Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli lamp LED do użytku domowego.

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w II kwartale 2016 r. 5 kontroli u przedsiębiorców w Szczecinie i Koszalinie.

Kontrolą objęto 15 partii lamp LED do użytku domowego w tym 13 partii lamp bezkierunkowych i 2 partie – kierunkowych, pochodzących z Chin, wprowadzonych do obrotu po 1 września 2014 r., w zakresie sprawdzenia wykonywania przez dostawców i dystrybutorów obowiązków  oraz przestrzegania zakazów dotyczących informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (w zakresie etykiet efektywności energetycznej oraz kart produktu),  o których mowa w:

 • ustawie z dnia 14 września 2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1203 ze zm.),
 • rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego lamp elektrycznych i opraw oświetleniowych (Dz. Urz. UE L258/1 z 26.09.2012 r.).

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

 

Kontrola etykiet efektywności energetycznej.

Opakowania jednostkowe 12 partii lamp LED posiadały na ich zewnętrznych stronach nadrukowane etykiety energetyczne w wielokolorowej wersji, według wzoru określonego w załączniku I.1 punkt 3) do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 874/2012 z dnia 12 lipca 2012r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego lamp elektrycznych i opraw oświetleniowych.

Natomiast na opakowaniach jednostkowych 3 partii lamp nadrukowano etykiety energetyczne w wielokolorowej wersji, według wzoru określonego w załączniku I.1 punkt 1) do cyt. rozporządzenia delegowanego Komisji (UE)  nr 874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.

Etykiety energetyczne 7 partii lamp LED były niezgodne z wzorem określonym w załączniku I.1 do cyt. rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. z powodu braku wszystkich wymaganych informacji jak również niewłaściwej wielkości etykiet. Dotyczy to następujących lamp LED:

a) Nr ref.: 822243, znajdujących się w sprzedaży w Szczecinie

Dostawca nie dopełnił obowiązku wynikającego z przepisu art. 3 ust. 1 litera e) cyt. rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 874/2012 z uwagi na niedopilnowanie, aby etykieta energetyczna dla lamp Nr ref.: 822243 była opracowana w formacie określonym w załączniku I.1 rozporządzenia. Biorąc pod uwagę wielkość etykiety tekturowej opakowania stwierdzono, że była ona wystarczająco duża, aby zmieścić etykietę energetyczną o minimalnych wymaganych wymiarach 36 mm szerokości i 68 mm wysokości, co zajęłoby 13,08 % powierzchni etykiety tekturowej.

b) ORO-E14-C30-VITO-5,2W-BC, ORO-E14-B45-VITO-5,2W-BC, ORO-E27-BARO-10W-BC oraz ORO-E27-VITO-12W-BC. Przedmiotowe lampy znajdowały się w ofercie handlowej przedsiębiorcy w Szczecinie i Koszalinie.

Dostawca nie dopełnił obowiązku wynikającego z przepisu art. 3 ust. 1 litera e) cyt. rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 874/2012 z uwagi na niedopilnowanie, aby etykieta energetyczna:

 • była opracowana w formacie określonym w załączniku I.1 rozporządzenia, i tak etykieta energetyczna dla lamp:
  • ORO-E14-C30-VITO-5,2W-BC, była wystarczająco duża, aby zmieścić etykietę energetyczną o wymiarach 36 mm szerokości i 62 mm wysokości (dotyczy wzoru etykiety ważonego rocznego zużycia energii), co zajęłoby 44,6 % powierzchni tej ścianki. Ponadto na etykietach energetycznych ww. lamp brak było informacji dotyczących ważonego rocznego zużycia energii w kWh na 1000 godzin. Informacje takie nie zostały również przedstawione w innym miejscu na opakowaniu, co umożliwia przepis pkt 3 załącznika I.1 cyt. rozporządzenia,
  • ORO-E27-BARO-10W-BC - była wystarczająco duża, aby zmieścić etykietę energetyczną o wymiarach 36 mm szerokości i 68 mm wysokości, co zajęłoby 33 % powierzchni tej ścianki. Etykieta nie posiadała również wymaganych marginesów.
  • ORO-E27-VITO-12W-BC-BC - była wystarczająco duża, aby zmieścić etykietę energetyczną o wymiarach 36 mm szerokości i 68 mm wysokości, co zajęłoby 37 % powierzchni tej ścianki. Etykieta nie posiadała również wymaganych marginesów.
 • lamp ORO-E14-C30-VITO-5,2W-BC oraz ORO-E14-B45-VITO-5,2W-BC zawierała informacje dotyczące ważonego rocznego zużycia energii w kWh na 1000 godzin. Pozostałe informacje wymagane w załączniku I.1 do cyt. rozporządzenia były zamieszczone. Informacje dotyczące ważonego rocznego zużycia energii nie zostały również przedstawione w innym miejscu na opakowaniu.

c) LED BULB Warm White/Biała ciepła + RGB E27 moc 7W, moc 3 W, z  oznakowaniem na etykiecie energetycznej modelem: T_0012903, będących w sprzedaży u przedsiębiorcy w Koszalinie.

