Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów rolnictwa ekologicznego głównie z państw UE i państw trzecich

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie, zgodnie z programem kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadził łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 12 kontroli u 10 przedsiębiorców.

Kontrole działalności gospodarczej podjęto na podstawie art. 3 ust. 1, 2, 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.4.2004, str. 1 ze zm.), art. 17 ust. 3 z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678 ze zm.), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 497), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r., poz. 148 ze zm.).

Przedsiębiorców do kontroli wytypowano z własnego rozeznania.

Kontrolą objęto:  

 • 1 przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w hurtowni w Szczecinie;
 • 3 przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sklepach sieci handlowych;
 • 6 przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sklepach specjalistycznych.

Kontrole przeprowadzono u 10 przedsiębiorców i u 4 stwierdzono nieprawidłowości.

W trakcie przeprowadzonych kontroli zbadano ogółem 35 partii ekologicznych środków spożywczych o wartości 2111,00zł. Zakwestionowano 11 partii ekologicznych środków spożywczych w opakowaniach jednostkowych o wartości 558,00zł, w tym 2 partie o wartości 139 zł, z uwagi na niewłaściwą jakość produktu, 5 partii owartości 371,00zł z uwagi na niewłaściwe oznakowanie oraz 4 partie wartości 48 zł z uwagi na ich przeterminowanie.

Wśród objętych kontrolą ekologicznych środków spożywczych 14 partii zawierało surowiec pochodzący z krajów trzecich – nie kwestionowane.

Kontrolą objęto:

 • 17 partii przetworów warzywnych i  owocowych,
 • 3 partie makaronów ,
 • 4 partie kasz,
 • 4 partie soków,
 • 1 partię miodu,
 • 1 partię ciastek
 • 5 partii innej żywności ekologicznej – tj. migdały suszone, kakao sproszkowane, sezam biały łuskany, słonecznik łuskany, kukurydziana palenta eko z kaszą gryczaną.

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

 

Prawidłowość oznakowania produktów rolnictwa ekologicznego pochodzenia zagranicznego

Powyższe zagadnienie oceniono w oparciu o następujące przepisy:

 • rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. U. UE L 189 z 20.07.2007r. s. 1 ze zm.),
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. U. UE L 250 z 18.09.2008r. s. 1 ze zm.),
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz. U. UE L 334 z 12.12.2008, s. 25 ze zm.),
 • ustawę z dnia 25 czerwca 2009r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2015r poz. 497),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28.01.2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE L 31 z 01.02.2002r., s. 1 ze zm.),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.671, ze zm.),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE L 304 z 22.11.2011, s. 18 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. UE L 404 z 30.12.2006 s. 9),
 • ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz. 594 ze zm.),
 • ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 29 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83, poz. 772),
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych (Dz. U. z 2014r. poz. 494 ze zm.).

W oznakowaniu badanych produktów nie deklarowano oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych oraz informacji o zastosowaniu dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w przetworzonej żywności ekologicznej znajdujące się w załączniku VIII do rozporządzenia nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.

W zakresie sprawdzenia prawidłowości oznakowania produktów rolnictwa ekologicznego kontrolą objęto 31 partii środków spożywczych. Zakwestionowano 5 partii ekologicznych środków spożywczych w opakowaniach jednostkowych, pochodzących z Niemiec.

Kwestionowano ekologiczne środki spożywcze:  

 w Hurtowni w Szczecinie, gdzie zakwestionowano 5 partii przetworów owocowo-warzywnych o wartości 371,00zł, stwierdzając nieprawidłowości polegające na:

 • niewłaściwym określeniu „należy spożyć przed” zamiast „najlepiej spożyć przed:” (zgodnie z oświadczeniem dystrybutora), co narusza art. 9 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE L 304 z 22.11.2011, s. 18 ze zm.) w związku art. 24 i pkt 1 lit. a) zał. X rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 jw. (na opakowaniach 5 partii produktów rolnictwa ekologicznego, tj. ekologiczna kukurydza konserwowa 350g, marchewka z groszkiem Bio 680g, Groszek konserwowy ekologiczny 350g, sos pomidorowy Ricotta Bio 350g, Sos pomidorowy Passata Bio 700ml);
 • braku wszelkich specjalnych warunków przechowywania lub warunków użycia,  co narusza art. 9 ust. 1 lit. g) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 jw. w związku art. 25 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 jw. (na opakowaniu 3 partii produktów rolnictwa ekologicznego tj. marchewka z groszkiem Bio 680g, Groszek konserwowy ekologiczny 350g, Sos pomidorowy Passata Bio 700ml);
 • braku oznaczenia w wykazie składników produktu powodującego alergie, za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego je od reszty wykazu składników, co stanowi naruszenie art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 jw. w związku z art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 jw., ponadto wykaz składników nie rozpoczynał się bądź nie był poprzedzony właściwym nagłówkiem, który powinien składać się z wyrazu „składniki” lub zawierać ten wyraz, co stanowiło naruszenie art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia jw. w związku z art. 18 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 jw. (przy partii sosu pomidorowego Ricotta Bio 350g, w którego składzie wymieniono ser twardy (alergen);
 • przy 3 partiach produktów rolnictwa ekologicznego w polskim tłumaczeniu etykiety nieprawidłowo podano masę netto lub masę po odcieku w stosunku do masy netto i masy po odcieku zadeklarowanej przez producenta; dotyczyło to ekologicznej kukurydzy konserwowej (na oryginalnej etykiecie podano masę netto 350 g, a na etykiecie w tłumaczeniu polskim podano 330g), marchewki z groszkiem Bio, (na oryginalnej etykiecie podano masę netto po odsączeniu 450 g, a na etykiecie w języku polskim podano 420g), groszku konserwowego ekologicznego (na oryginalnej etykiecie podano masę netto po odsączeniu 215 g, a na etykiecie w języku polskim podano 230g), przez co wprowadzono w błąd konsumenta w szczególności co do ilości produktu rolnictwa ekologicznego, co narusza art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 jw.

