Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

DECYZJA nr ZKŻ.8361.186.2014

Koszalin, dnia 04 marca 2015 r.

Zachodniopomorski Wojewódzki
Inspektor Inspekcji Handlowej
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

Jolanta Zwierzchoniewska
Firma przedsiębiorcy:
Zwierzchoniewska Jolanta
Hurtownia „Cytrus-Bis”
ul. Chocimska 5B
78-200 Białogard
wykonująca działalność gospodarczą przy
ul. Wojska Polskiego 90a
78-200 Białogard

 

DECYZJA nr ZKŻ.8361.186.2014
wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy Jolancie Zwierzchoniewskiej wykonującej działalność gospodarczą pod firmą Zwierzchoniewska Jolanta Hurtownia „Cytrus-Bis”, w Białogardzie przy ul. Wojska Polskiego 90a, karę pieniężną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) z tytułu wprowadzenia do obrotu nieprawidłowo oznakowanej partii jaj oferowanych do sprzedaży luzem (bez opakowań) o wartości 104,40 zł, nieodpowiadających wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2014 r., poz. 669 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w:

  • - art. 16 lit. a, c, d, e rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23.06.2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U.L 163 z 24.06.2008, s. 6 ze zm.) z uwagi na to, że w miejscu sprzedaży ww. środka spożywczego nie podano informacji dotyczących: klasy jakości, oznaczenia metody chowu, objaśnienia znaczenia kodu producenta oraz daty minimalnej trwałości,
  • - § 19 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. z 2015r., poz. 29) z uwagi na niepodanie w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej ww. środka spożywczego lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu imienia i nazwiska producenta.

Uzasadnienie

W dniach 04 i 07.11.2014r. na podstawie art. 3 ust. 1,2,3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.04.2004, str. 1 ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 669 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r., poz. 148 ze zm.), działając na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia urzędowej kontroli żywności nr 00013863, inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrolę u przedsiębiorcy Jolanty Zwierzchoniewskiej, zwanej dalej również „stroną”, wykonującej działalność gospodarczą pod firmą Zwierzchoniewska Jolanta Hurtownia „Cytrus-Bis”, w sklepie spożywczo-warzywniczym w Białogardzie przy ul. Wojska Polskiego 90a.

W toku kontroli stwierdzono, że do obrotu została wprowadzona partia jaj świeżych oferowanych do sprzedaży luzem (bez opakowań), klasy jakości „A”, klasy wagowej „L-duże”, w ilości 180 sztuk o wartości 104,40 zł, produkcji PHU „Malwa” Mariusz Salwierz Zakład Pakowania i Sortowania Jaj, Skorzewo, ul. Kościerska 1, 83-400 Kościerzyna nieprawidłowo oznakowanych. W miejscu sprzedaży ww. jaj nie podano informacji dotyczących klasy jakości, oznaczenia metody chowu, objaśnienia znaczenia kodu producenta oraz daty minimalnej trwałości co stanowiło naruszenie art. 16 lit. a, c, d, e rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23.06.2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U.L 163 z 24.06.2008, s. 6 ze zm.), dalej „rozporządzenia 589/2008”. Dodatkowo w miejscu sprzedaży ww. jaj na wywieszce lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentom nie podano imienia i nazwiska producenta, co stanowiło naruszenie § 17 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2014, poz. 774). Przy kwestionowanych jajach podano natomiast na wywieszce nazwę środka spożywczego i klasę wagową.

W związku z powyższym w toku kontroli stwierdzono, że ustalony stan faktyczny nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 669 ze zm.), dalej „ustawy o jakości”, w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w ww. przepisach o jakości handlowej. Ujawnione w toku kontroli uchybienia zostały niezwłocznie usunięte przez przedsiębiorcę.

Powyższe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r., w myśl art. 4 ustawy z dnia 7 listopada 2014r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2014r., poz. 1722) utraciło moc obowiązującą z dniem wejście w życie, tj. w dniu 09 stycznia 2015r., nowego rozporządzenia w tym zakresie wydanego na podstawie art. 15 pkt 1 ustawy o jakości, tj. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 29), zwanego dalej również „rozporządzeniem w sprawie znakowania”.

Uwzględniając zaistniałą zmianę w przepisach, wykazane w toku kontroli naruszenie § 17 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 dotychczasowego rozporządzenia zakwalifikowano w niniejszym postępowaniu odpowiednio jako naruszenie § 19 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 rozporządzenia w sprawie znakowania obowiązującego od 9 stycznia 2015r.

