Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości handlowej jaj spożywczych


Informacja o wynikach kontroli jakości handlowej jaj spożywczych

Realizując program kontroli UOKiK w zakresie kontroli jakości handlowej jaj spożywczych Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego łącznie 7 kontroli u 7 przedsiębiorców.

Kontrole działalności gospodarczej podjęto na podstawie art. 3 ust. 1,2,3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1 ze. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r. poz. 678 ze zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej
(Dz. U. z 2014r. poz. 148 ze zm.).

Kontrole przeprowadzono na podstawie własnego rozeznania.

Kontrole przeprowadzono u przedsiębiorców prowadzących hurtownie, sklepy detaliczne oraz w sklepach sieci handlowych w: Goleniowie, Stargardzie Szczecińskim, Ustroniu Morskim, Białogardzie, Kołobrzegu.

Ogółem skontrolowano 16 partii jaj spożywczych o wartości 27043, u 7 przedsiębiorców z czego zakwestionowano 3 partie jaj o wartości 100zł, u 3 przedsiębiorców.

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

 1. Prawidłowość zadeklarowanej w oznakowaniu klasy wagowej jaj

Prawidłowość klasyfikacji jaj według masy sprawdzono w odniesieniu do wymagań art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. UE L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.) oraz w stosunku do deklaracji producenta zamieszczonej w oznakowaniu produktów u 3 przedsiębiorców.

Oceną objęto 10 partii jaj kurzych z czego 7 partii jaj kurzych w opakowaniach klasy wagowej (XL, L, M) oraz 3 partie jaj kurzych bez opakowań (luzem) klasy wagowej (XL, M).

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

 1. Prawidłowość oznakowania jaj spożywczych

Prawidłowość oznakowania jaj kurzych sprawdzono w świetle następujących przepisów:

 • rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. UE L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.),

 • rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. UE L 31 z 01.02.2002, s. 1 ze zm.),

 • ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r. poz. 594 z późn. zm.),

 • ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 678 z późn. zm.),

 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. 2015, poz. 29.),

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. UE L 347 z 20.12.2013r. str. 671 ze zm.),

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L 304 z 22.11.2011, s. 18 ze zm.).

Ocenie prawidłowości oznakowania jaj poddano 16 partii jaj spożywczych kurzych, w tym: 10 partii jaj w opakowaniach i 6 partii jaj spożywczych kurzych oferowanych do sprzedaży bez opakowań /luzem/, z czego zakwestionowano 3 partie jaj sprzedawanych bez opakowań (luz).

Nieprawidłowości stwierdzono u następujących przedsiębiorców w: Białogardzie, Kołobrzegu.

W trakcie kontroli u przedsiębiorców nie stwierdzono jaj ekologicznych oraz jaj z deklaracją w zakresie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych.

2.1. Oznakowanie jaj zamieszczone na skorupie

Badaniem objęto 16 partii jaj spożywczych.

U wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców oznakowanie jaj kodem producenta zamieszczone na skorupie badanych partii zgodne było z wymogami przepisów: części VI rozdział III ust. 1 załącznika VII do rozporządzenia Rady (WE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. UE L 347 z 20.12.2013r. str. 671 ze zm.), oraz art. 9 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. UE L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.).

2.2. Oznakowanie opakowań jednostkowych jaj spożywczych

Oceniono oznakowanie opakowań jednostkowych 10 partii jaj kurzych w szczególności zwracając uwagę na elementy oznakowania wymagane przepisem art. 12
ww. rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008, nie kwestionując żadnej partii.

Ponadto oceniono prawidłowość objaśnienia znaczenia kodu producenta i stwierdzono, że na zewnętrznej lub wewnętrznej powierzchni opakowań badanych partii jaj znajdowało się objaśnienie znaczenia kodu producenta (kodu producenta zamieszczonego na skorupce jaja). Badaniem objęto 10 partii jaj spożywczych kurzych w opakowaniach.

W badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

2.3. Oznakowanie jaj sprzedawanych luzem w miejscu sprzedaży

Oceną objęto 6 partii jaj spożywczych oferowanych do sprzedaży luzem, z czego zakwestionowano 3 partie z uwagi na brak w miejscu sprzedaży wymaganych informacji.

