Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu przedmiotów wyposażenia lub części przeznaczonych dla konsumentów w zakresie uzyskania potwierdzenia spełniania wymagań technicznych, tj. posiadania świadectw homologacji

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w podanym wyżej zakresie 8 kontroli - 7 w placówkach detalicznych i jedną u przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż hurtową i detaliczną.

Kontrolą objęto przedsiębiorców prowadzących działalność w Pyrzycach, Rokitach, Dębnie, Kołobrzegu, Szczecinku, Koszalinie i Mscicach.

Sprawdzeniem w zakresie posiadania ważnych świadectw homologacji oraz zgodnego z przepisami  oznakowania objęto 29 partii części samochodowych zamiennych (nie objętych systemem homologacji w odniesieniu do pojazdu), w tym:

 • 15 partii klocków hamulcowych,
 • 1 partię zespołów okładzin bębnowych - szczęk hamulcowych,
 • 9 partii żarówek,
 • 4 partie świateł LED do jazdy dziennej.

W trakcie kontroli okazano 28 z 29 świadectw homologacji dla zamiennych części samochodowych poddanych kontroli, w tym 2 świadectwa homologacji z wymazanymi  przez wprowadzającego do obrotu danymi technicznymi, które uniemożliwiły prawidłowe zinterpretowanie dokumentów.

Ogółem zakwestionowano łącznie 14 partii części zamiennych, z czego:

 • 13 partii z uwagi na niewłaściwe oznakowanie na zgodność z Regulaminami Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ),
 • 2 partie z uwagi na brak możliwości zinterpretowania świadectw homologacji (wymazanie danych),
 • 10 partii z uwagi na inne nieprawidłowości.

U 5 kontrolowanych przedsiębiorców stwierdzono nieprawidłowości które dotyczyły:

 • braku świadectwa homologacji,
 • sposobu oznakowania kontrolowanych części zamiennych do danych zawartych w świadectwach homologacji i  braku możliwości zinterpretowania świadectw homologacji (inne nieprawidłowości),
 • oznakowania części zamiennych na zgodność z wymaganiami regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) (niewłaściwe oznakowanie).

 

Założenia ogólne

Sprawdzeniem w zakresie spełnienia wymagań technicznych potwierdzonych przez wydanie świadectw homologacji objęto 29 partii części samochodowych zamiennych.

W czasie kontroli zwrócono się do kontrolowanych przedsiębiorców o udostępnienie świadectw homologacji części zamiennych objętych kontrolą. W przypadku nie posiadania świadectw przez kontrolowanych przedsiębiorców, na podstawie art. 16a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1059), kierowano do dostawców lub wprowadzających do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pisemne żądania okazania świadectw homologacji.

W przypadku dystrybutorów, którzy nie posiadali ww. świadectw, skierowane żądania dotyczyły przedstawienia dokumentów zakupu  celem ustalenia dalszego łańcucha dystrybucji.

 

Kontrola posiadania świadectw homologacji oraz oznakowania

Po  uzyskaniu dokumentów, o których mowa wyżej  sprawdzono:

 • czy zgodnie z wymaganiami art. 70d ust. 1 ww. ustawy Prawo o ruchu drogowym producenci ww. części uzyskali dla każdej z powyższych części odpowiednie świadectwo homologacji typu WE,
 • wymagania techniczne, odpowiednie dla każdej kategorii pojazdów przeznaczonych dla konsumentów zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa
 • i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2013, poz. 407 z późn. zm.),
 • czy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 160 z 2012 r., s. 8 z póżn. zm.), miejsce i sposób oznakowania kontrolowanych części zamiennych były zgodne dla;
  • klocków/szczęk hamulcowych – z Regulaminem nr 90 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji zamiennych zespołów okładzin hamulcowych, zamiennych okładzin hamulców bębnowych, zamiennych tarcz i zamiennych bębnów przeznaczonych do pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep,
  • żarówek samochodowych – z Regulaminem nr 37 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji żarówek używanych w homologowanych światłach pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep,
  • żarówek samochodowych – z Regulaminem nr 99 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji gazowo-wyładowczych źródeł światła używanych w homologowanych gazowo-wyładowczych reflektorach pojazdów samochodowych,
  • świateł LED do jazdy dziennej - z Regulamin nr 87 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł jazdy dziennej przeznaczonych dla pojazdów o napędzie silnikowym.

