Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

DECYZJA WKŻ.8361.123, 146.2015

Szczecin, dnia 24.11.2015r.

ZACHODNIOPOMORSKI
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
INSPEKCJI HANDLOWEJ

Rafał Sokół
Bożena Sokół
wspólnicy spółki cywilnej
prowadzący działalność gospodarczą
w restauracji „Plażowa”
ul. Promenada Gwiazd 7a
72-500 Międzyzdroje

 

DECYZJA WKŻ.8361.123, 146.2015
wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcom: Rafał Sokół, Bożena Sokół wspólnikom spółki cywilnej prowadzącym działalność gospodarczą w restauracji „Plażowa” ul. Promenada Gwiazd 7a, 72-500 Międzyzdroje, karę pieniężną w wysokości 1463,00 złotych (jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt trzy złote 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu 1 partii wyrobu kulinarnego sporządzonego na miejscu o wartości 17,25 złotych, tj.  ryby smażonej „Sola Filet”, jako produktu zafałszowanego, o którym mowa w art. 3 pkt 10 lit. b ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678), z uwagi na to, iż w oznakowaniu (w miejscu sprzedaży) ww. produktu podano nazwę niezgodną z prawdą.

Uzasadnienie

W dniach 9, 17 lipca oraz 19 sierpnia 2015r. na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. UE. L 165 z 30.4.2004, str. 1 ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678) w związku z  art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
(Dz. U. z 2014 r. poz. 148 ze zm.), zgodnie z upoważnieniami nr WKŻ/U-156/2015 z dnia 9 lipca 2015r. oraz nr WKŻ/U-187/2015 z dnia 19 sierpnia 2015r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorców: Rafał Sokół, Bożena Sokół wspólników spółki cywilnej prowadzących działalność gospodarczą w restauracji „Plażowa” przy
ul. Promenada Gwiazd 7a w Międzyzdrojach, zwanych dalej również „stroną”.

W toku przeprowadzonej kontroli będącą przedmiotem zakupu kontrolnego partię wyrobu kulinarnego sporządzanego na miejscu, tj. ryby smażonej „Sola Filet” o wartości 17,25 zł, poddano sprawdzeniu m.in. pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L 304 z 22.11.2011, s. 18 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 1169/2011” oraz ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678), zwaną dalej „ustawą o jakości”.

W wyniku kontroli stwierdzono, że w cenniku restauracji zadeklarowano przygotowywany na miejscu wyrób kulinarny jako ryba „Sola Filet”, natomiast w oparciu o etykietę  umieszczoną na opakowaniu zbiorczym ryby, handlowy dokument identyfikacyjny (WZ/03821/15), fakturę nr 682/100/2015 oraz wyjaśnienie dostawcy, tj. przedsiębiorcy RYBAK 5 Elżbieta, Tomasz, Jan Hrycyk z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim ustalono, że będąca w ofercie sprzedaży ryba deklarowana jako „Sola Filet” to faktycznie „Limanda Żółtopłetwa („Filet z limandy żółtopłetwej bez skóry” limanda aspera), oznakowana na opakowaniu zbiorczym datą minimalnej trwałości: najlepiej spożyć przed 17.11.2016, importer: Polseafood Sp. z o.o.
ul. Więckowskiego 1/7, 70-411 Szczecin. W związku z powyższym stwierdzono, iż podanie w miejscu sprzedaży nazwy niezgodnej z prawdą, tj. „Sola” zamiast „Limanda żółtopłetwa” wprowadza w błąd konsumenta, w szczególności: co do właściwości środka spożywczego, a w szczególności co do jego charakteru, tożsamości, właściwości, składu (…), co stanowi naruszenie przepisów art. 7 ust. 1 lit. a rozporządzenia 1169/2011 oraz wyczerpuje definicję produktu zafałszowanego o którym mowa w art. 3 pkt 10 lit. b ustawy z dnia 21.12.2000r.
o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678).

Ponadto w toku kontroli za protokołem pobrania próbki nr 002027 z dnia 9 lipca 2015r. do badań laboratoryjnych pobrano próbkę ww. artykułu rolno-spożywczego. Równocześnie z ww. próbką produktu za protokołem pobrania próbki nr 002028 pobrano próbkę kontrolną ww. produktu.

Badania laboratoryjne przeprowadzone w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Olsztynie w zakresie identyfikacji gatunku ryby w porównaniu z wymaganiami określonymi w deklaracji producenta Sola (Solea solea) wykazały inny gatunek ryby, tj.: Niegładzica pacyficzna, płaskogłów (Hippoglossoides elassodon).

W związku z powyższym w toku następnej kontroli przeprowadzonej zgodnie z upoważnieniem nr WKŻ/U-187/2015 z dnia 19 sierpnia 2015r. doręczono kontrolowanym przedsiębiorcom sprawozdanie z przeprowadzonych badań nr 355/2015 z dnia 07.08.2015r. pouczając o prawie do złożenia wniosku o zbadanie próbki kontrolnej zakwestionowanego produktu. Kontrolowani przedsiębiorcy nie skorzystali ze swojego prawa.

