Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

DECYZJA nr ZKŻ.8361.102.2015

Koszalin, dnia 23 listopada 2015 r.

Zachodniopomorski Wojewódzki
Inspektor Inspekcji Handlowej
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

 

Irena Furmanek
Firma przedsiębiorcy:
Zakład Wędliniarski Stefan i Irena Furmanek
Stefan Furmanek
Firma przedsiębiorcy:
Stefan Furmanek Zakład Wędliniarski Stefan i Irena Furmanek
wspólnicy spółki cywilnej
ul. Koszalińska 7
78-220 Tychowo

 

DECYZJA nr ZKŻ.8361.102.2015
wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza solidarnie przedsiębiorcom Irenie Furmanek i Stefanowi Furmanek – wspólnikom spółki cywilnej wykonującym działalność gospodarczą pod firmami Zakład Wędliniarski Stefan i Irena Furmanek oraz Stefan Furmanek Zakład Wędliniarski Stefan i Irena Furmanek, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Koszalińska 7, 78-220 Tychowo, karę pieniężną w wysokości 896 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych) z tytułu wprowadzenia do obrotu 5 partii przetworów mięsnych oferowanych do sprzedaży bez opakowań o wartości 277,58 zł, w tym:

 • 4 partii przetworów mięsnych nieodpowiadających wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w:
  • § 19 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. z 2015r., poz. 29) w związku z art. 17 ust. 1 i 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, s. 18 ze zm.) w związku z załącznikiem VI część A pkt 1 ww. rozporządzenia nr 1169/2011, gdyż w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu nie podano pełnych nazw zawierających dane szczegółowe dotyczące tych środków spożywczych,
  • § 19 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 przywołanego wyżej rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych gdyż w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu nie podano wykazu składników,
 • partii przetworu mięsnego nieodpowiadającego  wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 19 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 przywołanego wyżej rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych gdyż w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej tego środka spożywczego lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu nie podano wykazu składników.

Uzasadnienie

W dniach 18 i 19.06.2015r. na podstawie art. 3 ust. 1,2,3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.04.2004, str. 1 ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r., poz. 148 ze zm.), działając na podstawie upoważnień do przeprowadzenia  urzędowej kontroli żywności nr ZKŻ/U-125/2015 i nr ZKŻ/U-126/2015, inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrolę u przedsiębiorców Ireny Furmanek i Stefana Furmanek, zwanych dalej również „stronami”, wykonujących działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod nazwą Zakład Wędliniarski Stefan i Irena Furmanek w sklepie firmowym w Tychowie przy ul. Wolności 3.

W toku kontroli stwierdzono wprowadzenie do obrotu 5 partii środków spożywczych oferowanych do sprzedaży bez opakowań, tj. przetworów mięsnych o wartości 277,58 zł, wyprodukowanych przez kontrolowanych przedsiębiorców i ustalono, że w miejscu ich sprzedaży, na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu, nie podano informacji o wykazie składników, co stanowiło naruszenie § 19 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 29), dalej „rozporządzenia w sprawie znakowania”. Dotyczyło to następujących przetworów mięsnych:

 • kaszanka, wędlina podrobowa, parzona w ilości 6kg,
 • jałowcowa, kiełbasa wieprzowa, średniorozdrobniona, wędzona, podsuszana w ilości 1,2kg,
 • śląska, kiełbasa wieprzowa, średniorozdrobniona, wędzona, parzona w ilości 4kg,
 • żywiecka, kiełbasa wieprzowa, średniorozdrobniona, wędzona, parzona, podsuszana w ilości 3,5kg,
 • jarmarczna, kiełbasa wieprzowa, drobnorozdrobniona, wędzona, parzona w ilości 1,5kg.

Jak ustalono w toku kontroli, informacje o składnikach ww. środków spożywczych były udostępniane na życzenie kupujących.