W związku z powyższym, pismem z dnia 16 lutego 2015r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę Jolantę Zwierzchoniewską o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu ww. środka spożywczego niewłaściwej jakości handlowej.

Stronie umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów. Strona skorzystała ze swojego uprawnienia pismem z dnia 23.02.2015r. (data doręczenia organowi 24.02.2015r.) informując, że sprzedawane przez nią jaja można zidentyfikować według numeru umieszczonego na skorupie jaj. Dodatkowo oświadczyła, że kartony zbiorcze zawierające po 360 sztuk jaj są prawidłowo oznakowane przez producenta, a faktura zakupu, na której określono termin do spożycia oraz dokument HDI były dostępne w siedzibie jej firmy. Ponadto poinformowała, że na skutek przeprowadzonej kontroli producent zobowiązał się do wkładania w opakowania zbiorcze kartek z wymaganymi informacjami, tak by były dostępne w miejscu sprzedaży.

Powyższe poddano ocenie pod kątem przydatności dla niniejszego postępowania i stwierdzono, że argumenty przedsiębiorcy wyrażone w ww. piśmie nie mogą mieć wpływu na ustalenia dokonane w toku kontroli i ich kwalifikację prawną. W toku kontroli nie kwestionowano braku oznakowania jaj na skorupie, przeciwnie – stwierdzono prawidłowość takiego oznakowania. Niemniej jednak samo oznakowanie na skorupie, będące kodem (zbiorem liter i cyfr) nie jest wystarczające dla konsumentów i nie może zastąpić łatwo widocznej i czytelnej informacji słownej w miejscu sprzedaży wymaganej przepisami prawa żywnościowego. Dokumenty znajdujące się w posiadaniu strony, tj. faktura i HDI nie były dostępne bezpośrednio konsumentom w punkcie sprzedaży, a więc również nie mogą pełnić roli wymaganego oznakowania w miejscu sprzedaży. Jak wynika z protokołu kontroli oraz z wyjaśnienia złożonego przez przedsiębiorcę w toku kontroli, w miejscu sprzedaży jaj nie było prawidłowo oznakowanych kartonów zbiorczych, natomiast jaja oferowane do sprzedaży ułożone były w wytłaczankach zawierających po 30 sztuk jaj, co wynika z ww. pisma strony (zdanie ostatnie). Okoliczność podniesioną przez stronę, a dotyczącą sporządzenia na potrzeby strony wymaganego oznakowania dla jaj oferowanych luzem przez producenta jaj uwzględniono natomiast przy ocenie stopnia zawinienia, o czym niżej. Zaznaczyć przy tym należy, że obowiązek uwidaczniania właściwych informacji w przypadku środków spożywczych oferowanych do sprzedaży bez opakowań (luzem) ciąży wyłącznie na przedsiębiorcy prowadzącym taką sprzedaż.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

W myśl przepisu art. 3 pkt 5 ustawy o jakości, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

Do dnia 8 stycznia 2015r. wymagania dotyczące m.in. znakowania środków spożywczych bez opakowań określone były w rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 774), którego § 17 ust. 1 pkt 1 stanowił, że w przypadku środków spożywczych bez opakowań lub pakowanych przy sprzedaży oprócz nazwy środka spożywczego podaje się nazwę albo imię i nazwisko producenta. Przepis § 17 ust. 2 tego rozporządzenia stanowił natomiast, że informacje, o których mowa w ust. 1, podaje się w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentom.

W dniu 9 stycznia 2015r. r. weszło w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 29), które zastąpiło dotychczasowe rozporządzenie, regulując zasady znakowania nieopakowanych środków spożywczych w § 19.

W myśl § 19 ust. 1 pkt 2 przedmiotowego rozporządzenia w sprawie znakowania, w przypadku środków spożywczych oferowanych do sprzedaży konsumentowi finalnemu lub zakładom żywienia zbiorowego bez opakowania lub w przypadku pakowania środków spożywczych w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta finalnego lub ich pakowania do bezzwłocznej sprzedaży podaje się nazwę albo imię i nazwisko producenta. Zgodnie z § 19 ust. 2 tego rozporządzenia informacje, o których mowa w ust. 1, podaje się w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu.

Mając na uwadze powyższe, w przypadku zakwestionowanych jaj świeżych oferowanych do sprzedaży luzem, w związku z ustaleniami kontroli stwierdzono w niniejszym postępowaniu, że brak w miejscu ich sprzedaży informacji dotyczących imienia i nazwiska producenta stanowi naruszenie § 19 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 rozporządzenia w sprawie znakowania.