W związku z ustaleniami kontroli oraz wynikami badań laboratoryjnych stwierdzono, że powyższe naruszenia wskazują na zafałszowanie produktu, o którym mowa w art. 3 pkt 10
lit. b ustawy o jakości, zgodnie z którym artykuł rolno-spożywczy zafałszowany to produkt, którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych, albo produkt, w którym zostały wprowadzone zmiany, w tym zmiany dotyczące oznakowania, mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy konsumentów finalnych, w szczególności jeżeli: w oznakowaniu podano nazwę niezgodną z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych albo niezgodną z prawdą.

Biorąc pod uwagę wyniki kontroli, do kontrolowanych przedsiębiorców, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wystosował wystąpienia pokontrolne.
W odpowiedzi na rzeczone wystąpienie pokontrolne kontrolowani przedsiębiorcy pismem z dnia 09.09.2015r. wyjaśniają, iż nieświadomie wprowadzili konsumenta w błąd informacją o sprzedaży ryby Soli, podczas gdy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach dostawy była to ryba limanda żółtopłetwa. Przedsiębiorcy tłumaczą, iż zasugerowali się angielską nazwą widniejącą na kartonie. Ponadto poinformowali w rzeczonym piśmie, iż nigdy nie posiadali w sprzedaży niegładzicy pacyficznej fileta (którą w konsekwencji okazała się zakwestionowana ryba). Jednocześnie przedsiębiorcy wskazują, iż w dokumencie zakupu od hurtownika przedmiotowej ryby widnieje nazwa limanda, ponadto zakup towaru znajdującego się w kartonie w stanie zamrożonym powoduje, zdaniem przedsiębiorców, brak możliwości rozpoznania (rozróżnienia) czy towar w opakowaniu to ten sam, co na fakturze. Zdaniem przedsiębiorców sprzedaż limandy (nazwa wynikająca z dokumentów dostawy) zamiast soli była jedynie nieświadomą pomyłką.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, pismem z dnia 30 października 2015r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił przedsiębiorców: Rafał Sokół, Bożena Sokół wspólników spółki cywilnej prowadzących działalność gospodarczą w restauracji „Plażowa” ul. Promenada Gwiazd 7a, 72-500 Międzyzdroje o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w związku z wprowadzeniem do obrotu 1 partii ryby smażonej Sola filet o wartości 17,25 zł, tj. produktu zafałszowanego o którym mowa w art. 3 pkt 10 lit. b ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678) z uwagi na to, iż w miejscu sprzedaży produktu podano nazwę niezgodną z prawdą.

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678) jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

Celem prawa żywnościowego jest szeroko rozumiana ochrona interesów konsumentów. Artykuł 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002” precyzuje, że celem tego prawa jest ochrona interesów konsumentów i umożliwienie im świadomego wyboru związanego ze spożywaną przez nich żywnością. Prawo żywnościowe ma przeciwdziałać oszukańczym lub podstępnym praktykom, fałszowaniu żywności oraz wszelkim innym praktykom mogącym wprowadzić konsumentów w błąd.

W świetle przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

Z kolei zgodnie z art. 3 pkt 10 lit. b ustawy o jakości, artykuł rolno-spożywczy zafałszowany to produkt, którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych, albo produkt, w którym zostały wprowadzone zmiany, w tym zmiany dotyczące oznakowania, mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy konsumentów finalnych, w szczególności jeżeli: w oznakowaniu podano nazwę niezgodną z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych albo niezgodną z prawdą.

Jednocześnie, ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury
w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego.

Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 podmioty działające na rynku spożywczym zapewniają na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą zgodność żywności z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

Z kolei w myśl przepisu art. 8 ust. 1 rozporządzenia 1169/2011 podmiotem działającym na rynku spożywczym odpowiedzialnym za informację na temat żywności jest podmiot, pod którego nazwą lub firmą jest wprowadzany na rynek dany środek spożywczy lub - jeżeli ten podmiot nie prowadzi działalności w Unii - importer danego środka na rynek Unii.

Nadto, jak stanowi art. 8 ust. 2 rozporządzenia 1169/2011, podmiot działający na rynku spożywczym odpowiedzialny za informację na temat żywności zapewnia obecność i rzetelność informacji na temat żywności zgodnie z mającym zastosowanie prawem dotyczącym informacji na temat żywności oraz z wymogami odpowiednich przepisów krajowych.

W świetle powyższych definicji przedsiębiorcy: Rafał Sokół, Bożena Sokół wspólnicy spółki cywilnej prowadzący działalność gospodarczą w restauracji „Plażowa” przy
ul. Promenada Gwiazd 7a w Międzyzdrojach, odpowiadają za wprowadzenie do obrotu handlowego ww. artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego.

Ustawa o jakości stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 4, że każdy kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze zafałszowane, podlega karze pieniężnej w wysokości nie wyższej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, nie niższej jednak niż 1000,00 złotych.