Nieprawidłowości stwierdzono u 3 przedsiębiorców w Białogardzie i Kołobrzegu:

 • w Białogardzie, gdzie przy 1 partii jaj spożywczych brakowało: klasy wagowej, objaśnienia znaczenia kodu producenta i daty minimalnej trwałości jaj, co narusza art. 16 b,d,e rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. UE L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.);

 • w Kołobrzegu, gdzie przy 1 partii jaj spożywczych brakowało: oznaczenia metody chowu, objaśnienia znaczenia kodu producenta, daty minimalnej trwałości, co narusza art. 16 c,d,e rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. UE L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.) oraz imienia i nazwiska producenta, co narusza § 19 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.12.2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r. poz. 29);

 • w Kołobrzegu, gdzie przy 1 partii jaj spożywczych brakowało: oznaczenia metody chowu, objaśnienia znaczenia kodu producenta, daty minimalnej trwałości, co narusza art. 16 c,d,e rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U.UE L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.) oraz imienia i nazwiska producenta, co narusza § 19 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.12.2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r. poz. 29).

Powyższe narusza art. 4 ust. 1 cytowanej ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych jw.

Ww. przedsiębiorca z Białogardu uwidocznił powyższe brakujące informacje w trakcie czynności kontrolnych.

Do pozostałych przedsiębiorców wystosowano wystąpienie pokontrolne. Do chwili zakończenia tej informacji nie uzyskano odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne.

Wobec wszystkich przedsiębiorców zostaną przeprowadzone postępowania administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

  1. Prawidłowość oznakowania dobrowolnymi informacjami.

Nie kontrolowano oznakowań dobrowolnymi deklaracjami dotyczącymi jaj spożywczych kurzych we współpracy z innymi organami urzędowej kontroli żywności, albowiem w toku kontroli nie stwierdzono oznakowań dobrowolnymi deklaracjami jaj oraz oznakowań dotyczących użycia specjalnych pasz czy też pochodzenia jaj od wybranej rasy kur bądź poddaniu jaj/niosek specjalnym badaniom.

 1. Przestrzeganie obowiązku monitorowania (śledzenie) przemieszczania się żywności.

U wszystkich przedsiębiorców sprawdzono przestrzeganie przepisu art. 18 cytowanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. wskazującym na istniejący obowiązek monitorowania („śledzenia”) przemieszczania się żywności. W przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego, sprawdzono również przestrzeganie rozporządzenia Komisji (UE) nr 931/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. UE L 242 z 20.09.2011, str. 2). Informacje dotyczące identyfikacji dostawców badanych produktów, wymagane na podstawie ww. przepisów uzyskano na podstawie okazanych dokumentów dostaw. W hurtowni w Goleniowie sprawdzono partię jaj krok w przód zgodnie z art. 18 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 j.w. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

 1. Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości

Sprawdzono przestrzeganie dat minimalnej trwałości w stosunku do podanych przez producentów jaj spożywczych oferowanych do sprzedaży oraz na podstawie okazanych dokumentów dostaw u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców.

Badaniem objęto 16 partii jaj spożywczych, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

U przedsiębiorców sprzedających jaja luzem stwierdzono, że daty minimalnej trwałości nie przekraczały daty ustalonej na nie więcej niż 28 dni od dnia zniesienia (co ustalono na podstawie dowodów dostaw).

 1. Przestrzeganie warunków przechowywania jaj

Sprawdzono przestrzeganie warunków przechowywania jaj uwzględniając pkt 7 preambuły i art. 2 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. UE L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.), a także sekcję X załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. UE L.139 z 30.04.2004r., str. 55 ze zm.) u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców.

Badaniem objęto 16 partii jaj kurzych, nie stwierdzając nieprawidłowości w badanym zakresie.

Sprawdzono jakość opakowań 10 partii jaj, zgodnie z art. 17 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. UE L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.).

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

 1. Przestrzeganie postanowień art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r. poz. 594 ze zm.)

Sprawdzono przestrzeganie postanowień art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. jw.) u 7 skontrolowanych przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy przechowywali i udostępnili na żądanie kontrolujących orzeczenia lekarskie wydawane osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością do celów sanitarno-epidemiologicznych. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

 1. Identyfikacja przedsiębiorcy

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r. poz. 584 ze zm.).

Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o wpis do Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 1. Inne zagadnienia

Rzetelność obsługi sprawdzono u 2 przedsiębiorców poprzez dokonanie zakupu kontrolnego, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • wysłania 2 wystąpień pokontrolnych do przedsiębiorców wprowadzających jaja do obrotu o usunięcie stwierdzonych uchybień.

Ponadto w związku z ustaleniami kontroli z 3 spraw zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne w zakresie wymierzenia kary pieniężnej na podstawie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych jw.

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie

Tel. 0-91 4225239 wew. 36

6

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 19-01-2016 11:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2016
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2016 11:48