Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej niniejszym przedkłada sprawozdanie z działań podjętych przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegaturę w Koszalinie w ramach akcji ?Bezpieczne Wakacje 2016?. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej informuje, że w okresie od czerwca do września 2016r. w ramach w/w akcji przeprowadzono 105 kontroli (planowano 91).

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej niniejszym przedkłada sprawozdanie z działań podjętych przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegaturę w Koszalinie w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2016”.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej informuje, że w okresie od czerwca do września 2016r. w ramach w/w akcji przeprowadzono 105 kontroli (planowano 91).

Ustalenia kontroli przedstawiają się następująco:

II. Bezpieczeństwo na drogach oraz w środkach komunikacji publicznej, kolejowej, autobusowej

 

Bezpieczeństwo na drogach samochodowych.

 

- kontrola jakości paliw w pasie nadmorskim.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie w okresie sprawozdawczym przeprowadził 32 kontrole jakości paliw.

Do badań laboratoryjnych pobrano 34 próbki paliw tj.: 14 próbek oleju napędowego, 8 próbek benzyny bezołowiowej, 12 próbek gazu LPG.

Jakość paliw (oleju napędowego oraz gazu skroplonego LPG) zakwestionowano u dwóch przedsiębiorców.

Gaz skroplony LPG nie spełniał wymagań rozporządzenia Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. z 2016 r., poz. 540) ze względu na zawyżoną całkowitą zawartość siarki. (Badanie porównawcze próbki kontrolnej potwierdziło pierwotny wynik badań).

Z kolei badanie oleju napędowego wykazało, że produkt nie spełnia wymagań jakościowych określonych w  rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1680) ze względu na zaniżoną temperaturę zapłonu. Przedsiębiorca złożył wniosek o badanie próbki kontrolnej. Aktualnie sprawa jest w toku.

W związku z ustaleniami kontroli, w przypadku gazu skroplonego (LPG) Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zarządził decyzją wycofanie z obrotu gazu skroplonego LPG w ilości 2.522 litrów. Ponadto o niezgodnościach zostali powiadomieni Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, Izba Celna  w Szczecinie, Urząd Celny w Koszalinie, Urząd Kontroli Skarbowej Oddział Zamiejscowy w Koszalinie, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Delegatura w Koszalinie.

 

- kontrola stacji paliw pod kątem legalności i rzetelności działania

W okresie sprawozdawczym w 2016r. przeprowadzono 8 kontroli u przedsiębiorców zajmujących się obrotem paliwami na ogólnodostępnych stacjach paliw, których przedmiotem było sprawdzenie legalności i rzetelności prowadzonej działalności gospodarczej.

Podczas przeprowadzonych kontroli u 2 przedsiębiorców stwierdzono nieprawidłowości, polegające na:

 • niedopełnieniu obowiązku uwidocznienia cen jednostkowych dla towarów przeznaczonych do sprzedaży według objętości,
 • braku uwidocznienia dla użytkowników produktów w opakowaniach informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie: dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych, właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi, znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach
 • stosowaniu odmierzacza do gazu skroplonego (LPG) bez ważnego dowodu prawnej kontroli metrologicznej.

W związku z powyższym:

 • wszczęte zostaną 2  postępowania administracyjne celem nałożenia na przedsiębiorcę  kar pieniężnych,
 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usuniecie stwierdzonych uchybień,
 • nałożono mandat karny kredytowany w wysokości 200,00 złotych.

 

- kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie przewozu osób (taxi)

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w okresie sprawozdawczym przeprowadził 4 kontrole przedsiębiorców (niezrzeszonych w korporacjach).

W każdej kontroli inspektorzy występując w roli konsumentów (klientów) dokonali zakupu kontrolnego usługi przewozowej na określonych wcześniej trasach, rozpoczynając przejazdy z dworców kolejowych w Szczecinie (Szczecin Główny i Szczecin Dąbie).

Podczas kontroli stwierdzono, że 2 przedsiębiorców świadczących usługi przewozu  spod Dworca Głównego w Szczecinie pobrało opłaty niezgodnie z uchwałą nr XX/356/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta Szczecina.

Pierwszy z nich doliczył do kosztów przejazdu dodatkową nienależną opłatę, drugi włączył na taksometrze III taryfę zamiast obowiązującej taryfy I. Ponadto jeden z przedsiębiorców na wydawanych klientom paragonach fiskalnych nie zawarł wszystkich niezbędnych, wymaganych przepisami informacji.