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2015r, poz. 678 ze zm.).

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy, celem usunięcia uchybienia,
 • skierowano wystąpienie do producenta-dystrybutora z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

Kontrolowany przedsiębiorca w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne poinformował, że w zakresie oznakowania zakwestionowanych produktów zwrócił się do dystrybutora-producenta, który usunął uchybienia w tłumaczeniach na etykietach kwestionowanych produktów.

Dystrybutor- Producent dotychczas nie udzielił odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.

 

Ocena laboratoryjna jakości produktów ekologicznych pochodzenia zagranicznego

Ogółem do badań laboratoryjnych w laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu pobrano próbki z 10 partii przedmiotowych produktów pochodzących z krajów UE, w tym jedna partię pochodzącą „spoza UE”, tj. zbadano:

 • 6 partii przetworów warzywnych,
 • 2 partie przetworu owocowego,
 • 1 partię miodu,
 • 1 partię soku spoza Unii.

W trakcie badań dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych
i fizykochemicznych w odniesieniu do deklaracji producentów i obowiązujących przepisów. Przeprowadzono również badania w kierunku obecności substancji konserwujących, substancji słodzących.

Nieprawidłowości stwierdzono u 2 przedsiębiorców:

1. w hipermarkecie w Szczecinie, gdzie zakwestionowano:

„Ekologiczne puree jabłkowy i truskawkowy” 200g kraj pochodzenia Włochy

W wyniku badań laboratoryjnych oraz uwzględniając wytyczne w zakresie określenia limitów tolerancji dla składników odżywczych wymienionych na etykiecie, w porównaniu z wymaganiami określonymi w deklaracji producenta stwierdzono niższą zawartość cukrów tj. 10,7g/100g a deklarowano 16,8g/100g.

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678 ze zm.).

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy, celem usunięcia uchybienia,
 • skierowano wystąpienie do producenta z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • skierowano informację do właściwego terytorialnie WIIH w zakresie nieprawidłowej jakości ww. produktu,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej,
 • zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

Przedsiębiorca w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne poinformował, że została przesłana informacja do producent o stwierdzonej niższej zawartości cukrów. Producent stwierdził, że wartości odżywcze mogą nieznacznie się wahać ze względu na różną dojrzałość użytych owoców i różne warunki atmosferyczne przy wzroście oraz różne nasłonecznienie. Producent zobowiązał się do uaktualnienia informacji zawartych na opakowaniu. Przedsiębiorca poinformował o podjęciu działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli.

2. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Kołobrzegu, gdzie zakwestionowano:

Pomidory Pelati bez skóry w puszce BIO a`400 g „e”; kraj pochodzenia Włochy, gdyż stwierdzono, że badane próbki są niezgodne z deklaracją producenta podaną na opakowaniu z uwagi na niższą masę odciekniętych warzyw (masa odciekniętych warzyw [g] - wynik badania: 210,5 i 220,1; niepewność wyniku: 15,4 i 16,1; wartość zgodnie z wymaganiami: 240).

Powyższe stanowi naruszenie wymagań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678 ze zm. ),

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy, celem usunięcia uchybienia,
 • skierowano wystąpienie do dystrybutora z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • skierowano informację do właściwego terytorialnie WIIH w zakresie nieprawidłowej jakości ww. produktu,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej,
 • zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

Kontrolowany przedsiębiorca w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne poinformował o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

Dystrybutor w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne poinformował, że została przesłana informacja do producenta (Włochy) o stwierdzonej niżej masie produktu. Producent zapewnił o wprowadzeniu wzmożonej kontroli wewnętrznej pod względem jakości produktów wprowadzanych na rynek. Ponadto przedsiębiorca poinformował o podjęciu działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli.

 

Identyfikacja dostawców ocenianych produktów rolnictwa ekologicznego

W powyższym zakresie sprawdzono, czy przedsiębiorcy posiadają dowody dostaw na poddane w toku kontroli ocenie partie produktów ekologicznych. Zgodnie z art. 27 ust. 13 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. U. UE L 189 z 20.07.2007r. s.1 ze zm.) w związku z art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28.01.2002r ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE L 31 z 01.02.2002r. s. 1 ze zm.) prześledzono drogę produktów począwszy od producenta do sprzedawcy.

