Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości obrotu akumulatorami samochodowymi i bateriami

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził w podanym wyżej zakresie 9 kontroli, w  tym 2 w placówkach detalicznych, 5 w placówkach hurtowych oraz 2 w placówkach prowadzących sprzedaż detaliczną i świadczących usługi w zakresie wymiany zużytych baterii i akumulatorów.

Sprawdzeniem w zakresie oznakowania baterii i akumulatorów oraz prawidłowości obrotu tymi wyrobami objęto 55 partii towarów o wartości 58 527,66 zł tj.:

 • 34 partie baterii jednorazowych przenośnych wartości 20 592,82 zł,
 • 6 partii akumulatorów przenośnych wartości 18 124,62 zł,
 • 1 partię latarek LED z zamontowanymi ogniwami wartości 341,91 zł.
 • 1 partię ogniw guzikowych wartości 55,00 zł,
 • 13 partii akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych wartości 19 413,31 zł.

W odniesieniu do poszczególnych punktów programu, ustalenia kontroli przedstawiają się następująco:

1. Prawidłowość oznaczenia oferowanych do sprzedaży baterii i akumulatorów

W trakcie kontroli sprawdzono prawidłowość oznaczenia wszystkich 55 badanych partii baterii i akumulatorków przenośnych oferowanych do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz.U. Nr 79, poz.666).

W wyniku kontroli stwierdzono, że;

 • posiadały w oznaczeniu symbol selektywnego zbierania, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do ww. ustawy o bateriach i akumulatorach, zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy o bateriach i akumulatorach,
 • posiadały w oznaczeniu symbol chemiczny Pb (zawierały powyżej 0,004% wagowo ołowiu) zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 ww. ustawy o bateriach i akumulatorach, zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 1 litera b (dotyczy akumulatorów samochodowych ołowiowych),
 • zaopatrzone zostały w informację o jego pojemności, zgodnie z art. 9 ust. 4 ww. ustawy o bateriach i akumulatorach.
 • oznakowanie ich zostało umieszczone w sposób widoczny, czytelny i trwały, zgodnie z art. 9 ust. 5 ww. ustawy o bateriach i akumulatorach (dot. oznakowania samochodowych kwasowo-ołowiowych),
 • posiadały dołączoną informację o warunkach i trybie zwrotu oraz zorganizowanych dla nich punktach zbierania, zgodnie z art. 31 ust. 3  ww. ustawy o bateriach i akumulatorach (dot. akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych).

Objęte sprawdzeniem ww. baterie i akumulatory nie były oznakowane znakiem zgodności CE.

2. Prawidłowość zaprojektowania i oznakowania sprzętu

U dwóch przedsiębiorców stwierdzono obrót sprzętem elektrycznym lub elektronicznym zasilanym bateriami lub akumulatorami.

Do sprawdzenia prawidłowości zaprojektowania sprzętu w zakresie rodzaju zamontowanych akumulatorów oraz bezpiecznego ich usunięcia wytypowano 2 partie towarów:

 •  halogenowy reflektor ładowalny ”Spotlight”,
 •  latarkę BOOKLITE-LED.

W wyniku sprawdzenia ustalono, iż zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy o bateriach i akumulatorach w ww. sprzętach możliwie było łatwe usunięcie  z nich zużytych akumulatorów.

3. Prawidłowość i legalność wykonywania działalności

3.1. Legalność prowadzonej działalności

Trzech przedsiębiorców zgłosiło prowadzoną działalność do ewidencji działalności gospodarczej, sześciu do Krajowego Rejestru Sądowego. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

3.2. Prawidłowość wykonywania działalności

a) Sprzedawca detaliczny

W toku kontroli ustalono, że stosownie do art. 48 ustawy o bateriach
i akumulatorach, sprzedawcy detaliczni baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych których powierzchnie sprzedaży przekraczały  25 m2 :

 • przyjmowali selektywnie zebrane zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne od użytkownika końcowego przez udostępnienie pojemnika na zużyte baterie przenośne
 • i  zużyte akumulatory przenośne, bez żądania zapłaty za ich przyjęcie, przekazywali zebrane, zużyte baterie i zużyte akumulatory sprzedawcy hurtowemu lub  zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory.

Ponadto ustalono, że sprzedawcy detaliczni oferujący akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe przyjmują zużyte akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowych od użytkownika końcowego,  zgodnie z art. 53 ust. 1 ww. ustawy.