W związku z ustaleniami kontroli:

 • skierowano 2 wnioski o ukaranie do właściwych sądów rejonowych,
 • przesłano informację do właściwego urzędu skarbowego oraz do  Urzędu Miasta w Szczecinie.

 

II. Bezpieczeństwo w miejscach wypoczynku.

1. Bezpieczna kwatera: ośrodki wypoczynkowe, pola namiotowe, campingi, obozy, przystanie żeglarskie, mariny, inne obiekty użyteczności publicznej.

- kontrole legalności i rzetelności działania przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w okresie czerwiec – sierpień 2016r. przeprowadził w powyższym zakresie 9 kontroli przedsiębiorców.

Nieprawidłowości stwierdzono u 7 skontrolowanych przedsiębiorców. Polegały one na:

 1. braku wpisu do ewidencji innych obiektów, w którym świadczone są usługi hotelarskie, prowadzonej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (5 przedsiębiorców),
 2. używaniu zastrzeżonych w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2268 ze zm.) nazw rodzajowych (hotel, pensjonat) lub stosowaniu kategorii nie posiadając stosownej decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (7 przedsiębiorców),
 3. niedokonaniu zmian we wpisie do CEIDG (1 przedsiębiorca),
 4. nieokazania dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań przeciwpożarowych, sanitarnych oraz budowlanych (3 przedsiębiorców).

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • ukarania 6 skontrolowanych przedsiębiorców mandatami o łącznej wysokości 2500,00 zł za popełnienie wykroczeń określonych w art. 601§2, 60¹§4 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015r., poz. 1094 ze zm.),
 • przesłania do przedsiębiorców wystąpień pokontrolnych,
 • przesłania informacji do Urzędu Marszałkowskiego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • wobec jednego przedsiębiorcy skierowany zostanie wniosek o ukaranie do Sądu,
 • wydania decyzji zarządzającej niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

 

2. Bezpieczna woda, plaża:

- kontrola przedsiębiorców prowadzących smażalnie ryb usytuowanych w miejscowościach turystycznych

 

W tym obszarze kontrolą objęto 6 przedsiębiorców, podczas których sprawdzano m.in. następujące zagadnienia:

 1. rzetelność usługi, poprzez dokonanie zakupu kontrolnego,
 2. jakość gotowych potraw poprzez ocenę organoleptyczną na miejscu,
 3. aktualność terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości artykułów żywnościowych służących do przygotowywania potraw oraz wyrobów kulinarnych oferowanych do sprzedaży,
 4. prawidłowość oznakowania gotowych wyrobów kulinarnych,
 5. warunki i sposób przechowywania artykułów spożywczych służących do przygotowywania potraw oraz gotowych wyrobów kulinarnych,
 6. stan sanitarno-porządkowy,
 7. identyfikowalność towarów,
 8. identyfikację kontrolowanych przedsiębiorców w oparciu o wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej,
 9. prawidłowość uwidaczniania cen,
 10. stosowanie przyrządów pomiarowych,
 11. przechowywanie i udostępnianie na żądanie kontroli książeczek zdrowia, wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością, do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 12. oznakowanie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywością.

Stwierdzone u skontrolowanych przedsiębiorców nieprawidłowości dotyczyły:

 • braku uwidocznienia w cenniku ilości potrawy (1 przedsiębiorca);
 • zawyżenia należności przy zakupie kontrolnym (1 przedsiębiorca);
 • braku wykazu składników, w tym informacji o alergenach oraz brak określenia: „składniki” poprzedzającego wykaz składników przy potrawach oferowanych konsumentom (3 przedsiębiorców),
 • niezgodnych z zaleceniem producenta warunków przechowywania środków spożywczych (1 przedsiębiorca).

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały/dadzą podstawę do:

 • skierowania 4 wystąpień pokontrolnych do przedsiębiorców;
 • skierowanie 1 wniosku do Sądu Rejonowego;
 • skierowania 1 pisma do Urzędu Skarbowego;
 • skierowania 1 informacji do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
 • wszczęcia 3 postępowań administracyjnych w związku z wprowadzeniem do obrotu gotowych potraw nieodpowiadających wymaganiom jakościowym.

 

- kontrola przedsiębiorców prowadzących wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego

W ramach tego obszaru przeprowadzono 6 kontroli, którymi objęto przedsiębiorców świadczących usługi wypożyczania sprzętu rekreacyjnego na kąpieliskach oraz na torze kartingowym.

