Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZNP.8361.137.2016

  Koszalin, dnia 16  sierpnia 2016 r.

Zachodniopomorski Wojewódzki
Inspektor Inspekcji Handlowej
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

 

Sygn. akt kontroli: ZNP.8361.137.2016                  

Tomasz Przystański
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ELBO” Tomasz Przystański
ul. Jana Kochanowskiego 6
62-250 Czerniejewo

Stacja LPG
Przegonia 5A
78-200  Białogard

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 1 ust. 3 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1059 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1728 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
z a r z ą d z a

wobec Tomasza Przystańskiego FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ELBO” Tomasz Przystański z głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej przy ul. Jana Kochanowskiego 6, 62-250 Czerniejewo wycofanie z obrotu gazu skroplonego (LPG) w ilości 2.522 litrów, znajdującego się w zbiorniku naziemnym  w stacji LPG w Przegoni 5A.

Uzasadnienie

W toku kontroli jakości paliw przeprowadzonej, na podstawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli jakości paliw nr ZNP/U-139/2016 z dnia 06 lipca 2016 r. u Tomasza Przystańskiego FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ELBO” Tomasz Przystański w stacji LPG w Przegoni 5A,
z partii 3.783 litrów gazu skroplonego (LPG) oferowanego w tym dniu do sprzedaży pobrano do badań laboratoryjnych próbki: podstawową i kontrolną w ilości po 1,84 litra każda. Pobranie próbek do badań laboratoryjnych udokumentowano protokółem pobrania próbek paliw nr 000263.

Badanie laboratoryjne próbki podstawowej gazu przeprowadzono w laboratorium POLCARGO INTERNATIONAL Sp. z o.o. Dział Laboratorium Pracownia Analiz Chemicznych i Paliw Płynnych w Szczecinie. Na podstawie wykonanych badań, których wyniki zawarto w Sprawozdaniu z badań nr 9C-4069/16 z dnia 12 lipca 2016 r. stwierdzono, że gaz skroplony (LPG) nie spełnia wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U. z 2016 r., poz. 540) ze względu na zawyżoną całkowitą zawartość siarki (po wprowadzeniu substancji zapachowej) tj. 100 mg/kg (tolerancja ≤50+21) przy dopuszczalnej wartości max. 50 mg/kg.

W dniu 18 lipca 2016 r. w celu doręczenia sprawozdania z badań oraz kontynuowania innych niezbędnych czynności, na podstawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli jakości paliw nr ZNP/U-154/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. u Tomasza Przystańskiego FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ELBO” Tomasz Przystański w stacji LPG w Przegoni 5A wszczęto kolejną kontrolę w zakresie jakości paliw.

W myśl przepisu art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1728 ze zm.) kontrolowany przedsiębiorca ma prawo do złożenia wniosku o badanie próbki kontrolnej, której wynik traktuje się jako ostateczny w sprawie badania jakości określonej partii paliwa.

W związku z powyższym uprawnieniem kontrolowanego przedsiębiorcy i wiążącym się z tym na dzień przeprowadzenia kontroli tj. 18 lipca 2016 r. brakiem ostatecznych wyników prowadzonego postępowania kontrolnego, do czasu jego rozstrzygnięcia co do ostatecznej jakości gazu skroplonego (LPG) zaszła konieczność dokonania w toku niniejszej kontroli zabezpieczenia partii tego gazu skroplonego (LPG) na czas niezbędny do realizacji zadań tej kontroli.

W związku z tym partię gazu skroplonego (LPG) w ilości 2.522 litrów zabezpieczono wydając Postanowienie o zabezpieczeniu partii paliwa i sporządzając Protokół zabezpieczenia towarów nr 00000493. Powyższą ilość zabezpieczonego paliwa ustalono odczytując wskazanie płynowskazu
(w formie manometru) i przeliczając wskazaną przez urządzenie wartość określającą procent wypełnienia zbiornika przez całkowitą pojemność tego zbiornika. Płynowskaz według wskazań określał w momencie zabezpieczenia wypełnienie zbiornika na poziomie około 52%, co przy całkowitej pojemności zbiornika wynoszącej 4.850 l wskazuje na ilość gazu skroplonego (LPG)
w zbiorniku wynoszącą 2.522 litry.

W przedmiotowej sprawie w dniu 25 lipca 2016 r. Pan Bogdan Tórz - pełnomocnik  Tomasza Przystańskiego złożył wniosek o badanie próbki kontrolnej gazu skroplonego (LPG) pobranej
w dniu 06 lipca 2016 r. Badania laboratoryjne próbki kontrolnej przeprowadzono w Inwestycje Rurociągowe Wschód (IREAST) Sp. z o.o. w Małaszewiczach Laboratorium w Braniewie, a ich wyniki zawarto w Sprawozdaniu z badań Nr 1075/LPG/BR/2016. Na ich podstawie stwierdzono, że gaz skroplony (LPG) nie spełnia wymagań jakościowych określonych  w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U. z 2016 r., poz. 540) ze względu na zawyżoną całkowitą zawartość siarki (po wprowadzeniu substancji zapachowej) tj. >100 mg/kg.