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy o jakości kary pieniężne, o których mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości: stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanej partii artykułu rolno-spożywczego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej rozpatrując stopień szkodliwości czynu uznał, iż wprowadzenie do obrotu produktu zafałszowanego z uwagi na to, iż w oznakowaniu (w miejscu sprzedaży) produktu podano nazwę niezgodną z prawdą, w istotny stopniu narusza prawo konsumentów do informacji o nabywanym produkcie. Wprowadzenie do obrotu artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego uniemożliwiało konsumentom dokonanie właściwego wyboru, co do rodzaju spożywanej ryby opartego na wiedzy i przekonaniu, bowiem dopiero rzetelna informacja o oferowanym produkcie daje podstawy do świadomego wyboru. W ocenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wiedza w zakresie rodzaju ryby (którą charakteryzuje określona nazwa gatunkowa) jest istotna, nie tylko z punktu widzenia, prawa do informacji, mogącego przesądzić o dokonanym wyborze, ale również z punktu widzenia cenionych walorów smakowych i zdrowotnych reprezentowanych przez różne gatunki ryb. Niezależnie od powyższego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wskazuje, iż również element ekonomiczny dotyczący ceny produktu oferowanego jako „Sola” a wynikającej z oznakowania opakowania „Limandy” czy z badań „Niegładzicy” może mieć znaczenie dla konsumenta.
Z dostępnych bowiem informacji (Internet) wynika, iż cena ryb z gatunku „Soli” jest wyższa od cen ww. gatunków ryb.

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi na etapie detalicznym, a celem jej działalności jest sprzedaż przygotowywanych przez siebie potraw konsumentowi finalnemu. Wskazać w tym miejscu należy, iż jest to sprzedaż wyspecjalizowana. Zdaniem tut. organu stanowi to o tym, że można ją potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością, a więc mającego obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest zwracanie szczególnej uwagi, aby do obrotu handlowego nie trafiały środki spożywcze zafałszowane. Przedsiębiorca działający na rynku jako profesjonalista w swojej dziedzinie jest zobowiązany do takiego zorganizowania swojej działalności, aby nie dopuścić do wprowadzenia do obrotu środków spożywczych zafałszowanych. Ponadto strona jako producent kwestionowanego środka spożywczego z uwagi na posiadanie opakowania zbiorczego czy też dokumentu zakupu ma pełną wiedzę na temat nazwy gatunkowej oferowanej do sprzedaży ryby. Jednocześnie organ wziął pod uwagę okoliczność, że przed wystąpieniem naruszenia (wynik badań laboratoryjnych potwierdzający ostatecznie gatunek ryby) nie uchroniłaby strony znajomość przepisów prawa żywnościowego - choć wyrywkowa kontrola produktu w zakresie identyfikacji gatunku ryby już tak.

Przy ocenie stopnia zawinienia strony, organ uwzględnił również działania podjęte przez stronę w toku postępowania kontrolnego oraz treść wyjaśnień złożonych w odpowiedzi na wystosowane do niej wystąpienie pokontrolne.

Przy ocenie zakresu naruszenia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę fakt, iż wiedza dotycząca nazwy gatunkowej ryby stanowi jeden z najważniejszych elementów, którymi kieruje się konsument przy wyborze tego rodzaju środka spożywczego. Stwierdzone nieprawidłowości potwierdzone badaniami laboratoryjnymi dotyczyły oznakowania, które stanowi zasadniczą część wymagań w zakresie jakości handlowej przewidzianych przez przepisy prawa dla tego rodzaju środków spożywczych w obrocie z udziałem konsumentów.

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił okoliczność, iż przedsiębiorcy: Rafał Sokół, Bożena Sokół wspólnicy spółki cywilnej nie byli dotychczas kontrolowani przez tut. organ.

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze zafałszowane Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie informacji uzyskanej od przedsiębiorców uznał, że w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r. poz. 584 ze zm.) strona należy do grupy tzw. mikroprzedsiębiorców, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku, jest jednym z najmniejszych w stosunku do pozostałych kategorii przedsiębiorców.      

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 1000,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek postanowiono wymierzyć przedsiębiorcom:  Rafał Sokół, Bożena Sokół wspólnikom spółki cywilnej karę pieniężną w wysokości 1463,00 zł.

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia
 art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne
i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzona w wysokości 1463,00 złotych kara spełnia te przesłanki, stąd postanowiono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku  z powyższym organ orzekł jak w sentencji.

Pouczenia:

Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorcy: Rafał Sokół, Bożena Sokół wspólnicy spółki cywilnej powinni wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

W przypadku wniesienia odwołania od niniejszej decyzji nie należy uiszczać kary pieniężnej do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy.

Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
Ewa Kryjom
(podpis z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

Otrzymują:

  • Bożena Sokół firma przedsiębiorcy: Sokół Bożena Firma Handlowo-Usługowa, ul. Promenada Gwiazd 5, 72-500 Międzyzdroje,
  • Rafał Sokół firma przedsiębiorcy: Rafał Sokół Firma Handlowo Usługowa, ul. Emilii Plater 7, 72-500 Międzyzdroje,
  • a/a.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 05-01-2016 09:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-01-2016
Ostatnia aktualizacja: - 05-01-2016 09:54