W czasie kontroli zwracano uwagę na stan techniczny wypożyczanego sprzętu, sposób wydawania sprzętu klientom (czy wydawano kamizelki asekuracyjne wypływającym osobom, kaski i ochraniacze dla użytkowników gokartów itd.), czy uwidocznione były cenniki oraz regulaminy korzystania z wypożyczalni, a także czy przestrzegano tych regulaminów. 

Nieprawidłowości stwierdzono u jednego przedsiębiorcy, prowadzącego wypożyczanie  gokartów, polegające na udostępnianiu sprzętu, który posiadał ślady widocznych uszkodzeń mechanicznych, tj. pęknięcia, rozwarstwienia, zniekształcenia na odbojnikach gumowych oraz pękniecie na siedzisku. W toku kontroli stwierdzone nieprawidłowości zostały przez przedsiębiorcę usunięte.

 

3. Bezpieczny wypoczynek, zabawa

- kontrola zgodności zabawek z zasadniczymi i innymi wymaganiami

W tym obszarze kontrolą objęto 6 przedsiębiorców, podczas których skontrolowano 54 partie wyrobów, z czego 31 zakwestionowano.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły w szczególności:

 1. niezasadnego umieszczenia informacji o konieczności nadzoru osoby dorosłej,
 2. niezasadnego umieszczenia ostrzeżenia „0-3”,
 3. braku informacji określającej ryzyko związane z ograniczeniem wiekowym oraz braku przed ostrzeżeniem słowa „Ostrzeżenie” lub „Ostrzeżenia”,
 4. dołączenia do zabawek instrukcji wymaganej ze względów bezpieczeństwa wyłącznie w obcej wersji językowej,
 5. braku nazwy i adresu producenta, importera,
 6. braku na zabawce informacji umożliwiających identyfikację SEE,
 7. obecności małych elementów w zabawkach przeznaczonych dla dzieci do 3 lat.

W ramach tego tematu do badań laboratoryjnych w Specjalistycznym Laboratorium Badania Zabawek w Lublinie na spełnianie zasadniczych i innych wymagań pobrano 9 próbek zabawek, natomiast do Specjalistycznego Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej w Łodzi pobrano 2 próbki na zawartość ftalanów. W trakcie badań laboratoryjnych zakwestionowano dwie partie zabawek piłka jo-jo ze względu na przekroczony dopuszczalny stosunek masy do współczynnika sprężystości k piłki światło jo-jo (ryzyko uduszenia użytkownika-dziecka), jedną partię zabawki pchanka oraz dwie partie zabawki pistolet na strzałki m.in. ze względu na odłączanie się małych części, które całkowicie mieszczą się w cylindrze do badania małych części (ryzyko uduszenia lub udławienia) oraz braku wymaganych ostrzeżeń (np. Nie strzelać w pomieszczeniach zamkniętych ani w pobliżu oczu lub uszu.)

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami do wprowadzających do obrotu wystosowano pisma dotyczące podjęcia dobrowolnych działań naprawczych, a w przypadku zakwestionowanych zabawek piłka światło jo-jo oraz pistoletów na strzałki akta sprawy przekazane zostaną do Prezesa UOKIK celem wszczęcia postępowań administracyjnych wobec wprowadzających wyroby do obrotu.

 

- kontrola zgodności okularów przeciwsłonecznych z zasadniczymi i innymi wymaganiami

 

We wskazanym zakresie przeprowadzono 8 kontroli przedsiębiorców, sprawdzeniem obejmując 36 partii okularów, z czego zakwestionowano 26 partii.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły braku w instrukcjach informacji m.in. w zakresie:

 1. ostrzeżenia o treści: „Nieodpowiednie do jazdy o zmierzchu lub nocą” lub „Nieodpowiednie do jazdy nocą lub w warunkach niskiego natężenia światła” w postaci symbolu i/lub w formie pisemnej,
 2. nazwy i adresu producenta,
 3. opisu kategorii filtra w formie symbolu i/lub opisu,
 4. ograniczeń używania, tj.: nie do bezpośredniej obserwacji słońca; nie do ochrony przed sztucznymi źródłami światła, np. solaria,
 5. instrukcji konserwacji i czyszczenia oraz informacji, iż w razie nieodpowiedniego czyszczenia produktów może dojść do zniszczenia okularów,
 6. wyjaśnienia znaków identyfikacyjnych przedstawionych w tabeli w formie piktogramów odnoszących się bezpośrednio do bezpieczeństwa użytkownika,

Niezależnie od powyższego trzy partie okularów pobrano do badań laboratoryjnych. Obecnie oczekujemy na wyniki badań.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami do wprowadzających do obrotu wystosowane zostaną pisma dotyczące podjęcia dobrowolnych działań naprawczych.

