Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli odkurzaczy.

Realizując programy kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w IV kwartale 2015r. przeprowadził kontrole u 3 przedsiębiorców w sklepach wielkopowierzchniowych w: Szczecinie, Goleniowie i Koszalinie.

Wszystkie kontrole zostały zakończone.

Kontrolą objęto 6 partii odkurzaczy elektrycznych zasilanych z sieci, wprowadzonych do obrotu po 1 września 2014 r tj.

 • 3 partie odkurzaczy, celem sprawdzenia spełniania wymagań w zakresie EKOPROJEKTU określonych w:
  • rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie procedury oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania (Dz. U. z 2015 r., poz. 1215),
  • rozporządzeniu Komisji (UE) nr 666/2013 z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla odkurzaczy (Dz. Urz. UE L 192/24 z 13.07.2013 r.),
 • 3 partie odkurzaczy celem sprawdzenia wykonania przez dostawców i dystrybutorów obowiązków w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz przestrzegania przez nich zakazów (w zakresie etykiet efektywności energetycznej oraz kart odkurzaczy), o których mowa w:
  • ustawie z dnia 14 września 2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1203 ze zm.),
  • rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 665/2013 z dnia 3 maja 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego odkurzaczy (Dz. Urz. UE L 192/1 z 13.07.2013 r.).

W IV kwartale 2015 r. do tutejszego Inspektoratu nie wpłynął żaden wniosek Urzędu Celnego
o wydanie opinii dotyczącej odkurzaczy.

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

Część I: Wymagania w zakresie EKOPROJEKTU

1. OZNAKOWANIE CE.

Całość objętych kontrolą w ww. zakresie odkurzaczy (3 partie) oznakowana była w sposób bezpośredni, trwały i czytelny znakami zgodności CE zgodnie z § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania.

2. DEKLARACJA ZGODNOŚCI.

Na objęte kontrolą 3 partie odkurzaczy, w celu potwierdzenia dokonania procedury oceny zgodności, od producentów żądano okazania deklaracji zgodności. W odpowiedzi na żądania dosłano deklaracje zgodności.

Analizując treści dosłanych deklaracji zgodności stwierdzono, że sporządzone zostały
zgodnie z § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania jw. W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

3. KONTROLA W ZAKRESIE WYMAGAŃ EKOPROJEKTU.

3.1 Szczegółowe wymagania dotyczące ekoprojektu.

Według deklaracji producentów, objęte kontrolą odkurzacze (3 partie) posiadały roczne zużycie energii mniejsze niż 62,0 kWh/rok oraz znamionową moc wejściową mniejszą niż 1600W, co było zgodne z wymaganiami określonymi w pkt 1 lit. a) tiret 1 i 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 666/2013 z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla odkurzaczy.

3.2 Wymogi dotyczące informacji.

Objęte kontrolą w ww. zakresie 3 partie odkurzaczy, były odkurzaczami uniwersalnymi tzn. przeznaczonymi do czyszczenia zarówno dywanów, jak i podłóg twardych. Odkurzacze nie posiadały innych funkcji niż odkurzanie. W badanym zakresie zakwestionowano 1 partię odkurzaczy. Dotyczyło to:

 • przedsiębiorcy (dystrybutora) w Szczecinie - partii odkurzaczy bezworkowych wyprodukowanych w Szwecji. Instrukcja obsługi dołączona do odkurzacza nie zawierała informacji dotyczącej skróconego tytułu lub odniesienia do metod pomiaru i obliczeń zastosowanych w celu ustalenia zgodności z wymaganiami ekoprojektu, co było niezgodne z wymaganiami określonymi w pkt 2 lit. a) tiret 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 666/2013 z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla odkurzaczy.

W trakcie kontroli, kontrolowany przedsiębiorca (dystrybutor) dołączył do kwestionowanej partii odkurzaczy prawidłowo sporządzone instrukcje, które zawierały informacje dotyczące skróconego tytułu lub odniesienia do metod pomiaru i obliczeń zastosowanych w celu ustalenia zgodności z wymaganiami ekoprojektu. Ww. oświadczył również, że poprawione instrukcje będą dostarczone do wszystkich odkurzaczy będących na stanie magazynowym i w sieci handlowej przedsiębiorcy.

Na ogólnodostępnych stronach internetowych producentów objętych kontrolą odkurzaczy zawarte były informacje zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 2 lit. a) tiret 1, 2 i 6 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 666/2013 z dnia 8 lipca 2013 r. jw.

Część II: Kontrola etykiet efektywności energetycznej oraz kart odkurzaczy.

Kontrolą w tym zakresie objęto 3 partie odkurzaczy elektrycznych zasilanych z sieci (odkurzacze uniwersalne), dla których datę wprowadzenia do obrotu ustalono na okres po 1 września 2014 r. Kontrolą objęto:

 • u przedsiębiorcy (dystrybutora) w Szczecinie, odkurzacz, którego dostawcą był producent ze Szwecji, 
 • u przedsiębiorcy (dystrybutora) w Goleniowie, odkurzacz, którego dostawcą był producent w Holandii,
 • u przedsiębiorcy w Koszalinie (dystrybutora), odkurzacz wyprodukowany w Polsce.

1. Kontrola etykiet efektywności energetycznej.

W wyniku dokonanych oględzin stwierdzono, że kontrolowani przedsiębiorcy, jako dystrybutorzy, eksponując odkurzacze do sprzedaży umieszczali na ich zewnętrznej stronie lub zawieszali na nich w sposób widoczny dla klientów etykiety efektywności energetycznej zgodne ze wzorem określonymi w pkt 1.1 załącznika Nr II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 665/2013 z dnia 3 maja 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego odkurzaczy.

W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

2. Kontrola kart odkurzaczy.

Na objęte kontrolą 3 partie odkurzaczy, kart odkurzaczy nie dołączono do 1 partii. Dotyczyło to odkurzaczy stwierdzonych w markecie w Szczecinie. W związku z powyższym stwierdzono, że dystrybutor tj. kontrolowany przedsiębiorca nie udostępnił użytkownikowi końcowemu karty produktu z informacjami wymaganymi przepisami określonymi w pkt 1 załącznika III do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 665/2013 z dnia 3 maja 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego odkurzaczy, co było niezgodne z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 września 2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych. W trakcie kontroli kontrolowany przedsiębiorca dołączył do zakwestionowanej partii odkurzaczy prawidłowo sporządzoną kartę produktu oraz oświadczył, że karty będą dostarczone do wszystkich odkurzaczy będących na stanie magazynowym i w sieci handlowej przedsiębiorcy.     

Zebrane w toku kontroli i w postępowaniu pokontrolnym materiały nie dały podstaw do wszczęcia wobec dystrybutora ww. odkurzaczy (kontrolowanego przedsiębiorcy) postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię, ponieważ jak ustalono w toku kontroli dostawca odkurzaczy firma ze Szwecji nie wykonał nałożonego na niego obowiązku dołączenia do wyrobu karty odkurzacza, uniemożliwiając dystrybutorowi jej udostępnienie użytkownikowi końcowemu (uwzględniono stanowisko Prezesa UOKiK wyrażone w decyzji DNR-2/190/2014 z dnia 24.10.2014r.).

W odniesieniu do pozostałych partii odkurzaczy stwierdzono, że dołączono do nich karty sporządzone w języku polskim, które zawierały informacje zgodne z wymaganimi określonymi w pkt 1 załącznika III do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 665/2013 z dnia 03.05.2013 r. jw.   

        

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 21-01-2016 12:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-01-2016
Ostatnia aktualizacja: - 21-01-2016 12:09