Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja kontroli produktów mlecznych w kierunku ujawniania zafałszowań tłuszczem niemlecznym i mlekiem pochodzącym od zwierząt innych niż deklarowane w nazwie i składzie wyrobu

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 12 kontroli u 10 przedsiębiorców.

Kontrole działalności gospodarczej podjęto na podstawie art. 3 ust. 1,2,3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. UE. L 165 z 30.04.2004, str. 1 ze. zm.), art. 17 ust. 3 z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678 ze zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r., poz. 148 ze zm.).

Przedsiębiorców do kontroli wytypowano z własnego rozeznania oraz informacji konsumenta.

Kontrolą objęto przedsiębiorców prowadzących hurtownie, sklepy sieci handlowych oraz inne sklepy w: Szczecinie, Stargardzie, Kołobrzegu, Koszalinie, Białogardzie.  

Kontrole przeprowadzono u 10 przedsiębiorców i u 3 stwierdzono nieprawidłowości.

W trakcie przeprowadzonych kontroli zbadano ogółem 21 partii produktów mlecznych ł, w tym 5 partii produktów z mleka koziego i owczego, z czego zakwestionowano ogółem 5 partii produktów mlecznych, w tym 2 partie z mleka koziego i owczego.

Kontrolą objęto:

 • 3 partie masła;
 • 10 partii serów dojrzewających, w tym 2 partie z mleka koziego i owczego; zakwestionowano 4 partie, w tym 1 partię sera owczego dojrzewającego;
 • 6 partii napojów mlecznych fermentowanych, w tym 1 partię z mleka koziego;
 • 1 partię sera twarogowego z mleka koziego;
 • 1 partię innego przetworu mlecznego pod nazwą: bułgarski ser szopski kozi, którą zakwestionowano.

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

Ocena laboratoryjna jakości produktów mlecznych, w tym z mleka koziego i owczego

Ogółem do badań laboratoryjnych w laboratoriach Kontrolno-Analitycznych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie (w kierunku zafałszowań innym mlekiem niż deklarowano w nazwie i składzie produktu), oraz w Olsztynie (w kierunku ujawnienia zafałszowań innym tłuszczem obcym), pobrano próbki z 10 partii przedmiotowych produktów, w tym 5 partii z mleka koziego i owczego, tj. zbadano:

 • 3 partie masła,
 • 4 partie serów dojrzewających, w tym 2 partie kozich i owczych – zakwestionowano 1 partię owczego;
 • 1 partię napoju mlecznego fermentowanego koziego;
 • 1 partię sera twarogowego z mleka owczego;
 • 1 partię innego przetworu mlecznego pod nazwą: bułgarski ser szopski kozi, którą zakwestionowano.

W trakcie badań dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych
i fizykochemicznych w odniesieniu do deklaracji producentów i obowiązujących przepisów. Przede wszystkim prowadzono badania w kierunku zafałszowań innym mlekiem niż deklarowano w nazwie i składzie produktu oraz ujawniania zafałszowań innymi tłuszczami obcymi. Nie przeprowadzono badań laboratoryjnych w zakresie stosowanych substancji dodatkowych.

W wyniku przeprowadzonych badań zakwestionowano 2 partie przedmiotowych produktów, u następujących przedsiębiorców:

1) w Szczecinie, gdzie oferowano do sprzedaży:

- Ser owczy dojrzewający, oznaczony Należy spożyć do: 12.12.2015, który nie odpowiada deklaracji producenta, gdyż w badanej próbce stwierdzono zawartość mleka krowiego powyżej 1% (m/m).

Powyższe wskazuje na zafałszowanie produktu, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 10 lit. b) ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678 ze zm.).

Z uwagi na powyższe przesłano wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonego uchybienia, wystąpienie pokontrolne do producenta z wnioskiem o usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości, oraz informację do właściwego WIJHARS o zafałszowaniu przetworu mlecznego.

Kontrolowany przedsiębiorca w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne poinformował, że przedmiotowy ser wycofał z obrotu i zaprzestał jego zakupu.

Producent poinformował, że prowadził produkcję serów do 2013r. w ramach posiadanego zezwolenia LOM, po czym zamknął zakład. Obecnie wytwarza sery w niewielkiej ilości na potrzeby własne. Planuje otwarcie produkcji serów po zatwierdzeniu projektu nowej serowni oraz wniosku o jego zatwierdzenie przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mrągowie. Poinformował, że dostarczał sery do przedsiębiorcy w Szczecinie, które miały zostać spożytkowane na cele własne a nie związane z ich odsprzedażą.

