Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania świeżych owoców i warzyw oferowanych w sieciach handlowych

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego 10 kontroli u 9 przedsiębiorców w zakresie jakości i prawidłowości oznakowania świeżych owoców i warzyw, zgodnie z wytycznymi Prezesa UOKiK.

Kontrole przeprowadzono na podstawie własnego rozeznania.

Kontrole przeprowadzono u następujących przedsiębiorców w sklepach sieci handlowych:

 • sklep w Nowogardzie i sklep w Koszalinie (dwie Kontrole Urzędowe);
 • sklep  w Kamieniu Pomorskim (Kontrola Urzędowa);
 • hipermarket  w Szczecinie (Kontrola Urzędowa);
 • market w Szczecinie (Kontrola Urzędowa);
 • market w Szczecinie  (Kontrola Urzędowa);
 • hipermarket w Szczecinie (Kontrola Urzędowa);
 • sklep w Mielnie (Kontrola Urzędowa);
 • sklep w Koszalinie (Kontrola Urzędowa);
 • sklep  w Kołobrzegu (Kontrola Urzędowa).

Ogółem skontrolowano 50 partii świeżych owoców i warzyw, w tym 26 partii świeżych warzyw   i 24 partie świeżych owoców, z czego zakwestionowano 1 partię owoców.

Kontrolą objęto:

 • 20 partii warzyw i owoców objętych ogólną normą handlową ONH, w tym 15 partii warzyw oferowanych do sprzedaży luzem bez opakowań i 2 partie warzyw oferowanych do sprzedaży w opakowaniach jednostkowych oraz 3 partie owoców oferowanych do sprzedaży luzem bez opakowań, nie kwestionując żadnej partii;
 • 30 partii warzyw i owoców objętych szczegółowymi normami handlowymi SNH, w tym 7 partii warzyw oferowanych do sprzedaży luzem bez opakowań i 2 partie warzyw oferowanych do sprzedaży w opakowaniach jednostkowych oraz 19 partii owoców oferowanych do sprzedaży luzem bez opakowań i 2 partie owoców oferowanych do sprzedaży w opakowaniach jednostkowych, kwestionując 1 partię owoców kiwi oferowanych do sprzedaży luzem z uwagi na brak uwidocznienia dla konsumenta informacji dotyczącej ich klasy.

 

I.  PRAWIDŁOWOŚĆ  OZNAKOWANIA  OPAKOWAŃ ORAZ W MIEJSCU SPRZEDAŻY KONSUMENTOWI FINALNEMU

Prawidłowość oznakowania świeżych owoców i warzyw sprawdzono w odniesieniu do przepisów:

 • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. U. UE L 157 z 15.06.2011, s. 1 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2016 r. poz. 58).

Kontrolą objęto 20 partii świeżych owoców i warzyw objętych ogólną normą handlową i 30 partii świeżych owoców i warzyw objętych szczegółowymi normami handlowymi, kwestionując 1 partię owoców kiwi objętych SNH oferowanych do sprzedaży luzem z uwagi na brak uwidocznienia dla konsumenta informacji dotyczącej ich klasy u przedsiębiorcy w markecie w Szczecinie.

Powyższe narusza art. 6 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 j/w i stanowi wykroczenie z art. 40 ust. 4a z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2016 r. poz. 58).

Wobec powyższego zastosowano pouczenie z art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015r., poz. 1094 ze zm.).

W trakcie kontroli uwidoczniono w miejscu dostępnym dla konsumenta etykietę z klasą ww. owoców kiwi, tj.: „Klasa I”.

 

II. OCENA DOKUMENTACJI TOWARZYSZĄCEJ ORAZ ZGODNOŚCI OZNAKOWANIA Z TĄ DOKUMENTACJĄ

Oceny dokumentacji towarzyszącej oraz zgodności oznakowania z tą dokumentacją sprawdzono do wszystkich 50 partii kontrolowanych świeżych owoców i warzyw. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

 

III. OCENA  FIZYCZNA ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW

W toku prowadzonych postępowań kontrolnych zbadano pod względem cech organoleptycznych  na zgodność z właściwymi normami handlowymi SNH i ONH wszystkie partie świeżych owoców i warzyw, nie wnosząc zastrzeżeń co do jakości.

Kontrolą objęto 20 partii świeżych owoców i warzyw objętych ogólną normą handlową i 30 partii świeżych owoców i warzyw objętych szczegółowymi normami handlowymi.

 

IV. PRZESTRZEGANIE  PRZEPISÓW art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. UE. L.02.31.1 ze zm.) zbadano do wszystkich 50 partii świeżych owoców i warzyw nie stwierdzając nieprawidłowości.

 

V. WARUNKI PRZECHOWYWANIA wszystkich partii świeżych owoców i warzyw uwzględniały zalecenia producentów oraz przepisy rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U.UE.L.04.39.1 ze zm.).

 

VI. ZGŁOSZENIE INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OBROTU OWOCAMI I WARZYWAMI

W oparciu o bazę danych o handlowcach Głównego Inspektora JHARS u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców sprawdzono czy kontrolowany zgłosił wojewódzkiemu inspektorowi JHARS odpowiednie informacje o działalności w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej.

U dwóch przedsiębiorców stwierdzono brak zgłoszenia informacji jw., co narusza art. 17 ust. 1 i ust. 4 oraz u jednego przedsiębiorcy stwierdzono niedokonanie zmian w terminie 7 dni, co narusza art. 17 ust. 4 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2016 r. poz. 58) i stanowi wykroczenie z art 40 ust. 4b pkt 2 ww. ustawy, tj.:

- w hipermarkecie w Szczecinie

Wobec powyższego zastosowano pouczenie z art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015r., poz. 1094 ze zm.) z tytułu braku zgłoszenia informacji.

Skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy. W odpowiedzi przedsiębiorca poinformował, że zgłosił w/w informacje w zakresie obrotu owocami i warzywami.

Ponadto skierowano informację do właściwego terytorialnie WIJHARS.

- w markecie w Szczecinie

Wobec powyższego zastosowano pouczenie z art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015r., poz. 1094 ze zm.) z tytułu niedokonania zmian w terminie 7 dni.

Skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy. Po uzyskaniu odpowiedzi zostanie przesłana informacja do właściwego terytorialnie WIJHARS.

- w hipermarkecie w Szczecinie

Wobec powyższego zastosowano pouczenie z art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015r., poz. 1094 ze zm.) z tytułu braku zgłoszenia informacji.

Skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy. Po uzyskaniu odpowiedzi zostanie przesłana informacja do właściwego terytorialnie WIJHARS.

 

VII. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORCY

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1829). Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

wysłania 3 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców z wnioskami o usunięcie uchybień,

przesłania 1 informacji do właściwych terytorialnie WIJHARS, a 2 informacje zostaną przesłane po uzyskaniu odpowiedzi od kontrolowanych przedsiębiorców na wystąpienia pokontrolne,

zastosowania 4 pouczeń z art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2015r., poz. 1094 ze zm.).

 

 Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 16-12-2016 12:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-12-2016
Ostatnia aktualizacja: - 16-12-2016 12:40