Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli maszyn - elektronarzędzi

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w I kwartale 2018 r. przeprowadził 6 kontroli u przedsiębiorców w Szczecinie, Sławnie, Kołobrzegu, Będzinie.

Kontrolą objęto wprowadzone do obrotu maszyny z napędem elektrycznym pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228 ze zm.) wydanego w oparciu o dyrektywę maszynową 2006/42/WE, z uwzględnieniem wymagań norm zharmonizowanych.

Sprawdzeniem objęto ogółem 18 partii maszyn, w tym:

 • 3 partie elektronarzędzi pochodzących z innych krajów Unii Europejskiej,
 • 15 partii elektronarzędzi pochodzących z Chin, a wprowadzonych do obrotu pod własnym znakiem towarowym przez przedsiębiorców krajowych.

Zakwestionowano ogółem 5 partii wyrobów z uwagi na naruszenie zasadniczych i innych wymagań określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku
w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

W I kwartale 2018 roku Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej nie wydawał na wniosek Urzędów Celnych opinii dotyczących maszyn.

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

1.Oznakowanie CE

W wyniku oględzin stwierdzono, że objęte sprawdzeniem 18 partii maszyn było oznakowanych - w sposób czytelny i trwały - znakiem CE, zgodnie z przepisami § 56 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

2. Deklaracje zgodności

Prawidłowość deklaracji zgodności sprawdzono w odniesieniu do 18 partii objętych kontrolą, wyrobów przy czym nieprawidłowości odnotowano w przypadku 3 deklaracji zgodności objętych kontrolą maszyn oferowanych do sprzedaży przez przedsiębiorcę w Kołobrzegu.

Przedłożone na żądanie kontrolujących deklaracje zgodności, wystawione przez producenta we Wrocławiu w odniesieniu do objętych sprawdzeniem maszyn marki: szlifierki oscylacyjnej model MN-93-210 nr serii JD-0025, szlifierki stołowej model MN-93-016 nr serii 11.267 oraz urządzenia wielofunkcyjnego model MN-92-091 nr serii JD-0004, sporządzone były nieprawidłowo. I tak:

 • na żadnej z przedstawionych przez producenta deklaracji zgodności nie umieszczono napisu, że jest to: „Oryginalna Deklaracja zgodności WE”, co było niezgodne z wymaganiami pkt 1.1. załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn,
 • w treści wszystkich deklaracji zgodności nie zamieszczono nazwiska i adresu osoby mającej miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego UE, upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej, co było niezgodne z wymaganiami pkt 1.3 pkt 1.3.2 załącznika nr 3 do wyżej cytowanego rozporządzenia MG,
 • w treści deklaracji zgodności wystawionych dla szlifierki stołowej model MN-93-016 nr serii 11.267 i urządzenia wielofunkcyjnego model MN-92-091 nr serii JD-0004, nie zamieszczono pełnej daty sporządzenia deklaracji, tj. nie podano dnia i miesiąca przy wskazanym roku: „2016”, co było niezgodne z wymaganiami pkt 1.3 pkt 1.3.9 załącznika nr 3 do wyżej cytowanego rozporządzenia.

W związku z powyższym do producenta przedmiotowych maszyn, skierowano pismo o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Sprawa w toku.

Pozostałe sprawdzone deklaracje zgodności sporządzone zostały zgodnie z pkt 1.3 załącznika nr 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

3. Zgodność z zasadniczymi wymaganiami

a) Oznaczenia

Spośród objętych sprawdzeniem 18 partii maszyn zakwestionowano 5 partii wyrobów wyprodukowanych w Chinach, które były niewłaściwie oznakowane, niezgodnie z wymaganiami określonymi w § 56 ust. 1 oraz § 57 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

Niezgodności odnotowano u dwóch przedsiębiorców:

w Szczecinie

Oznaczenia umieszczone bezpośrednio na objętych sprawdzeniem 2 partiach maszyn marki: młotowiertarka model: 59GP501, kod EAN: 5902062018045 i szlifierka kątowa model: 59GP002, kod EAN: 5902062022417, wprowadzonych do obrotu przez producenta w Warszawie, nie zawierały określenia maszyny, co nie spełniało wymagań § 56 ust.1 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r.

