Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli mięsa i produktów mięsnych pod kątem ujawniania zafałszowania produktami tańszymi

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 9 kontroli u 8 przedsiębiorców w zakresie kontroli mięsa i produktów mięsnych pod kątem ujawniania zafałszowania produktami tańszymi.

Przedsiębiorców do kontroli wytypowano z własnego rozeznania.

Kontrolą objęto 8 przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w sklepach sieci handlowych w Szczecinie, Trzebiatowie, Koszalinie i Świdwinie.

Ogółem skontrolowano 45 partii mięsa i produktów mięsnych o wartości 2229 złotych (w tym 2 partie przetworów mięsnych nie pochodzących z Polski o wartości 37 zł), z czego zakwestionowano 11 partii pochodzących z Polski, o wartości 408 złotych, co stanowi 24% zbadanych partii.

Kontrolą objęto:

Grupa 08.1 wg rozporządzenia 1333 - mięso świeże w tym mielone (oprócz surowych wyrobów mięsnych) - 4 partie mięsa bez wieprzowiny o wartości 271 zł, w tym 2 partie wołowe o wartości 112 zł, 6 partii mięsa wieprzowego o wartości 391 zł; 1 partię mięsa z udziałem wieprzowiny o wartości 56 zł, nie kwestionując badanych partii;

Grupa 08.2 wg rozporządzenia 1333 - surowe wyroby mięsne (w tym metka, kiełbasa surowa biała) - 1 partię wyrobów bez wieprzowiny (wołowe) o wartości 100 zł, 2 partie wyrobów wieprzowych o wartości 56 zł; 1 partię z udziałem wieprzowiny o wartości 17 zł, nie kwestionując badanych partii;

Grupa 08.3 wg rozporządzenia 1333 – produkty mięsne (wędliny, konserwy, pasztety) - 5 partii oprócz wieprzowych o wartości 199 zł, w tym 1 partię wołową o wartości 110zł, nie kwestionując badanych partii; 19 partii wyrobów wieprzowych o wartości 986 zł, kwestionując 8 partii o wartości 317 złotych; 6 partii z udziałem wieprzowiny o wartości 153 zł, kwestionując 3 partie o wartości 91 zł.

Badaniem objęto ogółem 28 partii mięsa i produktów mięsnych w opakowaniach jednostkowych o wartości 1648 zł, z czego zakwestionowano 1 partię produktu mięsnego o wartości 109 złotych oraz 17 partii produktów mięsnych oferowanych do sprzedaży luzem o wartości 581 zł, kwestionując 10 partii o wartości 299 zł.

Wszystkie ww. partie zbadano w sklepach sieci handlowych.

W kontrolowanych placówkach nie było w ofercie handlowej produktów mięsnych pochodzących z mięsa dzikich zwierząt.

 

I  OCENA  JAKOŚCIOWA  MIĘSA  I  PRODUKTÓW  MIĘSNYCH

Badania próbek produktów przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu, gdzie dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych, fizykochemicznych i rodzaju gatunku mięsa, w odniesieniu do deklaracji producentów, oraz obowiązujących przepisów. 

Ogółem zbadano 8 partii mięsa i produktów mięsnych o wartości 758 zł (18 opakowań), kwestionując 1 partię produktu mięsnego o wartości 109 złotych, tj.:

Kiełbasa ze świniobicia, kiełbasa wieprzowa, średnio rozdrobniona, parzona 500 g, oznakowana m.in. należy spożyć do: 15.02.2016, numer partii 510206, z uwagi na wyższą zawartość tłuszczu w stosunku do deklaracji Producenta; zgodnie ze Sprawozdaniem z badań nr 9/2016 oraz uwzględniając wytyczne w zakresie określenia limitów tolerancji dla składników w wartości odżywczej wymienionych na etykiecie, tj. wynik badania: 30%; deklaracja producenta: 24%.

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym
w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2015r, poz. 678 ze zm.). Ww. produkt mięsny oferowano do sprzedaży u przedsiębiorcy w Szczecinie.

Wobec powyższego:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonego uchybienia,
 • skierowano wystąpienie pokontrolne do producenta z wnioskiem o usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości;
 • skierowano informację do właściwego terytorialnie WIJHARS,
 • materiały z kontroli zostaną skierowane do postępowania administracyjnego, odnośnie wymierzenia kary pieniężnej z ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678 ze zm.),
 • zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

Kontrolowany przedsiębiorca w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne poinformował, że skierował pismo m.in. do kupca i producenta wędliny, w którym zobowiązał ww. do weryfikacji partii produkcyjnej oraz udzielenia odpowiedzi bezpośrednio do Siedziby Spółki oraz Zachodniopomorskiego  Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

Natomiast Producent poinformował m.in., że przeprowadzi ponowną weryfikację wartości odżywczej dla ww. produktu.

 

II PRAWIDŁOWOŚĆ  OZNAKOWANIA  MIĘSA  I  PRODUKTÓW  MIĘSNYCH

Ogółem kontrolą objęto 40 partii mięsa i produktów mięsnych o wartości 2054 zł, kwestionując 5 partii o wartości 124 zł.

