Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli z zakresu informacji na etykietach wyrobów zawierających lotne związki organiczne

Realizując wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ujęte w programie kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w III kwartale 2018r. 4 kontrole u przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Chojnie, Koszalinie i Kołobrzegu.

Kontrolą objęto 4 przedsiębiorców, spośród których:

 • 2 prowadziło sprzedaż detaliczną w sklepach wielobranżowych,
 • 1 prowadził sprzedaż detaliczną w sklepie z artukułami chemicznymi,
 • 1 prowadził sprzedaż detaliczną w sklepie specjalistycznym.

Kontrolą objęto łącznie 14 niżej wymienionych partii produktów zawierających lotne związki organiczne, do których stosuje się przepisy § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 08.08.2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych
w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz mieszaninach do odnawiania pojazdów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1353), w tym:

 • 11 partii produktów zaliczonych do grupy farb i lakierów, przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji, stosowanych do celów dekoracyjnych, funkcjonalnych i ochronnych, z wyłączeniem farb i lakierów w aerozolu, w tym:
  • 1 partię farby matowej, z połyskiem mniejszym lub równym 25 jednostkom połysku przy kącie α = 60º, przeznaczonej do malowania ścian, sufitów wewnątrz budynków – wymienionej w § 3 ust. 1 pkt 1 pdpkt a, rozporządzenia ww.,
  • 3 partie lakierów przezroczystych lub półprzezroczystych, przeznaczonych do malowania wewnętrznych lub zewnętrznych elementów wykończeniowych lub do dekoracji i ochrony drewna, metalu i tworzyw sztucznych, obejmujące nieprzezroczyste bejce, stosowane do dekoracji i ochrony drewna przed czynnikami atmosferycznymi, zgodnie z Polską Normą przenoszącą normę EN 927-1 dla kategorii półtrwałych - wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1 pdpkt e, rozporządzenia ww.,
  • 4 partie farb kryjących, tworzących powłokę nieprzezroczystą, przeznaczonych do malowania wewnętrznych albo zewnętrznych elementów wykończeniowych, okładzin z drewna, metalu lub tworzyw sztucznych, obejmujące podkłady i międzywarstwy – wymienione w § 3 ust. 1 pkt 1 pdpkt d ww. rozporządzenia,
  • 3 partie farb jednoskładnikowych wysokojakościowych, przeznaczonych do uzyskania powłok o specjalnych wymaganiach, takie jak: farby antykorozyjne – wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1 pdpkt i, rozporządzenia ww.;
 • 3 partie produktów zaliczonych do grupy mieszanin do odnawiania pojazdów, przeznaczonych do malowania pojazdów lub ich elementów, mieszanin stosowanych do częściowych napraw, konserwacji i dekoracji pojazdów poza instalacjami produkcyjnymi, w tym:
  • 1 partia szpachlówki na karoserię – wymieniona w § 3 ust. 1 pkt 2 pdpkt b,rozporządzenia ww.,
  • 1 partia podkładu wypełniającego – wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 2 pdpkt c, rozporządzenia ww.,
  • 1 partia farby wykończeniowej z efektami specjalnymi – wymienionej w § 3 ust. 1 pkt 2 pdpkt e, rozporządzenia ww.

Nieprawidłowości stwierdzono w oznakowaniu jednej partii „szpachlówki na karoserię” zaliczanej do grupy mieszanin do odnawiania pojazdów, przeznaczonych do malowania pojazdów lub ich elementów, mieszanin stosowanych do częściowych napraw, konserwacji i dekoracji pojazdów poza instalacjami produkcyjnymi.

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

Prawidłowość wprowadzania do obrotu i oznakowania wyrobów

W powyższym zakresie sprawdzeniem objęto 14 partii produktów zawierających lotne związki organiczne w oparciu o przepisy § 5 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 08.08.2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych
w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz mieszaninach do odnawiania pojazdów.

