Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości i oznakowania usług gastronomicznych oferujących potrawy typu fast food

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego 12 kontroli u 12 przedsiębiorców w zakresie prawidłowości funkcjonowania placówek gastronomicznych, zgodnie z wytycznymi Prezesa UOKiK.

Przedsiębiorców do kontroli wytypowano według własnego rozeznania.

Kontrole przeprowadzono:

 • u 7 przedsiębiorców  prowadzących działalność w punktach gastronomicznych w Szczecinie (kontrole urzędowe);
 • u 1 przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w punkcie gastronomicznym w Kołobrzegu (kontrola na zawiadomienie);
 • u 3 przedsiębiorców, prowadząca działalność gospodarczą w punktach gastronomicznych w Koszalinie (kontrola urzędowa);
 • u 1 przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w punkcie gastronomicznym w Mielnie (kontrola urzędowa);

Ogółem zbadano 231 partii potraw i półproduktów, z czego zakwestionowano 162 partii, co stanowi 70,13 % zbadanych partii.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości u 9 skontrolowanych przedsiębiorców.

Nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie kontroli przedstawiały się następująco:

PRAWIDŁOWOŚĆ UWIDACZNIANIA CEN

W powyższym zakresie kontrolą objęto 1 przedsiębiorcę, prowadzącego działalność gospodarczą w restauracji w Kołobrzegu.

Sprawdzono prawidłowość uwidaczniania cen towarów oferowanych do sprzedaży
w świetle wymagań ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014r. poz. 915) oraz wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U. z 2015r. poz. 2121), stwierdzając brak w cenniku ilości napojów gorących (8 rodzajów), co narusza § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług jw.

W związku z powyższym skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy.

W odpowiedzi na wystąpienie przedsiębiorca poinformował, że uchybienia zostały usunięte.

PRAWIDŁOWOŚĆ OZNAKOWANIA TOWARÓW

Sprawdzono prawidłowość oznakowania potraw, surowców i półproduktów służących do przygotowania potraw w odniesieniu do postanowień:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L. 2011. 304.18. ze zm.),
 • ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. 2016r.  poz. 1604),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L.2002.31.1 ze zm.),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. U. UE.L.2008. 354. 16 ze zm.),
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r. poz.29).

W powyższym zakresie kontrolą objęto 190 partii produktów, a zakwestionowano 149 partii, co stanowi 78,42 % zbadanych partii.

Nieprawidłowości stwierdzono u następujących przedsiębiorców,

U przedsiębiorcy prowadzącego działalność w restauracji w Szczecinie, gdzie zakwestionowano:

1 partię potrawy (burger rybny), przy której w miejscu sprzedaży na wywieszce lub
w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentom, nie podano pełnego wykazu składników sosu i panierki fileta rybnego, co narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 29).

Ponadto przy ww. potrawie w cenniku lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu wykaz składników nie rozpoczynał się bądź nie był poprzedzony właściwym nagłówkiem, który powinien składać się z wyrazu „składniki” lub zawierać ten wyraz, co stanowiło naruszenie § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych jw. w związku z art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L.2011. 304. 18 ze zm.).

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016r., poz. 1604).

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej (niewłaściwe oznakowanie produktów).

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca poinformował, że nie zgadza się ze stanowiskiem tut. Inspektoratu.

Udzielono odpowiedzi kontrolowanemu na ww. pismo, w którym podtrzymano zajęte stanowisko dotyczące nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli.

U przedsiębiorcy prowadzącego działalność w punkcie gastronomicznym (kuchnia Chińsko-Wietnamska) w Szczecinie gdzie zakwestionowano:

111 partii potraw, tj.: 1 partię pochodzącą z zakupu kontrolnego i 110 partii będących
w ofercie handlowej uwidocznionych w cenniku, przy których w miejscu sprzedaży na wywieszce lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentom, nie podano wykazu składników oferowanych do sprzedaży dań, co narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 29).

Ponadto wykaz składników przy ww. potrawach nie rozpoczynał się bądź nie był poprzedzony nagłówkiem lub nie zawierał wyrazu składniki, co stanowi naruszenie § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 29) w związku z art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U.UE. L.2011. 304.18. ze zm.).

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016r., poz. 1604).

W toku kontroli przedsiębiorca usunął stwierdzone uchybienia.

W związku z powyższym:

 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej (niewłaściwe oznakowanie produktów).

U przedsiębiorcy prowadzącego działalność w punkcie gastronomicznym w Szczecinie, gdzie zakwestionowano:

1 partię Wieprzowiny słodko-kwaśnej  i 1 partię Wołowiny słodko-kwaśnej pochodzących z zakupu kontrolnego  oraz  7 potraw (partii) z wieprzowiny będących w ofercie handlowej, przy których w miejscu sprzedaży na wywieszce lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentom, nie podano pełnego wykazu składników sosu i warzyw, co narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 29).