Zgodnie z przepisem art. 16 rozporządzenia 589/2008 w przypadku sprzedaży jaj luzem w sposób łatwo widoczny i czytelny dla konsumenta podaje się następujące informacje:

  • klasa jakości,
  • klasy wagowe,
  • oznaczenie metody chowu,
  • objaśnienie znaczenia kodu producenta,
  • data minimalnej trwałości.

W toku kontroli stwierdzono, że w miejscu sprzedaży partii jaj oferowanych do sprzedaży luzem (bez opakowań), nie podano informacji dotyczących: klasy jakości, oznaczenia metody chowu, objaśnienia znaczenia kodu producenta oraz daty minimalnej trwałości i ustalono, że taki stan faktyczny stanowi naruszenie przepisów art. 16 lit. a, c, d, i e rozporządzenia 589/2008.

Przepisy rozporządzenia 589/2008 oraz rozporządzenia w sprawie znakowania są przepisami o jakości handlowej określonych w nich środków spożywczych, a niespełniający ich wymagań ww. środek spożywczy jest artykułem rolno-spożywczym niewłaściwej jakości handlowej, naruszającym wymagania określone w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości.

Ustawa o jakości nakłada na wprowadzających artykuły rolno-spożywcze do obrotu obowiązek zachowania wymagań w zakresie ich jakości handlowej, stanowiąc jednocześnie w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł. Jej przepis art. 3 pkt 4 odsyła natomiast w zakresie definicji obrotu do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 178/2002”, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja wskazuje krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego.

Nadto, zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia 178/2002, podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

Dodatkowo, w myśl art. 8 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004(Dz. U. L 304 z 22.11.2011, s. 18 ze zm.), zwanego również „rozporządzeniem nr 1169/2011”, obowiązującego od 13 grudnia 2014r., podmioty działające na rynku spożywczym, które nie mają wpływu na informacje na temat żywności, nie mogą dostarczać żywności, o której wiedzą lub w stosunku do której mają podejrzenia – w oparciu o informacje posiadane w ramach działalności zawodowej, że jest niezgodna z mającym zastosowaniem prawem dotyczącym informacji na temat żywności oraz wymaganiami odpowiednich przepisów.

Przepis art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 1169/2011 stanowi natomiast, że bez uszczerbku dla ust. 2-4 podmioty działające na rynku spożywczym zapewniają przestrzeganie w przedsiębiorstwach pozostających pod ich kontrolą wymogów prawa dotyczącego informacji na temat żywności i odpowiednich przepisów krajowych mających znaczenie dla ich działalności i upewniają się, że wymogi te są spełnione.

W świetle powyższego przedsiębiorca Jolanta Zwierzchoniewska odpowiada za jakość handlową wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

Mając na względzie powyższe ustalenia, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Wykonując dyspozycję ww. przepisów w odniesieniu do zakwestionowanego artykułu rolno-spożywczego, tj. partii jaj świeżych, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej oceniając stopień szkodliwości czynu wprowadzenia ich do obrotu uznał, że w przypadku produktów oferowanych luzem oznakowanie w miejscu sprzedaży stanowi praktycznie jedyne źródło informacji dla nabywcy o rodzaju i właściwościach środka spożywczego. Dodatkowo organ wziął pod uwagę, że jaja należą do środków spożywczych powszechnie spożywanych przez konsumentów w różnym wieku, a ze względu na swoje bogate wartości odżywcze mają istotne znaczenie dla konsumentów przy prawidłowym bilansowaniu diety, dlatego istotne jest by w miejscu ich sprzedaży znajdowały się wyczerpujące, jednoznaczne informacje dające podstawę podejmowania przez nabywców świadomego wyboru. Stąd uznano, iż ujawniony brak informacji w miejscu sprzedaży jaj narusza w znacznym stopniu interes konsumentów w zakresie ich prawa do rzetelnej informacji, mogącej mieć zasadniczy wpływ na dokonany przez konsumentów wybór określonego środka spożywczego oraz na odróżnienie go od podobnych znajdujących się w obrocie. I tak, stwierdzono, że brak klasy jakości, będącej wyróżnikiem określonych cech jakościowych dla jaj, nie pozwala konsumentom na scharakteryzowanie określonego środka spożywczego pod kątem jego właściwości. Brak oznaczenia metody chowu pozbawia konsumentów wiedzy o warunkach w jakich hodowano kury, od których pochodzą jaja, co jest ważne m.in. z punktu widzenia światopoglądu konsumentów i ich stosunku do zwierząt. Dodatkowo – brak objaśnienia znaczenia kodu producenta oraz jego imienia i nazwiska pozbawia konsumentów wiedzy o źródle pochodzenia przedmiotowych jaj, a brak daty minimalnej trwałości pozbawia ich informacji do kiedy dany środek spożywczy zachowuje swoje właściwości i nadaje się do spożycia przez ludzi.

