Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości handlowej wyrobów winiarskich, a także napojów zadeklarowanych jako napoje alkoholowe na bazie piwa, których wygląd i oznaczenia wskazują, że są to wyroby winiarskie.

Realizując program kontroli UOKiK w zakresie kontroli jakości handlowej wyrobów winiarskich, a także napojów zadeklarowanych jako napoje alkoholowe na bazie piwa, których wygląd i oznaczenia wskazują, że są to wyroby winiarskie  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego łącznie 14 kontroli u 10  przedsiębiorców.

Kontrole działalności gospodarczej podjęto na podstawie art. 3 ust. 1,2,3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.
w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.04.2004, str. 1 ze. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r. poz. 678 ze zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1059 ze zm.).

Kontrole przeprowadzono w:

 • Sklepy sieci handlowych - 1 Przedsiębiorca
 • Pozostałe sklepy - 9 przedsiębiorców

Kontrole w zakresie jakości handlowej wyrobów winiarskich, a także napojów zadeklarowanych jako napoje alkoholowe na bazie piwa, których wygląd i oznaczenia wskazują, że są to wyroby winiarskie  przeprowadzono u 10 przedsiębiorców, stwierdzając u 5 z nich nieprawidłowości.

Ogółem skontrolowano 53 partie produktów spożywczych o wartości 2362,00zł. Zakwestionowano 6 partii produktów o wartości 298,00zł  tj. w wyniku badań laboratoryjnych zakwestionowano 3 partie o wartości 182,00zł, a pozostałe 3 partie o wartości 116 zł zostały zakwestionowane z uwagi na oferowanie ich do sprzedaży po upływie daty minimalnej trwałości.

 

Kontrolą objęto:

Kategorie wg załącznika VII do r-1308/2013

 • Wino - 3  partie o wartości 114 zł,
 • Wino likierowe - 1 partia o wartości 102 zł,
 • Wino pół- i musujące - 4 partie o wartości 147 zł,

Kategoria wg załącznika II do R-251/2014

 • Wino aromatyzowane Wermut - 1 partia o wartości 72 zł

Fermentowane napoje winiarskie

 • Miód pitny - 4 partie o wartości 282 zł,
 • Wino owocowe - 5  partii o wartości 197 zł,
 • Wino z soku winogronowego - 4  partie o wartości 201 zł,
 • Cydr i perry - 9  partii o wartości 348 zł,
 • Inne - 19  partii o wartości 751 zł.

Napoje na bazie piwa

 • 3 partie o wartości 148 zł, 

Skontrolowano 47 partii o wartości 1916 zł wyrobów winiarskich produkcji krajowej, 2 partie o wartości 122 zł wyrobów winiarskich z importu (spoza UE) oraz 1 partię o wartości 176 zł

wyrobów winiarskich z UE.

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

Ocena jakości wyrobów winiarskich (wyłącznie fermentowanych napojów winiarskich, rozlewanych w Polsce) oraz napojów zadeklarowanych jako napoje alkoholowe na bazie piwa.

Badania jakościowe artykułów rolno-spożywczych przeprowadzono w UOKiK Laboratorium Kontrolno-Analitycznym z siedzibą w Warszawie pod kątem zgodności cech fizyko-chemicznych i organoleptycznych z obowiązującymi przepisami oraz deklaracjami zawartymi w ich oznakowaniu.

Ogółem do badań laboratoryjnych pobrano próbki z 10 partii o wartości 504,00zł , z czego zakwestionowano 3 partie  o wartości 182,00 zł  w zakresie jakości handlowej.

Nieprawidłowości stwierdzono u nw. przedsiębiorców:

U przedsiębiorcy w Szczecinie, u którego stwierdzono w ofercie handlowej m.in. cydr, który zgodnie ze Sprawozdaniem z badań nr  224/2016 z dnia 22.06.2016 nie odpowiadał deklaracji producenta podanej na opakowaniu jednostkowym ze względu na niższą zawartość popiołu  (wynik badania: 0,73, wartość zgodnie z wymaganiami: nie mniej niż 1,1). 

