 poz. 376 ze zm.);
 • skierowano pismo do Okręgowego Urzędu Miar.

Prawidłowość uwidaczniania cen towarów

Powyższe zagadnienie sprawdzono u 1 przedsiębiorcy w Koszalinie podczas kontroli na zawiadomienie, gdzie sprawdzeniu poddano m.in.: prawidłowość uwidaczniania cen towarów oferowanych do sprzedaży w świetle wymagań ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu
o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1830 z późn. zm.), oraz wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz.U. z 2015 r. poz. 2121).

Sprawdzeniu poddano 40 partii wyrobów czekoladowych, w czekoladzie i cukierniczych, które zakwestionowano tj.

 • przy 20 rodzajach wyrobów cukierniczych, w miejscu sprzedaży detalicznej nie uwidoczniono ceny towaru w żaden sposób, co stanowi naruszenie obowiązków określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. - jak wyżej), w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju mz dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz.U - jak wyżej);
 • przy 20 rodzajach wyrobów cukierniczych, w miejscu sprzedaży detalicznej mnie uwidoczniono ceny jednostkowej towaru w żaden sposób, co stanowi naruszenie obowiązków określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu mo cenach towarów i usług (Dz.U. – jw.), w związku z § 3 ust. 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U. – jw.).

Kontrolowany przedsiębiorca usunął stwierdzone uchybienia w trakcie kontroli.

W związku z powyższym:

 • wobec przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji nakładającej karę pieniężną.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały/dadzą podstawę do:

 • ukarania 1 osoby mandatem karnym kredytowanym w kwocie 200zł, mza wykroczenie z art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25.08.2006r. bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018r. poz. 1541 z późn. zm.);
 • ukarania 1 osoby mandatem karnym kredytowanym w kwocie 150 zł za wykroczenie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.05.2001 r. Prawo o miarach (Dz.U. z 2018 poz. 376 ze zm.);
 • skierowania 1 pisma do Okręgowego Urzędu Miar;
 • przesłania 1 informacji do Inspekcji Sanitarnej;
 • wszczęcia 1 postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji nakładającej karę pieniężną w zakresie uwidaczniania cen;
 • wycofania z obrotu produktów przeterminowanych;
 • wydania ustnego żądania dotyczącego usunięcia stwierdzonego uchybienia porządkowego i organizacyjnego.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 19-11-2018 14:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-11-2018
Ostatnia aktualizacja: - 19-11-2018 14:18