 

- kontrola przedsiębiorców prowadzących tzw. stołówki (miejsca żywienia zbiorowego) na koloniach, obozach, sanatoriach

Kontrolą w ramach tego obszaru objęto 8 przedsiębiorców, u których kontrolą objęto następujące zagadnienia:

 1. jakość potraw poprzez ocenę organoleptyczną na miejscu,
 2. aktualność terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości artykułów żywnościowych służących do przygotowywania potraw oraz wyrobów kulinarnych oferowanych do sprzedaży,
 3. prawidłowość oznakowania gotowych wyrobów kulinarnych,
 4. warunki i sposób przechowywania artykułów spożywczych służących do przygotowywania potraw,
 5. stan sanitarno-porządkowy,
 6. identyfikowalność towarów,
 7. identyfikację kontrolowanych przedsiębiorców w oparciu o wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej,
 8. oznakowanie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywością,
 9. przechowywanie i udostępnianie na żądanie kontroli książeczki zdrowia, wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością, do celów sanitarno-epidemiologicznych,

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły:

 • braku wykazu składników, w tym informacji o alergenach oraz brak określenia: „składniki” poprzedzającego wykaz składników przy potrawach oferowanych konsumentom (3 przedsiębiorców),
 • brak dokonania w terminie 7 dni zmian danych objętych wpisem w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej oraz miejsca (3 przedsiębiorców);
 • oferowania do sprzedaży towarów przeterminowanych (3 przedsiębiorców).

Materiały z przeprowadzonej kontroli dały podstawę do:

 • ukarania 6 osób mandatem karnym kredytowanym na kwotę 1050,00 zł,
 • skierowania 3 informacji do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
 • skierowania 2 wystąpień pokontrolnych do przedsiębiorców,
 • wszczęcia trzech postępowań administracyjnych, zmierzających do nałożenia kary pieniężnej w związku z wprowadzeniem do obrotu gotowych potraw nieodpowiadających wymaganiom jakości handlowej.

 

- kontrola jakości handlowej lodów bez opakowań

W ramach tego obszaru przeprowadzono 4 kontrole, podczas których sprawdzono m.in. następujące zagadnienia:

 1. rzetelność usługi, poprzez dokonanie zakupu kontrolnego,
 2. jakość lodów poprzez ocenę organoleptyczną na miejscu,
 3. aktualność dat minimalnej trwałości lodów oraz terminów przydatności do spożycia innych artykułów żywnościowych oferowanych do sprzedaży i służących do przygotowywania lodów,
 4. prawidłowość oznakowania lodów „na porcje” do konsumpcji na miejscu i na wynos,
 5. warunki i sposób przechowywania artykułów spożywczych służących do przygotowywania potraw,
 6. identyfikowalność towarów,
 7. identyfikację kontrolowanych przedsiębiorców w oparciu o wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej,
 8. prawidłowość uwidaczniania cen,
 9. stosowanie przyrządów pomiarowych,
 10. przechowywanie i udostępnianie na żądanie kontroli książeczek zdrowia, wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością, do celów sanitarno-epidemiologicznych,

Stwierdzone u skontrolowanych przedsiębiorców nieprawidłowości dotyczyły:

 • braku uwidocznienia wykazu składników, w tym informacji o występujących w składzie alergenach (4 przedsiębiorców),
 • braku podania pełnych danych producenta lodów (na paragonie).

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • skierowania informacji do właściwego Urzędu Skarbowego,
 • skierowania 2 wystąpień pokontrolnych do przedsiębiorców,
 • wszczęcia 4 postępowań administracyjnych w związku z wprowadzeniem do obrotu lodów, niespełniających wymagań jakościowych.