Ponadto, w przypadku 4 partii spośród ww. przetworów mięsnych oferowanych pod nazwami: jałowcowa, śląska, żywiecka i jarmarczna stwierdzono, że w miejscu ich sprzedaży, na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu nie podano pełnych nazw tych środków spożywczych, tj. nazw opisowych zawierających dane szczegółowe dotyczące warunków fizycznych danego środka spożywczego lub szczególnego przetwarzania, jakiemu został on poddany (np. kiełbasa wędzona, parzona, podsuszana, drobno czy średniorozdrobniona), co uniemożliwiało poznanie rzeczywistego charakteru tych środków spożywczych. Powyższe stanowiło naruszenie § 19 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 rozporządzenia w sprawie znakowania w związku z art. 17 ust. 1 i 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, s. 18 ze zm.), dalej „rozporządzenia nr 1169/2011”, w związku z załącznikiem VI część A pkt 1 rozporządzenia nr 1169/2011.

W związku z powyższym stwierdzono, że ustalony stan faktyczny nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678), dalej „ustawy o jakości”.  

Niezwłocznie w toku kontroli strona, w obecności której przeprowadzono kontrolę, umieściła pełne nazwy środków spożywczych i wykaz ich składników w formie zestawienia etykiet w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu.

W związku z powyższym, pismem z dnia 04.11.2015r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił strony Irenę Furmanek i Stefana Furmanek, o  wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu ww. środków spożywczych niewłaściwej jakości handlowej.

Stronom umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony nie skorzystały ze swojego uprawnienia.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

W myśl § 19 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia w sprawie znakowania, w przypadku środków spożywczych oferowanych do sprzedaży konsumentowi finalnemu lub zakładom żywienia zbiorowego bez opakowania lub w przypadku pakowania środków spożywczych w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta finalnego lub ich pakowania do bezzwłocznej sprzedaży podaje się:

 • nazwę środka spożywczego wskazaną w sposób określony w art. 17 rozporządzenia nr 1169/2011,
 • wykaz składników - zgodnie z art. 18-20 rozporządzenia nr 1169/2011, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w art. 21 tego rozporządzenia.

Zgodnie z § 19 ust. 2 rozporządzenia w sprawie znakowania informacje, o których mowa w ust. 1, podaje się w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu.

W myśl art. 17 ust. 1 rozporządzenia nr 1169/2011 nazwą środka spożywczego jest jego nazwa przewidziana w przepisach. W przypadku braku takiej nazwy nazwą środka spożywczego jest jego nazwa zwyczajowa, a jeśli nazwa zwyczajowa nie istnieje lub nie jest stosowana, przedstawia się nazwę opisową tego środka spożywczego. Przepis art. 17 ust. 5 rozporządzenia nr 1169/2011 stanowi natomiast, że przepisy szczegółowe dotyczące nazwy środka spożywczego i danych szczegółowych, które mu towarzyszą, są określone w załączniku VI.

Zgodnie z pkt 1 częścią A załącznika VI do rozporządzenia nr 1169/2011, nazwa danego środka spożywczego zawiera dane szczegółowe dotyczące warunków fizycznych tego środka spożywczego lub szczególnego przetwarzania, jakiemu został on poddany (np. sproszkowany, ponownie zamrożony, liofilizowany, głęboko mrożony, zagęszczony, wędzony), bądź dane takie towarzyszą nazwie, we wszystkich przypadkach, w których pominięcie takiej informacji mogłoby wprowadzić nabywcę w błąd.

W myśl przepisu art. 3 pkt 5 ustawy o jakości, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

Niespełniające wymagań przepisów rozporządzenia w sprawie znakowania oraz rozporządzenia nr 1169/2011 środki spożywcze są artykułami rolno-spożywczymi niewłaściwej jakości handlowej, a stan faktyczny polegający na naruszeniu tych przepisów stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości. Wprowadzenie ich do obrotu skutkuje odpowiedzialnością z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości.

