Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości handlowej produktów posiadających oznaczenia ChNP, ChOG i GTS

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 6 kontroli u 5 przedsiębiorców w zakresie kontroli jakości handlowej produktów posiadających oznaczenie ChNP, ChOG i GTS .

Przedsiębiorców do kontroli wytypowano z własnego rozeznania.

Kontrolą objęto przedsiębiorców w Szczecinie, Białogardzie, Koszalinie, Stargardzie Szczecińskim.  

Kontrolą objęto:
Produkty polskie – 3 partie o wartości 138 złotych
CHOG

3 partie o wartości 138 zł, nie kwestionując zbadanych partii;

Produkty zagraniczne - 22 partie o wartości 1837 złotych
CHNP

12 partii o wartości 973 zł, nie kwestionując zbadanych partii;
CHOG
8 partii o wartości 649 zł, nie kwestionując zbadanych partii;
GTS
2 partie o wartości 215 zł, kwestionując 1 partię o wartości 180 zł.

Ogółem kontrolą objęto 25 partii produktów posiadających oznaczenia ChNP, ChOG, GTS o wartości 1975 złotych, z czego zakwestionowano 1 partię produktu posiadającego oznaczenie: gwarantowana tradycyjna specjalność (GTS) o wartości 180 złotych, co stanowi 4 % zbadanych partii.

Zbadano 3 partie o wartości 138 złotych produktów pochodzenia polskiego posiadających oznaczenie ChOG, nie kwestionując zbadanych partii oraz 22 partie produktów pochodzenia zagranicznego o wartości 1837 złotych (12 partii z oznaczeniem ChNP o wartości 973 zł, 8 partii z oznaczeniem ChOG o wartości 649 zł i 2 partie z oznaczeniem GTS o wartości 215 zł), z czego zakwestionowano 1 partię o wartości 180 złotych (produkt z oznaczeniem GTS), co stanowi 4,54 % zbadanych partii ww. produktów pochodzenia zagranicznego.

Powyższe 25 partii produktów zbadano w sklepach sieci handlowych.

OCENA JAKOŚCIOWA  PRODUKTÓW POSIADAJĄCYCH OZNACZENIA ChNP, ChOG, GTS

Badania próbek produktów przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu, gdzie dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych i fizykochemicznych w odniesieniu do deklaracji producentów oraz obowiązujących przepisów. 

Ogółem zbadano 5 próbek (16 op.) ww. produktów, kwestionując 1 partię przetworu mięsnego z oznaczeniem GTS:

 • w sklepach sieci handlowej - 4 partie ww. produktów pochodzenia zagranicznego ( 3 partie ChNP, 1 partia GTS) oraz 1 partię produktu polskiego (ChOG), gdzie zakwestionowano 1 próbkę przetworu mięsnego pochodzenia zagranicznego z oznaczeniem GTS (5 op.).

W trakcie przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono zagrożeń związanych z niewłaściwą jakością zdrowotną produktów.

 

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych :

u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w  sklepie spożywczo-przemysłowym w Białogardzie zakwestionowano:

 • partię Oryginalnej Hiszpańskiej Szynki Wieprzowej, Surowej a`100 g (GTS), wielkość partii 30 opakowań a`100 g, oznaczonej m.in. należy spożyć do: 10/01/2016 i kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej 1525900346. kraj pochodzenia: Hiszpania.

Sprawozdanie z badań nr 320/2015  z dnia 13.11.2015 r. wykazało, że ww. produkt nie odpowiada deklaracji producenta umieszczonej na opakowaniu w wartości odżywczej, z uwagi na niższą zawartość tłuszczu  (wynik badania wynosił 8,2%; niepewność wyniku 2,1 %; wartość zgodnie z wymaganiami Producenta na opakowaniu w wartościach odżywczych: 14%).

W świetle powyższego ww. produkt nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2015r. poz. 678 ze zm.).

Skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy, który jest jednocześnie dystrybutorem wewnątrzwspólnotowym kwestionowanego produktu, z  wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.

Skierowano informację do WIIH właściwego ze względu na siedzibę dystrybutora w zakresie niewłaściwej jakości ww. produktu.

Kontrolowany w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne wskazał, iż nie posiada w sprzedaży kwestionowanego ww. produktu i udzieli  właściwej odpowiedzi, z chwilą otrzymania pisemnego stanowiska w ww. sprawie od dostawcy.

Zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w związku z naruszeniem wymagań
w zakresie jakości handlowej z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2015r.,poz. 678 ze zm.).

Zostanie również wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

II. SPRAWDZENIE  ILOŚCI RZECZYWISTEJ PRODUKTU

Uwzględniając przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015r., poz. 1161) pobrane do badań laboratoryjnych produkty sprawdzono w zakresie zgodności zawartości netto z ilością rzeczywistą. Oceny ilości rzeczywistej produktu dokonano
w odniesieniu do deklaracji producentów.

Badaniem objęto 5 próbek (16 op.) produktów. Nie stwierdzono przypadków zaniżenia ilości rzeczywistej w stosunku do deklarowanej.

