Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

DECYZJA nr ZKŻ.8361.104.2015

Koszalin, dnia  25  listopada 2015 r.

Zachodniopomorski Wojewódzki
Inspektor Inspekcji Handlowej
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

Danuta Łukaszewska
Andrzej Kieda
wspólnicy spółki cywilnej
Piekarnia „Saturn” s.c. Danuta
Łukaszewska, Andrzej Kieda
ul. 1 Maja 52
78-400 Szczecinek

 

 

DECYZJA nr ZKŻ.8361.104.2015
wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza solidarnie przedsiębiorcom Danucie Łukaszewskiej i Andrzejowi Kieda – wspólnikom spółki cywilnej wykonującym działalność gospodarczą pod firmą Piekarnia „Saturn” s.c. Danuta Łukaszewska, Andrzej Kieda, adres głównego miejsca wykonywania działalności: Szczecinek, ul. 1 Maja 52, karę pieniężną w wysokości 858 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt osiem złotych) z tytułu wprowadzenia do obrotu 12 partii środków spożywczych bez opakowań wartości 268,20 zł, w tym:

 • 4 partii pieczywa nieodpowiadającego wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 19 ust. 1 pkt 3 i 6 lit. a) oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. z 2015r., poz. 29), gdyż w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu nie podano wykazu składników oraz masy jednostkowej,
 • 8 partii wyrobów cukierniczych nieodpowiadających wymaganiom określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 19 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. z 2015r., poz. 29), gdyż w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu nie podano wykazu składników.

Uzasadnienie

W dniach 22, 24 i 26.06.2015r. na podstawie art. 3 ust. 1,2,3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.04.2004, str. 1 ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r., poz. 148 ze zm.), działając na podstawie upoważnień do przeprowadzenia  kontroli nr ZKŻ/U-128/2015, ZKZ/U-129/2015 oraz ZKŻ/U-133/2015 inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrolę u przedsiębiorców Danuty Łukaszewskiej i Andrzeja Kieda, zwanych dalej również „stronami”, wykonujących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Piekarnia „Saturn” s.c. Danuta Łukaszewska, Andrzej Kieda.

Podczas kontroli stwierdzono wprowadzenie do obrotu 12 partii środków spożywczych bez opakowań, wyprodukowanych przez kontrolowanych przedsiębiorców, o wartości 268,20 zł, w tym:

 • 4 partii pieczywa o wartości 98,30 zł pod nazwami: chleb żytni, chleb razowy, chleb bochen wiejski oraz chleb baltonowski,
 • 8 partii wyrobów cukierniczych o wartości 169,90 zł pod nazwami: sernik toffi, sernik z galaretką na zimno, tiramisu, rolada z jabłkiem, rolada z galaretką, jabłecznik, placek drożdżowy oraz sernik z makiem.

W wyniku kontroli ustalono, że w miejscu sprzedaży ww. środków spożywczych, na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu nie podano wykazu składników, co stanowiło naruszenie § 19 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 29), zwanego dalej  „rozporządzeniem w sprawie znakowania” oraz - w przypadku pieczywa – nie podano dodatkowo masy jednostkowej, co stanowiło naruszenie § 19 ust. 1 pkt. 6 lit. a) oraz ust. 2 rozporządzenia w sprawie znakowania.

W związku z powyższym w toku kontroli stwierdzono, że ustalony stan faktyczny nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678), dalej „ustawy o jakości”.

Mając na uwadze ustalenia kontroli, do kontrolowanych przedsiębiorców (stron w niniejszym postępowaniu) wystosowano wystąpienie pokontrolne. W odpowiedzi na wystąpienie pismem z dnia 07.08.2015r. (data doręczenia organowi 12.08.2015r.) kontrolowani poinformowali, że stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości zostały usunięte.

W związku z powyższym, pismem z dnia 04.11.2015r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił strony Danutę Łukaszewską i Andrzeja Kieda o  wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu ww. środków spożywczych niewłaściwej jakości handlowej.

Stronom umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony nie skorzystały ze swojego uprawnienia, nie udzieliły również żądanej przez organ informacji o wielkości obrotów osiągniętych w 2014r.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 oraz 6 lit. a) rozporządzenia w sprawie znakowania, w przypadku środków spożywczych oferowanych do sprzedaży konsumentowi finalnemu lub zakładom żywienia zbiorowego bez opakowania lub w przypadku pakowania środków spożywczych w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta finalnego lub ich pakowania do bezzwłocznej sprzedaży podaje się:

 • wykaz składników - zgodnie z art. 18-20 rozporządzenia nr 1169/2011, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w art. 21 tego rozporządzenia; oraz
 • w przypadku pieczywa dodatkowo masę jednostkową,

Zgodnie z § 19 ust. 2 tego rozporządzenia informacje, o których mowa w ust. 1, podaje się w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu.