W związku z powyższym do producenta ww. maszyn skierowano pismo o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych. W odpowiedzi na pismo producent poinformował o podjęciu działań naprawczych, które polegały na wprowadzeniu do instrukcji obsługi maszyn objaśnień kodów podanych na maszynach, w których zawarto ich określenia.

w Kołobrzegu

Zakwestionowano 3 partie objętych sprawdzeniem maszyn wprowadzonych do obrotu przez producenta we Wrocławiu.

Stwierdzone nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie dotyczyły:

 • braku określenia maszyny w oznaczeniach zamieszczonych bezpośrednio na objętych sprawdzeniem wyrobach: szlifierce stołowej model MN-93-016, date/ series: 0.16.2016 11.267, 350W, rok produkcji: 2016, kod EAN: 5906675293417 oraz urządzeniu wielofunkcyjnym model MN-92-091, 2016-11-25 JD-0004, 300W, rok produkcji: 2016, kod EAN: 5906675329178, co nie spełniało wymagań § 56 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn; Informacje zawierające określenie ww. maszyn, zamieszczone były w dołączonych do maszyn instrukcjach oraz na ich opakowaniach.
 • nieumieszczenia w oznaczeniu bezpośrednio na szlifierce oscylacyjnej model MN-93-210, 230x115, date/series: 2014-07-30 JD-0025, 300W, rok produkcji: 2014, kod EAN: 5906757910355, informacji i ostrzeżeń niezbędnych do bezpiecznego użytkowania maszyny w postaci łatwo zrozumiałych symboli lub piktogramów dotyczących: obowiązku przeczytania instrukcji przed użyciem elektronarzędzi, stosowania w czasie pracy z narzędziem stosownych środków ochrony oczu, słuchu, dróg oddechowych oraz używania rękawic ochronnych, co jest niezgodne z wymaganiami § 57 ust. 1 w związku § 54 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn. Piktogramy oraz informacje tekstowe w powyższym zakresie zamieszczono w treści instrukcji dołączonej do szlifierki w punkcie „Wskazówki dotyczące bezpiecznego posługiwania się szlifierką oscylacyjną.”
 • nieumieszczenia w oznaczeniu bezpośrednio na szlifierce stołowej model MN-93-016, date/ series: 0.16.2016 11.267, 350W, rok produkcji: 2016, kod EAN: 5906675293417 pełnych informacji i ostrzeżeń niezbędnych do bezpiecznego użytkowania maszyny w postaci łatwo zrozumiałych symboli lub piktogramów, a dotyczących: stosowania w czasie pracy stosownych środków ochrony słuchu, dróg oddechowych oraz używania rękawic ochronnych, co nie spełniało wymagań § 57 ust.1 w związku § 54 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn. Bezpośrednio na wyrobie zamieszczono piktogramy dotyczące tylko obowiązku przeczytania instrukcji przed użyciem maszyny i używania w czasie pracy środków ochrony oczu. Pełne informacje tekstowe w powyższym zakresie zamieszczono w treści instrukcji dołączonej do szlifierki w punkcie „Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy szlifierkami stołowymi”.

Uwzględniając, że stwierdzone niezgodności nie miały bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo użytkowników maszyn do producenta skierowano pismo informujące o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia niezgodności z wymaganiami w odniesieniu do kwestionowanych maszyn wprowadzonych do obrotu. Sprawa w toku.

Ponadto w toku kontroli u 2 przedsiębiorców w odniesieniu do 4 partii maszyn odnotowano nieprawidłowości dotyczące nieumieszczenia bezpośrednio na wyrobach oznaczeń określających maszyny, tj.:

 • w Szczecinie – 3 partii młotowiertarek:
 • w Szczecinie - partii szlifierek kątowych.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami do przedsiębiorców wprowadzających do obrotu ww. maszyny skierowano pisma o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych.

W odpowiedzi jedna firma wskazała na kodowe określenie maszyn, które zostało wyjaśnione w instrukcjach obsługi. Stanowisko firmy zostało uwzględnione i odstąpiono od kwestionowania maszyn.