Ww. przedsiębiorcy w punktach sprzedaży uwidocznili w widocznym miejscu:

 • informację o warunkach i trybie zwrotu zużytych akumulatorów oraz możliwości zwrotu pobranej opłaty depozytowej w punkcie sprzedaży, zgodnie z art. 53 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy,
 • informację o punktach zbierania zużytych baterii i zużytych akumulatorów,  zorganizowanych przez wprowadzającego baterie lub akumulatory, którego baterie lub akumulatory sprzedaje, zgodnie z art. 53 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy o bateriach i akumulatorach ww. ustawy.

Ponadto ustalono, iż ww. sprzedawcy akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych:

 • pobierali od kupującego opłatę depozytową oraz potwierdzali jej pobranie (jeżeli przy sprzedaży akumulatora kupujący nie przekazał mu zużytego akumulatora), zgodnie z art. 54 ust. 1 ww. ustawy o bateriach i akumulatorach ww. ustawy.
 • w terminie 30 dni od dnia pobrania opłaty depozytowej do przyjęcia zużytego akumulatora samochodowego kwasowo-ołowiowego, zwracali pobraną opłatę depozytową i potwierdzali jej zwrot, zgodnie z art. 54 ust. 2 ww. ustawy o bateriach i akumulatorach ww. ustawy.

b) Sprzedawca hurtowy

Ustalono, iż zgodnie z art. 49 ustawy o bateriach i akumulatorach sprzedawcy hurtowi baterii     przenośnych lub akumulatorów przenośnych przyjmowali zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne od użytkownika końcowego oraz od sprzedawcy detalicznego, bez żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie.

Podczas prowadzonej kontroli jeden z przedsiębiorców nie okazał dokumentów potwierdzających przekazanie zużytych baterii i akumulatorów (kart przekazania odpadu) zbierającemu zużyte baterie i akumulatory. Uznano zatem, że przedsiębiorca nie wypełnił obowiązku wynikającego z przepisu art. 49 pkt 2 ustawy o bateriach i akumulatorach, który nakazuje przekazanie zużytych baterii i zużytych akumulatorów, zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory. co skutkowało odpowiedzialnością z art. 87 pkt 2 ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. nr 79, poz. 666 ze zm.).

Przedsiębiorca tłumaczył powyższą nieprawidłowość uczestnictwem w akcji szkolnej (programie edukacyjnym dla dzieci – selektywna zbiórka odpadów), której przekazał zużyte baterie i akumulatory. Jak wyjaśnił za sprzedaż zużytych baterii i akumulatorów szkoła otrzymuje dodatkowe fundusze, które są przekazywane na cele szkolne (m.in. pomoc biednym dzieciom).

Biorąc pod uwagę złożone w trakcie kontroli wyjaśnienia oraz przedłożone dokumenty, zastosowano wobec tego przedsiębiorcy jako sprawcy wykroczenia - pouczenie na zasadzie art. 41 ustawy z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) oraz skierowano wystąpienie pokontrolne z wnioskiem usunięcia  stwierdzonych uchybień.

Pozostali ww. przedsiębiorcy przekazywali zużyte baterie i zużyte akumulatory, zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory.

Ponadto w hurtowniach ww. przedsiębiorców znajdowały się oznakowane pojemniki na składowanie zużytych baterii i akumulatorów przenośnych wraz z informacją dotyczącą możliwości oddania w tym miejscu wszystkich zużytych przenośnych baterii  i akumulatorów.

c) Przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie wymiany zużytych baterii i zużytych akumulatorów.

W toku kontroli ustalono, że stosownie do art. 50 ustawy o bateriach i akumulatorach, przedsiębiorcy  świadczący usługi w zakresie wymiany zużytych baterii i zużytych akumulatorów :

 • przyjmują zebrane zużyte baterie przenośne w tym ogniwa guzikowe od użytkownika końcowego, bez żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie, zgodnie z art. 50 pkt 1 ww. ustawy o bateriach i akumulatorach,
 • przekazują zużyte baterie przenośne, zbierającemu zużyte baterie lub prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii, zgodnie z art. 50 pkt 2 ww. ustawy o bateriach i akumulatorach.

4. Prawidłowość uwidaczniania cen

W toku kontroli u 4 przedsiębiorców, którzy prowadzili sprzedaż (2 przedsiębiorców także usługi)  z udziałem konsumentów  sprawdzono przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania cena towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2001 r. nr 99, poz.  894 ze zm.)  w związku z art. 12 ustawy z dnia 05 lipca 2001 r. o cenach ( Dz. U. z 2001 r.  nr 97, poz. 1050 ze zm.).

