Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja jakości handlowej suplementów diety w zakresie oznakowania, w tym zgodności składu faktycznego ze składem deklarowanym na opakowaniu.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego 10 kontroli u 10 przedsiębiorców w zakresie jakości handlowej suplementów diety w zakresie oznakowania, w tym zgodności składu faktycznego ze składem deklarowanym na opakowaniu, zgodnie z wytycznymi Prezesa UOK i K.

Kontrole przeprowadzono na podstawie własnego rozeznania oraz informacji otrzymanej z innego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

Kontrole przeprowadzono u przedsiębiorców w: Szczecinie, Koszalinie, Kołobrzegu. 

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości u 2 skontrolowanych przedsiębiorców. Ogółem zbadano 51 partii suplementów diety o wartości 25053 zł, z czego zakwestionowano 4 partie o wartości 20103 zł.

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

 

PRAWIDŁOWOŚĆ OZNAKOWANIA SUPLEMENTÓW DIETY

Sprawdzono prawidłowość oznakowania suplementów diety w odniesieniu do postanowień:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U.UE L 304 z 22.11.2011, s. 18 ze zm.),
 • ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. 2015r.  poz. 678 ze zm.),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U.UE L 31z 01.02.2002r. ze zm.) - art.16,
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. UE L 404 z 30.12.2006, s. 9, z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015r. poz. 594, z późn. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety (Dz. U. z 2015 r., poz. 2032).

W powyższym zakresie zbadano 50 partii z czego zakwestionowano 3 partie u 1 przedsiębiorcy (spółka cywilna) w Szczecinie o wartości 20070 zł, gdzie stwierdzono nieprawidłowe oznaczenie daty minimalnej trwałości znajdującej się na etykietach tj.: „Najlepiej spożyć przed końcem upływu 2 lat od daty produkcji” i  „Najlepiej spożyć przed końcem upływu 2,5 lat (30 miesięcy) od daty produkcji”, co jest niezgodne z Załącznikiem X pkt 1 c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U.UE L 304 z 22.11.2011, s. 18 ze zm.), który stanowi, że data minimalnej trwałości składa się z dnia, miesiąca i ewentualnie roku w takiej kolejności oraz w niekodowanej formie, jednakże w przypadku środków spożywczych których trwałość przekracza 18 miesięcy wystarczy oznaczenie roku.

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień; (do dnia przesłania informacji przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi w związku z powyższym wysłano ponaglenie);
 • skierowano pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

Ponadto zbadane partie suplementów diety posiadały na zewnętrznej powierzchni dobrze widoczne i czytelne oznaczenia tj.:

 • określenie „suplement diety”,
 • nazwy kategorii składników odżywczych lub substancji charakteryzujących produkt lub wskazanie ich właściwości,
 • porcję produktu zalecaną do spożycia w ciągu dnia,
 • ostrzeżenie dotyczące nieprzekraczania zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia,
 • stwierdzenie, że suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety,
 • stwierdzenie, że suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

W oznakowaniu badanych produktów nie deklarowano oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych oraz terminów odnoszących się do ekologicznej metody produkcji („bio”, „eko”).

Znajdujące się w obrocie suplementy diety wykazane były w rejestrze produktów objętych powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu do obrotu na terytorium Polski opublikowanym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 

OCENA SPOSOBU PREZENTACJI SUPLEMENTÓW DIETY

Oceniono sposób prezentacji suplementów diety w miejscu sprzedaży pod kątem przestrzegania wymagań:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającym procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 31 z 1.2.2002, s. 1, z późn. zm.), w szczególności art. 16 dotyczącego prezentacji środków spożywczych,
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L 304 z 22.11.2011r. s. 18 z późn. zm.),w szczególności art. 7.

W powyższym zakresie zbadano ogółem 50 partii suplementów diety wartości 25020 zł, nie kwestionując żadnej partii.

 

SPRAWDZENIE DOWODÓW DOSTAW LUB INNYCH DOKUMENTÓW IDENTYFIKUJĄCYCH

Powyższe zagadnienie sprawdzono u 10 przedsiębiorców zgodnie z przepisem art. 18 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia  28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa  żywności (Dz.U. UE.L. 31 z 01.02.2002r. ze zm.). Badaniem objęto 50 partii suplementów diety wartości 25020 zł.

Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

PRAWIDŁOWOŚĆ OZNAKOWANIA ZAWARTOŚCIĄ NETTO

Powyższe zagadnienie sprawdzono u 10 przedsiębiorców. Na opakowaniach środków spożywczych producenci wskazali w ich oznakowaniu ilość tabletek, żelek, saszetek, ampułek lub kapsułek przy jednoczesnym podaniu masy netto jaką zawiera opakowanie. Badaniem objęto 50 partii suplementów diety o wartości 25020 zł.

Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

PRZESTRZEGANIE AKTUALNOŚCI DAT MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI I TERMINÓW PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA

Przestrzeganie dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia suplementów diety oferowanych do sprzedaży sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. Badaniem objęto 51 partii wartości 25053 zł , z czego zakwestionowano 1 partię o wartości 33 zł. Nieprawidłowości stwierdzono u 1 kontrolowanego przedsiębiorcy w Koszalinie.

Powyższe stanowi naruszenie przepisów art. 52 ustawy z dnia 25.08.2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015 r. poz. 594, z późn. zm.). W trakcie kontroli decyzją przedsiębiorcy omawiany produkt został wycofany z obrotu i zagospodarowany we własnym zakresie.

W związku z powyższym:

 • przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym kredytowanym za wykroczenie z art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. jw.);
 • skierowano pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

WARUNKI, SPOSÓB PRZECHOWYWANIA I OFEROWANIA PRODUKTÓW SUPLEMENTÓW DIETY

Powyższe zagadnienie sprawdzono u 10 przedsiębiorców w świetle zaleceń producentów umieszczonych w oznakowaniu opakowań jednostkowych oraz przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1 ze zm.). Badaniem objęto 50 partii suplementów diety wartości 25020 zł.

Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

Sprawdzono stan opakowań suplementów diety poddanych kontroli, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

 

IDENTYFIKACJA KONTROLOWANYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Powyższe zagadnienie sprawdzono podczas kontroli u wszystkich przedsiębiorców. Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o wpis do Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG, w świetle przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r., poz. 584 ze zm.).

Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

 

INNE ZAGADNIENIA

Rzetelność obsługi sprawdzono u 5 kontrolowanych przedsiębiorców poprzez dokonanie zakupu kontrolnego.

Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

 

MATERIAŁY Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI DAŁY/DADZĄ PODSTAWĘ DO:

 • ukarania 1 osoby mandatem karnym kredytowanym na kwotę 150 zł, z art. 100 ust.1 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. jw.)
 • skierowania do 1 przedsiębiorcy wystąpienia pokontrolnego z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień;
 • skierowania 2 informacji do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
 • przeprowadzenia 1 postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej.

 

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 26-08-2016 12:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-08-2016
Ostatnia aktualizacja: - 26-08-2016 12:38