Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z kontroli legalności i rzetelności przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie prowadzenia sal zabaw

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w I kw. 2016 r. przeprowadził w ww. zakresie 5 kontroli w Szczecinie, Szczecinku i Koszalinie.

Kontrolą objęto przedsiębiorców świadczących  usługi w zakresie prowadzenia sal zabaw dla dzieci, które  zlokalizowane były w centrach handlowych, miejscach rekreacyjnych lub innych miejscach, w których rodzice odpłatnie pozostawiali dzieci pod opieką organizatora tego rodzaju usług.

Ustalenia kontroli w odniesieniu do poszczególnych punktów programu przedstawiają się następująco:

 

1. Legalność prowadzonej działalności

Spośród pięciu skontrolowanych przedsiębiorców, czterech zgłosiło prowadzoną działalność do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a jeden do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zakresy prowadzonych działalności gospodarczych były zgodne z  dokonanym wpisem.

 

2. Prawidłowość uwidaczniania cen oferowanych usług w sporządzonych cennikach oraz prawidłowość naliczania i pobierania opłat za wykonane usług.

Sprawdzono prawidłowość uwidaczniania cen pod kątem ustawy z dnia 9 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) oraz wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidocznienia cen towarów i usług (Dz. U. z 2015 r., poz. 2121).

Stwierdzono, że w sprawdzonych salach zabaw w miejscach widocznych i ogólnodostępnych znajdowały się cenniki wraz z dokładnym określeniem rodzaju i zakresu świadczonych usług, co spełniało wymagania określone przepisami § 10 oraz § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Na podstawie wystawionych paragonów u czterech przedsiębiorców dokonano oceny zgodności stosowanych cen z cenami ujętymi w obowiązującym cenniku uwidocznionym konsumentom. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Natomiast nie sprawdzono tego zagadnienia u jednego przedsiębiorcy, ponieważ nie posiadała kasy fiskalnej oraz  nie wystawiła w bieżącym roku  rachunków i faktur Vat.  

 

3. Ewidencja i terminowość zleconych usług

 

W czasie prowadzonych kontroli stwierdzono, że:

 • dwóch przedsiębiorców prowadziło pisemną ewidencję świadczonych usług podzieloną na dwie odrębne części:
  • w pierwszej części odnotowywano imiona dzieci, datę i czas kiedy przebywały w sali zabaw oraz cenę za świadczoną usługę,
  • w drugiej części odnotowywano przyjęcia urodzinowe - okolicznościowe (termin i godzina przyjęcia, imię dziecka, nazwisko i numer telefonu rodzica, kwota zaliczki, wersja urodzin);
 • trzech przedsiębiorców nie prowadziło ewidencji świadczonych usług.

W oparciu o ww. ewidencję prowadzoną przez dwóch przedsiębiorców ustalono, że terminy wykonania usług były przestrzegane. Klienci korzystający z usług otrzymywali za wykonane usługi paragon fiskalny lub fakturę VAT. Skontrolowani przedsiębiorcy poinformowali, że nie było odmowy wykonania usługi. Nieprawidłowości w sprawdzanym zakresie nie stwierdzono.

Pozostali przedsiębiorcy przy przyjmowaniu bieżących usług prowadzili formularze zlecanych usług, w których odnotowywali każdorazowo takie informacje jak: imię  i nazwisko dziecka, czas pobytu dziecka na sali zabaw (godzinę wejścia i godzinę wyjścia), a w niektórych przypadkach również telefon kontaktowy do opiekuna.

Natomiast w przypadku organizowania imprez okolicznościowych np. przyjęć urodzinowych dodatkowo sporządzane były w formie pisemnej zlecenia, w których znajdowały się szczegółowe informacje dotyczące imprezy m.in.: przewidywany termin wykonania, minimalna ilość dzieci mogących uczestniczyć w przyjęciu, wiek dzieci, informacje dotyczące przygotowania poczęstunku, potwierdzenie dokonania wpłaty zadatku.

 

4. Bezpieczeństwo świadczonych usług.

W toku prowadzonych kontroli:

 • sprawdzono, czy wykorzystywane do świadczenia usług urządzenia udostępnione w salach zabaw, z których zgodnie z przeznaczeniem korzystały dzieci, nie stwarzały zagrożenia, tj. sprawdzono m.in. czy nie miały ostrych krawędzi, czy ich konstrukcje były stabilne, czy wszystkie rury szczelnie zabezpieczono otuliną piankową i mocno spięto opaskami plastykowymi tak, aby niebezpiecznie się nie przemieszczały, czy urządzenia nie posiadały widocznych śladów uszkodzeń mechanicznych, czy urządzenia do wspinania były odpowiednio zabezpieczone, czy siatki zabezpieczające były dobrze naprężone.

W czasie prowadzonych kontroli sprawdzeniu poddano 7 urządzeń i miejsc rekreacji udostępnionych dzieciom w salach zabaw.

