Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

DECYZJA nr WKŻ.8361.63,119.2015

ZACHODNIOPOMORSKI
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
INSPEKCJI HANDLOWEJ

MOMUS
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
ul. Wojska Polskiego 58 lok 4
70-477 Szczecin

 

DECYZJA nr WKŻ.8361.63,119.2015
wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy MOMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A, karę pieniężną w wysokości 976 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych) z tytułu wprowadzenia do obrotu 38 partii artykułów rolno-spożywczych (20 partii pieczywa świeżego oraz 18 partii wyrobów ciastkarskich) oferowanych do sprzedaży luzem, o łącznej wartości 257,05 zł, nieodpowiadających wymaganiom jakości handlowej określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 19 ust 1 pkt 2,3 w związku z ust. 2 (w przypadku wszystkich 38 partii artykułów rolno-spożywczych) oraz § 19 ust 1 pkt 6 lit. a w związku z ust. 2 (w przypadku 10 rodzajów pieczywa świeżego) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 29), tj. z uwagi na brak podania w miejscu sprzedaży na wywieszce lub w innym miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu danych dotyczących danego środka spożywczego w zakresie: nazwy lub imienia i nazwiska producenta oraz wykazu składników w przypadku wszystkich 38 partii artykułów rolno-spożywczych oraz masy jednostkowej w przypadku 10 rodzajów pieczywa świeżego.

Uzasadnienie

W dniach 10 i 13 kwietnia oraz 01 i 06 lipca 2015 r. na podstawie art. 3 ust. 1,2,3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1 ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 148 ze zm.), działając na podstawie upoważnień do kontroli WKŻ/U-78/2015 i WKŻ/U-80/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r. oraz WKŻ/U-149/2015 z dnia 01 lipca 2015 r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy MOMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., z siedzibą w Szczecinie, zwanego dalej również „stroną”, prowadzącego działalność gospodarczą w punktach handlowych przy ul. Wyszyńskiego 30 w Szczecinie oraz przy ul. Krzywoustego 9/10 w Szczecinie.

W toku przeprowadzonych kontroli w ofercie handlowej stwierdzono m.in. 20 partii pieczywa (chleb żytni na zakwasie, bułka kajzerka, bułka graham ze słonecznikiem, bułka maślana słonko, rogal z makiem, bułka żytnia, bułka graham, bułka z makiem, bułka maślana, chałka, bułka grahamka 88 g, bułka pszenna wrocławska mała 50 g, bułka pszenna mini 40 g, chleb żytni na zakwasie 1 kg, rogal z makiem 160 g, bułka słoneczko maślane 290 g, rogal maślany 90g, bułka pszenna kajzerka 60 g, bułka pszenna bagietka na zakwasie 300 g, bułka pszenna francuska 50 g) oraz 18 partii wyrobów ciastkarskich (drożdżówka mieszana 150 g, drożdżówka z makiem i z serem 150 g, drożdżówka z budyniem 150 g, drożdżówka z serem 150 g, drożdżówka podkowa 130 g, pączek z serem 100g, pączek z marmoladą 100 g, gwiazda z serem, drożdżówka z budyniem 150 g, drożdżówka z makiem 150 g, drożdżówka mieszana 150 g, drożdżówka serowo-makowa 150 g, drożdżówka z dżemem,  150 g,  pączek z jabłkiem 100 g, pączek z toffi 100 g, pączek z wiśnią 100 g, pączek 100 g, pączek z czekoladą 100g) o łącznej wartości 257,05 złotych, oferowanych do sprzedaży luzem, których oznakowanie poddano analizie m.in. pod kątem przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 29). W wyniku dokonanej analizy stwierdzono, że w miejscu sprzedaży wszystkich w/w środków spożywczych na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentom nie podano nazwy lub imienia i nazwiska producenta oraz wykazu składników, a w przypadku 10 partii pieczywa dodatkowo masy jednostkowej.