W myśl przepisu art. 3 pkt 5 ustawy o jakości, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

Niespełniające wymagań przepisów rozporządzenia w sprawie znakowania środki spożywcze są artykułami rolno-spożywczymi niewłaściwej jakości handlowej, a stan faktyczny polegający na naruszeniu tych przepisów stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości. Wprowadzenie ich do obrotu skutkuje odpowiedzialnością z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości.

Ustawa o jakości stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł. Jej przepis art. 3 pkt 4 odsyła natomiast w zakresie definicji obrotu do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 178/2002”, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania.

Nadto, zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia 178/2002, podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

Dodatkowo, w myśl art. 8 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, s. 18 ze zm.), zwanego również „rozporządzeniem nr 1169/2011”, obowiązującego od 13 grudnia 2014r., podmiotem działającym na rynku spożywczym odpowiedzialnym za informację na temat żywności jest podmiot, pod którego nazwą lub firmą jest wprowadzany na rynek dany środek spożywczy lub - jeżeli ten podmiot nie prowadzi działalności w Unii - importer danego środka na rynek Unii. W myśl art. 8 ust. 2 tego rozporządzenia, podmiot działający na rynku spożywczym odpowiedzialny za informację na temat żywności zapewnia obecność i rzetelność informacji na temat żywności zgodnie z mającym zastosowanie prawem dotyczącym informacji na temat żywności oraz z wymogami odpowiednich przepisów krajowych.

Przepis art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 1169/2011 stanowi natomiast, że bez uszczerbku dla ust. 2-4 podmioty działające na rynku spożywczym zapewniają przestrzeganie w przedsiębiorstwach pozostających pod ich kontrolą wymogów prawa dotyczącego informacji na temat żywności i odpowiednich przepisów krajowych mających znaczenie dla ich działalności i upewniają się, że wymogi te są spełnione.

W świetle powyższego przedsiębiorcy Danuta Łukaszewska i Andrzej Kieda odpowiadają za jakość handlową wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

Mając na względzie powyższe ustalenia, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotów działających na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość ich obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Wykonując dyspozycję ww. przepisów w odniesieniu do zakwestionowanych artykułów rolno-spożywczych, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, oceniając stopień szkodliwości czynu wprowadzenia ich do obrotu uznał, że w przypadku wyrobów oferowanych luzem oznakowanie w miejscu sprzedaży stanowi praktycznie jedyne źródło informacji dla nabywcy o rodzaju i właściwościach środka spożywczego. W związku z tym uznano, że stwierdzone nieprawidłowości polegające na braku wykazu składników i w odniesieniu do pieczywa dodatkowo masy jednostkowej naruszają znacznie interes konsumentów w zakresie prawa do informacji, gdyż pozbawiają ich istotnej i podstawowej wiedzy o nabywanych środkach spożywczych. Uniemożliwiają tym samym porównanie tych środków spożywczych z innymi, podobnymi znajdującymi się w obrocie i odróżnienie ich od innych, a przez to ograniczają konsumentom dokonanie świadomego wyboru określonych produktów, którego zagwarantowanie jest nadrzędnym celem przepisów prawa żywnościowego. Dodatkowo - brak wykazu składników nie pozwala na scharakteryzowanie produktów pod kątem cech istotnych z punktu widzenia zdrowotnego interesu konsumentów z uwagi na możliwą obecność w nich substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji. Brak natomiast przy pieczywie informacji o masie jednostkowej może naruszać interes ekonomiczny konsumentów.

