Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja roczna dot. jakości paliw w 2015r.

W okresie od stycznia do grudnia 2015 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził w zakresie jakości paliw 113 kontroli, podczas których pobierano próbki do badań laboratoryjnych, w tym:

 • 86 kontroli na ogólnodostępnych stacjach paliw ciekłych,
 • 5 kontroli w hurtowniach:  paliw ciekłych (4) i gazu skroplonego (LPG) (1),
 • 22 kontrole na stacjach paliw oferujących gaz skroplony (LPG).

Łącznie przeprowadzono w zakresie jakości  paliw ciekłych 90 kontroli oraz 23 kontrole w zakresie jakości gazu skroplonego (LPG).

Ponadto przeprowadzono 6 kontroli tzw. „papierowych”, podczas których nie pobierano próbek paliw do badań laboratoryjnych a wynikały one z wcześniej przeprowadzonych kontroli, podczas których stwierdzano paliwa niewłaściwej jakości.

Ogółem zbadano 120 próbek paliw, w tym:

 • 53 próbki oleju napędowego (w tym dwie próbki po „tzw. „dolewce”) (36 pobrano w systemie pozostałym, 17 pobrano w systemie europejskim),
 • 36 próbkek benzyny bezołowiowej 95 (13 pobrano w systemie pozostałym, 23 pobrano w systemie europejskim),
 • 8 próbek benzyny bezołowiowej 98 (2 pobrano w systemie pozostałym, 6 pobrano w systemie europejskim),
 • 23 próbki gazu skroplonego (LPG).

Oferowanie do sprzedaży paliwa niewłaściwej jakości stwierdzono podczas 7 kontroli (tj. 6,2%  wszystkich kontroli) u 5 przedsiębiorców na 5 ogólnodostępnych stacjach paliw i 2 stacjach gazu skroplonego (LPG) (dwukrotnie u 2 przedsiębiorców prowadzących stacje paliw –z uwagi  na powtórne pobranie paliwa po tzw. „dolewce”).

W wyniku  badań laboratoryjnych zakwestionowano 5 próbek oleju napędowego i 2 próbki gazu skroplonego (LPG) tj. 7 próbek (w tym dwie próbki po tzw. „dolewce”) z 120 pobranych próbek paliw, co  stanowilo 5,83% wszystkich pobranych próbek.

Ponadto na wnioski przedsiębiorców przebadano w akredytowanych laboratoriach 4 próbki kontrolne (3 probki oleju napedowego, 1 próbkę gazu skroplonego (LPG)), a otrzymane wyniki potwierdziły ich niewłasciwą jakość.

W ww. próbkach zakwestionowano w:

oleju napędowym:

 • zaniżoną temperatura zapłonu,
 • niewłaściwą „odporność na utlenianie”;

gazie skroplonym (LPG):

 • zawyżoną całkowitą zawartość siarki.

 

Wydano dwie  decyzje wycofujące z obrotu handlowego olej napędowy niewłaściwej jakości.

Ustalenia kontroli w odniesieniu do poszczególnych punktów programu przedstawiają się następująco:

1. Informacje na temat działań podjętych przez wojewódzkich inspektorów IH w przypadku stwierdzenia paliwa złej jakości.

 • w dniu 10.02.2015 r. przeprowadzono kontrolę w zakresie jakości paliw u przedsiębiorcy  w Szczecinku. W toku czynności kontrolnych do badań laboratoryjnych pobrano próbkę i próbkę kontrolną oleju napędowego. Badanie laboratoryjne oleju napędowego wykazało, że paliwo to nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1058) ze względu na zaniżoną temperaturę zapłonu, tj. poniżej 40oC (tolerancja >55,0-2,1) przy dopuszczalnej wartości powyżej 55oC. W dniu 24.02.2015 r. przedsiębiorcy przekazano wyniki z badań oraz zgodnie z art. 22 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z  2014 r., poz. 1728) pouczono o tym, że wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej przeprowadza na pisemny wniosek kontrolowanego przedsiębiorcy badanie próbki kontrolnej w akredytowanym laboratorium, a wniosek ten składa się w terminie 7 dni od dnia przedstawienia kontrolowanemu protokołu kontroli do podpisania.Przedsiębiorca złożył wniosek o badanie próbki kontrolnej. Badanie próbki kontrolnej wykazało, że paliwo to nie spełnia wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1058) ze względu na zaniżoną temperaturę zapłonu, tj. 40oC (tolerancja ≥55-2,1). Do kontrolowanego przedsiębiorcy skierowano wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usuniecie stwierdzonych uchybień. Na podstawie okazanych dowodów dostaw ustalono dostawcę. W związku z powyższym przekazano informację do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli jakości paliw u wskazanego dostawcy. Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości w jakości oferowanego do sprzedaży oleju napędowego;
 • w dniu 04.03.2015 r. przeprowadzono kontrolę jakości paliw u przedsiebiorcy w Kołobrzegu. W toku czynności kontrolnych do badań laboratoryjnych pobrano próbkę i próbkę kontrolną gazu skroplonego (LPG), a badania laboratoryjne wykazały, iż przedmiotowe paliwo nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U. nr 251, poz. 1851 ze zm.) ze względu na zawyżoną całkowitą zawartość siarki tj. >100 mg/kg (tolerancja 50+9,2) przy dopuszczalnej wartości max 50 mg/kg.W dniu 10.03.2015 r. przedsiębiorcy przekazano wyniki badanego paliwa oraz zgodnie z art. 22 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z  2014 r., poz. 1728) pouczono o tym, że wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej przeprowadza na pisemny wniosek kontrolowanego przedsiębiorcy badanie próbki kontrolnej w akredytowanym laboratorium, a wniosek ten składa się w terminie 7 dni od dnia przedstawienia kontrolowanemu protokołu kontroli do podpisania.Przedsiębiorca złożył wniosek o badanie próbki kontrolnej.Badanie próbki kontrolnej wykazało, że paliwo to nie spełnia wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U. nr 251, poz. 1851 ze zm.) ze względu na zawyżoną całkowitą zawartość siarki tj. 74 mg/kg (tolerancja ≤50+9,2) przy dopuszczalnej wartości max 50 mg/kg.Do kontrolowanego przedsiębiorcy skierowano wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usuniecie stwierdzonych uchybień.Na podstawie przedłożónych dowodów dostaw ustalono dostawców. W związku z powyższym przekazano informację do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku oraz w Bydgoszczy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli jakości paliw u wskazanych dostawców.Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy na podstawie przeprowadzonej kontroli poinformował, iż kontrolowana spóła nie prowadzi sprzedaży hurtowej gazu LPG z wykorzystaniem stacjonarnych zbiorników, a sprzedaje go wyłącznie za pośrednictwem autocystern, którymi odbierane jest bezpośrednio od sprzedawcy oraz ustalił  kolejnego dostawcę w łańcuchu dystrybucji. Ponadto poinformował, iż Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie przeprowadził kontrolę jakości paliw u tego dostawcy podczas, której zakwestionowano jakość gazu LPG w zakresie innego parametru – działania korodującego na miedź tj. klasa 2 a przeprowadzone na wniosek przesiębiorcy badania próbki kontrolnej tego paliwa wykazało, iż spełnia ono wymagania jakościowe.Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku ustalił, że gaz dostarczony przez dostawcę, został zakupiony  w rafinerii z terenu Niemiec;