Nieprawidłowości stwierdzono, u dwóch przedsiębiorców, tj.:

 • u pierwszego przedsiębiorcy ocenie organoleptycznej poddano konstrukcję piętrową przestrzenną, która wyposażona była w suchy basen z piłeczkami, dwie zjeżdżalnie rynnowe, podesty pochyłe, wałki wiszące, poprzeczne belki oraz sznury piłek.

W wyniku dokonanych oględzin stwierdzono, że w dolnej części konstrukcji utworzono tor przeszkód miedzy sznurami plastikowych piłek (średnica piłek ok. 15 cm), które posiadały ślady widocznych uszkodzeń mechanicznych. Stwierdzono 56 piłek zgniecionych i zniekształconych oraz 3 piłki pęknięte. Ponadto stwierdzono, że jedno z gniazd elektrycznych (220V) posiadało łatwo dostępne otwory wtykowe gniazda elektrycznego w miejscu przebywania dzieci w części dywanowej kącika zabaw, w której znajdowała się m.in. wolnostojąca, ruchoma kuchenka z akcesoriami do zabawy.

W związku z powyższym uznano, iż z wyżej wskazanych względów przedmiotowe miejsce zabaw zabezpieczono i udostępniono dzieciom w sposób nieodpowiedni.

Przedsiębiorca podjął dobrowolne działania, tj. zobowiązał się do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości opisanych wyżej, poprzez zaślepienie otworów gniazda elektrycznego oraz wymianę piłek plastikowych na nowe. W trakcie kontroli ww. nieprawidłowości usunięto.

 • u drugiego ocenie organoleptycznej poddano wielopoziomową konstrukcję zabawową wyposażoną w słupy pionowe i poziome, podesty, suchy basen z piłeczkami, dwie zjeżdżalnie otwarte, wałki wiszące, poprzeczne belki i sznury piłek. W wyniku dokonanych oględzin wielopoziomowej konstrukcji zabawowej w dolnej części jednej z zjeżdżalni, stwierdzono, że rura metalowa była niezabezpieczona z powodu braku opasek plastikowych spinających otulinę piankową rury. Na drugim poziomie konstrukcji stwierdzono m.in. dwa schodki (podesty) tapicerowane materiałem z tworzywa sztucznego, które były rozerwane i gąbczasta otulina wydostała się  na zewnątrz, nie tworząc faktycznego zabezpieczenia. Pod konstrukcją w dolnej części dywanowej umieszczono suchy basen z piłkami, które posiadały ślady widocznych uszkodzeń mechanicznych (pęknięcia, wgniecenia, zniekształcenia). Stwierdzono 16 piłeczek pękniętych oraz 32 piłeczki zniekształcone (z wgnieceniami). Ponadto pod konstrukcją na wysokości ok. 2 m od podłogi zamontowano lampę LED bez osłony (klosza).

W przedmiotowej sali zabaw w miejscach ogólnodostępnych stwierdzono ponadto cztery gniazda elektryczne, które były niezabezpieczone, tj. posiadały łatwo dostępne otwory. 

W związku z powyższym uznano, iż z wyżej wskazanych względów przedmiotowe miejsce zabaw zabezpieczono i udostępniono dzieciom w sposób nieodpowiedni.

W trakcie kontroli przedsiębiorca podjął dobrowolne działania, tj. usunął część  opisanych wyżej nieprawidłowości, poprzez wymianę piłek plastikowych na nowe, zaślepienie otworów gniazd elektrycznych, osłonięcie rury w dolnej części konstrukcji, założenie klosza osłaniającego lampę LED oraz zlecenie firmie serwisowej naprawę rozerwanego materiału na przedmiotowych schodkach, które tymczasowo  zostały  zabezpieczone. Po wykonaniu przedmiotowej naprawy przedsiębiorca przesłał stosowne oświadczenie wraz z dokumentacją fotograficzną.

Pozostałe sprawdzane urządzenia nie zawierały uszkodzeń mechanicznych, zadziorów, były prawidłowo zamontowane, elementy metalowe były zabezpieczone otulinami piankowymi, krawędzie były gładkie.

 • Sprawdzono posiadanie przez kontrolowanych przedsiębiorców dokumentów poświadczających bezpieczeństwo urządzeń zainstalowanych w salach zabaw. Pięciu  kontrolowanych przedsiębiorców okazało na posiadane urządzenia takie dokumenty jak: atesty na materiały i elementy służące do zabaw, opinie, certyfikaty na urządzenia udostępnione dzieciom, orzeczenia techniczne, deklaracje zgodności, klasyfikacje ogniowe, aprobaty techniczne, sprawozdania z badań, dokumentacje techniczno-ruchowe i inne dokumenty poświadczające bezpieczeństwo użytkowania.
 • Ustalono, że konstrukcje i urządzenia zabawowe znajdujące się w salach zabaw dwóch przedsiębiorców były konserwowane i serwisowane przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne. Natomiast trzech przedsiębiorców wykonywało drobne konserwacje we własnym zakresie, a w przypadku gdy zachodziła konieczność bardziej skomplikowanych napraw, dokonywały ich zewnętrzne specjalistyczne podmioty. Firmy te dokonywały również corocznego przeglądu i oceny bezpieczeństwa  zamontowanych urządzeń. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
 • Stwierdzono, że kontrolowani przedsiębiorcy opracowali i uwidocznili regulaminy sal zabaw,  w których określono m.in. granicę wiekową dzieci oraz zasady bhp bezpiecznego korzystania z urządzeń. Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.
 • Ustalono, iż w salach zabaw znajdowały się apteczki pierwszej pomocy zawierające podstawowe  wyposażenie. Ponadto pracownicy zostali przeszkoleni do udzielania pierwszej pomocy oraz posiadali telefony komórkowe, za pomocą których w nagłych wypadkach mogli wezwać pomoc. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