Przy ocenie stopnia zawinienia stron Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, że strony są nie tylko dystrybutorami artykułów rolno-spożywczych, ale i ich producentami, a więc mają największy spośród wszystkich profesjonalnych uczestników rynku wpływ na ich jakość handlową. Działalność gospodarczą wykonują w sklepie  specjalistycznym ze względu na przedmiot obrotu (wyroby piekarnicze i cukiernicze). Z tego też względu powinny wykazać się szczególną dbałością o wprowadzane do obrotu produkty oraz zapewnić obecność i rzetelność informacji na ich temat zgodnie z wymogami prawa żywnościowego. W przedmiotowej sprawie stwierdzić należy, że strony nie dołożyły należytej staranności by w miejscu sprzedaży prawidłowo oznakować wszystkie wprowadzone przez siebie do obrotu środki spożywcze. Stwierdzone braki w oznakowaniu były ewidentne, tym bardziej że w toku kontroli stwierdzono również środki spożywcze bez opakowań prawidłowo oznakowane. Niedopuszczenie do wystąpienia ujawnionych nieprawidłowości leżało wyłącznie w mocy stron, które jako wytwórcy kwestionowanych produktów, miały pełną wiedzę o ich właściwościach (składzie, masie jednostkowej pieczywa), a także posiadały opracowane informacje zawierające wymagane oznakowanie.

Przy ocenie przedmiotowej przesłanki uwzględniono dodatkowo okoliczność, że przedsiębiorcy nie udzielili żądanej przez organ informacji o wielkości osiągniętych obrotów, co świadczy o ich postawie wobec organu kontroli i prowadzonego postępowania administracyjnego. Z drugiej strony uwzględniono także działania naprawcze podjęte przez przedsiębiorców (zgodnie z treścią odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne uchybienia stwierdzone w toku kontroli zostały usunięte).

Ustalając z kolei zakres naruszenia wymagań jakości handlowej organ ocenił, że informacje o składzie środków spożywczych i masie jednostkowej w przypadku pieczywa bez opakowań stanowią najważniejsze elementy jakości handlowej. Stąd uznał, że stwierdzone nieprawidłowości były istotne zarówno z punktu widzenia właściwości produktów, jak i interesów konsumentów, a naruszone wymagania w zakresie oznakowania stanowiły podstawową część wymagań przewidzianych w przepisach prawa żywnościowego dla tego rodzaju produktów (środków spożywczych oferowanych do sprzedaży bez opakowań).

Przy ocenie dotychczasowej działalności podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych organ wziął pod uwagę, że przedsiębiorcy nie byli wcześniej kontrolowani w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. kryterium wielkości obrotów, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie art. 23 § 4 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613 ze zm.) oszacował wielkość obrotów osiągniętych przez przedsiębiorców w 2014r. uwzględniając w tym zakresie oświadczenie o kategorii przedsiębiorców uzyskane w toku kontroli, z którego wynika, że strony w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015, poz. 584 ze zm.) należą do mikroprzedsiębiorców. Uwzględnił również przy ocenie przedmiotowej przesłanki liczbę miejsc wykonywania przez strony działalności, wynikającą z wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która świadczy o lokalnym i niewielkim zasięgu ich działalności. Na tej podstawie przyjął, że udział stron w obrocie rynkowym jest najmniejszy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców, o których mowa w ww. ustawie.

Mając na uwadze opisane wyżej okoliczności, a także uwzględniając fakt, że najniższy możliwy wymiar kary za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych niewłaściwej jakości handlowej wynosi 500 zł, górną granicę stanowi natomiast pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej, która w tym przypadku wynosi 1341 zł, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że w sprawie uzasadnione jest wymierzenie na podstawie przepisu  art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości kary pieniężnej w wysokości 858 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt osiem złotych).

Przy ustalaniu wysokości kary uwzględniono wymagania art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, w myśl którego kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zważywszy na stwierdzone nieprawidłowości oraz dokonaną ocenę stopnia szkodliwości czynu wskazującą na naruszenie interesów konsumentów, a dalej – ocenę stopnia zawinienia i zakresu naruszenia, wymierzona kwota kary spełnia powyższe wymagania.

W myśl art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, natomiast § 2 tego artykułu stanowi, że decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. Zgodnie z kolei z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy o jakości karę pieniężną, o której mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej. W związku z powyższym organ orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenia:

 1. Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej: Na podstawie art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorcy powinni wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, nr 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna. Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015r., poz. 613 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej. W przypadku wniesienia odwołania od niniejszej decyzji nie należy uiszczać kary pieniężnej do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy.
 2. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania: Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Z up. Zachodniopomorskiego
Wojewódzkiego Inspektora
Inspekcji Handlowej
Andrzej Kuśpiel
Dyrektor Delegatury

 

 

Otrzymują:

 1. Danuta Łukaszewska ul. 1 Maja 52 78-400 Szczecinek,
 2. Andrzej Kieda ul. 1 Maja 52 78-400 Szczecinek,
 3. aa.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 08-01-2016 10:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2016
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2016 10:56