Ustawa o jakości stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł. Jej przepis art. 3 pkt 4 odsyła natomiast w zakresie definicji obrotu do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 178/2002”, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania.

Nadto, zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia 178/2002, podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

Dodatkowo, w myśl art. 8 ust. 1 rozporządzenia  nr 1169/2011, podmiotem działającym na rynku spożywczym odpowiedzialnym za informację na temat żywności jest podmiot, pod którego nazwą lub firmą jest wprowadzany na rynek dany środek spożywczy lub - jeżeli ten podmiot nie prowadzi działalności w Unii - importer danego środka na rynek Unii.

W myśl art. 8 ust. 2 tego rozporządzenia, podmiot działający na rynku spożywczym odpowiedzialny za informację na temat żywności zapewnia obecność i rzetelność informacji na temat żywności zgodnie z mającym zastosowanie prawem dotyczącym informacji na temat żywności oraz z wymogami odpowiednich przepisów krajowych.

Przepis art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 1169/2011 stanowi natomiast, że bez uszczerbku dla ust. 2-4 podmioty działające na rynku spożywczym zapewniają przestrzeganie w przedsiębiorstwach pozostających pod ich kontrolą wymogów prawa dotyczącego informacji na temat żywności i odpowiednich przepisów krajowych mających znaczenie dla ich działalności i upewniają się, że wymogi te są spełnione.

W świetle powyższego przedsiębiorcy Irena Furmanek i Stefan Furmanek, jako podmioty odpowiedzialne za informacje na temat żywności, odpowiadają za jakość handlową wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

Mając na względzie powyższe ustalenia, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotów działających na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość ich obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Wykonując dyspozycję ww. przepisów w odniesieniu do zakwestionowanych artykułów rolno-spożywczych, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, oceniając stopień szkodliwości czynu wprowadzenia ich do obrotu uznał, że w przypadku wyrobów oferowanych luzem oznakowanie w miejscu sprzedaży stanowi praktycznie jedyne źródło informacji dla nabywcy o rodzaju i właściwościach środka spożywczego. Dlatego też stwierdzono, że brak uwidocznienia w miejscu sprzedaży w sposób dostępny bezpośrednio konsumentom pełnych nazw oraz wykazu składników przetworów mięsnych narusza znacznie interes konsumentów w zakresie prawa do informacji, gdyż pozbawia ich istotnej i podstawowej wiedzy o nabywanych środkach spożywczych, tj. o ich rodzaju, właściwościach, postaci, sposobie wytwarzania i produkcji. Uniemożliwia tym samym poznanie rzeczywistego charakteru tych środków spożywczych, porównanie ich z innymi znajdującymi się w obrocie i odróżnienie ich od innych, a przez to ogranicza konsumentom dokonanie świadomego wyboru określonych produktów, którego zagwarantowanie jest nadrzędnym celem przepisów prawa żywnościowego. Dodatkowo – brak wykazu składników nie pozwala na scharakteryzowanie środków spożywczych pod kątem zdrowotnego interesu konsumentów z uwagi na możliwą obecność w nich substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji.