III. PRAWIDŁOWOŚĆ  OZNAKOWANIA

Sprawdzono prawidłowość oznakowania produktów posiadających chronioną nazwę pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenie geograficzne (ChOG) i oznaczenie gwarantowana tradycyjna specjalność (GTS) w opakowaniach jednostkowych w odniesieniu do przepisów:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia
 • 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. U. UE. L. 343 z 14.12.2012 s. 1)- art. 13 oraz art. 24;
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia
 • 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L.31 z 1.2.2002 s. 1 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia
 • 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L. 304 z 22.11.2011s. 18 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) NR 664/2014 z dnia 18 grudnia 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w odniesieniu do ustanowienia symboli unijnych dotyczących chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz w odniesieniu do niektórych zasad dotyczących pochodzenia paszy i surowców, niektórych przepisów proceduralnych i niektórych dodatkowych przepisów przejściowych (Dz.U. UE L.2014.179.17),
 • ustawy z dnia 25 sierpnia 2010 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 ze zm.);
 • ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 678 ze zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia
 • 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001
 • i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U.UE L.2013.347.671 ze zm.);
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 83, poz. 772);
 • rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny
 • w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. UE L 139
 • z 30.04.2004r., str. 55 ze zm.),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia
 • 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. U. UE. L 354 z 31.12.2008. s. 16 z późn. zm.).

Ogółem kontrolą w sklepach sieci handlowych objęto 25 partii produktów posiadających oznaczenia ChNP, ChOG, GTS, nie kwestionując zbadanych partii. Zbadano 3 partie produktów pochodzenia polskiego posiadających oznaczenie ChOG oraz 22 partie produktów pochodzenia zagranicznego ( 12 partii z oznaczeniem ChNP, 8 partii z oznaczeniem ChOG i 2 partie z oznaczeniem GTS), nie kwestionując zbadanych partii.

W oznakowaniu badanych produktów nie deklarowano oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych.

Stan opakowań był prawidłowy.

U przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w Hipermarkecie stwierdzono
w obrocie produkt Ser Comte EntreMont plastry 120g, Ser dojrzewający, podpuszczkowy, twardy oznakowany m. in. Wyprodukowany we Francji, najlepiej spożyć przed: 12/02/2016, nr partii 07415282020709, zawierający etykietę z błędnym polskim tłumaczeniem wskazującym na Chronione Oznaczenie Geograficzne, podczas gdy przód opakowania zawierał oznaczenie właściwe dla Chronionej Nazwy Pochodzenia tj. w kolorze czerwonym zgodnym z załącznikiem rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) NR 664/2014 z dnia 18 grudnia 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w odniesieniu do ustanowienia symboli unijnych dotyczących chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz w odniesieniu do niektórych zasad dotyczących pochodzenia paszy i surowców, niektórych przepisów proceduralnych i niektórych dodatkowych przepisów przejściowych (Dz.U. UE L.2014.179.17).

Ponadto ww. Ser Comte figuruje w rejestrze DOOR jako Chroniona Nazwa Pochodzenia.

O powyższym fakcie poinformowano kontrolowanego przedsiębiorcę i producenta przyjmując, że powyższe nie stanowi o wadzie produktu.

IV. OZNAKOWANIE PRODUKTÓW KONWENCJONALYCH

Nie stwierdzono w ofercie handlowej produktów konwencjonalnych, które posiadałyby nazwy objęte ochroną tj. Chronioną Nazwę Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne lub Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

V. PRODUKTY GÓRSKIE

Nie stwierdzono w sprzedaży produktów opisanych jako „produkty górskie” .

VI. PRZESTRZEGANIE AKTUALNOŚCI DAT MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI I TERMINÓW PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA ORAZ WARUNKÓW I SPOSOBU PRZECHOWYWANIA

Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia produktów sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. Nieprawidłowości
w powyższym zakresie nie stwierdzono.

Kontrolą objęto 24 partie produktów, nie kwestionując badanych partii.

Sprawdzono warunki i sposób przechowywania 25 partii ww. produktów, uwzględniając deklaracje zawarte w oznakowaniu  oraz wymagania przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U.UE.L.04.39.1ze zm.).

W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

VII.  IDENTYFIKOWALNOŚĆ PRODUKTÓW

U wszystkich przedsiębiorców sprawdzono przestrzeganie przepisu art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28.01.2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U.UE. L.02.31.1 ze zm.), art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 931/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U.UE.L.2011.242. 2).

Badaniem objęto 25 partii produktów poprzez sprawdzenie dokumentów dostaw umożliwiających łatwą identyfikację dostawców.

W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

IX.       IDENTYFIKACJA  PRZEDSIĘBIORCY

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.). Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

INNE ZAGADNIENIA

W trakcie kontroli u 5 przedsiębiorców sprawdzono rzetelność obsługi klientów, dokonując zakupu kontrolnego przed rozpoczęciem kontroli. Nieprawidłowości w badanym zakresie
nie stwierdzono.

Ponadto sprawdzono przestrzeganie postanowień art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 ze zm.) u 5 skontrolowanych przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy przechowywali i udostępnili na żądanie kontrolujących orzeczenia lekarskie wydawane osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością do celów sanitarno–epidemiologicznych. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • wysłania 1 wystąpienia pokontrolnego do kontrolowanego przedsiębiorcy, który jest jednocześnie dystrybutorem kwestionowanego produktu z wnioskiem o usunięcie uchybień,
 • przesłania 1 informacji do WIIH we Wrocławiu,
 • przesłania pisma do kontrolowanego i producenta wskazującego na błędne polskie tłumaczenie etykiety.

Ponadto, w związku z ustaleniami kontroli zostaną skierowane materiały z 1 sprawy do Komisji WIIH w Szczecinie z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego wobec 1 przedsiębiorcy w celu wymierzenia kary pieniężnej z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych.

Zostanie również wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji
w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych wobec 1 przedsiębiorcy.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 20-01-2016 15:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-01-2016
Ostatnia aktualizacja: - 20-01-2016 15:12