Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli sprzętu elektrycznego i źródeł światła.

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w II kwartale 2018 r. przeprowadził 4 kontrole u przedsiębiorców w Szczecinie, Koszalinie i Wałczu.

Wszystkie kontrole zostały zakończone, a w okresie objętym informacją nie wydano opinii na potrzeby urzędów celnych.

Kontrolą objęto wprowadzone do obrotu oprawy oświetleniowe i źródła światła pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 806) z uwzględnieniem wymagań norm zharmonizowanych.

Sprawdzeniem objęto ogółem 14 partii sprzętu elektrycznego, w tym:

  • 1 partię źródła światła (żarówki wstrząsoodporne) pochodzące z Chin,
  • 13 partii opraw oświetleniowych (4 partie pochodzące z Polski, 5 partii z innych krajów Unii Europejskiej, 4 partie z krajów trzecich – Chiny).

Zakwestionowano ogółem 6 partii sprzętu elektrycznego (oprawy oświetleniowe) z uwagi na niewłaściwe oznakowanie – naruszenie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego.

Oczekujemy na wyniki badań laboratoryjnych partii żarówek wstrząsoodpornych.

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

Obowiązki dotyczące oznakowania CE

Nie odnotowano uchybień w zakresie umieszczenia na sprzęcie elektrycznym oznakowania CE, potwierdzającym jego zgodność z przepisami ds. 13 punkt 4 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2017 r., poz. 1398 ze zm.). Objęte sprawdzeniem 14 partii sprzętu było oznakowane w sposób czytelny i trwały znakiem CE, zgodnie z przepisami § 11 ust. 1, 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 806).

Obowiązki dotyczące deklaracji zgodności

Prawidłowość sporządzenia deklaracji zgodności sprawdzono w odniesieniu do 14 partii objętych kontrolą wyrobów u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców, przy czym zakwestionowano deklaracje zgodności 3 partii opraw oświetleniowych wyprodukowanych przez jednego przedsiębiorcę.

Przedłożone przez ww. firmę deklaracje zgodności sporządzone w dniu 20 kwietnia 2016 r.: dotyczące 3 partii opraw oświetleniowych – uwzględniając daty wprowadzenia do obrotu (2017 r.) - nie zostały uaktualnione.

Wskazane w treści wszystkich ww. deklaracji rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. Nr 155, poz.1089) utraciło moc z dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 806). Ponadto z dniem 20 kwietnia 2016 r. obowiązującą Dyrektywą LVD jest tylko dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Dz. Urz. UE L 96 str. 357 z dnia 29 marca 2014r.), a w deklaracjach podano nazwy dyrektyw LVD – obecnie obowiązującej oraz dyrektywy aktualnej w dniu wystawienia deklaracji.

Powyższe jest niezgodne z wymaganiami ds. 11 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w świetle którego deklaracja zgodności musi być zgodna z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

Do producenta skierowano pismo o podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych niezgodności w deklaracjach zgodności. W odpowiedzi przedsiębiorca poinformował o wykonaniu działań naprawczych i przekazał prawidłowo sporządzone deklaracje zgodności.

Pozostałe sprawdzone deklaracje zgodności sporządzone zostały zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego.

Obowiązki dotyczące identyfikowalności wyrobu

Spośród objętych sprawdzeniem 14 partii sprzętu elektrycznego nieprawidłowości w zakresie przestrzegania § 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 02 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 806) stwierdzono u 2 przedsiębiorców w odniesieniu do 3 partii opraw oświetleniowych (2 partie pochodzące z innych krajów Unii Europejskiej i 1 partia z Chin).

  • przedsiębiorca w Szczecinie

Bezpośrednio na oprawach oświetleniowych Light & Living, ds. Nr. 8103019 i ds. Nr. 7504772, wyprodukowanych przez Light & Living ?s Gravendijckseweg 8, 2201 CZ Noordwijk Holandia, pomimo wystarczającego miejsca, umieszczono nazwę producenta bez podania adresu pocztowego, wskazującego pojedynczy punkt, w którym można skontaktować się z producentem (naruszenie § 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 02 czerwca 2016 r.). Ww. wyroby zostały wprowadzone do obrotu przez kontrolowanego przedsiębiorcę, jako pierwszego dystrybutora w Polsce.

W trakcie kontroli zakwestionowane oprawy zostały oznaczone adresem pocztowym producenta.

  • przedsiębiorca w Wałczu

Oznakowanie umieszczone bezpośrednio na 1partii lampek biurkowych, pochodzących z Chin, – pomimo wystarczającego miejsca – nie zawierało adresu pocztowego producenta wskazującego pojedynczy punkt, w którym można skontaktować się z producentem (naruszenie § 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 02 czerwca 2016 r.).

Ponadto stwierdzono, że oznaczenie bezpośrednio na wyrobie zawierało niepełną nazwę spółki (brak wyrazów „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”).

W związku z powyższymi ustaleniami, skierowano do przedsiębiorcy (producenta) pismo o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonych niezgodności. Sprawa w toku.

Pozostałe partie sprzętu elektrycznego były oznakowane, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 11 ust. 5 ww. rozporządzenia oraz wymaganiami norm przedmiotowych. W zakresie wymagań określonych w § 11 ust. 4 ww. rozporządzenia nieprawidłowości nie stwierdzono.

Obowiązek dołączania informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkowania

Objęte kontrolą 14 partii sprzętu elektrycznego spełniało wymagania określone w § 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego. Bezpośrednio na sprzęcie zamieszczono podstawowe informacje, których znajomość i przestrzeganie jest warunkiem, aby sprzęt elektryczny był użytkowany bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.

Odnosząc się do opraw oświetleniowych uwzględniono zapisy normy PN-EN 60598-1:2015 Oprawy oświetleniowe – Część 1: Wymagania ogólne i badania (pkt 3.2.1-3.2.8, pkt 3.3.2). Natomiast w odniesieniu do żarówek uwzględniono zapisy normy PN-EN 60432-1:2001 Żarówki –Wymagania bezpieczeństwa – Część 1: Żarówki z żarnikiem wolframowym do użytku domowego i podobnych ogólnych celów oświetleniowych (pkt 2.2.1).

Rozwiązania konstrukcyjne – badania laboratoryjne

W toku kontroli nie stwierdzono naruszenia wymagań określonych w § 4, § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego.

Niezależnie od powyższego do badań laboratoryjnych w Biurze Badawczym ds. Jakości Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Warszawie pobrano próbkę żarówek wstrząsoodpornych pochodzących z Chin.

Próbka zostanie zbadana pod kątem zgodności z pkt 2.9 normy PN-EN 60432-1:2001 „Żarówki –Wymagania bezpieczeństwa – Część 1: Żarówki z żarnikiem wolframowym do użytku domowego i podobnych ogólnych celów oświetleniowych”.

Do dnia sporządzenia informacji nie otrzymano wyników badań żarówek.

Wykorzystanie ustaleń

Do producentów skierowano pisma informujące o podjęciu dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonych niezgodności. Jeden przedsiębiorca wykonał działania naprawcze. Natomiast od drugiego do dnia sporządzenia informacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

 

Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 10-08-2018 13:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-08-2018
Ostatnia aktualizacja: - 10-08-2018 13:31