Przy ocenie stopnia zawinienia stron Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, że strony są nie tylko dystrybutorami artykułów rolno-spożywczych, ale i ich producentami, a więc mają największy spośród wszystkich profesjonalnych uczestników rynku wpływ na ich jakość handlową. Działalność gospodarczą wykonują w sklepie firmowym i specjalistycznym, w którym przedmiotem obrotu są głównie przetwory mięsne. Z tego też względu powinny wykazać się szczególną dbałością o wprowadzane do obrotu produkty oraz zapewnić obecność i rzetelność informacji na ich temat zgodnie z wymogami prawa żywnościowego. W przedmiotowej sprawie stwierdzić należy, że strony nie dołożyły należytej staranności by w miejscu sprzedaży prawidłowo oznakować wprowadzone przez siebie do obrotu przetwory mięsne, choć jako wytwórcy tych przetworów miały pełną wiedzę o ich składnikach, warunkach fizycznych oraz procesach przetwarzania, jakiemu zostały poddane (wędzeniu, parzeniu, rozdrabnianiu czy suszeniu). Stwierdzone braki w oznakowaniu były ewidentne, a niedopuszczenie do ich wystąpienia leżało wyłącznie w mocy stron, które bezpośrednio przyczyniły się do powstania stwierdzonych nieprawidłowości. Informacje zarówno o pełnej nazwie środków spożywczych, jak i o wykazie składników powinny być dostępne bezpośrednio konsumentowi finalnemu, bez konieczności podejmowania przez niego dodatkowych działań w celu ich pozyskania oraz bez udziału osób trzecich. Fakt ich udostępniania przez strony na życzenie konsumentów nie stanowi wypełnienia obowiązków przewidzianych w naruszonych przepisach prawa żywnościowego. Z drugiej strony uwzględniono przy ocenie przedmiotowej przesłanki wymiaru kary działania naprawcze podjęte przez strony niezwłocznie w toku kontroli (brakujące informacje zostały umieszczone w miejscu sprzedaży dostępnym bezpośrednio konsumentom).

Ustalając z kolei zakres naruszenia wymagań jakości handlowej organ ocenił, że informacje o nazwie i składzie środków spożywczych stanowią najważniejsze elementy jakości handlowej. Stąd uznał, że stwierdzone nieprawidłowości były istotne zarówno z punktu widzenia właściwości produktów, jak i interesów konsumentów, a naruszone wymagania w zakresie oznakowania stanowiły podstawową część wymagań przewidzianych w przepisach prawa żywnościowego dla tego rodzaju produktów (środków spożywczych oferowanych do sprzedaży bez opakowań).

Przy ocenie dotychczasowej działalności podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych organ wziął pod uwagę, że przedsiębiorcy w okresie ostatnich 24 miesięcy nie byli kontrolowani w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. kryterium wielkości obrotów, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie informacji o wielkości obrotów osiągniętych przez przedsiębiorców w 2014r. stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015, poz. 584 ze zm.), strony należą do kategorii mikroprzedsiębiorców, w związku z czym wzięto pod uwagę okoliczność, że ich udział w obrocie rynkowym jest najmniejszy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców, o których mowa w ww. ustawie.

Mając na uwadze opisane wyżej okoliczności, a także uwzględniając fakt, że najniższy możliwy wymiar kary za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych niewłaściwej jakości handlowej wynosi 500 zł, górną granicę stanowi natomiast pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej, która w tym przypadku wynosi 1387,90 zł, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że w sprawie uzasadnione jest wymierzenie na podstawie przepisu  art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości kary pieniężnej w wysokości 896  zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych).

Przy ustalaniu wysokości kary uwzględniono wymagania art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, w myśl którego kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zważywszy na stwierdzone nieprawidłowości oraz dokonaną ocenę wszystkich przesłanek wymiaru kary,  wymierzona kwota kary spełnia powyższe wymagania.

W myśl art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, natomiast § 2 tego artykułu stanowi, że decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. Zgodnie z kolei z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy o jakości karę pieniężną, o której mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej. W związku z powyższym organ orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenia:

 1. Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej: Na podstawie art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorcy powinni wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, nr 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna. Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015r., poz. 613 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej. W przypadku wniesienia odwołania od niniejszej decyzji nie należy uiszczać kary pieniężnej do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy.
 2. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania: Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Z up. Zachodniopomorskiego
Wojewódzkiego Inspektora
Inspekcji Handlowej
Andrzej Kuśpiel
Dyrektor Delegatury

 

 

Otrzymują:

 1. Irena Furmanek, ul. Koszalińska 7, 78-220 Tychowo,    
 2. Stefan Furmanek, ul. Koszalińska 7, 78-220 Tychowo,
 3. aa.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 08-01-2016 10:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2016
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2016 10:53