Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli placówek gastronomicznych w tym oferujących potrawy kuchni zagranicznych w zakresie weryfikacji składu deklarowanego z rzeczywistym

Realizując program kontroli w zakresie kontroli placówek gastronomicznych, w tym oferujących potrawy kuchni zagranicznych w zakresie weryfikacji składu deklarowanego z rzeczywistym, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego łącznie 13 kontroli u 10 przedsiębiorców.

Kontrole podjęto na podstawie art. 3 ust. 1, 2, 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017r. poz. 2212 ze zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017r. poz. 1063 ze zm.).

Kontrole przeprowadzono na podstawie własnego rozeznania (10 placówek).

Kontrole przeprowadzono u następujących przedsiębiorców:

 • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w restauracji w Szczecinie [KONTROLA URZĘDOWA],
 • Wspólnicy spółki cywilnej, prowadzący działalność gospodarczą w barze w Szczecinie [KONTROLA URZĘDOWA](2 kontrole),
 • przedsiębiorca, prowadząca działalność gospodarczą w punkcie gastronomicznym w Szczecinie [KONTROLA URZĘDOWA],
 • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w barze w Szczecinie [KONTROLA URZĘDOWA],
 • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w barze w Szczecinie [KONTROLA URZĘDOWA] (2 kontrole),
 • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w restauracji w Szczecinie [KONTROLA URZĘDOWA],
 • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w restauracji w Koszalinie, [KONTROLA URZĘDOWA] (2 kontrole);
 • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w restauracji w Kołobrzegu, [KONTROLA NA ZAWIADOMIENIE];
 • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w barze w Koszalinie [KONTROLA URZĘDOWA];
 • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w barze w Koszalinie, [KONTROLA URZĘDOWA].

Kontrole przeprowadzono w 10 placówkach i w 9 stwierdzono nieprawidłowości.

W trakcie przeprowadzonych kontroli zbadano ogółem 183 partie środków spożywczych o wartości 3981 zł, oraz 9 partii materiałów do kontaktu z żywnością, kwestionując 156 partii środków spożywczych o wartości 2749 zł.

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

1. Ocena jakości poszczególnych rodzajów środków spożywczych

W powyższym zakresie kontrolą objęto 10 partii środków spożywczych o wartości 185 zł.

Badania próbek produktów przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Olsztynie, gdzie dokonano sprawdzenia cech fizykochemicznych w odniesieniu do deklaracji producenta.

Nieprawidłowości stwierdzono u:

 • wspólnicy spółki cywilnej, prowadzących działalność gospodarczą w barze w Szczecinie. Do badań laboratoryjnych pobrano m.in. „cielęcinę z warzywami”. W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych zgodnie ze sprawozdaniem z badań nr 85/2018z dnia 27.02.2018r., badana próbka Cielęciny z warzywami nie odpowiadała deklaracji z uwagi na to, że w badanej próbce nie stwierdzono obecności składników pochodzących od krowy oraz stwierdzono niedeklarowaną obecność składników pochodzących od świni, co wskazuje na zafałszowanie, zgodnie z art. 3 pkt. 10 lit. c ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno — spożywczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2212 ze zm.).

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy, dotychczas brak odpowiedzi.
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji zobowiązującej kontrolowanego do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w Szczecinie. Do badań laboratoryjnych pobrano „wołowinę słodko-kwaśną”. W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych zgodnie ze sprawozdaniem z badań nr 136/2018z dnia 08.03.2018r. badana próbka Wołowiny słodko-kwaśnej nie odpowiada deklaracji z uwagi na to, że w badanej próbce stwierdzono niedeklarowaną obecność składników kury (Gallus gallus) w ilości poniżej 1%, co nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonej w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno — spożywczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2212 ze zm.). W wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono obecność deklarowanej wołowiny.

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy, dotychczas brak odpowiedzi,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji zobowiązującej kontrolowanego do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w Restauracji w Koszalinie. Do badań laboratoryjnych pobrano „wołowinę z cebulą na ostro”. W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych zgodnie ze sprawozdaniem z badań nr 90/2018z dnia 06.03.2018r. badana próbka wołowiny z cebulą na ostro nie odpowiada deklaracji z uwagi na to, że w badanej próbce stwierdzono niedeklarowaną obecność składników kury (Gallus gallus) w ilości poniżej 1%, co nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonej w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2212 ze zm.). W wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono obecność deklarowanej wołowiny.

Na podstawie wyjaśnień złożonych w toku kontroli ustalono, że przy produkcji ww. wyrobu dodaje się niewielką ilość rosołu z kury.