 • w dniu 13.04.2015 r. przeprowadzono kontrolę w zakresie jakości paliw u przedsiębiorcy w Szczecinie. W toku czynności kontrolnych do badań laboratoryjnych pobrano próbkę i próbkę kontrolną oleju napędowego.Badanie laboratoryjne pobranej próbki oleju napędowego wykazało, że paliwo nie spełnia wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1058) w zakresie parametru „odporność na utlenianie”, który wynosił: powyżej 50 g/m3 przy wymaganiach max. 25 g/m3 i tolerancji 32,9 g/m3 , 1,0 h, przy wymaganiach min. 20 h i tolerancji 17,5 h.W związku z powyższym, zgodnie z art. 22 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z  2014 r., poz. 1728) kontrolowanego przedsiębiorcę pouczono o tym, że wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej przeprowadza na pisemny wniosek kontrolowanego przedsiębiorcy badanie próbki kontrolnej w akredytowanym laboratorium, a wniosek ten składa się w terminie 7 dni od dnia przedstawienia kontrolowanemu protokołu kontroli do podpisania. Kontrolowany przedsiębiorca w ustawowym terminie 7 dni nie złożył wniosku o badanie próbki kontrolnej.W dniu 27.04.2015 r. ustalono, że  do zbiornika  nr 6, z którego w dniu 13.04.2015 r. pobrano próbkę oleju napędowego w okresie od 13.04.2015 r. do 27.04.2015 r. dostarczono nową partię paliwa oleju napędowego w ilości 4000 litrów.Ponieważ zachodziło uzasadnione podejrzenie, że jakość przedmiotowego paliwa w zbiorniku nr 6 nadal nie odpowiada wymaganiom jakościowym określonym w obowiązujących przepisach, do badań laboratoryjnych ponownie pobrano próbkę oleju napędowego z odmierzacza paliw ciekłych podłączonego do zbiornika nr 6. Jednocześnie dokonano zabezpieczenia znajdującego się w zbiorniku  paliwa ciekłego w ilości  5003 litrów poprzez nałożenie plomb w miejscach uniemożliwiających dostęp do przedmiotowego paliwa.Badania laboratoryjne oleju napędowego, pobranego w dniu 27.04.2015r.  wykazały, że przedmiotowy olej napędowy nie spełnia wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2013 r. poz. 1058) w zakresie parametru „odporność na utlenianie”, który wynosił: powyżej 50 g/m3 przy wymaganiach max. 25 g/m3 i tolerancji 32,9 g/m3 , 0,40 h przy wymaganiach min. 20 h i tolerancji 17,5 h.Kontrolowany przedsiębiorca  pouczony o trybie i terminie złożenia wniosku o przebadanie próbki kontrolnej, skorzystał ze swoich uprawnień, i w dniu 12.05.2015 r. złożył wniosek o badanie próbki kontrolnej  pobranej w dniu 27.04.2015 r.Badania laboratoryjne ww. próbki kontrolnej oleju napędowego wykazało, że przedmiotowy olej napędowy nie spełnia wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2013 r. poz. 1058) w zakresie parametru „odporność na utlenianie”, który wynosił: ? 95 g/m3 przy wymaganiach max. 25 g/m3 i tolerancji ≤ 25+8 g/m3 , ? 0,40 h przy wymaganiach min. 20 h i tolerancji ≥ 20-2,5 h.W związku z powyższym, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w dniu 28.05.2015 r. wydał decyzję zarządzającą wycofanie z obrotu przedmiotowego oleju napędowego o nazwie handlowej w ilości 5003 litrów i postanowieniem uchylił zabezpieczenie ww. partii paliwa.Kontrolowany przedsiębiorca w dniu 9.06.2015 r. złożył do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odwołanie od ww. decyzji wnosząc o jej uchylenie. Decyzją z dnia 23.07.2015 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy. Na podstawie okazanych dowodów dostaw i świadectw jakości ustalono, iż paliwo pochodziło od dostawcy w Koszalinie. Przeprowadzona kontrola w zakresie jakości paliw u ww. przedsiębiorcy wykazała, że pobrana próbka oleju napędowego spełniała wymagania jakościowe określone w obowiązujących przepisach;
 • w dniu 13.05.2015 r. przeprowadzono kontrolę u przedsiębiorcy w gminie Białogard.W toku czynności kontrolnych do badań laboratoryjnych pobrano próbkę i próbkę kontrolną gazu skroplonego (LPG).Badanie laboratoryjne wykazało, że w sprzedaży znajdował się gaz skroplony (LPG) nie spełniający wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U. nr 251, poz. 1851 ze zm.) z uwagi na zawyżoną całkowitą zawartość siarki tj. 68 mg/kg (tolerancja 50+9,2)  przy dopuszczalnej  wartości max. 50 mg/kg.W związku z powyższym, zgodnie z art. 22 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z  2014 r., poz. 1728) kontrolowanego przedsiębiorcę pouczono o tym, że wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej przeprowadza na pisemny wniosek kontrolowanego przedsiębiorcy badanie próbki kontrolnej w akredytowanym laboratorium, a wniosek ten składa się w terminie 7 dni od dnia przedstawienia kontrolowanemu protokołu kontroli do podpisania. Kontrolowany przedsiębiorca  nie złożył wniosku o badanie próbki kontrolnej. Do kontrolowanego przedsiębiorcy skierowano wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usuniecie stwierdzonych uchybień.Na podstawie przedłożónych dowodów dostaw ustalono dostawcę.W związku z powyższym przekazano informację do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli jakości paliw u wskazanego dostawcy.Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy na podstawie przeprowadzonej kontroli poinformował, iż spółka nie prowadzi sprzedaży hurtowej gazu LPG z wykorzystaniem stacjonarnych zbiorników, a sprzedaje go wyłącznie za pośrednictwem autocystern, którymi odbierany jest bezpośrednio od dostawcy oraz ustalił, iż paliwo to zostałe nabyte u innego dostawcy.  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie poinformował, że nie przeprowadził kontroli jakości paliw u tego dostawcy z powodu braku inspektorów uprawnionych do pobierania paliw (LPG) w takich bazach paliw.
 • w dniu 19.10.2015 r. przeprowadzono kontrolę u przedsiębiorcy w gminie Malechowo.W toku czynności kontrolnych do badań laboratoryjnych pobrano próbkę i próbkę kontrolną oleju napędowego.Badania laboratoryjne wykazały, że olej napędowy nie spełniał wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1058 ze zm.) ze względu na zaniżoną temperaturę zapłonu tj. 40,5oC (tolerancja >55,0-2,1) przy dopuszczalnej wartości powyżej 55oC.W dniu 03.11.2015 r. przedsiębiorcy przekazano wyniki badań oraz ustalono, że do zbiornika z olejem napędowym z którego  pobranego w dniu 19.10.2015 r. próbkę paliwa  dodano nową partię paliwa. W związku z powyższym, z uwagi na konieczność ustalenia rzeczywistej jakości oleju napędowego po „dolewce” znajdującego się w ww. zbiorniku pobrano ponownie próbki oleju napędowego.  Po pobraniu próbek olej napędowy zabezpieczono. Pouczony o swoich prawach kontrolowany przedsiębiorca złożył wniosek o badanie próbki kontrolnej oleju napędowego pobranej w dniu 19.10.2015 r.Badania laboratoryjne próbki kontrolnej wykazały, że olej napędowy nie spełnia wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1058 ze zm.) ze względu na zaniżoną temperaturę zapłonu tj. 41,0oC (tolerancja ≥55-2,1).Badanie laboratoryjne próbki oleju napędowego pobranego po „dolewce” wykazały, że olej napędowy pobrany do badań laboratoryjnych w dniu 03.11.2015 r. nie spełnia wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1058 ze zm.) ze względu na zaniżoną temperaturę zapłonu tj. <40oC (tolerancja >55,0-2,1).W związku z powyższym, zgodnie z art. 22 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z  2014 r., poz. 1728) kontrolowanego przedsiębiorcę pouczono o prawie złożenia wniosku o badanie próbki kontrolnej w terminie 7 dni od dnia przedstawienia kontrolowanemu protokołu kontroli do podpisania.W dniu 10.11.2015 r. strona złożyła oświadczenie o rezygnacji z badania próbki kontrolnej pobranej w dniu 03.11.2015 r.W związku z powyższym, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w dniu 10.11.2015 r. wydał decyzję zarządzającą wycofanie z obrotu przedmiotowego oleju napędowego znajdującego się w zbiorniku na stacji paliw w ilości 6940 litrów i postanowieniem uchylił zabezpieczenie ww. partii paliwa.Na podstawie okazanych dowodów dostaw i świadectw jakości ustalono, iż paliwo pochodziło od przedsiębiorcy w Koszalinie.W związku z powyższym w ww. bazie przeprowadzono dwuktornie kontrole jakości paliw tj. w dniu 19.10.2015 r. i 16.11.2015 r.Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości w badanym oleju napędowym

Informacje na temat sposobów rozstrzygania przez prokuratury i sądy spraw przekazanych w związku ze sprzedażą paliw niewłaściwej jakości.

W każdym z przypadków stwierdzenia paliwa niezgodnego z obowiązującymi przepisami skierowano zwiadomienie o podejrzeniu popełnienia czynu określonego w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1728 ze zm.) do właściwych terytorialnie prokuratur.

Dotychczas otrzymaliśmy informację z:

 • Prokuratury Rejonowej Szczecin-Prawobrzeże o wszczęciu w dniu 13.10.2015 r. dochodzenia w sprawie kontroli przeprowadzonej w dnach 13.04–28.05.2015 r.;
 • Komend Powiatowych Policji w Szczecinku, Kołobrzegu i Białogardzie o odmowie wszczęcia dochodzenia na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego (postanowienia w załączeniu).

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 29-01-2016 15:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-01-2016
Ostatnia aktualizacja: - 29-01-2016 15:30