Prawidłowość oznakowania produktów mięsnych oferowanych bez opakowań sprawdzono
w odniesieniu do przepisów:

 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 29)- § 19 ust. 1 pkt 1,2,3 oraz ust. 2,
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. UE. L.02.31.1 ze zm.) – art. 16.

Kontrolą objęto 12 partii produktów o wartości 406 zł, tj.:

- z Grupy 08.1 wg rozporządzenia 1333 - mięso świeże w tym mielone (oprócz surowych wyrobów mięsnych) – 1 partię bez wieprzowiny o wartości 117 zł, 1 partię mięso wieprzowe o wartości 84 zł, nie kwestionując zbadanych partii;

- z Grupy 08.3 wg rozporządzenia 1333 – produkty mięsne (wędliny, konserwy, pasztety) - 3 partie produktów mięsnych oprócz wieprzowiny (kiełbasy drobiowe) o wartości 44 zł, nie kwestionując zbadanych partii; 7 partii produktów mięsnych wieprzowych (kiełbasy wieprzowe) o wartości 161 zł, kwestionując 5 partii o wartości 124 zł.

Zakwestionowane produkty stwierdzono u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w Koszalinie, gdzie oferowano do sprzedaży 5 partii przetworów mięsnych (kiełbasa farmerska, kiełbasa węgierska, kiełbasa myśliwska, kiełbasa podhalańska, kiełbasa z biodrówki) o wartości 124 zł, przy których w miejscu ich sprzedaży nie podano, na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu, wykazu składników zgodnie z art. 18 – 20 rozporządzenia nr 1169/2011, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w art. 21 tego rozporządzenia, co stanowi naruszenie § 19 ust.1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 29).

Powyższe produkty nie odpowiadają wymaganiom art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678 ze zm.).

W toku kontroli usunięto uchybienia uwidaczniając wykazy składników w miejscu dostępnym dla konsumentów.

Materiały z kontroli zostaną skierowane do postępowania administracyjnego, odnośnie wymierzenia kary pieniężnej z ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678 ze zm.).

Prawidłowość oznakowania mięsa i produktów mięsnych w opakowaniach jednostkowych sprawdzono w odniesieniu do przepisów:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. UE. L.02.31.1 ze zm.) – art. 16,
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE L 2011. 304. 18 ze zm.),
 • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1337/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wskazania kraju pochodzenia lub miejsca pochodzenia świeżego, schłodzonego i zamrożonego mięsa ze świń, z owiec, kóz i drobiu (Dz.U. UE L 2013.335.19),
 • rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. UE L 04.139. 55 ze zm.),
 • ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2015r, poz. 678 ze zm.),
 • ustawy z dnia 25 sierpnia 2010 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z 2015 r., poz. 594 ze zm.) - rozdział 11,
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83, poz. 772).

Kontrolą objęto 28 partii mięsa i przetworów mięsnych o wartości 1648 zł, tj.:

 • z Grupy 08.1 wg rozporządzenia 1333 - mięso świeże w tym mielone (oprócz surowych wyrobów mięsnych) - 3 partie bez wieprzowiny o wartości 154 zł; 5 partii mięsa wieprzowego o wartości 307 zł; 1 partię z udziałem wieprzowiny o wartości 56 zł, nie kwestionując żadnej z badanych partii;
 • z Grupy 08.2 wg rozporządzenia 1333 - surowe wyroby mięsne (w tym metka, kiełbasa surowa biała) - 1 partię bez wieprzowiny o wartości 100 zł, 2 partie kiełbas surowych białych o wartości 56 zł, 1 partię z udziałem wieprzowiny o wartości 17 zł, nie kwestionując żadnej z badanych partii;
 • Grupa 08.3 wg rozporządzenia 1333 – produkty mięsne (wędliny, konserwy, pasztety) -  2 partie bez wieprzowiny o wartości 155 zł, 10 partii wieprzowych o wartości 741 zł, oraz 3 partie z udziałem wieprzowiny o wartości 62 zł, nie kwestionując żadnej z badanych partii.

W oznakowaniu badanych produktów nie deklarowano oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych.

 

III   PRZESTRZEGANIE  AKTUALNOŚCI  DAT  MINIMALNEJ  TRWAŁOŚCI  I TERMINÓW  PRZYDATNOŚCI  DO  SPOŻYCIA

Powyższe zagadnienie sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców.

Kontrolą objęto 45 partii mięsa i przetworów mięsnych o wartości 2229 zł, kwestionując 5 partii przetworów mięsnych (2 partie przetworów mięsnych z wieprzowiny o wartości 84 zł i 3 partie przetworów mięsnych z udziałem wieprzowiny o wartości 91 zł) o łącznej wartości 175 zł.

