Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości funkcjonowania handlu i gastronomii w szkołach i na wyższych uczelniach, w klubach studenckich, internatach, akademikach.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego 4 kontrole u 4 przedsiębiorców w zakresie prawidłowości funkcjonowania handlu i gastronomii w szkołach i na wyższych uczelniach, w klubach studenckich, internatach, akademikach, zgodnie z wytycznymi Prezesa UOK i K.

Kontrole przeprowadzono na podstawie własnego rozeznania.

Kontrole przeprowadzono u 4 przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w Szczecinie i w Koszalinie.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości u 3 skontrolowanych przedsiębiorców. Ogółem zbadano 36 partii produktów żywnościowych i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, z czego zakwestionowano 9 partii środków spożywczych.

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

 

1. JAKOŚĆ SUROWCÓW, PÓŁPRODUKTÓW, POTRAW I NAPOJÓW

Do badań laboratoryjnych u 4 przedsiębiorców pobrano 4 próbki ekstraktów kawy. Badania jakościowe ekstraktów kawy przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym UOKiK w Katowicach dokonując sprawdzenia zgodności cech fizycznych, chemicznych z obowiązującymi przepisami oraz deklaracjami producentów na opakowaniu.

 • Pobrano do badań laboratoryjnych 4 próbki z 4 partii ekstraktów kawy tj.:
 • 1 próbka/30g kawy rozpuszczalnej 150g, nr partii L52670209 0, najlepiej spożyć przed końcem : 09.2017r.,  producenta z Poznania;
 • 1 próbka/30g Kawy rozpuszczalnej 200 g, nr partii 529507951, najlepiej spożyć przed końcem : 10.2017r.,  producenta z Poznania;
 • 1próbka/30g sproszkowanej kawy rozpuszczalnej 200g, nr partii OHB015254, najlepiej spożyć przed końcem: 06.2017, Dystrybutor: Warszawa,
 • 1 próbka/35g kawy rozpuszczalnej 150g, nr partii L52170289 D, najlepiej spożyć przed końcem : 08.2017r.,  producenta z Poznania

W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Ponadto u 4 przedsiębiorców dokonano oceny organoleptycznej 8 partii potraw przygotowanych na miejscu i oferowanych do sprzedaży tj.:

 • Pierogi ruskie 10 szt./partia; wyprodukowane przez przedsiębiorcę  w Szczecinie;
 • Naleśniki z serem 3 szt./partia; wyprodukowane przez przedsiębiorcę  w Szczecinie;
 • Hot-dog z surówką 1szt./partia; wyprodukowany przez przedsiębiorcę w Szczecinie;
 • Hamburger 1 szt./partia;  wyprodukowany przez przedsiębiorcę w Szczecinie;
 • Pierogi ruskie 2 porcje po 8 szt./ 2 partie; wyprodukowane przez przedsiębiorcę w Szczecinie;
 • Kotlet schabowy zestaw/partia; wyprodukowany przez przedsiębiorcę
 • w Koszalinie;
 • Kotlet drobiowy zestaw/partia; wyprodukowany przez przedsiębiorcę w Koszalinie.

W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

2. PRAWIDŁOWOSĆ OZNAKOWANIA TOWARÓW

Sprawdzono prawidłowość oznakowania produktów służących do przygotowywania potraw, naparów oraz wyrobów kulinarnych w odniesieniu do postanowień:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L 304 z 22.11.2011, s. 18 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 29)
 •  § 19 ust. 1 oraz § 19 ust. 2;
 • ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. 2015 r.  poz. 678 ze zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L.2002.31.1 ze zm.),
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83, poz. 772).

Zbadano 24 partie z czego zakwestionowano 9 partii potraw u 3 przedsiębiorców tj.:

U przedsiębiorcy w Szczecinie, gdzie stwierdzono w oznakowaniu przy 4 partiach potraw tj.: „Hot Dog z surówką”, „Hamburger”, Hot Dog francuski” i „Cheesburger” brak podania pełnego wykazu składników w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu, z uwzględnieniem informacji zgodnie z oświadczeniem przedsiębiorcy w zakresie substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, co narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2  rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz.29) w związku z art. 21 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r.
w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L.2011.304. 18 ze zm.).