5. Regulaminy świadczonych usług

W miejscach ogólnodostępnych wszyscy przedsiębiorcy uwidoczniali regulaminy korzystania z sali zabaw dla dzieci. Przedmiotowe regulaminy zawierały w szczególności informacje:

 • o uiszczeniu opat za korzystanie z sali zabaw i zabawek, i opiekę nad dzieckiem. Brak takiej informacji odnotowano u jednego przedsiębiorcy,
 • o możliwości pozostawienia przez rodziców dziecka w sali zabaw na „własną odpowiedzialność”. Jeden przedsiębiorca dodatkowo pobierał oświadczenie od rodziców (opiekunów) o pozostawieniu dziecka na „własną odpowiedzialność”. Brak było u tego przedsiębiorcy zapisu wskazującego, że wówczas opiekę nad dzieckiem sprawuje pracownik sali zabaw;
 • określające wiek dzieci mogących bawić się na sali;
 • określające ograniczenia co do liczby dzieci bawiących się na sali. Jedynie u dwóch przedsiębiorców nie podano ograniczenia co do liczby dzieci bawiących się na sali zabaw w danej chwili;
 • określające zasady BHP panujące na salach zabaw;
 • o obowiązku zdejmowania obuwia;
 • o miejscach spożywania posiłków w wyznaczonych miejscach;
 • o możliwości obserwowania dzieci, jak również przebywania w salach zabaw.

Jeden przedsiębiorca ponadto podawał informacje, że rodzice (opiekunowie) nie mogą korzystać z dziećmi z wysokich konstrukcji urządzeń. Natomiast w sali zabaw prowadzonej przez drugiego przedsiębiorcę  brak było informacji o korzystaniu z urządzeń  przez opiekunów (rodziców) podczas zabawy z dziećmi. W czasie kontroli przedsiębiorcy uzupełnili regulaminy o  wymienione wyżej zapisy.

Ponadto ustalono, że jeden przedsiębiorca w przypadku wyboru przyjęcia urodzinowego lub imieninowego przed wykonaniem usługi zapoznawał opiekuna (rodzica) z dodatkowym regulaminem określonym jako „regulamin urodzin/imienin” i żądał potwierdzenia pisemnego o zapoznaniu się z treścią przedmiotowego regulaminu. Natomiast drugi przedsiębiorca zobowiązywał klientów pozostawiających dzieci w sali zabaw do wypełnienia druku poprzez wpisanie numeru telefonu opiekuna (rodzica) oraz odręcznego podpisania m.in. oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotowym regulaminem placu zabaw. W przypadku wyboru przyjęcia urodzinowego ww. przedsiębiorca ponadto zobowiązywał opiekuna (rodzica) do wypełnienia formularza urodzinowego, który zawierał ogólne warunki handlowe oraz zawierał stwierdzenie, że „wszyscy dorośli oraz dzieci przebywające na placu muszą dostosować się do obowiązującego regulaminu.”

Dwóch przedsiębiorców nie wymagało podpisania regulaminu. Nie stosowali również oświadczeń o zapoznaniu się z regulaminem.

W czasie prowadzonych kontroli do Delegatury UOKiK w Gdańsku przesłano regulaminy stosowane przez dwóch przedsiębiorców.

Kontrolowani przedsiębiorcy okazali dokumenty zawarcia dobrowolnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 • Stan sanitarno-porządkowy obiektów nie budził zastrzeżeń kontrolujących.
 • Wszyscy skontrolowani przedsiębiorcy oferowali konsumentom dodatkowe usługi np.:  przyjęcia urodzinowe/imieninowe. Dwóch przedsiębiorców prowadziło ewidencję ww. świadczonych usług, w których odnotowywali datę przyjęcia urodzinowego/imieninowego, termin i godzinę przyjęcia, imię dziecka, nazwisko i numer telefonu rodzica, kwotę zaliczki, wersje urodzin. Z klientami zawierano pisemne umowy, które w sposób dostateczny chroniły interes konsumenta. Ustalono, że przestrzegane były terminy wykonywania usług.

 

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej  w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 09-05-2016 15:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-05-2016
Ostatnia aktualizacja: - 09-05-2016 15:04