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy, dotychczas brak odpowiedzi,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji zobowiązującej kontrolowanego do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

2. Identyfikowalność towarów

Zgodnie z art. 18 ust 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28.01.2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31z 01.02.2002r. s.1 ze zm.) sprawdzono w trakcie prowadzonych postępowań kontrolnych, czy kontrolowani przedsiębiorcy mogą zidentyfikować każdą osobę, która dostarczyła im środek spożywczy. Przedsiębiorcy przedstawili dowody dostaw w postaci faktur zakupu (faktury VAT), celem identyfikacji dostawców ocenianych produktów. W jednym przypadku przedsiębiorca nie okazał dowodu zakup - faktury. Nieprawidłowość stwierdzono u:

 • wspólnicy spółki cywilnej, prowadzący działalność gospodarczą w barze w Szczecinie, gdzie w toku postępowania kontrolnego stwierdzono iż oferowano do sprzedaży i sprzedano w zakupie kontrolnym 2 porcje Cielęciny z warzywami. Nie okazano dowodów zakupu ( faktury) na przedmiotową cielęcinę .

W związku z powyższym skierowano informację do Urzędu Skarbowego, oraz zostanie skierowany wniosek do sądu (samoukaranie w kwocie 200 zł) w związku z wykroczeniem z art. 100 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017r. poz. 149 z późn. zm.) w związku z art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31 z 01.02.2002r. s.1, z późn.) i art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 931/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L Nr 242 z 20.09.2011, str. 2). Przedsiębiorca jako przyczynę zaistniałego faktu podał, iż pracownik zapomniał wziąć fakturę za zakupiony towar.

3. Prawidłowość oznakowania produktów

Powyższe zagadnienie oceniono w oparciu o przepisy prawa żywnościowego, tj.:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającym procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L Nr 31 z 01.02.2002 str. 1 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017r., poz. 2212 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE. L Nr 304 z 22.11.2011 str. 18 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolnospożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83, poz. 772)
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. 2015r., poz. 29 z późn. zm.) ,
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008 str. 16 z późn. zm.).

W powyższym zakresie kontrolą objęto 182 partie środków spożywczych o wartości 3933zł, zakwestionowano 155 partii wyrobów kulinarnych o wartości 2701 zł.

Nieprawidłowości stwierdzono u:

przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą w restauracji w Szczecinie, gdzie stwierdzono 2 partie o wartości 36 zł:
Danie z wołowiny z ryżem i surówką - wołowina z warzywami i danie z cielęciny z ryżem i surówką - cielęcina z warzywami, uwidocznione w cenniku, niepełny wykaz składników w/w dań, oraz brak uwidocznienia w wykazie składników alergenów (seler, masło) zgodnie z przedłożonym oświadczeniem, co narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 29 z późn. zm.) w związku z art. 21 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 304 z 22.11.2011 str.18 z późn. zm.).

Ponadto przy ww. daniach wykaz składników nie rozpoczynał się bądź nie był poprzedzony właściwym nagłówkiem, który powinien składać się z wyrazu „składniki” lub zawierać ten wyraz, co stanowi naruszenie § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych jw. w związku z art. 18 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 jw.

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2018r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2017r. poz. 2212 ze zm.).

W świetle powyższego:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. W odpowiedzi przedsiębiorca poinformował iż usunął nieprawidłowości.
 • wobec kontrolowanego przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji nakładającej karę pieniężną.

wspólników spółki cywilnej, prowadzących działalność gospodarczą w barze w Szczecinie, gdzie stwierdzono 59 partii:
przy 57 potrawach o wartości 931,00 zł (6 rodzajów zup, 4 rodzaje przystawek, 8 rodzajów makaronu/ryż, 9 rodzajów „kurczaka”, 4 rodzaje „kaczki”, 7 rodzajów „wieprzowiny”, 4 rodzaje „wołowiny”, 6 rodzajów „cielęciny”, 3 rodzaje „ryb”, 6 rodzajów „owoców morza”) - brak wykazu składników, co narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. 2015r., poz. 29 z późn. zm.)
oraz przy:
2 potrawach o wartości 74,00 zł (zakupione kontrolnie), tj. wołowina z warzywami i cielęcina z warzywami - podano niepełny wykaz składników (przy wołowinie z warzywami (zgodnie z deklaracją) nie podano składników warzyw, tj.: kapusta pekińska, por, marchew, cebula, fasola, papryka, czosnek, imbir mielony oraz składników surówki: kapusta biała, marchew, cukier, ocet, sól. Przy cielęcinie z warzywami (zgodnie z deklaracją) nie podano składników warzyw, tj. kapusta pekińska, papryka, cebula, por, fasola, marchew, czosnek, imbir mielony oraz składników surówki: kapusta biała, marchew, cukier, ocet, sól), co narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. 2015r., poz. 29 z późn. zm.) Ponadto przy ww. 2 partiach wyrobów kulinarnych wykaz składników nie rozpoczynał się bądź nie był poprzedzony właściwym nagłówkiem, który powinien składać się z wyrazu „składniki” lub zawierać ten wyraz, co stanowi naruszenie § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych jw. w związku z art. 18
ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 304 z 22.11.2011 str.18 z późn. zm.). Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2018r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017r. poz. 2212 ze zm.).