 

III Bezpieczeństwo w miejscach zamieszkania

1. Bezpieczeństwo w mieście, na wsi oraz osiedlu

- kontrola zgodności urządzeń wypornościowych do nauki pływania z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa

W zakresie bezpieczeństwa urządzeń wypornościowych do nauki pływania przeprowadzono 5 kontroli, obejmując sprawdzeniem 11 partii produktów z czego zakwestionowano 1 partię (deska do nauki pływania) z uwagi na:

 • brak ostrzeżeń bezpośrednio na produkcie „Ostrzeżenie! Nie chroni przed utonięciem. Używać tylko pod stałym nadzorem”,
 • brak informacji dołączonych przez producenta warunkujących bezpieczne użytkowanie m.in.: jak używać i trzymać pomoc pływacką, sposobu przechowywania i utrzymania w dobrym stanie oraz ustalenia, czy urządzenie jest odpowiednie dla danego użytkownika

W wyniku przeprowadzonej oceny organoleptycznej stwierdzono, że brak powyższych informacji i ostrzeżeń może doprowadzić do niewłaściwego użytkowania ww. urządzeń wypornościowych, co może spowodować wypadek i stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ich użytkowników (podtopienie, utonięcie).

W związku z powyższymi ustaleniami w odniesieniu do zakwestionowanego produktu akta sprawy przekazano Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu wszczęcia stosownego postępowania przeciwko wprowadzającemu do obrotu.

 

- kontrola zgodności sprzętu sportowo-rekreacyjnego z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa

W ramach tego tematu przeprowadzono 4 kontrole przedsiębiorców. W powyższym zakresie kontrolą objęto 18 partii produktów (9 partii łyżworolek, 4 partie hulajnóg, po 2 partie rolek i deskorolek oraz 1 partię wrotek).

Spośród wyrobów objętych kontrolą 2 partie łyżworolek zakwestionowano z uwagi na to, że:

 • instrukcja użytkowania nie zawierała ostrzeżenia zalecającego, aby użytkownik zawsze zakładał elementy odblaskowe,
 • do sprzętu nie dołączono jednoznacznej uwagi stwierdzającej, że stałe utrzymanie sprzętu w dobrym stanie zwiększa bezpieczeństwo sprzętu, co obejmuje: uwagę dotyczącą różnych właściwości rozmaitych konstrukcji łożysk i ich utrzymania w dobrym stanie oraz informację o wymianie kółek i urządzenia hamującego.

Po ujawnieniu nieprawidłowości przedsiębiorca wycofał łyżworolki ze sprzedaży i dokonał ich zwrotu do dostawcy. Ponadto do dostawców powyższych produktów skierowano pisma z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w stosunku do wszystkich produktów wprowadzonych na rynek.

 

- kontrola prawidłowości funkcjonowania placówek gastronomicznych działających w zajazdach, motelach i hotelach

W ramach tego obszaru przeprowadzono 3 kontrole, podczas których sprawdzono m.in. następujące zagadnienia:

 1. rzetelność usługi, poprzez dokonanie zakupu kontrolnego,
 2. jakość potraw poprzez ocenę organoleptyczną na miejscu,
 3. aktualność dat minimalnej trwałości oraz terminów przydatności do spożycia  artykułów żywnościowych służących do przygotowywania potraw oraz wyrobów kulinarnych,
 4. prawidłowość oznakowania środków spożywczych,
 5. warunki i sposób przechowywania artykułów spożywczych,
 6. stan sanitarno-porządkowy,
 7. identyfikowalność towarów,
 8. identyfikację kontrolowanych przedsiębiorców w oparciu o wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej oraz do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego,
 9. przechowywanie i udostępnianie na żądanie kontroli książeczek zdrowia, wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością, do celów sanitarno-epidemiologicznych,

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły:

 • braku wykazu składników, oraz określenia: „składniki” poprzedzającego wykaz składników przy potrawach oferowanych konsumentom (1 przedsiębiorca),

W ramach tego tematu u 1 przedsiębiorcy do badań laboratoryjnych pobrano 3 próbki gotowych wyrobów kulinarnych i kawy. Badania laboratoryjne zostały wykonane w Laboratorium Kontrolno- Analitycznym w Poznaniu. W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w Restauracji zakwestionowano 1 próbkę z uwagi na niższą zawartość składnika jednorodnego (mięsa) w stosunku do deklaracji w cenniku.

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały/dadzą podstawę do:

 • skierowania wystąpienia pokontrolnego do przedsiębiorcy,
 • wszczęcia postępowania administracyjnego, zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej w związku z nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej,
 • wszczęcia postępowania administracyjnego w zakresie obciążenia przedsiębiorcy kosztami badań laboratoryjnych.

