Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli produktów biobójczych oferowanych w placówkach hurtowych i detalicznych.

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w podanym wyżej zakresie 3 kontrole w placówkach detalicznych.

W ramach programu kontrolą objęto 12 partii (389 op.) produktów biobójczych oferowanych do sprzedaży i przeznaczonych dla konsumentów, o wartości 6258,80 zł, w tym 8 partii (68 op.) sklasyfikowanych jako mieszaniny niebezpieczne, o wartości 1663,50 zł.

Nieprawidłowości stwierdzono u 2 przedsiębiorców, z uwagi na nieprawidłowe oznakowanie produktów biobójczych.

Zakwestionowano 4 partie (25 op.), o wartości 593,00 zł.

W odniesieniu do poszczególnych punktów programu, ustalenia kontroli przedstawiają się następująco:

Prawidłowość wprowadzania do obrotu i oznakowania wyrobów.

W powyższym zakresie sprawdzeniem objęto 8 partii produktów biobójczych będących jednocześnie mieszaninami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie w oparciu o przepisy:

 • ustawy z dnia 09.10.2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1926),
 • rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 528/2012 z dnia 22.05.2012 roku w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167/1   z 27.06.2012 r. ze zm.).
 • rozporządzenia nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 18.12.2006r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006  (Dz. Urz. UE L 353 str. 1 z 31.12.2008 r. ze zm.).

Zakwestionowano 4 partie (25 op.), o wartości 593,00 zł produktów biobójczych  u dwóch przedsiębiorców, ponieważ nie spełniały wymagań zawartych w art. 44 ust. 3 ustawy  o produktach biobójczych (Dz. U.  z 2015 r., poz. 1926), a mianowicie:

u pierwszego z przedsiębiorców:

płyn do usuwania pleśni i grzyba domowego do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Zawartość netto 600 ml.

Oznakowanie opakowań zawierało informacje określające tożsamość substancji czynnej:  podchloryn sodu (< 5% chloru aktywnego) bez podania jej stężenia, co stanowi naruszenie art. 33 ust. 3 punkt 2) ustawy z dnia 09.10.2015 roku o produktach biobójczych i art. 69 ust. 2 punkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 528/2012 z dnia 22.05.2012 roku  w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167/1  z 27.06.2012 roku ze zm.).

Etykieta umieszczona na opakowaniach zawierała brzmienie zwrotu P305+P351+P338 wskazującego środki ostrożności, niezgodne z brzmieniem zwrotu podanym w części 2 załącznika IV do rozporządzenia nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 roku w sprawie  klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006  (Dz. Urz. UE L 353 str. 1 z 31.12.2008 roku ze zm.).

Na etykiecie podano zapis „W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć” , zamiast  „W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać”.

Umieszczenie na opakowaniu produktu biobójczego niewłaściwego brzmienia zwrotu P jest naruszeniem art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 09.10.2015 roku o produktach biobójczych  w związku z art. 4 ust. 4 ww. rozporządzenia nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 18.12.2008 r.

preparat do zwalczania glonów w basenach kąpielowych. Pojemność 1 litr. Nr partii 020104 2016.

Oznakowanie opakowań nie zawierało informacji o postaci użytkowej (rodzaju postaci użytkowej) produktu biobójczego, co stanowi naruszenie  art.  33 ust. 3 punkt 5) ustawy z dnia 09.10.2015 r. o produktach biobójczych i art. 69 ust. 2 punkt e) ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) Nr 528/2012 z dnia 22.05.2012 r.

u drugiego z przedsiębiorców:

impregnat gruntujący  do drewna. Bezbarwny, 750 ml. Nr serii 3334 AX0906BM,

Oznakowanie opakowań nie zawierało informacji o postaci użytkowej (rodzaju postaci użytkowej) produktu biobójczego, co naruszało art. 33 ust. 3 punkt 5) ustawy z dnia 09.10.2015 r. o produktach biobójczych i art. 69 ust. 2 punkt e) ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 528/2012 z dnia 22.05.2012 r.

Ponadto oznakowanie opakowań ww. impregnatu gruntującego do drewna nie zawierało właściwej nazwy podmiotu odpowiedzialnego i dostawcy (w rozumieniu definicji „dostawca” podanej w art. 2 punkt 26) ww. rozporządzenia nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 18.12.2008 roku, gdyż zamieszczono (…) Sp. z o.o. zamiast  Przedsiębiorstwo (…) Sp. z o.o. – naruszenie art. 33 ust. 3 punkt 4) ustawy z dnia 9.10.2015 r.  o produktach biobójczych i art. 69 ust. 2 punkt d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 528/2012 z dnia 22.05.2012r. Obowiązek podania nazwy dostawcy  wynika z art. 17 ust. 1 podpunkt a) rozporządzenia nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2008 r.