W świetle powyższego:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowany przedsiębiorca z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień, dotychczas przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne,
 • wobec kontrolowanego przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji nakładającej karę pieniężną.

przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą w barze w Szczecinie, gdzie stwierdzono 3 partie:
2 porcje - danie z mintaja z ryżem i surówką – ryba po wietnamsku, uwidocznione w cenniku i pochodzące z zakupu kontrolnego o wartości 28,00 zł, gdzie stwierdzono niepełny wykaz składników zgodnie z przedłożonym oświadczeniem, ponadto stwierdzono niepełny wykaz składników w daniach z mintaja z ryżem i surówką – ryba rozmaitości i ryba słodko- kwaśna uwidocznionych w cenniku o wartości 28,00 zł, gdzie nie podano wykazu składników surówki, warzyw i sosu, które występują w daniach, oraz przy ww. daniach stwierdzono brak podkreślenia za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego od reszty wykazu składników, (np. za pomocą czcionki, stylu lub koloru tła), występującego w składzie produktu powodującego alergię lub reakcję nietolerancji (ryba- mintaj), ponadto stwierdzono brak uwidocznienia w wykazie składników alergenów przy panierce do ryby (mąka pszenna, bułka tarta) zgodnie z przedłożonym oświadczeniem, co narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz.29 z późn. zm.) w związku z art. 21 ust. 1 lit. a, b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011 s. 18 z późn. zm.).
Ponadto przy ww. daniach wykaz składników nie rozpoczynał się bądź nie był poprzedzony właściwym nagłówkiem, który powinien składać się z wyrazu „składniki” lub zawierać ten wyraz, co stanowi naruszenie § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych jw. w związku z art. 18 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. jw.

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2018r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017r. poz. 2212 ze zm.).

W świetle powyższego:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień, dotychczas przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na wystąpienie kontrolne.
 • wobec kontrolowanego przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji nakładającej karę pieniężną.

przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą w barze w Szczecinie, gdzie stwierdzono 61 partii:
przy 49 partiach wyrobów kulinarnych, potraw o wartości 850,00 zł, (4 rodzajach zup, 4 rodzajach makaronu/ryż, 7 rodzajach „kurczaka”, 5 rodzajach „wieprzowiny”, 4 rodzajach „wołowiny”, 4 rodzajach „cielęciny”, 3 rodzajach „krewetek”, 3 rodzajach „kalmarów, 2 rodzajach „kaczki”, 6 rodzajach „dań wegetariańskich”, 1 rodzaju zupy Sajgon (400g), 2 rodzajach dań specjalnych: Pad Thani z kurczakiem, Pad Thai z krewetkami, 4 rodzajach dania specjalnego - Tofu) – brak wykazu składników, co narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. 2015r., poz. 29 z późn. zm.),

przy 7 partiach wyrobów kulinarnych – oferowanych do sprzedaży i uwidocznionych w cenniku o wartości 114,00 zł, - niepełny wykaz składników (2 rodzaje sajgonek (surówka, sos słodko-kwaśny)- brak podania składników surówki i sosu, 2 rodzaje zupy Pho Ha-Noi - brak podania składników: ziół wietnamskich, 2 rodzaje Bun Bo Sajgon z sosem rybnym i Bun em Ha-Noi z sosem rybnym - brak podania składników: sosu, ziół wietnamskich), 1 rodzaj skrzydełek lub podudzia z sosem z tamarynowca - brak podania składników: sosu, co narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. 2015r., poz. 29 z późn. zm.) oraz wykaz składników nie rozpoczynał się bądź nie był poprzedzony właściwym nagłówkiem, który powinien składać się z wyrazu „składniki” lub zawierać ten wyraz, co stanowi naruszenie § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych jw. w związku z art. 18 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 304 z 22.11.2011 str.18 z późn. zm.).

przy 5 partiach wyrobów kulinarnych – oferowanych do sprzedaży i uwidocznionych w cenniku o wartości 114,00 zł, tj. Tom Xao Sa + ryż w wykazie składników nie wyróżniono alergenu Selera, Ga ha-Noi w wykazie składników nie wyróżniono alergenu orzechy ziemne, Ga ha long w wykazie składników nie wyróżniono alergenu orzechy laskowe, Bo Xao Toi w wykazie składników nie wyróżniono alergenu selera, Bo Xao Sa +Ryż w wykazie składników nie wyróżniono alergenu selera. W potrawach jak wyżej nie podano i nie wyróżniono pismem odróżniającym od pozostałych składników - produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, tj. selera, orzechów ziemnych i laskowych w składzie potrawy, co narusza art. 21 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. jw.