Nieprawidłowości stwierdzono u jednego przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż w sklepie z artykułami chemicznymi, u którego zakwestionowano 1 partię „szpachlówki na karoserię” zaliczoną do grupy mieszanin do odnawiania pojazdów, przeznaczonych do malowania pojazdów lub ich elementów, mieszanin stosowanych do częściowych napraw, konserwacji i dekoracji pojazdów poza instalacjami produkcyjnymi, tj. wielofunkcyjnej lekkiej szpachlówki poliestrowej.

Na etykiecie opakowania przedmiotowego wyrobu umieszczono informacje o dopuszczalnej wartości maksymalnej zawartości lotnych związków organicznych i maksymalnej zawartości lotnych związków organicznych w produkcie gotowym do użytku niezgodnie z wymaganiami § 5 pkt 1 i pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju oraz przepisami art. 4 dyrektywy 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21.04.2004 r. w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów, a także zmieniająca dyrektywę 1999/13/WE (Dz.Urz. UE L 143 str. 87 z dnia 30.04.2004 r.) bowiem;

 • zamieszczone informacje nie zostały poprzedzone skrótem „LZO” (lotne związki organiczne),
 • przy wartościach liczbowych odnoszących się zarówno do dopuszczalnej wartości maksymalnej zawartości LZO jak i do maksymalnej zawartości LZO w produkcie gotowym do użytku nie podano jednostki miary – „g/l”.

Powyższe nieprawidłowości naruszają przepisy określone w art. 171 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.), które zakazują wprowadzania do obrotu produktów, które nie odpowiadają wymaganiom,o których mowa w art. 169 ust. 1 ww. ustawy i stanowią wykroczenie określone w art. 348 ust. 1 przemiotowej ustawy.

Ponadto stwierdzono, że podany na etykiecie publikator aktu prawnego dotyczącego LZO, tj. „Dz. U. 2007 r. Nr 11, poz.72” jest nieaktualny, gdyż wskazane rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdów posiada status aktu prawnego uznanego za uchylony.

Wobec osoby odpowiedzialnej za popełnienie wykroczenia określonego w art. 348 ust. 1 ww. ustawy Prawo ochrony środowiska, zastosowano pouczenie na podstawie art. 41 ustawy z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r., poz. 618 ze zm.).

O stwierdzonych nieprawidłowościach poinformowano Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, Delegaturę w Koszalinie, a do producenta zostało skierowane wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

Opakowania pozostałych farb oraz mieszanin do odnawiania pojazdów objętych kontrolą zawierały zgodnie z przepisem § 5 ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 08.08. 2016 r. etykiety z informacjami o:

 • produkcie i dopuszczalnej maksymalnej zawartości LZO w g/l,
 • maksymalnej zawartości LZO w g/l w produkcie gotowym do użytku.

Podane informacje były zgodne z wymaganiami o dopuszczalnej wartości maksymalnej zawartości LZO w g/l w stosunku do danej kategorii produktu, określonej w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia, a także zawierały informacje o maksymalnej zawartości LZO w produkcie gotowym do użytku (nie przekraczały maksymalnych zawartości podanych dla danej kategorii w załączniku nr 1 do powyższego rozporządzenia).

Badania laboratoryjne

Do badań laboratoryjnych na określenie zawartości lotnych związków organicznych (LZO) pobrano „Śnieżkę na rdzę” - szybkoschnącą gruntoemalię na powierzchnie metalowe R02 szary połysk 650 ml - zawartość LZO 500 g/l (kat. A/i/FR).

Badania ww. produktu przeprowadzone w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych
i Barwników Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach wykazały, że badana próbka pod względem zawartości LZO była zgodna z wymaganiami ww. rozporządzenia i nie przekraczała limitu LZO dla kategorii A/i/FR (na podstawie badań ustalono, że zawartość LZO wynosi w wyrobie w stanie „gotowym do użycia” 440,8g/l).

Wykorzystanie ustaleń

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • zastosowania pouczenia wobec jednego przedsiębiorcy na zasadzie art. 41 ustawy Kodeks wykroczeń za wykroczenia określone w art. 348 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska,
 • skierowania wystąpienia pokontrolnego do producenta z wnioskiem o usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości,
 • przesłania informacji do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie Delegatura w Koszalinie.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 19-11-2018 14:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-11-2018
Ostatnia aktualizacja: - 19-11-2018 14:13