Z uwagi na powyższe:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonego uchybienia,
 • skierowano wystąpienie do producenta (dystrybutora), dla którego wyprodukowano produkt z wnioskami o usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości, 
 • zostanie skierowana informacja do właściwego WIIH.

Ponadto materiały z kontroli dadzą podstawę do:

 • przeprowadzenia postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej,
 • wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

Do chwili zakończenia tej informacji nie uzyskano odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne od kontrolowanego przedsiębiorcy.

Dystrybutor kwestionowanego cydru w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne  stwierdził iż ww. produkt produkowany jest poza Polską i spełnia wszystkie wymagania dla cydru przewidziane prawem w kraju, w którym został wyprodukowany. W związku z czym zgodnie  z prawem produkt ten jest dopuszczony do obrotu na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej albo terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie , w jakim korzystają  ze swobody przepływu towaru wewnątrz  Wspólnoty Europejskiej  i nie musi spełniać wymagań przewidzianych dla fermentowanych napojów winiarskich produkowanych na terytorium RP.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej nie uznał przedstawionych wyjaśnień i podtrzymał stanowisko zajęte w wystąpieniu pokontrolnym, wskazując na to, iż artykuły rolno-spożywcze wprowadzane do obrotu powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

U przedsiębiorcy w Szczecinie, u którego stwierdzono w ofercie handlowej m.in. produkt o nazwie „Napój alkoholowy aromatyzowany na bazie piwa … alk. 9% obj. 900ml, który zgodnie ze sprawozdaniem z badań nr 275/2016 z dnia 29.06.2016 nie odpowiadał deklaracji producenta, podanej na opakowaniu jednostkowym ze względu na niższą zawartość alkoholu (wynik badania: 8,43% alkoholu, wartość zgodnie z deklaracją producenta 9%)

Powyższe stanowi naruszenie przepisów art. 4 ust. 1 ustawy  z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. 2015 r., poz. 678 ze zm.).

Z uwagi na powyższe:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonego uchybienia,
 • skierowano wystąpienie do producenta z wnioskiem o usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości, 
 • zostanie skierowana informacja do właściwego WIJHARS.

Ponadto materiały z kontroli dadzą podstawę do:

 • przeprowadzenia postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej,
 • wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

Kontrolowany przedsiębiorca w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne poinformował,  iż nie będzie wprowadzał do obrotu kwestionowanego produktu.

Producent napoju alkoholowego aromatyzowanego na bazie piwa w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne stwierdził, iż w jego przekonaniu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, w tabeli zawartej w załączniku XII do rozporządzenia zostały określone zakresy dopuszczalnych odchyleń dodatnich i ujemnych dozwolonych w odniesieniu do oznaczania zawartości alkoholu, według którego (poz.2 tabeli) dopuszczalne odchylenie wynosi 1%. 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej nie przychylił się do wyjaśnień producenta, wskazując, iż wyrób jest napojem alkoholowym na bazie piwa, stąd należy zakwalifikować go jako inne napoje o zawartości alkoholu wyższej niż 1,2% (poz. 4 tabeli), a tym samym dopuszczalne odchylenie dodanie lub ujemne wynosi 0,3%. W powyższym zakresie zostanie skierowane pismo do producenta oraz do kontrolowanego przedsiębiorcy.

U przedsiębiorcy w Koszalinie, u którego zakwestionowano partię napoju alkoholowego na bazie piwa o smaku miodowo-lipowym a`860 ml,  który zgodnie ze sprawozdaniem z badań nr 257/2016 z dnia 26.06.2016 nie odpowiadał deklaracji producenta, podanej na opakowaniu jednostkowym ze względu na niższą zawartość alkoholu (Wynik badania: 8,31 % alkoholu, wartość zgodnie z deklaracją producenta 9%), oraz  stwierdzono zawartość siarczynów (wynik badania: 23,3 mg/l, obecność siarczynów jest niedopuszczalna).

Powyższe stanowi naruszenie przepisów art. 4 ust. 1 ustawy  z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. 2015 r., poz. 678 ze zm.).