Ponadto przy ww. potrawach w cenniku lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu, wykaz składników nie rozpoczynał się bądź nie był poprzedzony właściwym nagłówkiem, który powinien składać się z wyrazu „składniki” lub zawierać ten wyraz, co stanowiło naruszenie § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku  w sprawie znakowania  poszczególnych rodzajów środków spożywczych jw. w związku z art. 18 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L.2011. 304.18 ze zm.).

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016r., poz. 1604).

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej (niewłaściwe oznakowanie produktów).

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca poinformował, że wykazane nieprawidłowości zostały usunięte.

U przedsiębiorcy prowadzącego działalność w restauracji w Szczecinie, gdzie zakwestionowano:

4 partie (2 rodzaje Sałatek pochodzących z zakupu kontrolnego: oraz 2 rodzaje Sałatek będących w ofercie handlowej uwidocznionej w cenniku), dla których w miejscu sprzedaży na wywieszce lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentom, nie podano pełnego wykazu składników: sałatki i sosu oraz informacji o stosowanych substancjach lub produktach powodujących alergie lub reakcje nietolerancji użytych w w/w potrawach za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego je od reszty wykazu składników np. za pomocą czcionki, stylu lub koloru tła (m.in.: sezam, orzeszki ziemne, krewetki)- dla 3 partii, co narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 29), w związku z art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U.UE. L.2011.304.18. ze zm.),

1 partię będącą w ofercie handlowej uwidocznionej w cenniku, dla której w miejscu sprzedaży na wywieszce lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentom, nie podano wykazu składników potrawy, co narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 29).

Ponadto wykaz składników nie rozpoczynał się bądź nie był poprzedzony nagłówkiem lub nie zawierał wyrazu składniki, co stanowi naruszenie § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 29)
w związku z art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U.UE. L.2011. 304.18. ze zm.).

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej (niewłaściwe oznakowanie produktów).

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca poinformował, że wykazane nieprawidłowości zostały usunięte.

U przedsiębiorcy prowadzącego działalność w Pizzerii w Szczecinie, gdzie zakwestionowano:

1 rodzaj pizzy średnia (ok.31cm) sporządzonej na miejscu oraz 19 rodzajów innych pizz oferowanych do sprzedaży w cenniku, przy których brak było podania w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu pełnego wykazu składników, w tym informacji o stosowanych substancjach lub produktach powodujących alergię lub reakcje nietolerancji oraz brak określenia poprzedzającego wykaz składników, które winno składać się z wyrazu „składniki” lub zawierać ten wyraz.

Powyższe narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych jw. w związku z art. 18 ust. 1 oraz art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (Dz. U.UE. L.2011. 304.18. ze zm.).

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej ( niewłaściwe oznakowanie produktów).

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca poinformował, że wykazane nieprawidłowości zostały usunięte.

U 1 przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w restauracji w Koszalinie,  gdzie zakwestionowano:

3 partie wyrobów kulinarnych (Łosoś z warzywami - grillowany filet z łososia podawany z sosem i gotowanymi warzywami; Sandacz z warzywami - grillowane filety z sandacza,
w aromatycznych ziołach, podawane z sosem i gotowanymi warzywami; Kurczak z warzywami - grillowany filet z kurczaka, podawany z sosem i gotowanymi warzywami), przy których
w miejscu sprzedaży na wywieszce lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentom, nie podano pełnego wykazu składników sosu i warzyw, co narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 29).

Ponadto wykaz składników nie rozpoczynał się bądź nie był poprzedzony nagłówkiem lub nie zawierał wyrazu składniki, co stanowi naruszenie § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 29) w związku z art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U.UE. L.2011. 304.18. ze zm.),

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej (niewłaściwe oznakowanie produktów).

Do dnia sporządzenia informacji nie otrzymano odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne od przedsiębiorcy.

 

PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW MAGAZYNOWANIA ŻYWNOŚCI ORAZ OKRESÓW JEJ WAŻNOŚCI

Przestrzeganie warunków magazynowania żywności sprawdzono u wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców.

Nieprawidłowości w powyższym zakresie stwierdzono u przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą w pizzerii w Koszalinie, gdzie nie przestrzegano obowiązku segregacji asortymentowej, ponieważ w jednym urządzeniu chłodniczym przechowywano w odkrytych pojemnikach surówkę z czerwonej kapusty, starte warzywa, obraną cebulę, świeże mięso z łopatki, świeże filety drobiowe, kiełbasę śląską, sery i pieczoną karkówkę.

Powyższe stanowi naruszenie przepisów załącznika II rozdział IX pkt. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U.L.2004. 139.1 ze zm.).

W związku z powyższym:

 • wydano ustne żądanie na podstawie art. 16 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2016r., poz. 1059 ze zm.) dotyczące niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień porządkowych i organizacyjnych poprzez zapewnienie właściwej segregacji- w trakcie kontroli  żądanie wykonano.
 • skierowano informację do właściwego terytorialnie organu sanitarnego.

Przestrzeganie terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości produktów i wyrobów kulinarnych sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców.

