Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości karmy dla zwierząt domowych (towarzyszących)

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 6 kontroli u 4 przedsiębiorców w zakresie jakości karmy dla zwierząt domowych zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W czasie kontroli pobierane były próbki karmy dla zwierząt domowych do badań laboratoryjnych w zakresie oceny organoleptycznej, oraz badań fizycznych i chemicznych (masy netto, wilgotności, zawartości: białka, tłuszczu i popiołu).
Kontrole u przedsiębiorców podjęto na podstawie art. 3 ust. 1,2,3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.04.2004r., str. 1 z późn. zm.), art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 22 lipca 2006r. o paszach (Dz.U. z 2017 poz. 453 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art.3 ust.1 pkt 1,2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2018r. poz. 1930).

Kontrole przeprowadzano w sklepach specjalistycznych, oferujących głównie karmy dla zwierząt domowych.

Placówki do kontroli typowano według własnego rozeznania.

Sklepy specjalistyczne:

 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Szczecinie, [2 x KONTROLA URZĘDOWA];
 • Przedsiębiorcy, wspólnicy spółki cywilnej, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Szczecinie, [KONTROLA URZĘDOWA];
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Koszalinie, [KONTROLA URZĘDOWA];
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Darłowie, [2 x KONTROLA URZĘDOWA].

W trakcie przeprowadzonych kontroli zbadano ogółem 20 partii karm dla zwierząt domowych o wartości 636 złotych, kwestionując 2 partie o wartości 67 zł. Ogółem nieprawidłowości stwierdzono u 3 przedsiębiorców, w tym u 2 przedsiębiorców z zakresie jakości karm.

Kontrolą objęto karmy dla zwierząt domowych:

Karmy dla psów

 • 6 partii karm o wartości 237 zł, nie kwestionując zbadanych partii;

Karmy dla kotów

 • 9 partii karm o wartości 285 zł, z czego zakwestionowano 2 partie o wartości 67 zł;

Karmy dla królików

 • 1 partię karmy o wartości 25 zł, nie kwestionując zbadanej partii;

Karmy dla ptaków

 • 1 partię karmy o wartości 25 zł, nie kwestionując zbadanej partii;

Karmy dla gryzoni

 • 2 partie karm o wartości 43 zł, nie kwestionując zbadanych partii;

Karmy dla ryb

 • 1 partię karmy o wartości 21 zł, nie kwestionując zbadanej partii;

Innych karm dla zwierząt nie badano.

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

Sprawdzenie jakości pasz dla zwierząt domowych

W toku prowadzonych postępowań kontrolnych badano mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla psów i kotów w których sprawdzano na zgodność z deklaracją producentów, zamieszczoną na opakowaniach jednostkowym składniki analityczne, o których mowa
w art. 17 lit. f) i art. 22 ust. 1 oraz Załączniku VII rozporządzenia 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylającego dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (Dz. Urz. UE. L. 229 z 1.09.2009 str. 1 z późn. zm.). Badania próbek produktów przeprowadzono
w Laboratorium Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Olsztynie.

Do badań laboratoryjnych pobrano 4 próbki mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla psów i kotów, oferowanych do sprzedaży a w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 2 partii produktów:

 • Mieszanki paszowej pełnoporcjowej dla dorosłych kotów a`410 g z partii o wartości 18 zł (mięsne kawałki dziczyzna pet) pobranej u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie w Darłowie, ponieważ w badanej próbce w porównaniu z wymaganiami określonymi w deklaracji producenta podanej na opakowaniu stwierdzono niższą zawartość białka [%] (zawartość białka: wynik badania: 4,4, wartość zgodnie z wymaganiami: 10 oraz niższą zawartość tłuszczu [%] (zawartość tłuszczu: wynik badania: 3,6, wartość zgodnie z wymaganiami: 6, przy uwzględnieniu tolerancji.

W związku z powyższym ww. produkt nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4
ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylającego dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (Dz. Urz. UE.L.229 z 1.09.2009 str. 1 z późn. zm.).

Wprowadzenie do obrotu mieszanki paszowej pełnoporcjowej niespełniającej warunków określonych w przywołanym powyżej art. 4 cytowanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 (…) - jak wyżej, stanowi wykroczenie określone
w art. 53 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2017 r., poz. 453
ze zm.).

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • skierowano wystąpienie pokontrolne do dystrybutora z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.
 • zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych zakwestionowanego produktu.

Przedsiębiorca nie złożył wniosku o zbadanie próbki kontrolnej.

Dotychczas nie uzyskano odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne od kontrolowanego przedsiębiorcy, natomiast dystrybutor w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne poinformował, że firma była nieświadoma niezgodności występujących w sprzedawanej karmie. Do producenta w Holandii zwrócono się o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Ponadto nie jest znana przedsiębiorcy przyczyna, w jaki sposób doszło do nieprawidłowości, gdyż Producent jest pod stałą kontrolą holenderskich służb ds. jakości, które dotychczas nie miały żadnych zastrzeżeń co do jakości ich produktów. Powyższe mogło powstać z powodu błędu w produkcji.

Wobec przedsiębiorcy zostanie zastosowane pouczenie na podstawie art. 41 ustawy z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018, poz. 618 z późn. zm.).

 • Karmy pełnoporcjowej dla kotów, a‘85g, z partii o wartości 49 zł, pobranej u przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie w Szczecinie, dla której w wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono w badanej próbce, w porównaniu z wymaganiami określonymi w deklaracji producenta na opakowaniu oraz po zastosowaniu tolerancji dla składników analitycznych określonych w rozporządzeniu 767/2009 z dnia 13.07.2009r. (…) niższą zawartość białka, deklaracja producenta – 12; wynik badania – 9,2.