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • skierowano wystąpienie pokontrolne do producenta z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • zostanie skierowana informacja do WIJHARS w zakresie niewłaściwej jakości ww. produktu.

Ponadto materiały z kontroli dadzą podstawę do:

 • przeprowadzenia postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej,
 • wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

Do chwili obecnej nie uzyskano odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.

Sprawdzić ilość rzeczywistą towarów paczkowanych

Pod kątem ilości rzeczywistej towarów paczkowanych przebadano 21 opakowań o wartości 504,00zł. W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Badania laboratoryjne w powyższym zakresie przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.

Sprawdzić oznakowanie wyrobów winiarskich oraz napojów na bazie piwa

Sprawdzono 50 partii wyrobów, o wartości 2246,00zł. podczas kontroli u 10 przedsiębiorców.

Nieprawidłowości stwierdzono u 1 przedsiębiorcy w Koszalinie, gdzie zakwestionowano  oznakowanie produktu o nazwie napój alkoholowy na bazie piwa o smaku miodowo-lipowym a`860 ml wartości 36,00 zł. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

 • nieoznaczenia ilościowej zawartości składnika (piwa) występującego w nazwie środka spożywczego, a istotnego do scharakteryzowania środka spożywczego, wbrew postanowieniom art. 22 ust. 1 lit. a i c w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywy Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE L 304 z 22.11.2011 r., s. 18 ze zm.),
 • wyeksponowania na etykiecie w głównym polu widzenia poprzez uwidocznienie pogrubionej i większej czcionki napisu „Objętość brutto 900 ml” (cyfra podana czcionką o wielkości 6,5 mm), poniżej mniejszą, niepogrubioną czcionką podano „Objętość netto: 860 ml” (cyfra podana czcionką o wielkości 4,5 mm), powyższe może wprowadzać w błąd, co do właściwości środka spożywczego w szczególności co do jego ilości, co narusza art. 7 ust. 1 lit. a cytowanego rozporządzenia nr 1169/2011jw.,
 • nałożenia/przyklejenia na szyjce butelki i zakręcanym korku, gwarantującym nienaruszalność produktu w momencie zakupu przez klienta identyczny sposób, jak dla produktów akcyzowych, papierowego paska przypominającego banderolę (skarbowy znak akcyzy).

Pasek na produkcie zadrukowany jest jednostronnie, podobnie jak banderola akcyzowa, i tak:

 • pasek na produkcie posiada jaśniejszy margines od tła w centralnej części „banderoli” w porównaniu do banderoli akcyzowej,
 • na pasku umieszczone są napisy koloru czarnego w wierszach wzdłuż prawego i lewego marginesu banderoli
 • na pasku umieszczone są napisy koloru czarnego pomiędzy rozetami w centralnej części „banderoli” do prawego marginesu banderoli o treści: „GWARANCJA JAKOŚCI SKŁAD PODATKOWY” i „GWARANCJA JAKOŚCI PL 44300012319”, podczas gdy na banderoli akcyzowej znajduje się oznaczenie serii i numer ewidencyjny,
 • pasek na produkcie posiada trzy rozety, jedną w kształcie jabłka z liśćmi i szyszkami chmielu umieszczoną w centralnej części banderoli, drugą i trzecią z jabłkiem znajdującą się po prawej i lewej stronie „banderoli”. Wymienione napisy i rozety były rozmieszczone identycznie, jak na banderoli akcyzowej dla wyrobów winiarskich pow. 0,5 l. Powyższe może sugerować, że produkt zalicza się do grupy wyrobów winiarskich , tj. produktów objętych obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy.

Użycie w takiej formie papierowego paska (banderoli) może wprowadzać konsumenta w błąd co do właściwości środka spożywczego, a w szczególności co do jego charakteru i tożsamości, co narusza art. 7 ust. 1 lit. a cytowanego rozporządzenia nr 1169/2011jw.

Powyższe narusza art. 4 ust. 1 cytowanej ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych jw.