W wyniku kontroli stwierdzono, iż 2 przedsiębiorców oferowało do sprzedaży towary, które nie były opatrzone wywieszkami zawierającymi informacje wskazujące ich nazwy handlowe, ceny oraz jednostki miar, do których odnoszą się uwidocznione ceny, co niezgodnie jest z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia. Ponadto 1 przedsiębiorca na wywieszce lub w innej dostępnej dla kupującego formie nie uwidocznił cen jednostkowych dla towaru przeznaczonego do sprzedaży według objętości i masy, co niezgodne jest z § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia.

W związku z popełnionym wykroczeniem określonym w art. 137 § 1 kw., wobec jednego ze sprawców wykroczenia – biorąc pod uwagę okoliczności sprawy - zastosowano pouczenie na zasadzie art. 41 ustawy z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń jw. natomiast drugiego  przedsiębiorcę  ukarano mandatem karnym kredytowanym.

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.) inspektorzy wydali ustne żądania ww. przedsiębiorcom niezwłocznego usunięcia uchybień porządkowych i organizacyjnych. Żądania zostały wykonane w trakcie kontroli.

U pozostałych przedsiębiorców nie stwierdzono nieprawidłowości w ww. zakresie.

5. Prawidłowość udzielania gwarancji

Kontrolą w ww. zakresie objęto 13 partii akumulatorów samochodowych oraz baterii i akumulatorów zamontowanych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o wartości 19 755,22 zł..

Do objętych kontrolą wyrobów były dołączone dokumenty gwarancyjne. Sprawdzono ww. dokumenty gwarancyjne na zgodność z art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

U jednego z przedsiębiorców w karcie gwarancyjnej gwaranta nie zamieszczono informacji o terytorialnym zasięgu ochrony gwarancyjnej oraz stwierdzenia, że gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową, co niezgodne jest z zapisem art. 13 ust. 4 ww. ustawy.

Do ww. gwaranta  skierowano pismo informujące o  stwierdzonych nieprawidłowości.

Pozostałe karty gwarancyjne  sporządzone były w języku polskim,  sformułowane w sposób jasny, zrozumiały i niewprowadzający kupującego w błąd oraz zawierały:

 • obowiązki gwaranta oraz uprawnienia kupującego;
 • dane dotyczące wyrobu zgodne z oznaczeniem na produkcie;
 • nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej;

Udzielenie kupującemu gwarancji na zakupiony akumulator następowało bezpłatnie.

6. Inne ustalenia kontroli

Stwierdzono, że u ww. kontrolowanych przedsiębiorców, którzy zakupili akumulatory od wprowadzających do obrotu, na fakturach zamieszczony był numer rejestracyjny wprowadzającego.

7. Badania laboratoryjne

Podczas kontroli  do badań laboratoryjnych na zawartość kadmu, ołowiu i rtęci, pobrano próbkę:

 • akumulatorów typu AAA Ni-MH 1000 mAh o kodzie EAN 4008496661428,
 • akumulatorów typu AAA Ni-MH Longlife Accu 800 mAh o kodzie EAN 4008496636372,
 • baterii alkalicznej Hg 0%, Cd 0%, Pb 0% 1,5V, micro AM4 MN2400 AAA-LR03, EAN 5907464562677, ,
 • baterii alkalicznej AAA-LR03 Size s-1,5V AMN4-MN2400, EAN 5410853044864,
 • baterii 24G-UE4, R03, AAA, GREENCELL Extra Heavy Duty,
 • baterii 24A- UE4, LR03, AAA, Super Alkaline Batery.

Badania ww. próbek przeprowadzono w Specjalistycznym Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej Urzędu Ochrony Konkurencji  i Konsumentów w Łodzi.

Wykazały one, że próbki pod względem sprawdzonych wskaźników były zgodne z wymaganiami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

Wykorzystanie ustaleń

Materiały z przeprowadzonych kontroli były podstawą do:

 • zastosowania wobec 2 przedsiębiorców środka w postaci pouczeń na zasadzie art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) za wykroczenie określone  w art. 87 pkt 2 ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. nr 79, poz. 666 ze zm.) oraz w art. 137 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2010 r., nr 46, poz. 275 ze zm.),
 • ukarania 1 przedsiębiorcy mandatem karnym w wysokości 200,00 zł za wykroczenie określone w art. 137 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2010 r., nr 46, poz. 275 ze zm.),
 • skierowania 1 wystąpienia pokontrolnego do skontrolowanego przedsiębiorcy,
 • skierowania 1  pisma  do dostawcy,
 • wydania 2 żądań niezwłocznego usunięcia uchybień porządkowych i organizacyjnych z art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.).

 

 

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji  Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 22-03-2016 08:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-03-2016
Ostatnia aktualizacja: - 22-03-2016 08:38