Świadectwa homologacji.

Jeden przedsiębiorca podczas kontroli nie posiadał świadectwa homologacji na partię klocków hamulcowych E9 90R-01.1021/808, kod 3165143661604, BP689, 0986466683, 1 Set, 8WS, WVA 23554, 15.2 mm, RB 9595, [586] 420 42014, 731669(212).

Otrzymane w toku kontroli dwa świadectwa homologacji nie pozwoliły stwierdzić, że wprowadzone do obrotu ww. części spełniają wymagania określone w art. 70c pkt 2oznakowanie ww. klocków nie było zgodne z danymi zawartymi w przedłożonych świadectwach homologacji nr E9-90R-02A1180/4209 oraz nr E9-90R-01.271/808, z uwagi na to, iż różniły się marką i typem oraz numerem homologacji. Ponadto wyjaśnienia złożone w trakcie kontroli przez wprowadzającego je do obrotu wskazały, iż przesłane ww. świadectwa homologacji faktycznie nie odnoszą się do badanych klocków hamulcowych, a dotyczą klocków technicznie bardzo podobnych do klocków hamulcowych które sprawdzano. Wprowadzający złożył również oświadczenie, iż w chwili obecnej nie jest w stanie przedłożyć ważnego świadectwa homologacji na przedmiotową część z uwagi na zmianę miejsca produkcji ww. klocków.

Po zakończeniu czynności kontrolnych otrzymano od wprowadzającego  świadectwo homologacji na ww. część. W wyniku analizy ustalono, iż przedmiotowe świadectwo homologacji odnosi się do przedmiotowych klocków.

Oznakowanie kontrolowanych części zamiennych w porównaniu  do danych zawartych w okazanych świadectwach homologacji.

Nieprawidłowości stwierdzono u trzech  przedsiębiorców:

Pierwszy przedsiębiorca, u którego oferowane do sprzedaży:

 • klocki hamulcowe E1 90R-01820/114, Kod 5901225709844, TRW: GDB1112, QH: BP767, TEXTAR: 21588150, FERODO: FDB913, B110205, 023 81408,
 • szczęki hamulcowe B120093, Kod 5901225713032,  02011412, Textar: 98101 0480 04,  Lpr: 07 130,

posiadały oznakowanie niezgodne z okazanymi świadectwami homologacji
w zakresie nazwy lub znaku producenta, marki i typu zespołu okładzin hamulcowych lub też marki i typu okładzin. Złożone w trakcie kontroli oświadczenia i deklaracje  producenta pozwoliły ustalić, iż przedłożone świadectwa homologacji zostały wydane dla tych części.

Ponadto przy 2 partiach klocków hamulcowych:

 • klocki hamulcowe SRLine, E11 90R-01187/5788, Kod EAN 5901532539424 oznaczonych symbolami: S70-0138, PJ 411_4714, M 52/8, 0315 B,
 • klocki hamulcowych SRLine, E11 90R-01187/3896, Kod EAN 5901532539608 oznaczonych symbolami: S70-0167, PJ 411_0714,  3814B

nie można było jednoznacznie stwierdzić (brak możliwości ustalenia), iż ww. części spełniają wymagania techniczne, o których mowa w  art. 70c pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.),
tj. posiadają odpowiednie świadectwo homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia lub części czy też typu EKG ONZ, gdyż wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej firma z siedzibą w Warszawie w przesłanych dokumentach homologacyjnych wymazała istotne informacje identyfikujące typ i model homologowanych części.

Informację o powyższym w trakcie kontroli przekazano do WIIH Warszawa z uwagi na planowaną przez ten Inspektorat kontrolę u ww. przedsiębiorcy

W wyniku podjętych działań, Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ustalił, iż przedsiębiorca jest w posiadaniu pełnych i właściwych świadectw homologacji na ww. klocki hamulcowe.