W związku z powyższym w toku kontroli stwierdzono, że poddane kontroli środki spożywcze nie odpowiadają wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych  (Dz. U. z 2015 r., poz. 678), dalej „ustawy o jakości”, w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w §19 ust. 1 pkt 2 i 3 w przypadku wszystkich 38 partii i pkt 6 lit. a w przypadku 10 parii pieczywa oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 29), dalej: „rozporządzenie w sprawie znakowania”.

Mając na uwadze ustalenia kontroli przeprowadzonej w dniach 10 i 13 kwietnia 2015 r., na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r., poz. 148 ze zm.) Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wystosował do kontrolowanego przedsiębiorcy wystąpienie pokontrolne, wzywając do usunięcia stwierdzonych uchybień. Strona nie udzieliła na nie odpowiedzi. Z kolei po kontroli przeprowadzonej w dniach 1 oraz 6 lipca 2015 roku kontrolowany przedsiębiorca poinformował o dostarczeniu wykazu składników do wszystkich swoich odbiorców.

W związku z powyższym, pismem z dnia 2 października 2015r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o  wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu 38 partii artykułów rolno-spożywczych tj. pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich, nieodpowiadających wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości określonym w § 19 ust. 1 pkt 2 i 3 w przypadku wszystkich 38 partii i pkt 6 lit. a w przypadku 10 partii pieczywa oraz           § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 29) tj. z uwagi na brak podania w miejscu sprzedaży na wywieszce lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu danych dotyczących danego środka spożywczego w zakresie nazwy lub imienia i nazwiska producenta oraz wykazu składników (w przypadku wszystkich 38 partii artykułów rolno-spożywczych) oraz masy jednostkowej w przypadku (10 rodzajów pieczywa świeżego). Wraz z powyższym zawiadomieniem wystosowane zostało żądanie do przedsiębiorcy w zakresie przedstawienia informacji w zakresie obrotów osiągniętych przez przedsiębiorcę.

Ponadto w w/w piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia na mocy przepisu art. 45 w związku z art. 44 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) miało charakter zastępczy, powróciło bowiem na adres tutejszego organu jako nie podjęte w terminie. Organ wskazuje w tym miejscu, że zawiadomienie o wszczęciu postępowania skierowane zostało na adres siedziby spółki wskazany w Rejestrze przedsiębiorców  Krajowego rejestru Sądowego, co pozostaje w zgodzie z przepisem art. 17 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015, poz. 1142) w świetle którego domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe. Mając powyższe na uwadze, po upływie terminu wskazanego w art. 44 § 1 kpa, uważa się za doręczenie skutecznie dokonane.

Mając na uwadze jednak zasady ogólne postępowania administracyjnego, wyrażone w art. 7 i w art. 8 kpa (tj. podejmowanie przez organy administracji wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli oraz prowadzenie postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej) oraz opierając się na zebranym w toku sprawy materiale dowodowymi tj. wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną od Pana Roberta Zwolińskiego - Prezesa Zarządu spółki będącej komplementariuszem kontrolowanego przedsiębiorcy, dotyczącej adresu korespondencyjnego przedsiębiorcy oraz z uwagi na brak kontaktu z przedsiębiorcą Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej pismem z dnia 27 października 2015 r. przesłał do strony informacyjnie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie zawiadomienia o wszczęciu postępowania wraz z żądaniem. Pismo zostało skutecznie doręczone.

Jednocześnie w rzeczonym piśmie Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wyznaczył stronie dodatkowy termin na wykonanie żądania i ewentualne wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów. Jednakże strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

Wobec powyższego w dniu 02 listopada 2015 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wydał, na podstawie art. 36 oraz art. 123 kpa postanowienie w przedmiocie przedłużenia czasu trwania postępowania administracyjnego, wskazując jednocześnie nowy termin załatwienia sprawy na dzień 02 grudnia 2015 roku.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

W myśl przepisu art. 3 pkt 5 ustawy o jakości, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.  

