Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości funkcjonowania placówek gastronomicznych działających w zajazdach, motelach i hotelach

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie, zgodnie z programem kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przeprowadził łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 5 kontroli u 4 przedsiębiorców.

Kontrole działalności gospodarczej podjęto na podstawie art. 3 ust. 1, 2, 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. UE L 165 z 30.4.2004, s. 1 ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1604), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1059 ze zm.).

Przedsiębiorców do kontroli wytypowano z własnego rozeznania.

Kontrolą objęto 4 przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą gastronomiczną w Maciejewie, Międzywodziu, Karlinie i Czaplinku.

W trakcie przeprowadzonych kontroli u 4 przedsiębiorców zbadano ogółem 27 partii środków spożywczych, z czego zakwestionowano 6 partii.

Nieprawidłowości przedstawiały się następująco:

Prawidłowość oznakowania

W powyższym zakresie zbadano 27 partii środków spożywczych, z czego zakwestionowano 6 partii u 2 przedsiębiorców, tj.:

1) Pierwszy przedsiębiorca, gdzie w trakcie kontroli stwierdzono:

 • 1 partię Wiernej przyjaźni schabu z pieczarkami dekl. 130g/100g o wartości 56,00 zł, przy której w miejscu sprzedaży na wywieszce lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentom, nie podano pełnego wykazu składników sosu, co narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 29),
 • 1 partię Warzywnej mozaiki z kawałkami chrupiącego kurczaka dekl. 150g/30g o wartości 25,00zł, przy której w miejscu sprzedaży na wywieszce lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentom, nie podano pełnego wykazu składników sałatki, co narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych jw.

Ponadto wykaz składników przy ww. potrawach nie rozpoczynał się bądź nie był poprzedzony nagłówkiem lub nie zawierał wyrazu składniki, co stanowi naruszenie § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ww. rozporządzenia MRiRW jw. w związku z art. 18 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006
i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, s. 18 ze zm.).

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016r., poz. 1604).

Z uwagi na powyższe:

 • wystosowano wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy i w odpowiedzi uzyskano informację, że wszystkie nieprawidłowości zostały usunięte.
 • materiały z kontroli zostaną skierowane do postępowania administracyjnego, zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej z ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych jw.,

2) Drugi przedsiębiorca, gdzie w trakcie kontroli stwierdzono:

 • partię produktu kotlet „Czaplinecki” o wartości 14 zł/porcję,
 • partię produktu surówka z marchwi o wartości 3,50 zł/porcję, (wg oświadczenia producenta wyrób zawiera kilka składników,)
 • partię produktu kotlet „Pomorski” o wartości 14 zł/porcję,
 • partię produktu zupa pomidorowa o wartości 5 zł/porcję,

przy których w miejscu sprzedaży na wywieszce lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentom nie podano wykazu składników – zgodnie z art. 18-20 rozporządzenia nr 1169/2011, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w art. 21 tego rozporządzenia, co stanowi naruszenie § 19 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie znakowania  poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U z 2015, poz.29).

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016r., poz. 1604).

Przedsiębiorca w trakcie kontroli w miejscu bezpośrednio dostępnym dla konsumentów uwidocznił wykaz składników przedmiotowych wyrobów.

Z uwagi na powyższe:

 • materiały z kontroli zostaną skierowane do postępowania administracyjnego, odnośnie wymierzenia kary pieniężnej z ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych jw.

Ocena laboratoryjna jakości środków spożywczych

Ogółem do badań laboratoryjnych w laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu pobrano próbki z 5 partii przedmiotowych produktów, z czego zakwestionowano 1 partię.

W trakcie badań dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych i fizykochemicznych w odniesieniu do deklaracji producentów i obowiązujących przepisów. Przeprowadzono również badania w kierunku identyfikacji gatunkowej zwierząt.

W wyniku przeprowadzonych badań oraz ich analizy zakwestionowano jakość potrawy pobranej z zakupu kontrolnego, tj.:

- 1 partia „Wierna przyjaźń schabu z pieczarkami” dekl. 130g/100g.

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono niższą zawartość składnika jednorodnego: mięsa w odniesieniu do deklaracji w cenniku (wynik 83,4g, deklaracja 100g).

Z uwagi na niższą zawartość składnika jednorodnego: mięsa w odniesieniu do deklaracji w cenniku produkt nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016r., poz.1604).

Z uwagi na powyższe:

 • wystosowano wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy i w odpowiedzi uzyskano informację, że po przeszkoleniu personelu taka sytuacja więcej się nie powtórzy,
 • materiały z kontroli zostaną skierowane do postępowania administracyjnego, odnośnie wymierzenia kary pieniężnej z ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych jw.,
 • wobec przedsiębiorcy wydana zostanie decyzja w sprawie kosztów badań laboratoryjnych zakwestionowanego produktu.

Pozostałe zagadnienia, które poddano kontroli to:

 • rzetelność obsługi (sprzedaży),
 • identyfikowalność towarów,
 • jakość surowców, półproduktów i potraw na miejscu,
 • przestrzeganie warunków magazynowania żywności i okresów jej ważności,
 • identyfikacja kontrolowanego przedsiębiorcy,
 • orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych,

w zakresie których nie stwierdzono nieprawidłowości.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:      

 • wystosowania wystąpienia pokontrolnego do 1 przedsiębiorcy.

Materiały z kontroli u 2 przedsiębiorców skierowane zostaną do Komisji ds. jakości celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

Zostanie wydana 1 decyzja w sprawie kosztów badań laboratoryjnych zakwestionowanego produktu.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej  w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 09-11-2016 13:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2016
Ostatnia aktualizacja: - 09-11-2016 13:16