O powyższym poinformowano właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii a w odpowiedzi na pismo Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformował tutejszy organ, że wysłał zawiadomienie do prokuratury w kwestii podejrzenia popełnienia przestępstwa przez producenta, w zakresie wprowadzenia na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego w sposób niezgodny z rodzajem działalności określonej dla danego podmiotu w rejestrze prowadzonym przez powiatowego lekarza weterynarii.

Wobec kontrolowanego przedsiębiorcy przeprowadzone zostanie postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej. 

Ponadto zostanie przeprowadzone postepowanie administracyjne w sprawie kosztów badań laboratoryjnych zakwestionowanego produktu.

2) w Białogardzie, gdzie oferowano do sprzedaży:

- Bułgarski ser szopski kozi w solance a`1380g, oznakowany m.in. „najlepiej spożyć przed: 04.05.2016”, kodem identyfikującym partię produkcyjną L 181080814, Nr weterynaryjnym zakładu: BG 0812009 EO, wyprodukowany i zapakowany w Bułgarii; który uznano za niezgodny z deklaracją producenta na opakowaniu jednostkowym z uwagi na niższą masę netto po odsączeniu (wynik badania: 786g, masa zgodnie wymaganiami: deklarowana na opakowaniu 800g „e”, niepewność  wyniku 13g).

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz.U. z 2015 r., poz. 678 ze zm.).

W trakcie kontroli, podczas której przekazano sprawozdania z badań, nie stwierdzono w sprzedaży kwestionowanego produktu.

Z uwagi na powyższe przesłano wystąpienia pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy, importera oraz informację do właściwego według siedziby importera WIIH.

Kontrolowany przedsiębiorca w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne poinformował, że po otrzymaniu wyników badań laboratoryjnych przedmiotowego sera, podjął decyzję o całkowitym zaprzestaniu wprowadzania do obrotu ww. sera. 

Importer w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne wyjaśnił, że producent przedmiotowego sera posiada wdrożoną instrukcję dotyczącą pakowania  sera w solance, oraz  że przeanalizował wagi sera z partii o tym samym numerze identyfikacyjnym i datą ważności 04.05.2016, jak próbka poddana badaniu laboratoryjnemu i nie stwierdził żadnych odchyleń masy sera. W załączeniu przesłał kserokopię protokołu z kontroli przeważenia produktu (w języku bułgarskim). Importer poinformował w piśmie, że dla producenta „najważniejsze jest aby warunki (temperatura i wilgotność), w których wykonywana jest kontrola wagi nie różniła się od warunków w jakich ser jest przechowywany i pakowany, bo jeżeli występują zmiany w temperaturze przechowywania od 40° C do 25° C i wilgotności 45% pojawiają się warunki dla intensywnego oddzielania solanki z sera. To jest powód dlaczego podana waga sera jest tak „niska”. Ponadto podniósł, że z przesłanego wystąpienia pokontrolnego nie mógł  wywnioskować, z jakiej  ilości i w jakich warunkach  przeprowadzono badanie wagi sera.

Udzielono odpowiedzi na powyższe informując, że badanie przedmiotowego sera przeprowadzono zgodnie ze wskazaniami w Sprawozdaniu z badań nr 424/2015 z dnia 30.10.2015r., tj. na 1 opakowaniu w akredytowanym Laboratorium Kontrolno-Analitycznym z siedzibą w Warszawie.

Z uwagi na powyższe wobec kontrolowanego przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne celem wydania decyzji w sprawie wymierzenia kary pieniężnej.

Ponadto zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne w sprawie kosztów badań laboratoryjnych.

Sprawdzenie ilości rzeczywistej produktu

W trakcie badań laboratoryjnych sprawdzono zgodność zawartości netto z rzeczywistą, mając na względzie przepisy ustawy z dnia 07.05.2009r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015r., poz. 1161).

W powyższym zakresie przebadano wszystkie próbki produktów pobrane do badań w ilości 27 opakowań jednostkowych, nie kwestionując ilości rzeczywistej w stosunku do deklarowanej na opakowaniu przez producentów.