Dostawca nie dopełnił obowiązku wynikającego z przepisu art. 3 ust. 1 litera e) cyt. rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 874/2012 z uwagi na niedopilnowanie, aby etykieta energetyczna dla ww. lamp była opracowana w formacie określonym w załączniku I.1 rozporządzenia jw. Biorąc pod uwagę wielkość etykiety tekturowej opakowania stwierdzono, że była ona wystarczająco duża, aby zmieścić etykietę energetyczną o wymiarach 36 mm szerokości i 75 mm wysokości, co zajęłoby 32 % powierzchni etykiety tekturowej.

d) o nazwie: żarówka LED z mleczną pokrywą, ciepła biała, E27, moc 10 W, 860 lm, index: LD-PC1A60-10, ZP-12176/14, oferowanych do sprzedaży przez przedsiębiorcę w Koszalinie.   

Etykieta energetyczna  wydrukowana na opakowaniach według wzoru podanego w załączniku I.1 punkt 1) 2) do ww. rozporządzenia była niezgodna z wzorem etykiety i wymaganiami  określonymi w załączniku I.1 punkt 4) do ww. rozporządzenia delegowanego Komisji (UE)  nr 874/2012 z dnia 12 lipca  2012 r. gdyż:

 • nie zawierała oznaczenia modelu dostawcy i nie posiadała  marginesów, co jest niezgodne  z przepisem załączniku I.1 punkt 1), 2) podpunkt II, punkt 4) do ww. rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.,
 • wielkość  etykiety energetycznej była zbyt mała w stosunku do wymiarów podanych w załączniku I.1 punkt 4) do ww. rozporządzenia delegowanego Komisji (UE)  nr 874/2012  z dnia 12 lipca 2012r. Wielkość etykiety tekturowej opakowania była wystarczająco duża, aby zmieścić etykietę energetyczną o wymiarach 36 mm szerokości i 75 mm wysokości, co zajęłoby 31 % powierzchni.

Etykiety energetyczne pozostałych lamp LED objętych kontrolą zawierały informacje wymagane w załączniku I.1  do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.

Na etykietach energetycznych objętych kontrolą lamp zadeklarowano określone klasy efektywności energetycznej. Na lampach oraz ich opakowaniach nie podawano wskaźnika efektywności energetycznej EEI. W związku z powyższym nie odniesiono się do prawidłowości zadeklarowania klasy efektywności energetycznej.       

Dostawcy lamp LED objętych kontrolą i kontrolowani dystrybutorzy przestrzegali zakazów, określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2-3 ustawy z dnia 14.09.2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych zgodnie z którymi:

 • zakazane jest umieszczanie na produkcie wykorzystującym energię etykiet, znaków, symboli lub napisów o zużyciu energii przez ten produkt lub wpływie tego produktu na zużycie energii lub innych podstawowych zasobów, które mogą wprowadzić w błąd użytkowników końcowych,
 • zakazane jest posługiwanie się etykietą w sposób nieuprawniony.    

Kontrola karty produktu.

Do objętych kontrolą lamp LED nie dołączono kart produktów. W związku z powyższym za kartę produktu, zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.  uznano etykietę energetyczną.

W badanym zakresie stwierdzono nieprawidłowości odnoszące się do 3 partii lamp, tj.

 • ORO-E14-C30-VITO-5,2W-BC oraz ORO-E14-B45-VITO-5,2W-BC znajdujących się w ofercie handlowej przedsiębiorcy w Szczecinie, gdzie na etykietach energetycznych według wzoru podanego  w załączniku I.1 punkt 3) do ww. rozporządzenia nie podano informacji dotyczących ważonego rocznego zużycia energii w kWh na 1000 godzin oraz informacje takie nie zostały przedstawione w innym miejscu na opakowaniach lamp.
 • o nazwie: żarówka LED z mleczną pokrywą, ciepła biała, E27, moc 10 W, 860 lm, index: LD-PC1A60-10, ZP-12176/14, oferowanej do sprzedaży przez przedsiębiorcę w Koszalinie, których etykieta energetyczna nie zawierała oznaczenia modelu dostawcy, co jest niezgodne  z przepisem załącznika I.1 punkt 1), 2) podpunkt II do ww. rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.

W związku z powyższym stwierdzono, że producent i importer jako dostawcy nie dopilnowali wynikających z art. 3 ust. 1 lit. a) cyt. rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r., wymagań, aby dostępna była karta produktu określona w załączniku II, która zawiera wszystkie informacje określone dla etykiety.  

 

Wykorzystanie ustaleń kontroli

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę skierowania :

 • pism informujących, że dostawcy nie dopełnili obowiązku wynikającego z przepisu art. 3 ust. 1 litera e) cyt. rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 874/2012 z uwagi na niedopilnowanie, aby etykiety energetyczne były opracowane w formacie określonym w załączniku I.
 • pism informujących, że dostawcy nie dopełnili obowiązku wynikającego z przepisu:
  • art. 3 ust. 1 litera e) cyt. rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 874/2012 z uwagi na niedopilnowanie, aby etykiety energetyczne były opracowane w formacie określonym w załączniku I,
  • art. 3 ust. 1 lit. a) cyt. rozporządzenia aby dostępne były karty produktu określone w załączniku II do rozporządzenia zawierające wszystkie informacje określone dla etykiety.

 

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej  w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 26-08-2016 12:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-08-2016
Ostatnia aktualizacja: - 26-08-2016 12:42