 

V. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z "Dniami w diecezjach" przed obchodami Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w dniach 26-31 lipca 2016r.:

19-24 lipca 2016r. Zapewnienie bezpieczeństwa pielgrzymów przebywających na terenie województwa zachodniopomorskiego:

kontrola przestrzegania przepisów o uwidacznianiu cen, aktualności dat ważności w sklepach i placówkach gastronomicznych na dworcach i stacjach kolejowych, dworcach autobusowych oraz na stacjach paliw i przy głównych szlakach komunikacyjnych

W ramach tego obszaru przeprowadzono 2 kontrole, podczas których sprawdzono m.in. następujące zagadnienia:

 1. rzetelność usługi, poprzez dokonanie zakupu kontrolnego,
 2. aktualność dat minimalnej trwałości oraz terminów przydatności do spożycia  artykułów żywnościowych oferowanych do sprzedaży, prawidłowość oznakowania środków spożywczych,
 3. warunki i sposób przechowywania artykułów spożywczych,
 4. stan sanitarno-porządkowy,
 5. identyfikację kontrolowanych przedsiębiorców w oparciu o wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej,
 6. identyfikowalność towarów,
 7. przechowywanie i udostępnianie na żądanie kontroli książeczek zdrowia, wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością, do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 8. prawidłowość uwidaczniania cen,
 9. przestrzeganie postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły braku uwidocznienia cen jednostkowych.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • skierowania wystąpienia pokontrolnego do przedsiębiorcy,
 • wszczęcia dwóch postępowań administracyjnych, zmierzających do na nałożenia kar pieniężnych w związku z nieprawidłowościami w zakresie uwidaczniania cen.

 

- Informacja Rzecznika Prasowego Inspekcji Handlowej

W związku z akcją „Bezpieczne wakacje” w miesiącach czerwiec- sierpień 2016r. udzielonych zostało 5 informacji do mediów. Były to informacje dla rozgłośni radiowych. Media interesowały się tym zagadnieniem od początku akcji - zapytania dotyczyły planów kontroli oraz wyników kontroli w roku ubiegłym.

Część wywiadów dotyczyła ogólnych wyników kontroli na dany moment, w tym nałożonych kar, pobieranych próbek, pozostałe natomiast skupiały się na konkretnym zagadnieniu, np. kontroli hoteli, zabawek, punktów gastronomicznych.

Jednocześnie na bazie tych wyników, dziennikarze oczekiwali porad w określonym zakresie np. właściwego wyboru miejsca wypoczynku, wyboru zabawki adekwatnej do wieku dziecka.

Media już zasygnalizowały zainteresowanie wynikami podsumowującymi całą akcje „Bezpieczne wakacje”.

 

PODSUMOWANIE

Reasumując, w okresie sprawozdawczym w wyniku działań i ustaleń Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie:

- osoby odpowiedzialne za popełnione wykroczenia stypizowane m.in. w następujących przepisach:

 • art. 60`§2, art. 60`§4 pkt 2 i 3 Kodeksu Wykroczeń,
 • art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo o miarach,
 • art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

ukarane zostały łącznie 13 mandatami karnymi na łączną kwotę 3750,00 złotych.

 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

 • wystosowano informacje do innych organów, tj.:
  • Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • Urzędu Marszałkowskiego,
  • Urzędu Miasta Szczecin,
  • Urzędu Miar,
  • Powiatowych Inspektorów Sanitarnych,
  • Komendanta Państwowej Straży Pożarnej,
  • Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
  • Urzędów Skarbowych,
  • Urzędu Celnego w Koszalinie,
  • Urzędu Kontroli Skarbowej Oddział Zamiejscowy w Koszalinie,
  • Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
 • wystosowano pisma do importerów produktów kwestionowanych celem podjęcia dobrowolnych działań naprawczych,
 • skierowano łącznie 4 wnioski o ukaranie do Sądu,
 • skierowano wystąpienia pokontrolne do kontrolowanych oraz producentów;
 • wszczętych zostanie 15 postępowań administracyjnych zmierzających do nałożenia kar pieniężnych w związku z wprowadzeniem do obrotu środków spożywczych niespełniających wymagań jakościowych oraz niedopełnienie obowiązków dotyczących uwidaczniania cen i informacji dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych, jak również 1 w zakresie obciążenia przedsiębiorcy kosztami badań laboratoryjnych,
 • w toku kontroli wydane zostały 2 decyzje administracyjne zarządzająca niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz wycofanie towarów z obrotu.

              

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 14-09-2016 13:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-09-2016
Ostatnia aktualizacja: - 14-09-2016 13:59