Niewłaściwy wynik zawartości białka w badanej próbce narusza art. 4 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 767/2009 dnia 13 lipca 2009 r.
w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (Dz. Urz. UE.L.229 z 1.09.2009 str. 1 z późn. zm.)

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • skierowano wystąpienie pokontrolne do dystrybutora z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.
 • uwzględniając materiał dowodowy zebrany podczas kontroli oraz wyjaśnienia przedsiębiorcy Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, działając na zasadzie art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2018r. poz. 618 z późn. zm.), w związku z popełnionym wykroczeniem, uznał za wystarczające zastosowanie środka w postaci pouczenia wobec przedsiębiorcy.
 • zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych zakwestionowanego produktu.

Dotychczas nie uzyskano odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne od kontrolowanego przedsiębiorcy oraz dystrybutora.

Przedsiębiorca nie złożył wniosku o zbadanie próbki kontrolnej.

Sprawdzenie prawidłowości oznakowania karm dla zwierząt domowych

Prawidłowość oznakowania karm dla zwierząt domowych sprawdzono w odniesieniu do przepisów:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L Nr 31 z 01.02.2002 str. 1 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 767/2009 dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (Dz. Urz. UE. L. 229 z 1.09.2009 str. 1 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 22 lipca 2006r. o paszach (Dz. U. 2017 poz. 453 z późn. zm.);

Kontrolą objęto 20 partii karm dla zwierząt domowych (psów, kotów, królików, ptaków, gryzoni, ryb) o wartości 636 zł, nie kwestionując zbadanych partii.

Sprawdzenie przestrzegania przepisów o towarach paczkowanych

Badania laboratoryjne w powyższym zakresie przeprowadzono w Laboratorium Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Olsztynie. Uwzględniając przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1161 z późn. zm.) pobrane do badań laboratoryjnych produkty sprawdzono w zakresie zgodności zawartości netto z ilością rzeczywistą. Oceny ilości rzeczywistej produktu dokonano w odniesieniu do deklaracji producentów.

Badaniem objęto 4 próbki – 17 opakowań produktów na łączną wartość 150 złotych.
Nie stwierdzono przypadków zaniżenia ilości rzeczywistej w stosunku do deklarowanej.

Sprawdzenie stanu opakowań wprowadzonych do obrotu pasz

Sprawdzono stan opakowań materiałów i mieszanek paszowych stosownie do art. 23 rozporządzenia 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylającego dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG,83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (Dz. Urz. UE.L.229 z 1.09.2009 str. 1 z późn. zm.),

Kontrolą objęto 20 partii produktów o wartości 636 zł, nie kwestionując zbadanych partii. Karmy oferowane do sprzedaży były w zabezpieczonych, szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach i pojemnikach.

Sprawdzenie aktualności minimalnych okresów przechowywania

Przeprowadzając czynności kontrolne u przedsiębiorców oferujących do sprzedaży mieszanki paszowe sprawdzano przestrzeganie aktualności minimalnych okresów przechowywania karm dla zwierząt oraz warunki i sposób przechowywania uwzględniając zalecenia producentów karmy. Kontrolą objęto 20 partii produktów o wartości 636 zł, nie kwestionując zbadanych partii.

Sprawdzenie identyfikowalności towarów

Celem sprawdzenia identyfikowalności towarów, zgodnie z wymogami art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L Nr 31 z 01.02.2002 str. 1 z późn. zm.), oceniono pokrycie dowodowe na produkty objęte kontrolą. Okazano dokumenty pozwalające na zidentyfikowanie partii produktów objętych kontrolą. Badaniem objęto 20 partii produktów.

Inne zagadnienia

 • W trakcie przeprowadzanych kontroli, dokonano identyfikacji wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców (4 podmioty) w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w świetle obowiązujących przepisów. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono. Działalność prowadzona była przez przedsiębiorców zgodnie z wpisem do CEIDG.
 • Sprawdzono rzetelność obsługi klienta dokonując zakupu kontrolnego. Rzetelność obsługi sprawdzono u dwóch kontrolowanych przedsiębiorców, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.
 • W toku kontroli u przedsiębiorców w Koszalinie i w Darłowie, stwierdzono stosowanie w powyższych placówkach wag elektronicznych z nieważnymi dowodami kontroli metrologicznej. W związku z powyższym u ww. przedsiębiorców przeprowadzono kontrole z rozszerzonymi zakresami. Powyższe stanowiło naruszenie przepisu art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r., poz. 376 z późn. zm.). W trakcie kontroli na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1930) wydano ustne żądania kontrolowanym przedsiębiorcom dotyczące niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień porządkowych i organizacyjnych poprzez stosowanie legalizowanych narzędzi pomiarowych. Żądania zostały wykonane w toku kontroli. Osoby odpowiedzialne ukarano mandatami karnymi z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r., poz. 376 z późn. zm.) na łączną kwotę 300 zł.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały/dadzą podstawę do:

 • skierowania 2 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień;
 • skierowania 2 wystąpień do dystrybutorów z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości;
 • ukarania 2 osób mandatami karnymi kredytowanymi na łączną kwotę 300 zł i wydania 2 ustnych żądań kontrolowanym przedsiębiorcom dotyczącym niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień porządkowych i organizacyjnych poprzez stosowanie legalizowanych narzędzi pomiarowych;
 • przesłania 2 informacji do właściwego terytorialnie Okręgowego Urzędu Miar;
 • przeprowadzenia postępowań administracyjnych u 2 przedsiębiorców zmierzających do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych zakwestionowanego produktu;
 • zastosowania 2 pouczeń z art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2018r. poz. 618 z późn. zm.) wobec przedsiębiorców.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 13-11-2018 14:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-11-2018
Ostatnia aktualizacja: - 13-11-2018 14:33