Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości obrotu akumulatorami samochodowymi i bateriami

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w 2015r.  przeprowadził w podanym wyżej zakresie 11 kontroli, w  tym 8 w placówkach detalicznych, 2 w placówkach hurtowych i 1 u przedsiębiorcy świadczącego usługi w zakresie wymiany zużytych baterii i akumulatorów.

Sprawdzeniem w zakresie oznakowania baterii i akumulatorów objęto 46 partii towarów o wartości 10691,22 zł tj.:

 • 27 partii baterii jednorazowych przenośnych wartości 4575,62 zł,
 • 1 partię akumulatorów przenośnych wartości 71,94 zł,
 • 18 partii akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych wartości 6043,66 zł.

Ponadto kontrolą objęto 2 partie sprzętu elektrycznego w celu sprawdzenia prawidłowości zaprojektowania tego sprzętu w zakresie bezpiecznego usunięcia zamontowanych w nich baterii lub akumulatorów.

W zakresie oznakowania baterii i akumulatorów oraz prawidłowości zaprojektowania sprzętu nieprawidłowości nie stwierdzono.

W odniesieniu do poszczególnych punktów programu, ustalenia kontroli przedstawiają się następująco:

1. Prawidłowość oznaczenia oferowanych do sprzedaży baterii i akumulatorów

W trakcie kontroli sprawdzono prawidłowość oznaczenia wszystkich 46 badanych partii baterii
i akumulatorów oferowanych do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r., poz. 687 ze zm.).

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

 • wszystkie kontrolowane baterie i akumulatory posiadały w oznaczeniu widoczny, czytelny i trwały symbol selektywnego zbierania, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do ww. ustawy o bateriach i akumulatorach, zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy o bateriach i akumulatorach,
 • akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe posiadały w oznaczeniu symbol chemiczny Pb (zawierały powyżej 0,004% wagowo ołowiu) zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 ww. ustawy o bateriach i akumulatorach, zgodnie  z art. 9 ust. 2 pkt 1 litera b,
 • akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe posiadały dołączoną informację o warunkach i trybie zwrotu oraz zorganizowanych dla nich punktach zbierania, zgodnie z art. 31 ust. 3  ww. ustawy o bateriach i akumulatorach.

2. Prawidłowość oznaczenia oferowanych do sprzedaży przenośnych baterii i akumulatorów oraz baterii i akumulatorów samochodowych wprowadzonych do obrotu po 31 maja 2012 r.

Sprawdzono prawidłowość oznaczeń 19 partii akumulatorów samochodowych i akumulatorów przenośnych wprowadzonych do obrotu po 31 maja 2012 r. 

W toku kontroli  ustalono, że wszystkie badane akumulatory zgodnie z art. 9 ust. 4 ww. ustawy posiadały oznaczenie zawierające informacje o pojemności znamionowej oraz zdolności rozruchu,
a etykiety umieszczone na akumulatorach z wyżej wymienionymi informacjami posiadały wymagane rozmiary, co spełniało wymagania załącznika nr III oraz załącznika nr IV do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1103/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. ustalającym, na mocy dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, przepisy dotyczące znakowania baterii i akumulatorów przenośnych, wtórnych (ładowalnych) oraz samochodowych informacjami o ich pojemności (Dz. Urz. WE L 313 z 30.11.2010, str. 3-7).

3. Prawidłowość zaprojektowania i oznakowania sprzętu

U dwóch przedsiębiorców stwierdzono obrót sprzętem elektrycznym lub elektronicznym zasilanym bateriami lub akumulatorami.

Do sprawdzenia prawidłowości zaprojektowania sprzętu w zakresie rodzaju zamontowanych baterii lub akumulatorów oraz bezpiecznego ich usunięcia wytypowano 2 partie niżej wymienionych towarów:

 • alkomat AL2500 EAN 5907461311216,
 • komputerowa mysz bezprzewodowa Wireless Mouse N100.

Do ww. wyrobów dołączono w języku polskim instrukcje zawierającą informację o:

 • sposobie bezpiecznego usunięcia baterii lub akumulatorów z tego sprzętu,
 • rodzaju zamontowanych baterii lub akumulatorów – zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ww. ustawy o bateriach i akumulatorach.

W wyniku sprawdzenia ustalono, że w ww. sprzęcie możliwie było łatwe usunięcie z niego zużytych akumulatorów lub baterii.

4. Prawidłowość i legalność wykonywania działalności

4.1. Legalność prowadzonej działalności

Czterech kontrolowanych przedsiębiorców zgłosiło prowadzoną działalność do Krajowego Rejestru Sądowego. Pozostałych siedmiu przedsiębiorców zgłosiło prowadzoną działalność do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  

Prowadzone działalności były zgodne z zarejestrowanymi zakresami. Nieprawidłowości
w badanym zakresie nie stwierdzono.