W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

Przestrzeganie systemu kontroli

W placówkach objętych kontrolą nie prowadzono sprzedaży produktów ekologicznych oferowanych do sprzedaży „luzem”, bez opakowań.

 

Sprawdzenie ilości rzeczywistej produktu

W trakcie badań laboratoryjnych sprawdzono zgodność zawartości netto z rzeczywistą, mając na względzie przepisy ustawy z dnia 07.05.2009r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015r., poz. 1161).

W powyższym zakresie przebadano próbki produktów pobrane do badań w ilości 23 opakowań jednostkowych, nie kwestionując ilości rzeczywistej w stosunku do deklarowanej na opakowaniu przez producentów.

Badania laboratoryjne w powyższym zakresie przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu.

 

Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia produktów rolnictwa ekologicznego

 

Sprawdzenia aktualności terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości ekologicznych środków spożywczych dokonano u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. W powyższym zakresie kontrolą objęto ogółem 35 partii, z czego zakwestionowano 4 partie z uwagi na nieaktualne daty minimalnej trwałości.

U przedsiębiorcy, w sklepie w Koszalinie, stwierdzono w obrocie 4 partie produktów rolnictwa ekologicznego po dacie minimalnej trwałości tj.:

 1. wafle suche BIO – listki a`38 g – 6 opakowań – 60 dni po upływie daty minimalnej trwałości;
 2. kukurydziana palenta eko z kaszą gryczaną a`300 g – 2 opakowania – 47 dni po upływie daty minimalnej trwałości;
 3. kasza ziarno eko 100% KAMUT a`500 g – 2 opakowania – 63 dni po upływie daty minimalnej trwałości;
 4. makaron razowy z pszenicy BIO a`400 g – 3 opakowania – 8 dni po upływie daty minimalnej trwałości;

Powyższe stanowiło naruszenie przepisów art. 52 ustawy z dnia 25.08.2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. jw.).

W trakcie kontroli decyzją przedsiębiorcy ww. produkty zostały wycofane z obrotui zagospodarowane we własnym zakresie.

Przedsiębiorcę ukarano mandantem karnym kredytowanym za wykroczenie z art. 100 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. jw.).

O będących w obrocie towarach po upływie daty minimalnej trwałości i terminu przydatności do spożycia poinformowano właściwy terytorialnie organ Inspekcji Sanitarnej.

 

Warunki i sposób przechowywania produktów rolnictwa ekologicznego

Warunki i sposób przechowywania ekologicznych środków spożywczych objętych kontrolą sprawdzono w świetle zaleceń producentów umieszczonych w oznakowaniu opakowań jednostkowych oraz przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1 ze zm.). Stwierdzono, że warunki i sposób przechowywania badanych produktów, znajdujących się w ofercie handlowej u wszystkich przedsiębiorców objętych kontrolą były prawidłowe i uwzględniały zalecenia producentów oraz przepisy ww. rozporządzenia.

 

Przestrzeganie przepisów ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Sprawdzono przestrzeganie postanowienia art. 59 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r., poz. 594 ze zm.) w zakresie dotyczącym przechowywania i udostępniania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością.

Kontrolą objęci przedsiębiorcy przechowywali aktualne książeczki zdrowia osób bezpośrednio stykających się z żywnością. W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

Identyfikacja kontrolowanych przedsiębiorców

Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o wpis do CEIDG  dla osób fizycznych oraz o wpis do Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, w świetle przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r., poz. 584 ze zm.). Powyższe zagadnienie sprawdzono podczas kontroli u wszystkich przedsiębiorców. Kontrolowani przedsiębiorcy dokonali zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej do CEIDG lub do KRS. Zakres i rodzaj prowadzonej działalności przez kontrolowanych przedsiębiorców był zgodny z wpisami do CEIDG lub do KRS. Nie stwierdzono w powyższym zakresie nieprawidłowości.

 

Inne zagadnienia

Rzetelność obsługi sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców, z wyjątkiem hurtowni poprzez dokonanie zakupu kontrolnego, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

Jeden z przedsiębiorców prowadził również sprzedaż na odległość przez Internet. Sprawdzono prezentację produktów poddanych kontroli na stronie internetowej www.ezakupy.tesco.pl/ zgodnie z przepisami art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 j/w. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do :

 • ukarania 1 osoby mandatem karnym kredytowanym na kwotę 150,00 zł z art. 100 ust.1 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r., poz. 594 ze zm.),
 • wysłania 4 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • wysłania 4 wystąpień do producentów z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • przesłania 1 informacji do właściwego terytorialnie organu Inspekcji Sanitarnej,
 • przesłania 2 informacji do właściwych terytorialnie WIIH.

Ponadto w związku z ustaleniami kontroli z 3 spraw zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne w związku z naruszeniem ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz zostaną wszczęte 2 postępowania administracyjne zmierzające do wydania  decyzji zobowiązujących kontrolowanego do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 25-05-2016 12:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-05-2016
Ostatnia aktualizacja: - 25-05-2016 12:45