Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mięsa i przetworów mięsnych

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego 9 kontroli u 8 przedsiębiorców w zakresie kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mięsa i przetworów mięsnych, zgodnie z wytycznymi Prezesa UOKiK.

Przedsiębiorców do kontroli wytypowano z własnego rozeznania.

Kontrolą objęto niżej wymienionych przedsiębiorców:

Magazyny centralne sieci handlowych

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie [kontrola urzędowa];

Hurtownie

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa w Koszalinie [kontrola urzędowa];

Sklepy sieci handlowych

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie [kontrola urzędowa x 2];
 • Spółka Akcyjna w Szczecinie [kontrola na zawiadomienie];
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie [kontrola urzędowa];
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Koszalinie [kontrola urzędowa];

Sklepy Pozostałe

 • Przedsiębiorca w Szczecinie [kontrola urzędowa];
 • Przedsiębiorca w Sianowie [kontrola urzędowa].

Ogółem zbadano 44 partie mięsa i przetworów mięsnych o łącznej wartości 11676 zł, z czego zakwestionowano 7 partii o wartości 484 zł, co stanowi 15,91 % zbadanych partii.

Kontrolą objęto:

Świeże mięso

 • 5 partii o wartości 4083 zł, nie kwestionując zbadanych partii;

Mięso mielone

 • 5 partii o wartości 390 zł, nie kwestionując zbadanych partii;

Surowe wyroby mięsne

 • 3 partie o wartości 340 zł, kwestionując 1 partię o wartości 84 zł;

Wędliny drobiowe

 • 3 partie o wartości 135 zł, nie kwestionując zbadanych partii;

Wędzonki

 • 7 partii o wartości 403 zł, kwestionując 2 partie o wartości 97 zł;

Kiełbasy

 • 14 partii o wartości 904 zł, kwestionując 3 partie o wartości 113 zł;

Parówki

 • 5 partii o wartości 5131 zł, kwestionując 1 partię o wartości 190 zł;

Konserwy

 • 2 partie o wartości 290 zł, nie kwestionując zbadanych partii.

Badaniem objęto ogółem 28 partii mięsa i przetworów mięsnych w opakowaniach jednostkowych o łącznej wartości 10875 zł, z czego zakwestionowano 1 partię o wartości 190 zł (parówki), co stanowi 3,57 % zbadanych partii oraz 16 partii przetworów mięsnych oferowanych do sprzedaży „luzem” o łącznej wartości 801 zł, z czego zakwestionowano 6 partii
o wartości 294 zł (kiełbasy, wędzonki, surowy wyrób mięsny), co stanowi 37,5 % zbadanych partii.

 • W magazynie centralnym sieci handlowej - zbadano ogółem 5 partii mięsa i przetworów mięsnych o wartości 621 zł, nie kwestionując zbadanych partii;
 • w hurtowni - zbadano ogółem 5 partii mięsa i przetworów mięsnych o wartości 8932 zł, nie kwestionując zbadanych partii;
 • w sklepach sieci handlowych - zbadano ogółem 21 partii ww. produktów o wartości 1486 zł, kwestionując 1 partię o wartości 190 zł, co stanowi 4,76 % zbadanych partii;
 • w pozostałych sklepach - zbadano ogółem 13 partii ww. produktów o wartości 637 zł, z czego zakwestionowano 6 partii o wartości 294 zł, co stanowi 46,15 % zbadanych partii.

OCENA JAKOŚCIOWA MIĘSA I PRZETWORÓW MIĘSNYCH

Badania próbek produktów przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Olsztynie, gdzie dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych i fizykochemicznych w odniesieniu do deklaracji producentów oraz obowiązujących przepisów.

Ogółem zbadano 8 partii (26 opakowań) przetworów mięsnych na łączną wartość 4149 zł, kwestionując 1 partię przetworu mięsnego (parówki) o wartości 190 zł:

 • w magazynie centralnym sieci handlowej - zbadano 2 partie przetworów mięsnych (kiełbasy) o łącznej wartości 258 zł, nie kwestionując zbadanych partii;
 • w hurtowni - zbadano 2 partie przetworów mięsnych (parówki, konserwa) o łącznej wartości 3505 zł, nie kwestionując żadnej partii;
 • w sklepach sieci handlowej - zbadano 4 partie przetworów mięsnych (kiełbasy, parówki, konserwa) o łącznej wartości 386 zł, gdzie zakwestionowano 1 partię parówek
 • (3 opakowania) o wartości 190 zł.

W trakcie przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono zagrożeń związanych z niewłaściwą jakością zdrowotną produktów.