4.2. Prawidłowość wykonywania działalności

a) Sprzedawca detaliczny

W toku kontroli ustalono, że stosownie do art. 48 ustawy o bateriach i akumulatorach, przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż detaliczną baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych, których powierzchnia sprzedaży przekraczała 25 m2:

 • przyjmowali selektywnie zebrane zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne od użytkownika końcowego przez udostępnienie pojemnika na zużyte baterie przenośne i  zużyte akumulatory przenośne, bez żądania zapłaty za ich przyjęcie,
 • przekazywali zebrane, zużyte baterie i zużyte akumulatory sprzedawcy hurtowemu lub zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory.

Ustalono, że sprzedawcy detaliczni oferujący akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe przyjmowali zużyte akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe od użytkownika końcowego, zgodnie z art. 53 ust. 1 ww. ustawy oraz w widocznym miejscu umieścili informację o:

 • warunkach i trybie zwrotu zużytych akumulatorów oraz możliwości zwrotu pobranej opłaty depozytowej, co było zgodne z wymaganiami art. 53 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy,
 • punktach zbierania zużytych baterii i zużytych akumulatorów,  zorganizowanych przez wprowadzającego baterie lub akumulatory, którego baterie lub akumulatory sprzedaje, co było zgodne z wymaganiami art. 53 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy o bateriach i akumulatorach.

Ponadto ustalono, iż dwóch przedsiębiorców jako sprzedawcy detaliczni akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych:

 • pobierali od kupujących opłatę depozytową oraz potwierdzali jej pobranie (jeżeli przy sprzedaży akumulatora kupujący nie przekazał zużytego akumulatora),
 • w terminie 30 dni od dnia pobrania opłaty depozytowej do przyjęcia zużytego akumulatora samochodowego kwasowo-ołowiowego, zwracali pobraną opłatę depozytową i potwierdzali jej zwrot,

co było zgodne z art. 54 ust. 1 i 2 ww. ustawy o bateriach i akumulatorach. Potwierdzenie pobrania i zwrotu opłaty depozytowej wypełniano na dokumencie zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej (Dz. U. nr 130, poz. 878). Jak poinformowali przedsiębiorcy dokumenty związane z pobraniem opłaty depozytowej przechowywane były zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o bateriach i akumulatorach.

Pozostali sprzedawcy detaliczni akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych nie pobierali żadnych opłat depozytowych, gdyż klienci w momencie zakupu montowali bezzwłocznie nowe akumulatory w swoich pojazdach, pozostawiając w rozliczeniu zużyte akumulatory wymontowane z samochodu.

Poinformowali także, że są przygotowani do pobierania opłat depozytowych, posiadają formularze opracowane zgodnie z wzorem określonym w załączniku do ww. rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 5 maja 2010 r.

b) Sprzedawca hurtowy

Ustalono, iż zgodnie z art. 49 ustawy o bateriach i akumulatorach sprzedawcy hurtowi baterii     przenośnych lub akumulatorów przenośnych przyjmowali zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne od użytkownika końcowego oraz od sprzedawcy detalicznego, bez żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie a także przekazywali zużyte baterie i zużyte akumulatory zbierającemu baterie lub zużyte akumulatory.

c) Przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie wymiany zużytych baterii i zużytych akumulatorów.

Przestrzeganie art. 50 ustawy o bateriach i akumulatorach sprawdzono u przedsiębiorcy świadczącego usługi zegarmistrzowskie. Ustalono, że pochodzące z wymiany zużyte baterie i akumulatorki przyjmowane są od użytkowników bez żądania dodatkowej opłaty za ich przyjęcie. Po zgromadzeniu znacznej ilości zużytych baterii i akumulatorków przedsiębiorca przekazywał je do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

5. Prawidłowość udzielania gwarancji

Spośród objętych badaniem wyrobów, gwarancje dołączano do akumulatorów samochodowych oferowanych do sprzedaży u 5 przedsiębiorców.

Ustalono, że  gwarancje na zakupiony akumulator udzielano bezpłatnie.

Sprawdzono czy ww. dokumenty gwarancyjne są sformułowane w sposób jasny i zrozumiały, w języku polskim, a gdy rodzaj informacji na to pozwala – w powszechnie zrozumiałej formie graficznej, o czym stanowi art. 577¹ § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) oraz czy zawierają podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji – zgodnie z brzmieniem art. 577¹ § 2 wspomnianej ustawy.

