Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

DECYZJA WPN.8361.230.2015


Szczecin, dnia....................................

ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

INSPEKCJI HANDLOWEJ

LEO YE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Al. Krakowska nr 129 lok. 2

05-552 Wólka Kosowska

DECYZJA WPN.8361.230.2015

zobowiązująca do uiszczenia kosztów badań

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r., poz. 148 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23),

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

zobowiązuje przedsiębiorcę LEO YE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbek produktów:

  • sweter T & G No: L9031, pobranej za protokołem pobrania próbki nr 001685 z dnia 13.10.2015r. - udokumentowanymi sprawozdaniem z badań nr 615/PW/315/2015 z dnia 27.01.2016r.,

  • sweter CC-II No: M-1100, pobranej za protokołem pobrania próbki nr 001685 z dnia 13.10.2015r. - udokumentowanymi sprawozdaniem z badań nr 616/PW/316/2015 z dnia 27.01.2016r.

w łącznej wysokości 825,00 zł (osiemset dwadzieścia pięć złotych 00/100).

UZASADNIENIE

W dniach 13-16 października 2015r. na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r., poz. 148 ze zm.), art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1007/2011 z dnia 27 września 2011r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowana i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE (Dz. U. UE. L. z 2011r., Nr 272 s.1 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o Inspekcji Handlowej jw. zgodnie z upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli: WPN/U-231/2015 z dnia 13 października 2015r., inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrolę u przedsiębiorcy LEO YE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie „Chiński Sklepw Pyrzycach przy ul. Dworcowej 11, zwanego dalej również „stroną”.

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono w sprzedaży m.in. swetry: T&G NO: L9031 oraz CC-II No: M-1100, oznakowane odpowiednio: 50% bawelna, 33% wool, 7% akryl, 10% elastan oraz 15% kaszmir, 40% welna, 37% poliamid, 8% elastan.

W dniu 13 października 2015r. za protokołem pobrania próbki nr 001685 do badań laboratoryjnych pobrano próbki produktów tj. sweter T&G No: L9031 oraz sweter CC-II No: M-1100. Równocześnie z pobraniem próbek w/w produktów, w tym samym dniu za protokołem pobrania próbki nr 001688 pobrano i zabezpieczono próbki kontrolne produktów pobranych do badań laboratoryjnych z tej samej partii i w ilości odpowiadającej ilości pobranych do badań próbek.

Jednocześnie przedsiębiorcę pouczono, iż zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3 ustawy o Inspekcji Handlowej badanie próbki kontrolnej przeprowadza się na wniosek lub z urzędu.

Pobrane do badań laboratoryjnych próbki przekazano do Specjalistycznego Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wydział Produktów Włókienniczych z siedzibą w Łodzi przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27.

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że rzeczywisty, ustalony laboratoryjnie procentowy skład surowcowy próbek produktów - sweter T&G No: L9031 oraz sweter CC-II No: M-1100 jest niezgodny z wymaganiami zadeklarowanymi na wszywce informacyjnej po zastosowaniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1007/2011 z dnia 27 września 2011r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE (Dz. U. UE. L. z 2011r., Nr 272/1 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 1007/2011”.

Ponadto w przypadku próbki produktu swetra T&G No: L9031 wyniki wykazały, że użyta na wszywce informacyjnej nazwa włókna „wool” jest niezgodna z Załącznikiem nr 1 do w/w rozporządzenia.

Wyniki badań laboratoryjnych udokumentowano w sprawozdaniach z badań nr 615/PW/315/2015 oraz 616/PW/316/2015 z dnia 27.01.2016r.

W dniu 25 marca 2016r. z uwagi na zaprzestanie prowadzenia przez LEO YE Sp. z o.o. działalności gospodarczej w „ Chińskim Sklepie” w Pyrzycach przy ul. Dworcowej 11, sprawozdania z badań laboratoryjnych zostały wysłane do strony za pośrednictwem poczty na adres siedziby przedsiębiorcy, zgodnie z danymi zawartymi w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, tj. Al. Krakowska 129/2 Wólka Kosowska (05-552). Doręczenie przedmiotowej korespondencji tut. organu na mocy przepisu art. 45 w związku z art. 44 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego miało charakter zastępczy, powróciło bowiem na adres tut. organu jako nie podjęte w terminie. Mając na uwadze, że korespondencja organu wraz ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych została skierowana na adres siedziby przedsiębiorcy, wskazany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (jak wyżej), co pozostaje w zgodnie z przepisem art. 17 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2016r., poz. 687), w świetle którego domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe; po upływie terminu wskazanego w art. 44 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uznane zostało za skuteczne.

Strona nie skorzystała z uprawnienia do badania próbek kontrolnych produktów.

Mając na uwadze wyniki badań laboratoryjnych przedmiotowych próbek produktów Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż w sprawie zasadnym jest wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i zobowiązania do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych w/w produktów.

W związku z powyższym, pismem z dnia 29 kwietnia 2016r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę Leo YE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o  wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i zobowiązania do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbek produktów:

  • sweter T & G No: L9031, pobranej za protokołem pobrania próbki nr 001685 z dnia 13.10.2015r. - udokumentowanymi sprawozdaniem z badań nr 615/PW/315/2015 z dnia 27.01.2016r.,

  • sweter CC-II No: M-1100, pobranej za protokołem pobrania próbki nr 001685 z dnia 13.10.2015r. - udokumentowanymi sprawozdaniem z badań nr 616/PW/316/2015 z dnia 27.01.2016r.