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych nie sprawdzono dozwolonych substancji dodatkowych.

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych zakwestionowano:

u przedsiębiorcy w Stargardzie:

 • partię Parówek wieprzowych 83% mięsa, nr partii 3350329649, należy spożyć do 14.02.2018,z uwagi na wyższą zawartość soli,-stwierdzono 3,4 g/100 g deklaracja 2,2 g/100 g.

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. 2017 r. poz. 2212 z późn. zm.).
Skierowano informację do właściwego terytorialnie WIJHARS o niewłaściwej jakości ww. produktu.
Skierowano wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy.
W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca przekazał stanowisko producenta i poinformował, że uchybienia zostały usunięte.
Skierowano wystąpienie pokontrolne do producenta.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne producent poinformował, iż przyczyną powyższego najprawdopodobniej był błąd pracownika odpowiedzialnego za dozowanie przypraw.
W związku z powyższym podjęto działania naprawcze m.in.: w zakresie przeszkolenia ponownego pracowników, zweryfikowano i przeanalizowano ponownie badania laboratoryjne dotyczące analizy chemicznej ww. parówek. Producent powiadomił, że dołoży wszelkich starań aby powyższa niezgodność nie miała miejsca w przyszłości.

Zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w związku z naruszeniem wymagań (niewłaściwa jakość) w zakresie jakości handlowej z ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – jak wyżej.

Zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

PRAWIDŁOWOŚĆ OZNAKOWANIA MIĘSA I PRZETWORÓW MIĘSNYCH

Sprawdzono prawidłowość oznakowania produktów oferowanych bez opakowań w odniesieniu do przepisów:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 304 z 22.11.2011 str.18 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L Nr 31 z 01.02.2002 str. 1 z późn. zm.) - art.16;
 • ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. 2017 r. poz. 2212 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. 2015 r., poz. 29 z późn. zm.).

Sprawdzono prawidłowość oznakowania mięsa i przetworów mięsnych w opakowaniach jednostkowych w odniesieniu do przepisów:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE. L.2011.304 str. 18. z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2212 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L 31 z 01.02.2002 r. str.1 z późn. zm.);
 • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1337/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wskazania kraju pochodzenia lub miejsca pochodzenia świeżego, schłodzonego i zamrożonego mięsa ze świń, z owiec, kóz i drobiu (Dz. Urz. UE L Nr 335 z 14.12.2013 str.19);
 • rozporządzenia Komisji (WE) Nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (Dz. Urz. UE L Nr 157 z 17.06.2008 str. 46 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L Nr 354 z 31.12.2008 str. 16 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 20.12.2013 str.671 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L Nr 139 z 30.04.2004 str. 55 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017r., poz. 149 ze zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1760/2000 z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącego etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz. Urz. UE L 204 z 11.08.2000 str. 1 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1825/2000 z dnia 25 sierpnia 2000 r. określającego szczegółowe przepisy stosowania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny (Dz. Urz. UE L 216 z 26.08.2000 str. 8 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 83, poz. 772).

W oznakowaniu badanych produktów nie deklarowano oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych.

Ogółem kontrolą objęto 44 partie mięsa i przetworów mięsnych o wartości 11676 zł, kwestionując 2 partie o wartości 114 zł (kiełbasa, surowy wyrób mięsny).

Badaniem objęto ogółem 28 partii mięsa i przetworów mięsnych w opakowaniach jednostkowych o łącznej wartości 10875 zł, nie kwestionując zbadanych partii oraz 16 partii przetworów mięsnych oferowanych do sprzedaży tzw. „luzem” o łącznej wartości 801 zł, z czego zakwestionowano 2 partie o wartości 114 zł.

W magazynie centralnym sieci handlowej - zbadano ogółem 5 partii mięsa i przetworów mięsnych o wartości 621 zł, nie kwestionując zbadanych partii;

w hurtowni - zbadano ogółem 5 partii mięsa i przetworów mięsnych o wartości 8932 zł, nie kwestionując zbadanych partii;

w sklepach sieci handlowych - zbadano ogółem 21 partii ww. produktów o wartości 1486 zł, nie kwestionując zbadanych partii;

w pozostałych sklepach - zbadano ogółem 13 partii ww. produktów o wartości 637 zł, z czego zakwestionowano 2 partie o wartości 114 zł, co stanowi 15,38 % zbadanych partii.