Celem prawa żywnościowego jest szeroko rozumiana ochrona interesów konsumentów. Artykuł 8 rozporządzenia (WE) 178 /2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem 178/2002” precyzuje, że celem tego prawa jest ochrona interesów konsumentów i umożliwienie im świadomego wyboru związanego ze spożywaną przez nich żywnością. Prawo żywnościowe ma przeciwdziałać oszukańczym lub podstępnym praktykom, fałszowaniu żywności oraz wszelkim innym praktykom mogącym wprowadzić konsumentów w błąd.

W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

Wymagania jakościowe w odniesieniu do oznakowania artykułów rolno – spożywczych oferowanych do sprzedaży uregulowane zostały m.in. w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE L 304 z 22.11.2011, s. 18 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 1169/2011” oraz na gruncie prawa krajowego w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 29), stanowiącego akt wykonawczy do ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych jw.

W myśl § 19 ust. 1 rozporządzenia w sprawie znakowania, w przypadku środków spożywczych oferowanych do sprzedaży konsumentowi finalnemu lub zakładom żywienia zbiorowego bez opakowania lub w przypadku pakowania środków spożywczych w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta finalnego lub ich pakowania do bezzwłocznej sprzedaży podaje się m.in. nazwę albo imię i nazwisko producenta (pkt 2), wykaz składników - zgodnie z art. 18-20 rozporządzenia nr 1169/2011, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w art. 21 tego rozporządzenia (pkt 3), a w przypadku pieczywa dodatkowo masę jednostkową (pkt 6 lit. a).

Zgodnie z § 19 ust. 2 rozporządzenia w sprawie znakowania informacje, o których mowa w ust. 1, podaje się w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu.

Ustawa o jakości nakłada na wprowadzających artykuły rolno-spożywcze do obrotu obowiązek zachowania wymagań w zakresie ich jakości handlowej, stanowiąc jednocześnie w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł. Jej przepis art. 3 pkt 4 odsyła natomiast w zakresie definicji obrotu do art. 3 pkt 8 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja wskazuje krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego.

Nadto, zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia 178/2002, podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

Przepis art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 1169/2011 stanowi natomiast, że podmiotem działającym na rynku spożywczym odpowiedzialnym za informację na temat żywności jest podmiot, pod którego nazwą lub firmą jest wprowadzany na rynek dany środek spożywczy lub – jeżeli ten podmiot nie prowadzi działalności w Unii – importer danego środka na rynek Unii.

Z kolei art. 8 ust. 2 ww. rozporządzenia stanowi, iż podmiot działający na rynku spożywczym odpowiedzialny za informację na temat żywności zapewnia obecność i rzetelność informacji na temat żywności zgodnie z mającym zastosowanie prawem dotyczącym informacji na temat żywności oraz z wymogami odpowiednich przepisów krajowych.

W świetle powyższego przedsiębiorca, strona w niniejszym postępowaniu, odpowiada za jakość handlową wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

Mając na względzie powyższe ustalenia, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Wykonując dyspozycję ww. przepisów w odniesieniu do zakwestionowanych artykułów rolno-spożywczych, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, oceniając stopień szkodliwości czynu wprowadzenia ich do obrotu uznał, że w przypadku wyrobów oferowanych luzem oznakowanie w miejscu sprzedaży stanowi praktycznie jedyne źródło informacji dla nabywcy o rodzaju i właściwościach środka spożywczego. W związku z tym uznano, że stwierdzona nieprawidłowość polegająca na braku wykazu składników w miejscu sprzedaży pieczywa i wyrobów ciastkarskich narusza prawo konsumentów do rzetelnej i podstawowej informacji o tego rodzaju produktach, mającej zasadniczy wpływ na dokonywany przez nich wybór i pozwalającej na właściwą identyfikację produktów oraz odróżnienie cech określonego rodzaju artykułów rolno-spożywczych od innych znajdujących się w obrocie. Dodatkowo informacja o wykazie składników w ww. produktach jest istotna również ze względu na preferencje żywieniowe konsumentów. Podobnie, aczkolwiek bez wpływu na wspomniane wyżej preferencje żywieniowe, organ ocenił brak informacji o masie jednostkowej pieczywa.