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych
(Dz. U. 2015 r.  poz. 678 ze zm.).

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca poinformował, że zobowiązuje się do wprowadzenia zmian tak aby odpowiadały obowiązującym przepisom.

Ponadto w trakcie kontroli sprawdzono oznakowanie w zakresie substancji dodatkowych wymienionych w składzie środków spożywczych (w tym wyrobów kulinarnych oraz surowców i półproduktów służących do ich przygotowania) czy zastosowane zostały na warunkach określonych w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. U. UE. L 354 z 31.12.2008 s. 16 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków spożywczych aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (Dz. U. L 354 z 31.12.2008 s. 34).

W powyższym zakresie zbadano 1 partię produktu i nie stwierdzono w badanym zakresie nieprawidłowości.

U przedsiębiorcy w Szczecinie, gdzie stwierdzono w oznakowaniu przy  partiach potraw tj.: „pierogi ruskie”, „pierogi z mięsem”, „pierogi z kapustą i grzybami” brak podania pełnego wykazu składników w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu, z uwzględnieniem informacji zgodnie z oświadczeniem przedsiębiorcy w zakresie substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, co narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2  rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz.29) w związku z art. 21 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r.
w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE)
nr 608/2004 (Dz. U. UE. L.2011.304. 18 ze zm.).

Ponadto wykaz składników nie rozpoczynał się bądź nie był poprzedzony właściwym nagłówkiem, który powinien składać się z wyrazu „składniki” lub zawierać ten wyraz,
co stanowi naruszenie § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz.29) w związku z art. 18 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. jw.

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych
(Dz. U. 2015 r.  poz. 678 ze zm.).

W toku kontroli przedsiębiorca usunął wszystkie nieprawidłowości.

W związku z powyższym:

 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

U przedsiębiorcy w Koszalinie, gdzie stwierdzono w oznakowaniu przy 2 partiach potraw tj.: „kotlet schabowy zestaw”, „kotlet drobiowy zestaw” brak podania pełnego wykazu składników w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu, z uwzględnieniem informacji zgodnie z oświadczeniem przedsiębiorcy w zakresie substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, co narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz.29) w związku z art. 21 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L.2011.304. 18 ze zm.)

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych
(Dz. U. 2015 r.  poz. 678 ze zm.).

W toku kontroli przedsiębiorca usunął wszystkie nieprawidłowości.

W związku z powyższym:

 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

W zakresie kontroli obejmującym:

 • rzetelność obsługi (sprzedaży),
 • przestrzeganie warunków magazynowania żywności oraz okresów jej trwałości,
 • identyfikowalność towarów,
 • wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością,
 • przestrzegania postanowień art. 59 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
 • o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r. poz. 594 ze zm.),
 • identyfikacja kontrolowanych przedsiębiorców,

nieprawidłowości nie stwierdzono.

W ramach urzędowych kontroli nie badano zagadnień:

 • przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych  (Dz. U. z 2015 r. Nr 298),
 • przestrzegania przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487),
 • prawidłowość uwidaczniania cen,
 • przestrzegania przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2013r. poz.1069 ze zm.)

 

MATERIAŁY Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI DAŁY/DADZĄ PODSTAWĘ DO:

 • skierowania do 1 przedsiębiorcy wystąpienia pokontrolnego z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • przeprowadzenia 3 postępowań administracyjnych z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzających do wymierzenia kary pieniężnej,

 

GŁÓWNE PRZYCZYNY STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI TO:

 • nieznajomość obowiązujących przepisów bądź niewłaściwe ich interpretowanie,
 • niedopatrzenie i zaniedbanie przez samych przedsiębiorców,

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 13-05-2016 11:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-05-2016
Ostatnia aktualizacja: - 13-05-2016 11:32