Strona nie podjęła wystosowanej do niej korespondencji. W związku z powyższym, na mocy przepisu art. 45 w związku z art. 44 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania miało charakter zastępczy, powróciło bowiem na adres tut. organu jako nie podjęte w terminie. Mając na uwadze, że przedmiotowe zawiadomienie zostało skierowane na adres siedziby przedsiębiorcy, wskazany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (jak wyżej), co pozostaje w zgodnie z przepisem art. 17 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2016r., poz. 687), w świetle którego domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe; po upływie terminu wskazanego w art. 44 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uznane zostało za skuteczne.

Ponadto w w/w piśmie zgodnie z art. 10 § 1 ustawy kpa organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do przejrzenia akt sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań.

Na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

W świetle przepisu art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r., poz. 148 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, jeżeli przeprowadzone badania wykazały, że produkt nie spełnia wymagań określonych w przepisach odrębnych lub w deklaracji, kontrolowany jest obowiązany do uiszczenia, na wskazany przez odpowiedni organ Inspekcji rachunek Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów albo wojewódzkiego inspektoratu, kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań, którą następnie przekazuje się na rachunek dochodów budżetu państwa, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Z kolei zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy w postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji organem właściwym jest wojewódzki inspektor, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Organem wyższego stopnia jest Prezes Urzędu.

Opierając się na wynikach badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez Specjalistyczne Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej UOKiK z siedzibą w Łodzi, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, iż z uwagi na okoliczność, że badane produkty nie spełniają wymagań określonych w deklaracji producenta (przy uwzględnieniu przepisów rozporządzenia 1007/2011), w sprawie zachodzą przesłanki do wydania decyzji na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z § 9 ust.1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2012r., poz. 496) wysokość kosztów badań przeprowadzonych w laboratoriach kontrolno-analitycznych Inspekcji Handlowej, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy, ustala dyrektor laboratorium kontrolno-analitycznego Inspekcji Handlowej (ust. 1). Wysokość kosztów przeprowadzonych badań ustala się z uwzględnieniem: rodzaju badanego produktu, rodzaju materiałów lub urządzeń użytych w toku przeprowadzonych badań, uzasadnionego kosztu pracy jednej osoby w jednym dniu lub godzinie pomnożonego przez liczbę osób i dni lub godzin oraz uzasadnionego kosztu pracy laboratorium (ust. 2).

Mając na uwadze powyższe regulacje, Dyrektor Specjalistycznego Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wydział Produktów Włókienniczych z siedzibą w Łodzi w przesłanych przez siebie dokumentach dotyczących badania przedmiotowych próbek produktów, tj. „Kosztach przeprowadzonych badań laboratoryjnych” nr 15/PW/2016 z dnia 2.02.2016r. (dot. sprawozdania z badań nr 615/PW/315/2015, swetra T&G No: L9031) oraz nr 16/PW/2016 z dnia 2.02.2016r. (dot. sprawozdania z badań nr 616/PW/316/2015, swetra CC-II No: M-1100) ustalił łączny koszt badań na kwotę 824,94 złote (tj. odpowiednio na kwotę 346,09 złotych (trzysta czterdzieści sześć złotych 09/100) dla swetra T&G No: L9031 oraz 478,85 złotych (czterysta siedemdziesiąt osiem złotych 85/100) dla swetra CC-II No: M-1100.

Zgodnie z przepisem art. 63 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613 ze zm.) podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych, z zastrzeżeniem § 1a i 2.

W świetle powyższego, na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż łączny koszt przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbek produktów: sweter T&G No: L9031 oraz sweter CC-II No: M-1100 wynosi 825,00 złotych (osiemset dwadzieścia pięć złotych 00/100).

W związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie przepisu art. 30 ust.1 ustawy zobowiązał przedsiębiorcę Leo YE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Wólce Kosowskiej (05-552) przy Al. Krakowskiej 129/2 do uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych nieodpowiadających wymaganiom zadeklarowanymi na wszywce informacyjnej po zastosowaniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1007/2011 z dnia 27 września 2011r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE (Dz. U. UE. L. z 2011r., Nr 272/1 ze zm.) w wysokości 825,00 złotych (osiemset dwadzieścia pięć złotych 008/100).

Zgodnie z przepisem art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Natomiast § 2 tego artykułu stanowi, że decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

Biorąc powyższe pod uwagę Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

Pouczenie:

  1. Informacja o sposobie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań:

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowej w związku z § 9 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 496), strona postępowania obowiązana jest uiścić ww. należność pieniężną na rachunek Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie: NBP O/Okr. Szczecin nr 02101015990028572231000000, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja określająca wysokość należności pieniężnych, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowej stała się ostateczna.

  1. Zgodnie z przepisem art. 130 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. W świetle § 2 tego przepisu wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

W przypadku wniesienia odwołania od niniejszej decyzji nie należy uiszczać należności pieniężnej do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy.

  1. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23) stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

…….....………………………………………………..

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

- Leo YE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al. Krakowska nr 129 lok. 2, 05-552 Wólka Kosowska,

- a/a.

(za potwierdzeniem odbioru - biała zwrotka)

5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 30-01-2017 15:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2017
Ostatnia aktualizacja: - 30-01-2017 15:19