Przy ocenie stopnia zawinienia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, że strona jako przedsiębiorca profesjonalnie i fachowo zajmuje się obrotem artykułami rolno-spożywczymi oraz należy do kręgu podmiotów odpowiedzialnych za ich jakość handlową. Z tego też względu strona powinna wykazać się dużą znajomością przepisów prawa żywnościowego szczególnie w zakresie oznakowania artykułów rolno-spożywczych i dbałością o przestrzeganie tych przepisów. W przedmiotowej sprawie stwierdzić należy, że na powstanie ujawnionych w trakcie kontroli nieprawidłowości w odniesieniu do zakwestionowanych jaj bezpośredni wpływ miała strona poprzez swoje zaniechanie polegające na braku uwidocznienia właściwych informacji w miejscu sprzedaży, choć znajdowały się one w jej posiadaniu. Stwierdzone nieprawidłowości w oznakowaniu były ewidentne, a niedopuszczenie do ich wystąpienia leżało wyłącznie w mocy strony. Z drugiej strony przyjęto, że przedsiębiorca nie miał woli świadomego działania prowadzącego do powstania nieprawidłowości naruszających wymagania jakościowe i interesy konsumentów, a brakujące informacje zostały uzupełnione niezwłocznie w toku kontroli. Dodatkowo uwzględniono zobowiązanie przedsiębiorcy wynikające z pisma złożonego w toku niniejszego postępowania, dotyczące umieszczania przy jajach oferowanych luzem wszystkich wymaganych przepisami informacji.

Ustalając zakres naruszenia wymagań jakości handlowej organ ocenił, iż stwierdzone nieprawidłowości w oznakowaniu stanowiły naruszenie podstawowych wymagań przewidzianych dla tego rodzaju środków spożywczych, tj. jaj oferowanych do sprzedaży luzem, istotnych z punktu widzenia regulacji prawa żywnościowego. Ponadto były znaczące z punktu widzenia właściwości tych środków spożywczych oraz interesów konsumentów.

Przy ocenie dotychczasowej działalności podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych organ wziął pod uwagę, że przedsiębiorca nie był wcześniej kontrolowany w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. kryterium wielkości obrotów, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie oświadczenia uzyskanego w toku kontroli stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013r., poz. 672 ze zm.), strona należy do kategorii tzw. „mikroprzedsiębiorców”, w związku z czym wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym jest najmniejszy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców, o których mowa w ww. ustawie. Z tego też względu organ odstąpił od ustalania kwotowej wartości obrotów strony, uznając iż informacja w tym zakresie nie będzie miała wpływu na dokonaną ocenę przedmiotowej przesłanki i wymiar kary pieniężnej. Uznano ponadto, że posiadane dane o kategorii przedsiębiorcy są w tym przypadku wystarczające do zakończenia sprawy administracyjnej, co pozostaje w zgodzie z zasadą szybkości postępowania, według której organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia.

Mając na uwadze dokonaną ocenę wyżej opisanych przesłanek, a także uwzględniając fakt, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500 zł, górną granicę stanowi natomiast pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej, która w tym przypadku wynosi 522 zł, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że w sprawie uzasadnione jest wymierzenie na podstawie przepisu art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości kary pieniężnej w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych).

Przy ustalaniu wysokości kary uwzględniono postanowienia art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, w myśl którego kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zważywszy na stwierdzone naruszenia, wymierzona kwota kary spełnia te przesłanki.

W myśl art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, natomiast § 2 tego artykułu stanowi, że decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. Zgodnie z kolei z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy o jakości karę pieniężną, o której mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej. W związku z powyższym organ orzekł jak w sentencji.

Pouczenia:

Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, nr 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

W przypadku wniesienia odwołania od niniejszej decyzji nie należy uiszczać kary pieniężnej do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy.

Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Z up. Zachodniopomorskiego
Wojewódzkiego Inspektora
Inspekcji Handlowej
Andrzej Kuśpiel
Dyrektor Delegatury

 

 

Otrzymują:

  • Jolanta Zwierzchoniewska, ul. Chocimska 5B, 78-200 Białogard,
  • aa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 05-02-2016 08:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-02-2016
Ostatnia aktualizacja: - 05-02-2016 08:37