Niepodanie natomiast nazwy czy imion i nazwisk producentów przedmiotowych środków spożywczych, choć stanowi naruszenie wymagań mniejszej wagi w stosunku do braku wykazu składników, może uniemożliwiać bądź utrudniać konsumentom identyfikację podmiotu produkującego produkt.

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest producentem środków spożywczych, i powinny być jej znane przepisy dotyczące obrotu tymi środkami. W odniesieniu do stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie oznakowania organ uznał, że w tym zakresie strona ponosi winę z racji tego, że wprowadzając do obrotu środki spożywcze strona jako producent posiada pełną informację zarówno na temat użytych w procesie produkcji składników, masy środka spożywczego jak i danych producenta, i powinna uwidocznić je zgodnie z obowiązującymi przepisami. Strona jako świadomy i profesjonalny uczestnik obrotu, tym bardziej, że zakwestionowane produkty były produkowane przez stronę, powinna wykazać się znajomością przepisów prawa żywnościowego i dbałością o ich przestrzeganie. Przy ocenie stopnia zawinienia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił również postawę przedsiębiorcy po ujawnieniu nieprawidłowości (po pierwszej kontroli strona nie poinformowała organu o działaniach mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych uchybień, a bezpośrednio po drugiej kontroli przesłała informację w zakresie podjętych działań wraz ze wzorami informacji dot. produktów która została przekazana do wszystkich odbiorców strony).

Ustalając z kolei zakres naruszenia wymagań jakości handlowej organ ocenił, że stwierdzone nieprawidłowości (szczególnie brak wykazu składników) były istotne zarówno z punktu widzenia właściwości produktów, jak i interesów konsumentów, a naruszone wymagania w zakresie oznakowania stanowiły podstawową część wymagań przewidzianych w przepisach prawa żywnościowego dla tego rodzaju produktów.

Przy ocenie dotychczasowej działalności podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych organ wziął pod uwagę okoliczność, że przedsiębiorca nie był wcześniej kontrolowany przez tutejszy organ.

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu nieodpowiadające jakości handlowej artykuły rolno-spożywcze Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, wobec braku informacji od przedsiębiorcy, postanowił dokonać oszacowania jego obrotów na podstawie art. 23 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.). Uwzględniając wielkość kapitału zakładowego strony oraz rodzaj prowadzonej działalności organ uznał, że w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r. poz. 584 ze zm.) strona należy do grupy tzw. małych przedsiębiorców, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku, jest jednym z mniejszych w stosunku do pozostałych kategorii przedsiębiorców.

Mając na uwadze opisane wyżej okoliczności, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że w sprawie uzasadnione jest wymierzenie stronie na podstawie przepisu  art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości kary pieniężnej w wysokości w wysokości 976 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych).

Zgodnie z kolei z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy o jakości karę pieniężną, o której mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

Przy ustalaniu wysokości kary organ uwzględnił wymagania art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, w myśl którego kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zważywszy na stwierdzone naruszenia w kontekście rodzaju artykułów rolno-spożywczych niewłaściwej jakości handlowej oraz dokonaną ocenę stopnia szkodliwości czynu wskazującą na znaczne naruszenie interesów konsumentów, a dalej – ocenę stopnia zawinienia i zakresu naruszenia, wymierzona kwota kary spełnia powyższe wymagania.

W myśl art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, natomiast § 2 tego artykułu stanowi, że decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

W związku z powyższym organ orzekł jak w sentencji.

Pouczenia:

Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca, powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, nr 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

W przypadku wniesienia odwołania od niniejszej decyzji nie należy uiszczać kary pieniężnej do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy.

Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
Ewa Kryjom

 

Otrzymują:

  • Momus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A, ul. Wojska Polskiego 58 lok. 4, 70-477 Szczecin
  • a/a.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 09-02-2016 14:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-02-2016
Ostatnia aktualizacja: - 09-02-2016 14:21