Zbadano mięso i przetwory mięsne w opakowaniach:
28 partii o wartości 10875 zł:

 • 6 partii z grupy kiełbas o wartości 541 zł,
 • 5 partii z grupy świeże mięso (drobiowe) o wartości 4083 zł,
 • 5 partii z grupy mięso mielone o wartości 390 zł,
 • 1 partię z grupy surowe wyroby mięsne o wartości 180 zł,
 • 3 partie z grupy wędzonki o wartości 166 zł,
 • 4 partie z grupy parówki o wartości 5125 zł,
 • 2 partie z grupy wędliny drobiowe o wartości 100 zł,
 • 2 partie z grupy konserwy o wartości 290 zł.

Stan opakowań zbadanych partii był prawidłowy.

Zbadano przetwory mięsne bez opakowań:
16 partii o wartości 801 zł:

 • 2 partie z grupy surowe wyroby mięsne o wartości 160 zł, z czego zakwestionowano 1 partię o wartości 84 zł,
 • 1 partię z grupy wędliny drobiowe o wartości 35 zł,
 • 4 partie z grupy wędzonki o wartości 237 zł,
 • 8 partii z grupy kiełbas o wartości 363 zł, z czego zakwestionowano 1 partię o wartości 30 zł,
 • 1 partię z grupy parówki o wartości 6 zł.

W wyniku przeprowadzonej analizy oznakowania produktów sprzedawanych bez opakowań (tzw. „luzem”) zakwestionowano:

u przedsiębiorcy w Sianowie:

 • partię 4 kg produktu pn. Metka Cebulowa. Kiełbasa wieprzowa, surowa, drobno rozdrobniona w osłonce niejadalnej o wartości 84 zł, ponieważ w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu, nie podano:
  • a) pełnej nazwy środka spożywczego, tj. podano „Metka Cebulowa” zamiast „Metka Cebulowa. Kiełbasa wieprzowa, surowa, drobno rozdrobniona w osłonce niejadalnej”, co stanowiło naruszenie § 19 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych - jak wyżej;
  • b) wykazu składników – zgodnie z art. 18 – 20 rozporządzenia nr 1169/2011, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w art. 21 tego rozporządzenia, co stanowiło naruszenie § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych – jak wyżej,
 • partię 1 kg produktu pn. Kiełbasa jałowcowa. Kiełbasa średnio rozdrobniona parzona wędzona- podsuszana o wartości 30 zł, ponieważ w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu, nie podano:
  • a) pełnej nazwy środka spożywczego, tj. podano „Jałowcowa” zamiast „Kiełbasa jałowcowa. Kiełbasa średnio rozdrobniona parzona wędzona- podsuszana”, co stanowiło naruszenie § 19 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych – jak wyżej;
  • b) nazwy albo imienia i nazwiska producenta, co stanowiło naruszenie § 19 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych – jak wyżej;
  • c) wykazu składników – zgodnie z art. 18 – 20 rozporządzenia nr 1169/2011, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w art. 21 tego rozporządzenia, co stanowiło naruszenie § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych – jak wyżej.

Powyższe nie odpowiadało wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – jak wyżej.

Nie kierowano wystąpienia pokontrolnego do przedsiębiorcy, ponieważ kontrolowany uzupełnił stwierdzone uchybienia w trakcie kontroli.

Zostanie wszczęte postępowanie administracyjnego w związku z naruszeniem wymagań (niewłaściwa jakość) w zakresie jakości handlowej z ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – jak wyżej.

INFORMACJA DLA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

 1. W zbadanych wyrobach mięsnych drobiowych (wędliny drobiowe, konserwa) nie deklarowano MOM.
 2. Mięso objęte kontrolą pochodziło z Polski i posiadało w oznakowaniu kraj pochodzenia.
 3. Nie stwierdzono mięsa i surowych wyrobów mięsnych zamrożonych.

W toku kontroli zbadano 10 partii mięsa świeżego o wartości 4473 zł w opakowaniach:

 • 2 partie mięsa wieprzowego o wartości 177 zł, nie kwestionując zbadanych partii,
 • 5 partii mięsa mielonego o wartości 390 zł, nie kwestionując zbadanych partii,
 • 3 partie mięsa drobiowego o wartości 3906 zł, nie kwestionując zbadanych partii.

W toku kontroli zbadano 1 partię surowego wyrobu mięsnego o wartości 180 zł w opakowaniach jednostkowych oraz 2 partie surowych wyrobów mięsnych o wartości 160 zł sprzedawanych bez opakowań:

 • 2 partie wyrobów wieprzowych o wartości 160 zł, z czego zakwestionowano 1 partię o wartości 84 zł ze względu na nieprawidłowe oznakowanie. Dotyczyło to produktu ww. pn. Metka Cebulowa. Kiełbasa wieprzowa, surowa, drobno rozdrobniona w osłonce niejadalnej,
 • 1 partię wyrobu wołowego o wartości 180 zł, nie kwestionując zbadanej partii.

