Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli legalności i rzetelności przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w I kwartale 2016 r. przeprowadził w ww. zakresie 7 kontroli.

Kontrolą objęto 7 przedsiębiorców. U wszystkich kontrolowanych  przedsiębiorców stwierdzono nieprawidłowości. 

W odniesieniu do poszczególnych punktów programu, ustalenia kontroli przedstawiają się następująco:

1. Legalność i prawidłowość wykonywania działalności gospodarczej.

 • Spośród 7 kontrolowanych przedsiębiorców 5 zgłosiło prowadzoną działalność gospodarczą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, natomiast 2 przedsiębiorców do Krajowego Rejestru Sądowego. Nieprawidłowości stwierdzono u jednego przedsiębiorcy którzy we wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pomimo upływu 7 dniowego terminu, nie dokonał zmian dotyczących faktycznie wykonywanej działalności gospodarczej (w danych adresowych nie ujęto adresu dodatkowego miejsca wykonywania działalności), co narusza art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.) i skutkuje odpowiedzialnością z art. 60¹ § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 1094 ze zm.). mNa ww. przedsiębiorcę nałożono mandat karny kredytowany i skierowano wystąpienie pokontrolne. W odpowiedzi przedsiębiorca poinformował, że z dniem 19.03.2016 r. zawiesił świadczenie usług hotelarskich w wymienionym miejscu. Zakres prowadzonej działalności gospodarczej pozostałych przedsiębiorców był zgodny z  zarejestrowanym wpisem.
 • Podczas  kontroli u  przedsiębiorców stwierdzono:
  • używanie zastrzeżonych w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 187) nazw rodzajowych (hotel, pensjonat)  lub stosowanie kategorii obiektu nie posiadając stosownej decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (5 przedsiębiorców),
  • używanie oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd, co do rodzaju obiektu hotelarskiego (1 przedsiębiorca),
  •  brak wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, prowadzonej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (3 przedsiębiorców).

W związku z powyższymi nieprawidłowościami nałożono na osoby odpowiedzialne  7 mandatów karnych kredytowanych, do 6 kontrolowanych przedsiębiorców skierowano wystąpienia pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień oraz przesłano informację zbiorczą  o ustaleniach kontroli do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Spełnianie minimalnych wymagań, co do wyposażenia dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie według załącznika Nr 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia  19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 22, poz. 169 z późń. zm.) sprawdzono u 7 kontrolowanych przedsiębiorców. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

 • W czasie prowadzonych kontroli sprawdzono, czy kontrolowani przedsiębiorcy posiadali dokumenty  potwierdzające  spełnianie  przez prowadzone przez nich obiekty wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych i budowlanych, o których mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm.).

Stwierdzono, że 5 przedsiębiorców nie okazało dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań:

 • sanitarnych (4 przedsiębiorców),
 • przeciwpożarowych (3 przedsiębiorców),
 • budowlanych (4 przedsiębiorców).

W związku z powyższym przesłano informacje do właściwych miejscowo: Komend Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

2. Prawidłowość i rzetelność informacji pisemnych przekazywanych konsumentom w materiałach reklamowych.

Ustalono, że:

 • 6 przedsiębiorców posiadało własne strony internetowe reklamujące ich usługi hotelarskie,
 • 4 przedsiębiorców  udostępniało klientom materiały reklamowe w formie ulotek/broszur oraz wizytówek.

Stwierdzono, że informacje przekazywane konsumentom były rzetelne i faktycznie dostępne dla klientów, za wyjątkiem używania nazw rodzajowych lub oznaczenia kategorią oraz oznaczenia mogącego wprowadzić w błąd co do rodzaju obiektu hotelarskiego. Nie stwierdzono naruszenia przepisów ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011r., nr 43, poz. 224 ze zm.).

3. Prawidłowość i rzetelność uwidaczniania cen oraz informacji wymaganych w przepisach prawa.

U wszystkich 7 przedsiębiorców skontrolowano prawidłowość uwidaczniania cen pod kątem ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014r., poz. 915) oraz wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015r w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U. z 2015r., poz. 2121), nie stwierdzając nieprawidłowości.

Wykorzystanie ustaleń:

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • nałożenia 7 mandatów karnych o łącznej wysokości 1950,00 zł za popełnienie wykroczeń określonych w art. 60¹ § 4 pkt 2 i 3, art. 60¹ § 4 pkt 2a oraz art. 60¹ § 2  ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 1094 ze zm.), tj.:
 • przesłania do 6 przedsiębiorców wystąpień pokontrolnych,
 • przesłania  informacji do właściwych miejscowo:  Komend Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Inspektora Sanitarnego i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • przesłania informacji zbiorczej do Urzędu Marszałkowskiego.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 22-04-2016 12:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-04-2016
Ostatnia aktualizacja: - 22-04-2016 12:24