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12. 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017r. poz. 2212 ze zm.).

W świetle powyższego:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień, dotychczas przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne,
 • wobec kontrolowanego przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji nakładającej karę pieniężną.

przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą w restauracji w Szczecinie, gdzie stwierdzono 3 partie o wartości 20 zł:
2 partie pierożki z rosołem z mięsem wieprzowo- wołowym oraz pierożki z rosołem mięsem wieprzowo-wołowym przyprawione ziołami, gdzie stwierdzono niepełny wykaz składników (brak podania składników ciasta na pierożki oraz składu rosołu), co narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. 2015r., poz. 29 z późn. zm.);
1 partię pierożki z serem, gdzie stwierdzono niepełny wykaz składników (brak podania składników ciasta na pierożki ), co narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. 2015r., poz. 29 z późn. zm.) oraz brak podkreślenia za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego od reszty wykazu składników, (np. za pomocą czcionki, stylu lub koloru tła), występującego w składzie produktu powodującego alergię lub reakcję nietolerancji (ser), co narusza art. 21 ust. 1
lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 304 z 22.11.2011 str.18 z późn. zm.).
Ponadto przy ww. 3 partiach wyrobów kulinarnych wykaz składników nie rozpoczynał się bądź nie był poprzedzony właściwym nagłówkiem, który powinien składać się z wyrazu „składniki” lub zawierać ten wyraz, co stanowi naruszenie § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych jw. w związku z art. 18 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 304 z 22.11.2011 str.18 z późn. zm.).

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2018r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017r. poz. 2212 ze zm.).

W świetle powyższego:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowany przedsiębiorca z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. W odpowiedzi przedsiębiorca poinformował iż usunął nieprawidłowości,
 • wobec kontrolowanego przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji nakładającej karę pieniężną.

przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą w restauracji w Koszalinie, zakwestionowano 11 wyrobów kulinarnych o wartości 176 zł, będących w ofercie restauracji w dniu kontroli: 4 dania z wołowiny, 7 dań z wieprzowiny.

W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że przy ww. wyrobach w żaden sposób
w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu nie podano pełnego wykazu składników, tj. nie podano składników, które nie wynikają z nazw wyrobów kulinarnych – zgodnie z art. 18-20 rozporządzenia nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, s.18 z późn. zm.), z uwzględnieniem informacji, o których mowa w art. 21 tego rozporządzenia, co stanowiło naruszenie § 19 ust.1 pkt.3 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

Powyższe stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – jak wyżej.

Stwierdzone uchybienia usunięto w toku kontroli.

W związku z powyższym:

 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą w barze w Koszalinie, zakwestionowano 10 wyrobów kulinarnych o wartości 172 zł, będących w ofercie baru w dniu kontroli: 3 dania z kurczaka, 3 dania z wieprzowiny, 4 dania z wołowiny.

W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że przy ww. wymienionych wyrobach w żaden sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu nie podano pełnego wykazu składników tj. nie podano składników, które nie wynikają z nazw wyrobów kulinarnych – zgodnie z art. 18-20 rozporządzenia nr 1169/2011 - jak wyżej, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w art. 21 tego rozporządzenia, co stanowiło naruszenie § 19 ust.1 pkt 3 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku – jak wyżej.

Powyższe stanowi naruszenie art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych jak wyżej.