W magazynie centralnym sieci handlowej - zbadano 2 partie mięsa świeżego (1 partia mięsa mielonego o wartości 105 zł oraz 1 partia mięsa drobiowego o wartości 63 zł) o łącznej wartości 168 zł. Nie kwestionowano zbadanych partii.

W hurtowni - zbadano 2 partie mięsa świeżego (mięsa drobiowego) o łącznej wartości 3843 zł. Nie kwestionowano zbadanych partii.

W sklepach sieci handlowych - zbadano 7 partii świeżego mięsa i surowych wyrobów mięsnych o łącznej wartości 642 zł (4 partie mięsa mielonego o wartości 285 zł, 2 partie mięsa wieprzowego o wartości 177 zł, 1 partia surowego wyrobu wołowego o wartości 180 zł). Nie kwestionowano zbadanych partii.

W pozostałych sklepach - zbadano 2 partie surowych wyrobów mięsnych (wyroby wieprzowe) o łącznej wartości 160 zł, z czego zakwestionowano 1 partię o wartości 84 zł ze względu na nieprawidłowe oznakowanie ww. produktu pn. Metka Cebulowa. Kiełbasa wieprzowa, surowa, drobno rozdrobniona w osłonce niejadalnej.

W jednej z sieci handlowych nie badano mięsa świeżego pod własną marką „Kraina mięs”.

PRZESTRZEGANIE AKTUALNOŚCI DAT MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI I TERMINÓW PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA

Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia mięsa i wyrobów mięsnych sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców.

Kontrolą objęto 44 partie mięsa i przetworów mięsnych o wartości 11676 zł, kwestionując 4 partie o wartości 180 zł.

Nieprawidłowości stwierdzono u jednego przedsiębiorcy w Szczecinie, gdzie stwierdzono 4 partie o wartości 180 zł po upływie terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości tj.:

 • 2 partie kiełbas o wartości 83 zł po upływie terminu i daty (3 dni),
 • 2 partie wędzonek o wartości 97 zł po upływie terminów przydatności do spożycia ( 1 i 2 dni).

W związku z powyższym na przedsiębiorcą nałożono mandat karny kredytowany w wysokości 200 zł.

Decyzją przedsiębiorcy towary „przeterminowane” zostały wycofane z obrotu handlowego
i zagospodarowane w sposób nie związany ze sprzedażą dla ludności.

Skierowano informację do właściwego terytorialnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

IDENTYFIKACJA DOSTAWCÓW

U wszystkich przedsiębiorców sprawdzono przestrzeganie przepisu art. 18 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd
ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L Nr 31, str.1 z późn. zm.) oraz art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 931/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L Nr 242 z 20.09.2011, str. 2).
Badaniem objęto 44 partie mięsa i przetworów mięsnych poprzez sprawdzenie dokumentów dostaw umożliwiających łatwą identyfikację dostawców.
U 7 przedsiębiorców nieprawidłowości nie stwierdzono.
U 4 przedsiębiorców na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 i 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017r., poz. 1063 z późn. zm.) inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie wydali żądanie w zakresie przekazania kontrolującym dokumentów zakupu - faktur (kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) oraz innych dokumentów pozwalających na identyfikację partii produktów.
W przypadku 3 przedsiębiorców żądanie wykonano, natomiast u jednego kontrolowanego
przedsiębiorcy w Szczecinie do dnia przekazania powyższej informacji nie otrzymano jeszcze dokumentów pozwalających na zidentyfikowanie 5 partii produktów mięsnych. Wykonanie żądania jest w toku.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA MIĘSA I PRZETWORÓW MIĘSNYCH

Sprawdzono warunki i sposób przechowywania 44 partii mięsa i przetworów mięsnych o wartości 11676 zł, uwzględniając deklaracje zawarte w oznakowaniu oraz wymagania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L Nr 139 z 30.04.2004. str.1z późn. zm.).

W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

DZIAŁ PRODUKCJI i PAKOWANIE NA ZAPLECZU SUPER I HIPERMAKETÓW

Nie stwierdzono u ww. przedsiębiorców działów produkcji i pakowania na zapleczu.

SPRAWDZENIE ILOŚCI RZECZYWISTEJ PRODUKTU

Uwzględniając przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U.
z 2015r., poz. 1161 z późn. zm.) pobrane do badań laboratoryjnych mięso i przetwory mięsne sprawdzono w zakresie zgodności zawartości netto z ilością rzeczywistą. Oceny ilości rzeczywistej produktu dokonano w odniesieniu do deklaracji producentów.