Natomiast druga poinformowała, że m.in. w instrukcji obsługi urządzenia oraz deklaracji zgodności znajduje się unikatowy model oraz nazwa „szlifierka kątowa”, co jego zdaniem precyzyjnie identyfikuje maszynę. Ponadto producent poinformował, że od kolejnego zamówienia szlifierek kątowych wprowadzona zostanie zmiana w ich oznaczeniu, polegająca na dodaniu nazwy produktu bezpośrednio na tabliczce znamionowej. Odstąpiono zatem od kwestionowania maszyn.

W odniesieniu do pozostałych objętych sprawdzeniem maszyn w zakresie oznakowania nie odnotowano niezgodności z wymaganiami określonymi w § 56 ust. 1 pkt 1,2,4,5,6 i § 57 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228 ze zm.) oraz wymaganiami norm przedmiotowych.

b) Instrukcje

Do wszystkich maszyn objętych sprawdzeniem dołączono instrukcje użytkowania, zgodnie z wymaganiem § 58 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

Stwierdzono natomiast nieprawidłowości, dotyczące sporządzenia instrukcji załączonych do 2 partii szlifierek marki oferowanych do sprzedaży w Kołobrzegu, a wprowadzonych do obrotu przez producenta we Wrocławiu.

W przypadku partii szlifierek oscylacyjnych model MN-93-210, 230x115, na dołączonej do maszyny instrukcji sporządzonej przez producenta w języku polskim, nie zamieszczono napisu „Instrukcja oryginalna”, co nie spełniało z wymaganiami § 58 ust. 2 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

Ponadto w treści instrukcji dołączonej do szlifierki stołowej model MN-93-016, w punkcie „Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy szlifierkami stołowymi” w zakresie używania szlifierki zgodnie z przeznaczeniem, zamieszczono informacje niezgodne ze stanem faktycznym, a mianowicie podano, że: „Szlifierka stołowa MN-93-015 jest przeznaczona do szlifowania metali, ostrzenia noży, dłut i innych narzędzi tnących. Szlifierka przystosowana jest do pracy z kamieniami szlifierskimi o średnicy 125 mm.”, gdzie błędnie podano informacje dotyczące: modelu szlifierki tj. „MN-93-015” zamiast „MN-93-016” oraz średnicy kamieni szlifierskich do jakich przystosowana jest szlifierka tj. „125 mm” zamiast: „200 mm”. Prawidłowe dane w powyższym zakresie zamieszczone były między innymi w zestawieniu danych technicznych szlifierki ujętym w instrukcji dołączonej do wyrobu.

Mając na uwadze, że stwierdzone niezgodności nie miały bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo użytkowników maszyn do producenta we Wrocławiu skierowano pismo informujące o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia niezgodności z wymaganiami w odniesieniu do kwestionowanych maszyn wprowadzonych do obrotu. Sprawa w toku.

Nie odnotowano nieprawidłowości dotyczących instrukcji załączonych do pozostałych maszyn objętych kontrolą. Instrukcje zawierały informacje wymagane przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

4. Badania organoleptyczne i laboratoryjne

Nie pobierano próbek maszyn do badań laboratoryjnych. W toku kontroli nie stwierdzono maszyn, wobec których istniałoby podejrzenie, że mogą one nie spełniać zasadniczych wymagań wynikających z projektu, budowy, czy przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych.

Wykorzystanie ustaleń

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do skierowania pism informujących o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonych niezgodności do:

 • producentów: w Warszawie, we Wrocławiu, w Pruszkowie oraz
 • importera/dystrybutora: w Warszawie.

Ponadto w odniesieniu do producentów: w Warszawie skierowano, a w przypadku producenta we Wrocławiu zostanie skierowane, zawiadomienie do właściwej miejscowo prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na wprowadzeniu do obrotu maszyn niezgodnychz zasadniczymi wymaganiami i umieszczeniu na ww. wyrobach oznakowania zgodności.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 30-05-2018 11:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-05-2018
Ostatnia aktualizacja: - 30-05-2018 11:53