W związku z tym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • skierowano wystąpienie pokontrolne do producenta z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • zostanie skierowana informacja do WIJHARS w zakresie nieprawidłowego oznakowania ww. produktu.

Ponadto materiały z kontroli dadzą podstawę do:

 • przeprowadzenia postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej,

Do chwili obecnej nie uzyskano odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne.

Przestrzeganie postanowień art. 18 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 stanowiące, iż podmioty działające na rynku spożywczym powinny móc zidentyfikować każdą osobę, która dostarczyła im środek spożywczy lub substancję przeznaczoną do dodania do żywności, bądź którą można do niej dodać.

Powyższe skontrolowano u 10 przedsiębiorców, obejmując sprawdzeniem 50 partii produktów o łącznej wartości 2246,00zł. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Identyfikacja kontrolowanych przedsiębiorców

Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu  o wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG) dla osób fizycznych oraz o wpis do Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (CIKRS), w świetle przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r., poz. 584 ze zm.). Powyższe zagadnienie sprawdzono podczas kontroli u wszystkich przedsiębiorców.

Nieprawidłowości stwierdzono u 1 przedsiębiorcy w Koszalinie, gdzie ustalono, że ww. przedsiębiorca nie dokonał zmian danych objętych wpisem w CEIDG dotyczących adresu, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza.

Brak zmiany wpisu dotyczącego miejsca wykonywanej działalności gospodarczej w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, stanowiło naruszenie art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 2 lipca   2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.) w nawiązaniu do art. 25 ust. 1 cytowanej ustawy oraz wykroczenie z art. 60¹  § 2 kw.

Wobec przedsiębiorcy  zastosowano postępowanie mandatowe.

W związku z powyższym skierowano do kontrolowanego przedsiębiorcy wystąpienie pokontrolne oraz ponaglenie.

Do chwili obecnej nie uzyskano odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne. Jak wynika z wpisu do CEiDG przedsiębiorca nadal nie dokonał zmiany we wpisie.

Nie stwierdzono u pozostałych przedsiębiorców niezgodności prowadzonej działalności z ww. wpisami.

Inne zagadnienia

 • Sprawdzono u 1 przedsiębiorcy czy posiada zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz  przestrzeganie warunków  zezwoleń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.), a także czy przestrzegają innych postanowień tej ustawy, dotyczących np. uwidaczniania informacji o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych, zakazu sprzedaży nieletnim czy nietrzeźwym.  W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
 • Sprawdzono u 1 przedsiębiorcy czy znajdujące się w sprzedaży napoje alkoholowe są oznakowane znakiem skarbowym akcyzy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752 z późn. zm.), w badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
 • Sprawdzono aktualność dat minimalnej trwałości wyrobów alkoholowych przeprowadzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. W toku kontroli stwierdzono  3 partie cydrów  o wartości 116,00zł po upływie daty minimalnej trwałości. Wobec osoby odpowiedzialnej zastosowano postępowanie mandatowe. Produkty po upływie daty minimalnej trwałości zostały wycofane z obrotu. Przesłano informację do PPIS.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • zastosowania postępowania mandatowego wobec 1 odpowiedzialnej osoby za wykroczenie z art. 60¹ § 2 (mandat karny kredytowy w kwocie 150,00 zł),
 • zastosowania postępowania mandatowego wobec 1 osoby odpowiedzialnej za wykroczenie z art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r. poz. 594 ze zm.) (mandat karny kredytowany w kwocie 170,00zł)
 • wysłania 4 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • wysłania wystąpienia pokontrolnego do 2 producentów i 1 dystrybutora z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • zostaną wystosowane 2 informacje do WIJHARS w związku z niewłaściwym jakością środka spożywczego,
 • zostanie wystosowana informacja do WIIH.
 • przesłano informację do PPIS.

 

Ponadto w związku z ustaleniami kontroli z 3 spraw zostaną przeprowadzone postępowania administracyjne w związku z naruszeniem ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz zostaną wszczęte 3 postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji zobowiązujących kontrolowanego do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 01-09-2016 15:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-09-2016
Ostatnia aktualizacja: - 01-09-2016 15:06