 

Drugi przedsiębiorca,  u którego oferowane do sprzedaży:

 • klocki hamulcowe 37008 (22-1522) ABS ALL BRAKE SYSTEMS, kod kresowy 8717109053661, E3 90R-01 010/023, ECE R90(835), R17677, AUDI A3, SKODA FABIA, VOLKSWAGEN BORA, nie zawierały na opakowaniu marki i typu zamiennych zespołów okładzin hamulcowych zgodnego z okazanym świadectwem homologacji nr E3 90R-01 010/023, tj.: R 835 AF 450. Na opakowaniu wskazano część wymaganego oznakowania tj. 835, brak było pozostałego ciągu znaków oraz wskazano nazwę producenta lub znak towarowy, który nie był tożsamy z danymi zamieszczonymi w przedmiotowym świadectwie homologacji,
 • klocki hamulcowe 37100 (22-1547) ABS ALL BRAKE SYSTEMS, 8717109055528, E3 90R-01 010/031, ECE R90(824), R17677, FORD FOCUS nie zawierały marki i typu okładziny hamulcowej zgodnego z okazanym świadectwem homologacji tj.: AF 450,
 • klocki hamulcowe 37156 (22-1676) ABS ALL BRAKE SYSTEMS, kod kresowy 8717109056761, E3 90R-01 0/353, ECE R90(816), R17677, AUDI A4, SKODA SUPERB, VOLKSWAGEN PASSAT - na opakowaniu posiadały nazwę producenta lub znak towarowy, który nie był tożsamy z danymi zamieszczonymi w okazanym świadectwie homologacji.

Kontrolowany przedsiębiorca po zapoznaniu się z ustaleniami kontroli podjął decyzję o wycofaniu zakwestionowanych wyrobów z obrotu.

Do dystrybutora zostało skierowane pismo z informacjami o stwierdzonych nieprawidłowościach. W odpowiedzi Spółka podjęła działania naprawcze informując o powyższym producenta, który wdrożył system naprawczy polegający na usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości.

 

Trzeci przedsiębiorca, u którego oferowane do sprzedaży:

 • klocki hamulcowe JQ1012950, E11, kod kreskowy 5908242633985, 90R-01186/7192,
 • klocki hamulcowe JQ1013020, E11, kod kreskowy 5908242637013, 90R-01186/3878,
 • klocki hamulcowe JQ1013052, E11, kod kreskowy 5908242626505, 90R-01186/5343,

posiadały oznakowanie niezgodne z okazanymi świadectwami homologacji z uwagi na to, iż w przedłożonych świadectwach homologacji producentem ww. klocków była inna firma, niż wskazana na opakowaniach przedmiotowych klocków hamulcowych. Ponadto na klockach i ich opakowaniach zamieszczono znak towarowy jeszcze innej firmy.

Kontrolowany przedsiębiorca, po zapoznaniu się z ustaleniami kontroli podjął decyzję  o wycofaniu ww. wyrobów z obrotu.

Do importera ww. klocków hamulcowych skierowano wystąpienie pokontrolne.

 

Oznakowanie części zamiennych na zgodność z wymaganiami regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ).

Nieprawidłowości stwierdzono u pięciu niżej  wymienionych przedsiębiorców:

Pierwszy przedsiębiorca u którego oferowane do sprzedaży:

 • klocki hamulcowe E1 90R-01820/114, Kod 5901225709844, TRW: GDB1112, QH: BP767, TEXTAR: 21588150, FDB913, B110205, 023 81408, Geprüfte Qualität Premium, Applications: Ford Cougar 2.5 V6 10/98-, umieszczono w niezaplombowanym opakowaniu – co niezgodne jest z wymaganiami pkt 6.1.2. Regulaminu EKG ONZ nr 90 oraz na opakowaniu nie zamieszczono informacji o liczbie zamiennych zespołów okładzin hamulcowych  w opakowaniu, co niezgodne jest z wymaganiami pkt 6.1.3.1. ww. regulaminu,
 • szczęki hamulcowe  B120093, Kod 5901225713032,  02011412, Textar: 98101 0480 04,  Lpr: 07 130, Geprüfte Qualität, Applications: Citroen Saxo 96-/203X38X2, umieszczono w niezaplombowanym opakowaniu – co niezgodne  jest z wymaganiami ww. regulaminu - pkt 6.1.2, na opakowaniu nie zamieszczono: liczby zamiennych  okładzin hamulców bębnowych w opakowaniu, co niezgodne jest z wymaganiami pkt 6.1.3.1 i znaku  homologacji, co niezgodne jest z wymaganiami  pkt 6.1.3.5 oraz opakowanie nie zawierało  instrukcji montażu sporządzonej w urzędowym języku EKG ONZ, uzupełnionej o odpowiadający jej tekst w języku państwa, w którym jest sprzedawane, co niezgodne jest z wymaganiami pkt 6.1.4 i tak:
  • zawierającej szczególne odniesienie do części pomocniczych, zgodnie z pkt 6.1.4.1,
  • informacje, że w przypadku wymiany zamiennych okładzin hamulca bębnowego należy wymienić cały komplet na oś, zgodnie z pkt 6.1.4.2,
  • ogólnej informacji zwracającej  uwagę na: nienaruszalność konstrukcji szczęki, oparcia i osi obrotu; braku odkształceń, deformacji i korozji szczęki; typu i rozmiar nitu, jakiego należy użyć; wymaganego  narzędzia oraz siły stosowanej przy nitowaniu, zgodnie z pkt 6.1.4.3,