W celu kontynuowania czynności kontrolnych oraz w ich ramach wykonania innych czynności związanych ze stwierdzeniem w obrocie partii gazu skroplonego (LPG) niewłaściwej jakości  na podstawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli jakości paliw nr ZNP/U-169/2016 z dnia
16 sierpnia 2016 r. u Tomasza Przystańskiego FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ELBO” Tomasz Przystański w stacji LPG w Przegoni 5A wszczęto kolejną kontrolę w zakresie jakości paliw.

Opierając się na ustaleniu, że partia gazu skroplonego (LPG) zabezpieczona w dniu 18 lipca 2016 r. w ilości  2.522 litrów  nie spełnia wymagań jakościowych stwierdzono, że w sprawie zaszły przesłanki i zarazem konieczność wydania decyzji zarządzającej wobec kontrolowanego przedsiębiorcy wycofanie z obrotu przedmiotowej partii gazu skroplonego (LPG). Jednocześnie
w toku tej samej kontroli ustalono, że plomby zabezpieczające założone w momencie dokonywania zabezpieczenia nie zostały naruszone. W celu wydania niniejszej decyzji wydano w toku kontroli postanowienie o uchyleniu zabezpieczenia z dnia 18 lipca 2016 r. zdejmując plomby zabezpieczające.

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 3 ust. 1 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, paliwa wprowadzane do obrotu powinny spełniać właściwe wymagania jakościowe, a w myśl przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 tej ustawy zabrania się wprowadzania do obrotu paliwa ciekłego niespełniającego określonych wymagań jakościowych.

Niewłaściwe parametry paliwa ciekłego (niezgodność z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG)  - Dz.U. z 2016 r., poz. 540) w przypadku przeznaczenia ich do obrotu i nabycia przez nabywców mogą w zależności od nieprawidłowości naruszać ich interesy bądź ich bezpieczeństwo.

W przedmiotowej sprawie nieprawidłowości dotyczą zawartości siarki, która ma poważny wpływ na pracę silnika pojazdu, jego właściwości eksploatacyjne i użytkowanie, a tym samym naruszają interesy konsumentów – nabywców tego paliwa.

Rozpatrując powyższą niezgodność w kontekście interesu nabywców takiego paliwa stwierdzić należy, iż - jak wynika z ekspertyzy Instytutu Nafty i Gazu 2305/TE1/2008 z 24 grudnia 2008 r. dotyczącej negatywnych skutków stosowania w pojazdach gazu skroplonego LPG niespełniającego wymagań jakościowych  – całkowita zawartość siarki w gazie skroplonym LPG stanowi największe obok siarkowodoru zagrożenie dla trwałości elementów silnika, w tym instalacji gazowej jak również środowiska naturalnego. Zawyżona całkowita zawartość siarki w stosunku do wymaganego limitu sprzyja procesom korozyjnym elementów instalacji gazowej i elementów silnika. Zawyżona zawartość siarki obniża również efektywność działania i trwałość katalizatora oczyszczania spalin układu wydechowego samochodu.

W przedmiotowej sprawie stwierdzić należy zatem, iż nabywanie przez konsumentów będącego w obrocie gazu skroplonego (LPG) o parametrach jak  poddany kontroli jakości w toku kontroli przeprowadzonych przez organ u  Tomasza Przystańskiego FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ELBO” Tomasz Przystański w stacji LPG w Przegoni 5A, w dniach 06, 18.07 i 16.08.2016 r. narusza ich interes. Nabywając przedmiotowy gaz skroplony (LPG) konsument w cenie produktu pełnowartościowego, otrzymuje produkt niepełnowartościowy, który z uwagi na niewłaściwą jakość może negatywnie wpłynąć na elementy instalacji gazowej i elementy silnika napędzanego takim paliwem.

Zgodnie z uprawnieniem zawartym w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1059 ze zm.) organ kontroli czyli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej może zarządzić w drodze decyzji wycofanie z obrotu produktów jeżeli uzasadnione to jest bezpieczeństwem lub interesem konsumentów albo interesem gospodarczym państwa.

Biorąc powyższe okoliczności pod uwagę Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznając, że wprowadzenie do obrotu gazu skroplonego (LPG) powoduje naruszenie interesu konsumenta nabywającego takie paliwo w ten sposób, iż poprzez zastosowanie takiego gazu skroplonego (LPG) zachodzi możliwość wywołania niewłaściwej pracy silnika pojazdu, jego awarii oraz pogorszenia walorów eksploatacyjnych.

Przed wydaniem decyzji stronie umożliwiono zapoznanie się z całością akt sprawy oraz z dowodami będącymi podstawą do wydania decyzji oraz umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Pouczenie:

Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1059 ze zm.) kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje decyzji, o której mowa w art. 18 ustawy o Inspekcji Handlowej wydanej przez organ inspekcji lub z jego upoważnienia, przez inspektora, podlega grzywnie w wysokości 360 stawek dziennych.

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z treścią art. 130 § 3 pkt 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016, poz. 23 ze zm.) wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

 

 

Z up. Zachodniopomorskiego
Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
Joanna Grabias
Kierownik Zespołu Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 05-10-2016 09:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-10-2016
Ostatnia aktualizacja: - 05-10-2016 09:38