Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości handlowej napojów alkoholowych (napojów spirytusowych i alkopopów)

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie w IV kw. 2015r. przeprowadzili łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 10 kontroli w zakresie kontroli jakości handlowej napojów alkoholowych (napojów spirytusowych i alkopopów).

Na podstawie art. 3 ust. 1 - 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.4.2004r., str. 1
z późn. zm.) art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678 ze zm.)w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust.1 pkt. 1,2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014, poz.148 ze zm.) przeprowadzono 10 kontroli, w tym trzy kontrole z uwzględnieniem art. 5 ustawy z dnia 7 maja 2009r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015r., poz.1161).

Typując przedsiębiorców do kontroli uwzględniono przeprowadzone rozeznania.

Kontrole przeprowadzono w: Szczecinie, Stargardzie, Policach, Białogardzie, Szczecinku.  

W trakcie przeprowadzonych kontroli zbadano ogółem 30 partii napojów alkoholowych
o wartości 3139,00 zł, nie kwestionując zbadanych partii.

 

Kontrolą objęto:

Napoje spirytusowe - kategoria 1-14 R.110-2008;

 • 1 partię rumu o wartości 54,00 zł, nie kwestionując zbadanej partii;
 • 3 partie whisky o wartości 682,00 zł, nie kwestionując zbadanych partii;
 • 1 partię brandy o wartości 92,00 zł, nie kwestionując zbadanej partii.

Napoje spirytusowe - kategoria 15-46 R.110-2008;

 • 5 partii wódki o wartości 1314,00 zł, nie kwestionując zbadanych partii;
 • 2 partie wódki smakowej o wartości 77,00 zł, nie kwestionując zbadanych partii;
 • 4 partie likieru o wartości 347,00 zł, nie kwestionując zbadanych partii;
 • 14 partii innych napojów o wartości 573,00 zł (2 partie ginu o wartości 46,00 zł, 7 partii napojów spirytusowych o wartości 445,00 zł oraz 5 partii alkopopów o wartości 82,00zł), nie kwestionując zbadanych partii.

I.         OCENA JAKOŚCIOWA NAPOJÓW SPIRYTUSOWYCH I ALKOPOPÓW

Badania próbek produktów przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, gdzie dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych i fizykochemicznych w odniesieniu do deklaracji producentów oraz obowiązujących przepisów.

Ogółem zbadano 10 partii napojów spirytusowych (17 próbek), w tym 1 partię whisky, 2 partie wódki, 1 partię wódki smakowej, 1 partię likieru, 5 partii innych napojów spirytusowych, nie kwestionując zbadanych partii.  

II.        SPRAWDZENIE  ILOŚCI  RZECZYWISTEJ  TOWARÓW  PACZKOWANYCH

Uwzględniając przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015r., poz. 1161) pobrane do badań laboratoryjnych napoje spirytusowe sprawdzono w zakresie zgodności zawartości netto z ilością rzeczywistą. Oceny ilości rzeczywistej produktów dokonano
w odniesieniu do deklaracji producentów.

Badaniem objęto 10 partii (17 butelek) napojów alkoholowych. Nie stwierdzono przypadków zaniżenia ilości rzeczywistej w stosunku do deklarowanej.

Sprawdzono, czy napoje spirytusowe oferowane w opakowaniach jednostkowych o określonych ilościach nominalnych, są wprowadzane do obrotu zgodnie z wymaganiami załącznika I do ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1161). Badaniem objęto 8 partii napojów spirytusowych, nie kwestionując badanych partii.

W trakcie prowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowych lub uszkodzonych opakowań.

III.      PRAWIDŁOWOŚĆ  OZNAKOWANIA  NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Sprawdzono prawidłowość oznakowania w odniesieniu do przepisów:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającym procedury
 • w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE L 31 z 1.2.2002, s. 1 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006
 • i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE L 304 z 22.11.2011, s. 18 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia
 • 2008r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 (Dz. U. UE L 39 z 13.2.2008 s. 16 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 716/2013 z dnia 25 lipca 2013r. ustanawiającego zasady rozporządzenia stosowania (WE) nr 110/2008 parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz.U. UE L 201 z 26.7.2013, str. 21 ze zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. U. UE L 354 z 31.12.2008 s. 16 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678 ze zm.);
 • ustawy z dnia 18 października 2006r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 144);
 • ustawy z dnia 7 maja 2009r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1161);
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83,
 • poz. 772).

Kontrolą objęto 30 partii napojów spirytusowych, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

IV.       IDENTYFIKOWALNOŚĆ TOWARÓW

U wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców sprawdzono przestrzeganie przepisu art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L UE 31 z 1.2.2002 s. 1 ze zm.).

Informacje dotyczące identyfikacji dostawców badanych 30 partii napojów spirytusowych
uzyskano na podstawie okazanych dokumentów dostaw-faktur zakupu.
W badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

IDENTYFIKACJA  PRZEDSIĘBIORCY

W trakcie przeprowadzonych 10 kontroli u skontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r., poz. 584 ze zm.).

Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o wpis do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiadający odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców oraz w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG. Stwierdzono, że przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w  Szczecinie nie dokonał w terminie 7 dni zmian danych objętych wpisem do CEIDG w zakresie miejsca prowadzenia działalności.

Powyższe narusza art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r. poz. 584 ze zm.) i stanowi wykroczenie z art. 601 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015r., poz. 1094 ze zm.).

W trakcie kontroli wobec przedsiębiorcy zastosowano pouczenie z art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń jw.

V.         KONTROLE  NA  ZAWIADOMIENIE

W przypadku 3 kontroli na zawiadomienie sprawdzono czy:

 • przedsiębiorcy posiadają zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz czy przestrzegają ich warunków zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015r. poz. 1286), a także czy przestrzegają innych postanowień tej ustawy, dotyczących np. uwidaczniania informacji o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych, zakazu sprzedaży nieletnim czy nietrzeźwym. W badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.
 • znajdujące się w sprzedaży napoje alkoholowe były oznakowane znakiem skarbowym akcyzy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752 z późn. zm.). W badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Informacje w tym zakresie przedstawiono w informacji o wynikach kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi w 2015r.

INNE  ZAGADNIENIA

W trakcie kontroli u 10 przedsiębiorców sprawdzono rzetelność obsługi klientów, dokonując zakupu kontrolnego przed rozpoczęciem kontroli. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • zastosowania pouczenia wobec przedsiębiorcy z art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971r Kodeks wykroczeń jw.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 21-01-2016 12:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-01-2016
Ostatnia aktualizacja: - 21-01-2016 12:05