Badania laboratoryjne w powyższym zakresie przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
i Olsztynie.

Prawidłowość oznakowania produktów

Sprawdzono prawidłowość oznakowania produktów mlecznych, w tym produktów z mleka koziego i owczego, w odniesieniu do przepisów:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L 304 z 22.11.2011, s. 18 ze zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. UE. L 139 z 30.4.2004 s. 55 ze zm.) – art. 5 i załącznik II, sekcja I Znaki identyfikacyjne;
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. U. UE. L347 z 20.12.2013 str. 671 ze zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 31 z 01.02.2002, s. 1 ze zm.) - art.16;
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. U. UE. L 354 z 31.12.2008 s. 16 ze zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (Dz.U. UE. L 354 z 31.12.2008 r. str. 34 ze zm.),
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. z 2015, poz. 29);
 • ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz. 594 ze zm.);
 • ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678 ze zm.).

W powyższym zakresie kontrolą objęto 11 partii produktów mlecznych, w tym z mleka koziego i owczego, z czego 1 partię luzem – bez opakowań, a zakwestionowano 2 partie.

Zakwestionowano następujące produkty z ww. grup towarowych u przedsiębiorców:

1) w Szczecinie, gdzie oferowano do sprzedaży:

- 1 partię „sera owczego dojrzewającego”, na opakowaniu którego podano numer identyfikacyjny „pozw. 281072012” nie istniejący na liście zakładów zatwierdzonych, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. UE. L 139 z 30.4.2004 s. 55 ze zm.), opublikowanego na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii.

W toku kontroli uzyskano wyjaśnienia od producenta, że na opakowaniu przedmiotowego produktu winien widnieć numer „28107201”, oraz że na wniosek Decyzją Nr 30/2013 z dnia 19.04.2013 roku zakład został wykreślony z rejestru zakładów zatwierdzonych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 853/2004 jw. Informację o wykreśleniu producenta z rejestru zakładów zatwierdzonych, potwierdził Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mrągowie, w piśmie z dnia 19.10.2015r. przesłanym do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

Z uwagi na powyższe, przesłano wystąpienia pokontrolne do przedsiębiorcy
i producenta. W wystąpieniach pokontrolnych oraz informacji ujęto również fakt, że przedmiotowy produkt zakwestionowany został także w zakresie badań laboratoryjnych.

Z uwagi na powyższe, oraz wyniki badań laboratoryjnych przedmiotowego produktu, wobec kontrolowanego przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne celem wydania decyzji w sprawie wymierzenia kary pieniężnej.

Ponadto z uwagi na nieprawidłowości w zakresie numeru identyfikacyjnego podanego na opakowaniu produktu wystosowano również informację do organu weterynaryjnego.

Inspekcja Weterynaryjna w odpowiedzi na pismo poinformowała tutejszy organ, że wysłała zawiadomienie do prokuratury w kwestii podejrzenia popełnienia przestępstwa przez producenta w zakresie wprowadzenia na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego w sposób niezgodny z rodzajem działalności określonej dla danego podmiotu w rejestrze prowadzonym przez powiatowego lekarza weterynarii.

2) w Hipermarkecie w Szczecinie, gdzie w ofercie handlowej stwierdzono:

- 1 partię „Mix bankietowy” 250g (mieszankę serów podpuszczkowych parzonych, wędzonych i w posypce paprykowej), w składzie którego zadeklarowano substancje alergenne i nie podkreślono ich za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego ich od reszty wykazu składników np. za pomocą czcionki, stylu, koloru tła, co narusza art. 9 ust. 1 lit. c w związku z art. 21 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L 304 z 22.11.2011, s. 18 ze zm.).

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678 ze zm.).

Z uwagi na powyższe przesłano wystąpienia pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy i producenta oraz informację do właściwego WIJHARS.

W odpowiedziach na wystąpienia pokontrolne kontrolowany przedsiębiorca jak
i producent poinformowali o usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości.

Wobec kontrolowanego przedsiębiorcy przeprowadzone zostanie postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. 

Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia oraz warunków i sposobu przechowywania

Sprawdzenie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia produktów mlecznych, w tym produktów z mleka koziego i owczego, przeprowadzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. W powyższym zakresie kontrolą objęto ogółem 21 partii produktów i zakwestionowano 2 partie w powyższym zakresie.