Wszystkie sprawdzane oświadczenia gwarancyjne gwaranci wydawali utrwalone na papierze, zgodnie z art. 577² Kodeksu cywilnego.

Nieprawidłowości stwierdzono u jednego przedsiębiorcy, który oferował do sprzedaży akumulatory samochodowe wraz z dokumentami gwarancyjnymi.

W dwóch  kartach gwarancyjnych dwóch gwarantów, stwierdzono, że:

a) w jednym oświadczeniu gwarancyjnym brak było poniższych informacji:

 • nazwy i adresu gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczpospolitej Polskiej,
 • stwierdzenia, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

b)  w drugim  oświadczeniu gwarancyjnym brak było:

 • informacji dotyczących uprawnień przysługujących w razie stwierdzenia wady,
 • pełnego adresu gwaranta,

co nie spełniało wymogów określonych w art. 577¹ § 2 Kodeksu cywilnego.

W związku z ww. nieprawidłowościami przesłano wystąpienie pokontrolne do importera wnioskując o usunięcie stwierdzonych uchybień oraz pismo do dystrybutora informujące o ustaleniach kontroli.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne importer poinformował, iż usunął wskazane w wystąpieniu pokontrolnym nieprawidłowości.

6.   Inne ustalenia kontroli

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, na podstawie okazanych faktur zakupu stwierdzono, że na fakturach jeden sprzedawca akumulatorów samochodowych (wprowadzający do obrotu) nie podawał numeru rejestrowego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, co było niezgodne z art. 30 ustawy o bateriach i akumulatorach.

W związku z tym informację o powyższych ustaleniach przesłano do właściwego marszałka województwa.

 

Pozyskane w toku wszystkich przeprowadzonych kontroli dane dotyczące podmiotów wprowadzających baterie lub akumulatory, przesłano do właściwego marszałka województwa, natomiast dane dotyczące sprzedawców, którzy zgodnie z wymaganiami art. 54 ustawy o bateriach i akumulatorach pobierali opłatę depozytową – przekazano do właściwego urzędu marszałkowskiego, który zgodnie z art. 70 wspomnianej ustawy sprawuje kontrolę przestrzegania przepisów w zakresie opłaty depozytowej.

Ponadto podczas 9 kontroli poza programowym zakresem dokonano także sprawdzenia prawidłowości uwidaczniania cen pod kątem ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) oraz wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015 r., poz. 568).

Nieprawidłowości stwierdzono u 4 przedsiębiorców a polegały one na braku uwidocznienia przy towarach wywieszek zawierających informacje wskazujące ich nazwy handlowe, cenę, jednostki miar, nazwy producenta i inne informacje umożliwiające niebudzącą wątpliwości identyfikację ceny z towarem, a przy 100 partiach towarów, brak było cen jednostkowych,

W związku z powyższymi nieprawidłowościami:

 • wydano 1 żądanie porządkowo - organizacyjne,
 • skierowano 3 wystąpienia pokontrolne (na wszystkie z nich odpowiedziano, że nieprawidłowości zostały usunięte),
 • wydano 3 decyzje nakładające kary pieniężne o łącznej wartości 1690 zł.

7.   Badania laboratoryjne

W  II  i IV kwartale 2015 r. do badań laboratoryjnych na zawartość kadmu, ołowiu i rtęci  pobrano 4 próbki baterii przenośnych jednorazowych:

 • bateria alkaliczna AA LR6 1,5V, symbol PLU 241688, EAN 2220002416885,
 • bateria alkaliczna AA LR6 1,5V Power Seal Technology, wyprodukowano w Indonezji,
 • bateria alkaliczna AAA LR03 1,5V AM4L-B4D Ministilo-Micro, EAN 027242274358,  Francja,
 • bateria AAA R03 1,5V EAN 8712581549619 LongLife wyprodukowana w Chinach.

 Badania ww. baterii przeprowadzono w Specjalistycznym Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej Urzędu Ochrony Konkurencji  i Konsumentów w Łodzi.

Wykazały one, że badane próbki pod względem zawartości ww. pierwiastków chemicznych były zgodne z wymaganiami ustawy o bateriach i akumulatorach.

Wykorzystanie ustaleń

Materiały z przeprowadzonych kontroli były podstawą do:

 • skierowania 1 wystąpienia pokontrolnego do importera (gwaranta) akumulatorów samochodowych,
 • skierowania 1 pisma do dystrybutora akumulatorów samochodowych,
 • skierowania 8 pism do właściwego Marszałka Województwa,
 • skierowania 2 pism do właściwego Urzędu Marszałkowskiego.

 

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji  Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 22-03-2016 08:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-03-2016
Ostatnia aktualizacja: - 22-03-2016 08:52