a także na każdej zamiennej okładzinie hamulca bębnowego nie umieszczono trwale znaku homologacji, co niezgodne jest z wymaganiami pkt  6.1.5.1 regulaminu j.w.;

 • klocki hamulcowe SRLine, E11 90R-01187/5788, Kod EAN 5901532539424 oznaczonych symbolami: S70-0138, PJ 411_4714, M 52/8, 0315 B, na opakowaniu których nie zamieszczono: 
  • marki i typu zamiennych zespołów okładzin hamulcowych, co niezgodne jest z wymaganiami  pkt 6.1.3.3 przedmiotowego regulaminu,
  • pojazdu/osi/hamulców, dla których zawartość jest homologowana, co niezgodne jest z wymaganiami pkt  6.1.3.4 regulaminu j.w.,
  • znaku homologacji, co niezgodne jest z wymaganiami  pkt 6.1.3.5 regulaminu jw.,
  • liczby zamiennych zespołów okładzin, co niezgodne jest z wymaganiami  pkt 6.1.3.1 regulaminu j.w.;
 • klocki hamulcowe SRLine, E11 90R-01187/3896, Kod EAN 5901532539608 oznaczonych symbolami: S70-0167, PJ 411_0714,  3814B, na opakowaniu których nie zamieszczono:
  • marki i typu zamiennych zespołów okładzin hamulcowych, co niezgodne jest z wymaganiami pkt 6.1.3.3 regulaminu j.w.,
  • pojazdu/osi/hamulców, dla których zawartość jest homologowana, co niezgodne jest z wymaganiami  pkt 6.1.3.4 regulaminu j.w.,
  • znaku homologacji, co niezgodne jest z wymaganiami  pkt 6.1.3.5 regulaminu jw.,
  • liczby zamiennych zespołów okładzin, co niezgodne jest z wymaganiami  pkt 6.1.3.1 regulaminu j.w..

Kontrolowany przedsiębiorca, po zapoznaniu się z ustaleniami kontroli podjął decyzję o wycofaniu ww. wyrobów z obrotu.

Do importera klocków/szczęk hamulcowych i wprowadzającego do obrotu. klocków hamulcowych skierowano wystąpienia pokontrolne z wnioskami o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, iż nieprawidłowości będą usunięte oraz podjęte zostały  pilne działania w celu uzupełnienia brakujących oznaczeń;

    

 Drugi przedsiębiorca, u którego oferowane do sprzedaży:

 • klocki hamulcowe Original, E1 90R-01891/739, Kod 4006633201667, 603821, 13.0460-3821.2, 199, M 100.5, Ate Original 100% non asbestos Original Qualität … ABE/ECE/EG, Mercedes Benz VITO (BM 639), Mercedes Benz VIANO (BM 639),  które  w instrukcji montażu nie zawierały informacji, że w przypadku wymiany zamiennych zespołów okładzin hamulcowych należy wymienić cały komplet na oś, zgodnie z pkt 6.1.4.2 Regulaminu nr 90 EKG ONZ.

Przedsiębiorca podjął dobrowolne działania i wycofał produkt w z obrotu handlowego zwracając go dostawcy. Do wprowadzającego do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej skierowano wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości.