Nieprawidłowość w powyższym zakresie stwierdzono u 1 przedsiębiorcy, w Białogardzie, gdzie oferowano do sprzedaży:

 • 1 partię sera salami z czarnym pieprzem i papryką chili (wielkość partii 1,210 kg o wartości 30,00zł) - 15 dni po upływie daty minimalnej trwałości;
 • 1 partię sera salami z czarnym pieprzem i papryką chili (wielkość partii 1,268 kg o wartości 33,00zł) - 12 dni po upływie daty minimalnej trwałości.

W trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego osoba upoważniona do reprezentowania spółki wycofała z obrotu przedmiotowe sery dojrzewające
i przeznaczyła je na cele własne.

Wobec osoby odpowiedzialnej zastosowano postępowanie mandatowe z art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz. 594 ze  zm.).

O będących w obrocie towarach przeterminowanych poinformowano właściwy terytorialnie organ Inspekcji Sanitarnej.

Warunki i sposób przechowywania sprawdzono w odniesieniu do skontrolowanych partii ww. grupy produktów, w świetle zaleceń producentów umieszczonych w oznakowaniu opakowań jednostkowych oraz przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE. L 139 z 30.04.2004, str. 1 ze zm.). Stwierdzono, że warunki i sposób przechowywania badanych produktów, znajdujących się w ofercie handlowej u wszystkich przedsiębiorców objętych kontrolą, były prawidłowe i uwzględniały deklaracje producentów.

Stan opakowań produktów objętych kontrolą był prawidłowy.

Identyfikowalność produktów

Zgodnie z art. 18 ust 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28.01.2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 31 z 01.02.2002r. s.1 ze zm.) oraz art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 931/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. UE. L 242 z 20.09.2011, s.2) sprawdzono w trakcie prowadzonych postępowań kontrolnych, czy kontrolowani przedsiębiorcy mogą zidentyfikować każdą osobę, która dostarczyła im środek spożywczy. Przedsiębiorcy okazali dowody dostaw, celem identyfikacji dostawców ocenianych produktów. W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Identyfikacja kontrolowanych przedsiębiorców

Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o wpis do CEIDG  dla osób fizycznych oraz o wpis do KRS, w świetle przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r., poz. 584 ze zm.). Powyższe zagadnienie sprawdzono podczas kontroli u wszystkich przedsiębiorców. Kontrolowani przedsiębiorcy dokonali zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej do CEIDG lub do KRS. Zakres i rodzaj prowadzonej działalności przez kontrolowanych przedsiębiorców był zgodny z wpisami do CEIDG oraz do KRS. W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Przestrzeganie przepisów ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Sprawdzono przestrzeganie postanowienia art. 59 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz. 594 ze zm.) w zakresie dotyczącym przechowywania i udostępniania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością.

Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy przechowywali aktualne orzeczenia lekarskie osób bezpośrednio stykających się z żywnością.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • wystosowania 3 wystąpień pokontrolnych do przedsiębiorców, celem usunięcia stwierdzonych uchybień,
 • wystosowania 3 wystąpień pokontrolnych do producentów zakwestionowanych produktów, celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
 • wystosowania 2 informacji do właściwie terytorialnych WIJHARS, w związku z niewłaściwą jakością produktów,
 • wystosowania 1 informacji do właściwie terytorialnych WIIH, w związku z niewłaściwą jakością produktów,
 • wystosowania 1 informacji do organu weterynarii z uwagi na nieprawidłowości numeru identyfikacyjnego podanego na opakowaniu produktu oraz w zakresie wprowadzenia produktu do obrotu,
 • wystosowania 1 informacji do organu sanitarnego w związku ze stwierdzeniem w obrocie środków żywnościowych po upływie daty minimalnej trwałości,
 • zastosowania postępowania mandatowego wobec odpowiedzialnej osoby za wykroczenie z art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywności.

Materiały z kontroli u 3 przedsiębiorców skierowane zostaną do Komisji ds. jakości, celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Wobec 2 przedsiębiorców przeprowadzone zostaną postępowania administracyjne w sprawie uiszczenia kosztów poniesionych badań laboratoryjnych zakwestionowanych produktów.

 

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 23-03-2016 14:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-03-2016
Ostatnia aktualizacja: - 23-03-2016 14:06