Towary po upływie terminu przydatności do spożycia stwierdzono w ofercie handlowej u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w Koszalinie, tj.:

 • - 2 partie przetworów mięsnych z wieprzowiny o wartości 84 zł:kiełbaski pieprzowe dwa dni po terminie,kiełbasa Lisiecka trzy dni po terminie;
 • - 3 partieprzetworów z udziałem mięsa wieprzowego wartości 91 zł: pasztet pieczony z gęsią trzy dni po terminie, pasztet biały z filetem z kurcząt dwa dni po terminie, pasztet wyborny z kaczką siedem dni po terminie.

Przedmiotowe produkty zostały wycofane z obrotu celem zagospodarowania w sposób nie związany ze sprzedażą.

Z uwagi na powyższe:

 • ­ukarano 1 osobę mandatem karnym kredytowanym w wysokości 150,00 zł za wykroczenie z art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25.08.2006r. bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r. poz. 594 ze zm.),
 • przesłano 1 informację do właściwego terytorialnie PPIS.

 

IV   WARUNKI  PRZECHOWYWANIA  MIĘSA  I  PRZETWORÓW  MIĘSNYCH

Sprawdzono warunki i sposób przechowywania 40 partii mięsa i przetworów mięsnych
o wartości 2054 zł, uwzględniając deklaracje zawarte w oznakowaniu oraz wymagania przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U.UE.L.04.39.1ze zm.).

W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Stan opakowań jednostkowych 28 partii przedmiotowych produktów był właściwy, bez uszkodzeń.

 

V  PAKOWANIE  NA  ZAPLECZU  SUPER  I  HIPERMAKETÓW

U 3 przedsiębiorców, tj.: 1 prowadzącego działalność gospodarczą w Szczecinie, 1 prowadzącego działalność gospodarczą w Świdwinie i 1 prowadzącego działalność gospodarczą w Trzebiatowie, stwierdzono - Dział produkcji i pakowania.

U ww. przedsiębiorców na dziale produkcji i pakowania nie stwierdzono towarów po terminie przydatności do spożycia. Działy produkcji i pakowania znajdowały się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej. W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

VI   SPRAWDZENIE  ILOŚCI  RZECZYWISTEJ  PRODUKTU

Uwzględniając przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015r., poz. 1161) pobrane do badań laboratoryjnych mięso i przetwory mięsne sprawdzono w zakresie zgodności zawartości netto z ilością rzeczywistą. Oceny ilości rzeczywistej produktu dokonano
w odniesieniu do deklaracji producentów.

Badaniem objęto 18 opakowań mięsa i przetworów mięsnych o wartości 758 zł. Nie stwierdzono przypadków zaniżenia ilości rzeczywistej w stosunku do deklarowanej.

W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

VII   PRZESTRZEGANIE  PRZEPISÓW: art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. UE. L.02.31.1 ze zm.), art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 931/211 z dnia 19 września 2011r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. L 242 z 20.09.2011, s. 2-3).

W powyższym zakresie zbadano 40 partii mięsa i produktów mięsnych o wartości 2054 zł, nie stwierdzając nieprawidłowości.

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.). Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.

Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

VIII PRZESTRZEGANIE  PRZEPISÓW  USTAWY  O  BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI  I  ŻYWIENIA

Sprawdzono przestrzeganie postanowienia art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r., poz. 594 ze zm.) dotyczącego przechowywania i udostępniania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością. Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy przechowywali aktualne orzeczenia lekarskie osób bezpośrednio stykających się z żywnością.

Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

 

INNE ZAGADNIENIA

W trakcie kontroli u 5 przedsiębiorców sprawdzono rzetelność obsługi klientów, dokonując zakupu kontrolnego przed rozpoczęciem kontroli.

Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

 • - niedopełnienie przez producenta obowiązku w zakresie jakości produktu oferowanego do sprzedaży;
 • - niedopatrzenie, zaniedbanie ze strony przedsiębiorców i ich pracowników zakresie sprawdzania aktualności terminów przydatności do spożycia oferowanych do sprzedaży towarów,
 • - niedopełnienie przez przedsiębiorców obowiązków w zakresie prawidłowego oznakowania produktów  będących w sprzedaży,
 • - nieznajomość przepisów unijnych, jak i krajowych dotyczących wymagań w obrocie mięsem i przetworami mięsnymi.

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • wysłania 1 wystąpienia pokontrolnego do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie uchybienia,
 • wysłania 1 wystąpienia pokontrolnego do producenta z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości,
 • przesłania 1 informacji do właściwego terytorialnie WIJHARS,
 • przesłania 1 informacji do właściwego terytorialnie PPIS,
 • ukarania 1 osoby mandatem karnym kredytowanym w wysokości 150,00 zł, za wykroczenie z art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25.08.2006r. bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r. poz. 594 ze zm.).

W związku z ustaleniami kontroli materiały z 2 spraw zostaną skierowane do Komisji WIIH w Szczecinie z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego w celu wymierzenia kary pieniężnej na podstawie art. 40 a ust.1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych.

Zostanie również wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji
w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych wobec 1 przedsiębiorcy.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 09-05-2016 12:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-05-2016
Ostatnia aktualizacja: - 09-05-2016 12:41