Badaniem objęto 8 partii (26 opakowań) przetworów mięsnych na łączną wartość 4149 zł.
Nie stwierdzono przypadków zaniżenia ilości rzeczywistej w stosunku do deklarowanej.

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW USTAWY O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

Sprawdzono przestrzeganie postanowienia art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 149 z późn. zm.) dotyczącego przechowywania i udostępniania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością.
Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy przechowywali aktualne orzeczenia lekarskie osób bezpośrednio stykających się z żywnością.

IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORCY

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

WYNIKI KONTROLI ODNOSZĄCE SIĘ DO PARÓWEK

Zbadano w toku kontroli 5 partii parówek o wartości 5131 zł, kwestionując 1 partię parówek
o wartości 190 zł.

W sklepach sieci handlowej - zbadano 2 partie parówek o wartości 262 zł, kwestionując 1 partię parówek o wartości 190 zł;

w pozostałych sklepach - zbadano 1 partię ww. produktu o wartości 6 zł, nie kwestionując partii; w hurtowniach - zbadano 2 partie ww. produktu o wartości 4863 zł, nie kwestionując żadnej partii.

Zbadano parówki w opakowaniach:

 • 4 partie z grupy parówki o wartości 5125 zł, kwestionując 1 partię o wartości 190 zł (opis produktu zakwestionowanego w pkt I OCENA JAKOŚCIOWA MIĘSA I PRZETWORÓW MIĘSNYCH).

Zbadano parówki bez opakowań:

 • 1 partię z grupy parówki o wartości 6 zł, nie kwestionując partii.

INNE ZAGADNIENIA

W trakcie kontroli u 4 przedsiębiorców sprawdzono rzetelność obsługi klientów, dokonując zakupu kontrolnego przed rozpoczęciem kontroli. Nieprawidłowości w badanym zakresie
nie stwierdzono.

 • U przedsiębiorcy Spółka Akcyjna w Szczecinie przeprowadzono kontrolę na zawiadomienie, gdzie sprawdzeniu poddano m.in.:
  prawidłowość uwidaczniania cen towarów oferowanych do sprzedaży w świetle wymagań ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1830 z późn. zm.) oraz wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U. z 2015r. poz. 2121).
  Sprawdzeniu poddano losowo wybranych 75 różnych rodzajów towarów oferowanych do sprzedaży w opakowaniach jednostkowych i stwierdzono, że:
  • przy 8 rodzajach towarów (mięsa i przetworów mięsnych), w miejscu sprzedaży detalicznej nie uwidoczniono ceny towaru w żaden sposób, co stanowi naruszenie obowiązków określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług- jak wyżej, w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług – jak wyżej;
  • przy 8 rodzajach towarów (mięsa i przetworów mięsnych), w miejscu sprzedaży detalicznej nie uwidoczniono ceny jednostkowej towaru w żaden sposób, co stanowi naruszenie obowiązków określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług – jak wyżej, w związku z § 3 ust. 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług – jak wyżej.

W związku z powyższym do kontrolowanego skierowano wystąpienie pokontrolne z wnioskiem usunięcia uchybień.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca poinformował, iż wykonał zalecenia i usunął uchybienia.

W związku z powyższym wobec kontrolowanego przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji nakładającej karę pieniężną.

 • Sprawdzono przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz.U. z 2018 r. poz. 376), nie stwierdzając nieprawidłowości.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

wysłania 2 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców z wnioskiem
o usunięcie uchybień (jakość i ceny),

wysłania 1 wystąpienia pokontrolnego do producenta z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości,

ukarania 1 osoby mandatem karnym kredytowanym na kwotę 200 zł,

przesłania 1 informacji do właściwego terytorialnie WIJHARS,

przesłania 1 informacji do właściwego organu sanitarnego.

Ponadto:

 • zostaną wszczęte 2 postępowania administracyjne wobec 2 przedsiębiorców, w celu wymierzenia kary pieniężnej na podstawie art. 40 a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych,
 • zostanie wszczęte 1 postępowanie administracyjne, zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych wobec 1 przedsiębiorcy,
 • zostanie wszczęte 1 postępowanie administracyjne wobec 1 przedsiębiorcy, zmierzające do wydania decyzji nakładającej karę pieniężną (brak cen i cen jednostkowych).

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 19-06-2018 11:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-06-2018
Ostatnia aktualizacja: - 19-06-2018 11:45