W powyższym zakresie kontrolą objęto 57 partii produktów, z czego zakwestionowano 5 partii u 2 następujących przedsiębiorców:

 • u przedsiębiorcy prowadzącego działalność w Pizzerii w Szczecinie, gdzie  stwierdzono 1 partię sera wiórki 3kg po upływie daty minimalnej trwałości – 3 dni po dacie;
 • u przedsiębiorcy, prowadzącej działalność gospodarczą w pizzerii  w Koszalinie stwierdzono 4 partie ( parówki z szynki 220g – 4 dni po terminie, maślanka 1l  - 11 dni po terminie, maślanka 400 ml- 11 dni po terminie, baleron gotowany 100g- 4 dni po terminie) po upływie terminów przydatności do spożycia.

Decyzją przedsiębiorców ww. produkty zostały wycofane z obrotu handlowego i zagospodarowane we własnym zakresie.

Za stwierdzone wykroczenie z art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2015r., poz. 594 ze zm.) wobec osób odpowiedzialnych zastosowano postępowania mandatowe.

W związku z powyższym skierowano 2 informacje do właściwych terytorialnie organów sanitarnych.

 

IDENTYFIKACJA KONTROLOWANEGO PRZEDSIĘBIORCY

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r. poz. 584 ze zm.). Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego i w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG.

U jednego przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą w barze w Mielnie stwierdzono, iż przedsiębiorca nie dokonał w terminie 7 dni zmiany danych objętych wpisem
w zakresie adresu, pod którym prowadził działalność.

Powyższe narusza art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r. poz. 584 ze zm.) i stanowi wykroczenie z art. 601 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015r., poz. 1094 ze zm.).

W związku z powyższym:

 • wobec przedsiębiorcy zastosowano pouczenie z art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015r., poz. 1094 ze zm.),
 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca poinformował, że dokonał zmian
w CEIDG.

W zakresie:

 • jakości surowców, półproduktów potraw i napojów,
 • rzetelności obsługi (sprzedaży),
 • identyfikowalności dostawców,
 • wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
 • przestrzegania postanowień art. 59 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.
 • o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz. 594 ze zm.),
 • przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 298).

nieprawidłowości nie stwierdzono.

Inne zagadnienia

 

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIENIKA 1982 R. O WYCHOWANIU W  TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI
(DZ. U. z 2016 R., poz. 487 ze zm.)

W powyższym zakresie kontrolą objęto przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w restauracji  w Kołobrzegu, u którego stwierdzono brak informacji o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych.

Powyższe stanowi naruszenie  art. 13 ust. 2 cytowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W związku z powyższym:

 • wobec osoby odpowiedzialnej zastosowano postępowanie mandatowe,
 • wydano ustne żądanie na podstawie art. 16 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1059 ze zm.) dotyczące niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień porządkowych i organizacyjnych poprzez uwidocznienie informacji  o szkodliwości spożywania alkoholu -w trakcie kontroli żądanie wykonano.

 

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 11 MAJA 2001 R. PRAWO O MIARACH (Dz. U z 2016 r. poz. 884)

U jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w punkcie gastronomicznym w Szczecinie podczas kontroli z rozszerzonym zakresem przedmiotowym kontroli na podstawie  przepisów art. 79a ust. 5 ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r. poz. 584 ze zm.) w celu przeciwdziałania popełnienia wykroczenia stwierdzono w użytkowaniu punktu gastronomicznego 1 wagę elektroniczną z nieaktualną cechą legalizacji  pierwotnej „12”.

Powyższe narusza art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 11.05.2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2016 r. poz. 884) i stanowi wykroczenie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.05.2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2016 r. poz. 884) .

Ww. waga została wycofana z obrotu handlowego.

W związku z powyższym:

 • wobec osoby odpowiedzialnej zastosowano postępowanie mandatowe,
 • wydano ustne żądanie na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1059 ze zm.) w zakresie niezwłocznego usunięcia stwierdzonego uchybienia porządkowego, polegającego na użytkowaniu w punktu gastronomicznego wagi elektronicznej z nieaktualną cechą legalizacji, poprzez stosowanie przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej tylko wówczas, jeżeli posiadają ważną legalizację - żądanie wykonano.
 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy,
 • skierowano informację do właściwego Okręgowego Urzędu Miar.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do :

 • nałożenia 4 mandatów karnych kredytowanych na łączną kwotę 750 zł,
 • zastosowania wobec przedsiębiorcy pouczenia z art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015r., poz. 1094 ze zm.),
 • wysłania 7 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • przesłania 2 informacji do właściwego terytorialnie organu sanitarnego,
 • wydania w trakcie kontroli 3 żądań na podstawie art. 16 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1059 ze zm.),
 • skierowania 1 informacji do właściwego Okręgowego Urzędu Miar.

Ponadto w związku z ustaleniami kontroli:

 • zostanie wszczętych 6 postępowań administracyjnych wobec 6 przedsiębiorców w celu wymierzenia kary pieniężnej z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (niewłaściwe oznakowanie).

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej  w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 09-11-2016 13:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2016
Ostatnia aktualizacja: - 09-11-2016 13:14