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy, dotychczas brak odpowiedzi.
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą w restauracji w Kołobrzegu, zakwestionowano 6 wyrobów kulinarnych o wartości 158 zł, będących w ofercie restauracji w dniu kontroli:

 • w przypadku sałatki Frutti di Mare ustalono, że w żaden sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu nie podano wykazu składników – zgodnie z art. 18-20 rozporządzenia nr 1169/2011, co stanowiło naruszenie § 19 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych;

Ponadto w przypadku 5 potraw: wołowina z warzywami, ziemniaki gotowane, surówka; gulasz myśliwski, kasza gryczana, ogórek kiszony; sałatka 7 światów z krewetkami; sałatka z kurczakiem z rusztu; sałatka z tuńczykiem, nie podano pełnego wykazu składników, tj. nie podano składników, które nie wynikają z nazw wyrobów kulinarnych, co stanowiło naruszenie § 19 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku – jak wyżej

Wykaz składników 5 potraw: wołowina z warzywami, ziemniaki gotowane, surówka; gulasz myśliwski, kasza gryczana, ogórek kiszony; sałatka 7 światów z krewetkami; sałatka z kurczakiem z rusztu; sałatka z tuńczykiem, nie rozpoczynał się lub nie był poprzedzony właściwym nagłówkiem, który powinien składać się z wyrazu „składniki” lub zawierać ten wyraz, co stanowiło naruszenie § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku – jak wyżej, w związku z art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. – jak wyżej.

Powyższe stanowi naruszenie art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – jak wyżej.

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca poinformował, że stwierdzone w toku kontroli uchybienia zostały usunięte.

4. Przestrzeganie warunków przechowywania żywności i okresów jej ważności

Badaniem objęto ogółem 43 partie o wartości 1737 zł u 10 przedsiębiorców, z czego zakwestionowano 1 partię 12 opakowań soku jabłkowego Cappy a`330 ml o wartości 48 zł - 21 dni po dacie minimalnej trwałości u przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą w barze w Koszalinie.

Powyższe stanowiło naruszenie przepisów art. 52 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 ze zm.)

Ww. artykuły decyzją przedsiębiorcy wycofano z obrotu w trakcie kontroli i zagospodarowano we własnym zakresie.

W związku z powyższym:

Osobę odpowiedzialną ukarano mandantem karnym kredytowanym za wykroczenie z art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia – jak wyżej, w wysokości 150 zł.

O powyższym poinformowano właściwy organ Inspekcji Sanitarnej.

Ponadto u przedsiębiorcy prowadzącej działalność gospodarczą w restauracji stwierdzono niewłaściwy stan sanitarno – porządkowy pomieszczeń i urządzeń do magazynowania i przygotowywania posiłków. W kuchni panował ogólny bałagan. W pomieszczeniach kuchennych była brudna podłoga, ściany, parapety i blaty szafek, na których przygotowywano posiłki. Pochlapane były one tłuszczem i resztkami dużo wcześniej przygotowywanego, zaschniętego jedzenia. W urządzeniach chłodniczych panował nieporządek. W kuchni stał nieprzykryty kosz na śmieci, który był nadmiernie wypełniony odpadami żywnościowymi, niejadalnymi produktami ubocznymi i innymi śmieciami.

Powyższe narusza przepisy zał. II rozdziału I pkt.1, rozdziału V pkt.1 (a), rozdziału VI pkt.1 i 2 przepisy rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z dnia 30.04.2004 r., str.1 ze zm.).

W związku z powyższym na podstawie art. 16 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2017 r. poz. 1063 ze zm.) wydano ustne żądanie dla przedsiębiorcy dotyczące niezwłocznego usunięcia stwierdzonego uchybienia porządkowego i organizacyjnego poprzez uporządkowanie pomieszczeń i urządzeń do magazynowania i przygotowywania posiłków.

Żądanie wykonano.

O powyższym poinformowano właściwy organ Inspekcji Sanitarnej.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały/dadzą podstawę do:

 • wysłania 8 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • przesłania 1 informacji do właściwego terytorialnie Urzędu Skarbowego,
 • przesłania 2 informacji do właściwego terytorialnie organu Inspekcji Sanitarnej
 • materiały z 8 kontroli zostaną skierowane do komisji celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji zobowiązującej kontrolowanego do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych - wobec 3 przedsiębiorców,
 • przesłania 1 wniosku do sądu (samoukaranie),
 • wydano w toku kontroli na podstawie art. 16 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej – jak wyżej, 1 żądanie w zakresie niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień porządkowych,
 • ukarano 1 osobę mandatem karnym kredytowanym na kwotę 150 zł z art. 100 ust.1 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia – jak wyżej.

Podsumowanie:

 • materiały z kontroli wykazały nieprawidłowości u 9 przedsiębiorców, co stanowi 90% ogółem skontrolowanych,
 • nieprawidłowości dotyczyły nieprawidłowego oznakowania wyrobów kulinarnych oferowanych do sprzedaży,
 • badaniami laboratoryjnymi objęto 10 partii produktów kulinarnych, 3 partie zakwestionowano z uwagi na obecność składnika nie występującego w składzie potrawy.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 28-05-2018 13:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-05-2018
Ostatnia aktualizacja: - 28-05-2018 13:40