Etykieta umieszczona na opakowaniach zawierała brzmienie zwrotów wskazujących środki ostrożności niezgodne z brzmieniem zwrotów podanych w części 2 załącznika IV do rozporządzenia nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 r.:

 • zwrot P210: „Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.” , zamiast zgodnie z brzmieniem zwrotu P210 podanym w tabeli 1.2 części 2  załącznika IV do ww. rozporządzenia: „Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.”
 • zwrot P303+P361+P353: „W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę wodą albo pod prysznicem.” zamiast zgodnie z brzmieniem zwrotu P303+P361+P353 podanym w tabeli 1.3 części 2 załącznika IV do ww. rozporządzenia: „W PRZYPADKU KONTAKTU  ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody /prysznicem”,

co naruszało  art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 9.10.2015 r. o produktach biobójczych w związku z art. 4 ust. 4 rozporządzenia nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2008 r.

 • impregnat do drewna budowlanego - bezbarwny V33 1 litr. Nr serii 0102189-01,  lot: 000996974,

Oznakowanie opakowań  produktu nie zawierało informacji o postaci użytkowej (rodzaju postaci użytkowej) produktu biobójczego – naruszenie  art. 33 ust. 3 punkt 5) ustawy z dnia 9.10.2015 r. o produktach biobójczych i art. 69 ust. 2 punkt e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) Nr 528/2012 z dnia 22.05.2012 r.

Po wskazaniu nieprawidłowości, upoważnieni przedstawiciele ww. kontrolowanych przedsiębiorców wycofali  kwestionowane produkty biobójcze z obrotu w celu  zwrotu do dostawców.

Do podmiotów odpowiedzialnych (producentów) skierowano wystąpienia pokontrolne z wnioskiem o usunięcie uchybień.

Ww. pisma przesłano także do wiadomości do dystrybutorów (podanych w oznakowaniu produktów) .

Ponadto o ustaleniach kontroli poinformowano właściwe miejscowo Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej w Warszawie i Poznaniu.

Opakowania i oznakowania opakowań pozostałych partii produktów biobójczych objętych kontrolą były zgodne  z wymaganiami obowiązujących przepisów.                             

Spośród 8 partii sprawdzanych mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z przepisami  art. 35 ust. 2 rozporządzenia nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2008 r. wyposażenie opakowań w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci  i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie dotyczyło 4 partii produktów biobójczych. W powyższym zakresie nie odnotowano nieprawidłowości.

Wyroby poddane działaniu produktów biobójczych.

Sprawdzono prawidłowość oznakowania wyrobów poddanych działaniu produktów biobójczych pod kątem przepisu art. 58 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L z 2012 r., nr 167). Kontroli poddano 4 partie (321 szt.), wartości 4595,30 zł takich wyrobów jak: podest sosnowy, piaskownica z pokrywą, rollborder i sztacheta frezowana. Etykiety przedmiotowych wyrobów posiadały wyraźną informację, że dany wyrób zawiera produkt biobójczy oraz nazwy wszystkich substancji czynnych zawartych w tych produktach biobójczych. Oznakowanie było sporządzone w języku polskim, wyraźnie widoczne, łatwe do odczytania i odpowiednio trwałe.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Przestrzeganie obowiązku informowania konsumentów o odpadach opakowaniowych produktów.

Wszyscy skontrolowani przedsiębiorcy będący sprzedawcami produktów w opakowaniach przekazywali użytkownikom tych produktów informację o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie:

 • dostępnych systemów zwrotu, zbiórki i odzysku, w tym recyklingu,
 • właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi,
 • znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach,

co najmniej przez wywieszenie odpowiedniej informacji w miejscu sprzedaży, co było zgodne z art. 42 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach  i odpadach opakowaniowych  (Dz. U. z 2013 r., poz. 888 ze zm.).

Przestrzeganie okresów trwałości – przydatności do użycia.

Wszystkie wytypowane do kontroli produkty oznaczone były ważnym okresem trwałości.

Legalność prowadzonej działalności gospodarczej.

Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy prowadzili działalność w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Działalności prowadzono zgodnie z zarejestrowanym zakresem.

Wykorzystanie ustaleń.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • skierowania 4 wystąpień pokontrolnych do podmiotów odpowiedzialnych – producentów z wnioskiem o usunięcie uchybień,
 • przesłania 4 pism z ustaleniami kontroli do dystrybutorów,
 • przesłania 2 informacji o ustaleniach kontroli do właściwych miejscowo WIIH w Warszawie i Poznaniu.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 25-11-2016 13:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2016
Ostatnia aktualizacja: - 25-11-2016 13:17