Wprowadzający poinformował, iż skontaktował się z producentem części w Niemczech przekazując ustalenia kontroli. Niemiecki producent poinformował, iż uzupełnił instrukcję w brakujące informacje;

 

Trzeci przedsiębiorca,  u którego oferowane do sprzedaży:

 • klocki hamulcowe JQ1012950, E11, kod kreskowy 5908242633985,
 • klocki hamulcowe JQ1013020, E11, kod kreskowy 5908242637013, 90R-01186/3878,
 • klocki hamulcowe JQ1013052, E11, kod kreskowy 5908242626505, 90R-01186/5343,

na opakowaniach nie posiadały  marki i typu zamiennych zespołów okładzin hamulcowych zgodnie ze świadectwem homologacji, co niegodnie jest z wymaganiami pkt 6.1.3.3 regulaminu EKG ONZ nr 90 oraz nie zawierały bezpośrednio na klockach marki i typu okładziny hamulcowej zgodnie z dokumentem homologacyjnym, co niezgodne jest z wymaganiami pkt 6.5.3 regulaminu EKG ONZ nr 90,

Kontrolowany przedsiębiorca, po zapoznaniu się z ustaleniami kontroli podjął decyzję o wycofaniu ww. wyrobów z obrotu.

Do dostawcy  skierowano pismo informujące o stwierdzonych nieprawidłowościach.

 

Czwarty przedsiębiorca , u którego stwierdzono w obrocie:

 • światła LED do jazdy dziennej C-02, E4, RL00, 8006, DRL, 12V/3,6W,
 • światła LED do jazdy dziennej TTX-1040H E4, RL00, 0129, D-04, 12V/5W,

na których  nie podano napięcia znamionowego lub zakresu napięć znamionowych oraz  maksymalnej mocy znamionowej co jest wymagane zapisami  Regulaminu nr 87 EKG ONZ.

Kontrolowany przedsiębiorca wycofał przedmiotowe światła LED z obrotu a importer ww. części po zakończeniu czynności kontrolnych niezwłocznie usunął stwierdzone nieprawidłowości

 

Piaty przedsiębiorca  u którego oferowane do sprzedaży:

 • klocki hamulcowe 37008 (22-1522), kod kresowy  8717109053661, E3 90R-01 010/023, ECE R90(835), R17677, AUDI A3, SKODA FABIA, VOLKSWAGEN BORA nie zawierały na opakowaniu  informacji o marce i typie  zamiennych zespołów okładzin hamulcowych, co niezgodne jest z wymaganiami pkt 6.1.3.3 wspomnianego regulaminu nr 90 oraz nazwy producenta lub znaku towarowego co niezgodne jest z wymaganiami pkt 6.1.3.2.powyzszego regulaminu;
 • klocki hamulcowe 37100 (22-1547), 8717109055528, E3 90R-01 010/031, ECE R90(824), R17677, FORD FOCUS  nie zawierały na opakowaniu  informacji dot. marki i typu zamiennych zespołów okładzin hamulcowych, co niezgodne jest z wymaganiami  pkt 6.1.3.3 regulaminu jw.,
 •  klocki hamulcowe 37156 (22-1676), kod kresowy 8717109056761, E3 90R-01 0/353, ECE R90(816), R17677, AUDI A4, SKODA SUPERB, VOLKSWAGEN PASSAT nie zawierały na opakowaniu  nazwy producenta lub znaku towarowego co niezgodne jest z wymaganiami pkt 6.1.3.2.regulaminu jw.

Kontrolowany przedsiębiorca po zapoznaniu się z ustaleniami kontroli podjął decyzję o wycofaniu zakwestionowanych wyrobów z obrotu.

Do dystrybutora  ww. klocków zostało skierowane pismo z informacjami o stwierdzonych nieprawidłowościach. Spółka podjęła działania naprawcze informując producenta, który wdrożył system naprawczy polegający na usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości.

 

Legalność prowadzonej działalności gospodarczej

Wszyscy skontrolowani przedsiębiorcy zgłosili prowadzoną działalność do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Prowadzone działalności były zgodne z zarejestrowanymi zakresami.

Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

Wykorzystanie ustaleń

Materiały z przeprowadzonych kontroli były podstawą do:

 • skierowania wystąpień pokontrolnych do 4 przedsiębiorców wprowadzających części zamienne do obrotu z wnioskami o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • skierowania do dostawcy pisma z informacją o stwierdzonych nieprawidłowościach,
 • skierowania  pisma  do Wojewódzkiego  Inspektoratu  Inspekcji Handlowej w Warszawie, informującego  o stwierdzonych podczas kontroli niezgodnościach.

 

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 30-08-2016 09:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-08-2016
Ostatnia aktualizacja: - 30-08-2016 09:01